Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Eutanázie nebo asistovaná sebevražda? K terminologi české debaty o legalizaci eutanázie
KOMÁRKOVÁ, Zuzana
Má bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace eutanazie a nebo asistované sebevraždy. Cílem této práce je bude upozornit na odlišnosti obou pojmů a přispět tak zejména pracovníkům v pomáhajících profesích, ale i širší veřejnosti, k argumentační jasnosti ve veřejné diskuzi a eutanazii a její případné legalizaci.
Eutanázie nebo asistovaná sebevražda? K terminologi české debaty o legalizaci eutanázie
KOMÁRKOVÁ, Zuzana
Má bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace eutanazie a nebo asistované sebevraždy. Cílem této práce je bude upozornit na odlišnosti obou pojmů a přispět tak zejména pracovníkům v pomáhajících profesích, ale i širší veřejnosti, k argumentační jasnosti ve veřejné diskuzi a eutanazii a její případné legalizaci.
Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – květen 2018
Čadová, Naděžda
V květnu 2018 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu interrupce, eutanazie a trestu smrti.
Interrupce a eutanazie z pohledu trestního práva
ŠTINDLOVÁ, Štěpánka
Tématem této bakalářské práce je interrupce a eutanazie z pohledu trestního práva. Problematice interrupce a eutanazie se v současné době věnuje čím dál více pozornosti a lze předpokládat, že tomu tak bude i v budoucnosti. Jedná se o téma diskutované nejen odbornou, ale i laickou veřejností. Důvody diskuze bývají různé, dominují aktuální zprávy ve sdělovacích prostředcích, které diskuzi z velké části podněcují. Jde o problematiku velice zajímavou, složitou a rozporuplnou, která je spjata s mnoha společenskými obory. Na toto téma můžeme nahlížet z lékařského, právního, psychologického, náboženského a etického hlediska. Cílem této bakalářské práce je vysvětlit podstatu interrupce a eutanazie ve spojení se základy ochrany lidského života, jež vycházejí z ustanovení Listiny základních práv a svobod. Zvláštní pozornost je věnována jejich úpravě v právním systému České republiky, zejména v trestním právu. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, z nichž první je věnována interrupci a druhá eutanazii. Úvodní část každé z těchto kapitol je zaměřena na poskytnutí nezbytných informací o terminologii. Také se zabývám jejich historickým vývojem a postavením ve vybraných evropských a mimoevropských zemích. Problematiku interrupce u nás upravuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. Interrupce je možná pouze v případech stanovených těmito právními předpisy, přičemž porušení může mít trestněprávní následky. Eutanazie je z hlediska českého práva nedovolená a trest za tento trestný čin je upraven zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Jednotlivé země se k problému interrupce a eutanazie staví různými způsoby, výsledkem je zpravidla trestněprávní úprava, která je mnohdy velice odlišná.
Informovanost žáků vybrané SŠ o problematice umírání
Procházková, Tereza ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem umírání a smrti a zjišťuje informovanost žáků vybrané střední školy o této problematice. Teoretická část práce popisuje jednotlivé fáze umírání, potřeby umírajících a jejich emocionální stav a rozlišuje domácí a institucionální model umírání. V dalších kapitolách se věnuje paliativní péči, procesu truchlení, pohřebním rituálům a problematice eutanázie. Metodou teoretické části bylo zvoleno studium odborné literatury. Praktická část diplomové práce zjišťuje pomocí dotazníkového šetření informovanost žáků vybrané střední školy o problematice smrti a umírání. Z výzkumu vyplynulo, že informovanost žáků vybrané SŠ o této problematice je opravdu nízká - 84% respondentů neví, co je to paliativní péče, 88% respondentů neví, co je to hospic a 74 % respondentů nezná pojem eutanázie. Na základě výsledků tohoto šetření bylo vytvořeno doporučení, které si klade za cíl doplnit žákům informace o této problematice. KLÍČOVÁ SLOVA thanatologie, umírání, smrt, eutanázie, paliativní péče
Pohled na současný svět podle etiky Petera Singera
ZEMANOVÁ, Kateřina
Cílem této bakalářské práce je získat pohled na současný světa podle etiky Petera Singera. V úvodních kapitolách se budeme věnovat skrze publikace Petera Singera hlavním myšlenkám, a to konkrétně Osvobození zvířat, Practical Etics, Applied Etics, Spisy o etickom žití, Jeden svět - Etika globalizácie. Na těchto příkladech se budeme snažit prokázat, že je tento autor často veřejností mylně interpretován a jeho názory všeobecně špatně pochopeny. Při analýze budeme vycházet z všeobecného modelu morálních a etických hodnot společnosti a dávat je do souvislosti se Singerovou filozofií. Podrobně budeme rozebírat problém druhové nadřazenosti, který je klíčový pro všechna Singerova díla a je zároveň i nosným tématem této práce. Kromě výše zmíněného problému se v práci také nachází i analýza morálních a etických zásad tak, jak byly v průběhu historie nazírány různými významnými mysliteli.
Otázky současné paliativní péče
Štrajtová, Mariana ; Žáčková, Hana (vedoucí práce) ; Ondrušová, Jiřina (oponent)
Ve své práci jsem se zabývala definici pojmu paliativní péče. Analyzovala jsem historický vývoj této oblasti. Ptala jsem se, pro koho je určena paliativní péče. Dále jsem se zabývala praktickými otázkami, které si příbuzní pokládají při péči o umírajícího. V závěrečné části jsem popsala otázky, které přicházejí s vývojem paliativní péče v České republice - interpretace zákonů a otázky týkající se dostupnosti této péče. Samostatnou otázkou, legální i etnickou, byla tzv. Eutanázie. Druhá část mé práce jsou rozhovory s pracovníky v oboru paliativní péče. Zajímala mě motivace, co je přivedlo do této neobvyklé oblasti. Zajímalo mě, jak se s touto stresující činností vyrovnávají. Požádal jsem je do své druhé části práce o jejich názory na současnou situaci paliativní péče.
Etické problémy péče o umírající ve velké nemocnici
Váňová, Věra ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Heřmanová, Jana (oponent) ; Holmerová, Iva (oponent)
V disertační práci se věnuji etickým problémům, se kterými se setkávají zdravotníci při péči o umírající nemocné. první kapitole přibližuji problematiku péče o umírající pacienty, předkládám pohled do historie péče o umírající a zaměřuji se na klíčová kriteria při péči o umírající, kterými jsou potřeby nemocných. druhé kapitole popisuji metodologickou část kvalitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 15 sester ze standardních oddělení, jednotky intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačního oddělení Nemocnice Na Bulovce. Cílem výzkumného šetření bylo, prostřednictvím rozhovorů se sestrami, vyhledat a popsat etické problémy, se kterými se setkávají sestry při péči o umírající kontextu tří různých prostředí a v konkrétních situací Ve třetí kapitole uvádím komentované výsledky rozhovorů, ze kterých vyplynulo, že se sestry zamýšlejí nad ochranou lidského života v jeho kvalitou, dystanázií, marnou léčbou, rozdílem mezi ponecháním pacienta zemřít a eutanázií, autonomií, lidskou důstojností a poskytováním paliativní péče. Jednotlivé podkapitoly se skládají z teoretického zarámování a jsou doplněny o výpovědi respondentek výzkumného šetření a rozšířeny o můj komentář. Hlavním zjištěním je, že dotazované sestry trpí tzv. morálním distresem, který ovšem prezentují především v sérii konkrétních výhrad...
Veřejné mínění o interrupci a eutanazii – květen 2017
Čadová, Naděžda
V květnu 2017 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu interrupce a eutanazie.
Eutanazie - ano či ne?
ŠIMKOVÁ, Tereza Kateřina
Bakalářská práce se zabývá otázkou eutanazie, zvláště jejímu pojetí v knize Dobrá smrt? Hanse Künga. V první kapitole se věnuji základnímu vymezení a pochopení pojmu eutanazie. Vysvětluji pojem eutanazie a popisuji její formy. Ve druhé kapitole se snažím zachytit, jak se měnil postoj k eutanazii od starověku k novověku a jaký je pohled na eutanazii dnes. Ve třetí kapitole se věnují paliativní péči, která je hlavním pilířem péče hospicové. Dále uvádím argumenty pro a proti legalizaci eutanazie. V poslední kapitole uvádím myšlenky teologa Hanse Künga, který považuje eutanazii za důstojné ukončení lidského života.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.