Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomické a právní aspekty přijetí eura v ČR
NOVOTNÝ, Adam
The Czech Republic has committed itself to adopt the euro with joining the European union in 2004. Until today there has not been any political interest of setting the specific date of euro adoption due to low public approval. Currently, there is an increase of positive public opinion about euro so it is the right time to start an objective discussion. The thesis is divided into three parts. The First part describes the history and evolution of the European monetary union, Maastricht convergence criteria and the theory of optimal currency area. The second part presents possible economic benefits and costs of joining the monetary union. The third and the main part examines the real effects of euro adoption on sample of selected countries with similar characteristics. The impact of euro on main economic indicators was analysed and there has been carried out a comparison between these countries. Also the role of euro in trade of selected countries has been highlighted. Last but not least, the possible impact of euro on country competitivness has been analysed in the context of optimum currency area theory. It is expected that joining the monetary union leads to a boost of bilateral trade which harmonizes the economic cycles of trade partners. The main purpose of this part is to prove the increase of competitiveness of exporters gained from monetary union measured by the raise of the bilateral trade interconnection. Finally these two criteria - gross domestic product alignment and bilateral trade interconnection have been used to describe the suitability of Czech Republic as a candidate country for the European monetary union.
Plausible Effects of the Adoption of the Euro on the Czech economy: Comparison with the case of the Slovac Republic
Goralková, Nikola ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Hedbávný, Petr (oponent)
This master thesis deals with the euro adoption in the Czech Republic, comparing the possible effects of the euro adoption on the Czech economy and consequences of currency changeover after the Slovak Republic joined the eurozone in 2009. After introducing the theoretical concepts inevitable for the euro adoption, the process of preparation for the currency changeover in the Slovak Republic and the currency changeover itself will be described. Subsequently, the work focuses on the conditions which the Czech government has already met in the process of preparation for the euro adoption and which still need to be fulfilled. In addition, the Czech Republic's economic alignment with euro area countries is analyzed, especially focusing on particular areas. A significant part of this work deals with the comparison of positive and negative effects of the euro adoption in the Slovak Republic with possible impacts of euro on the Czech Republic. In the end, the emphasis is put on the strength of the Czech economy to deal with the possible future financial crisis.
Česká republika, Slovensko a měnová integrace v EU
Bendl, Ondřej ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Jeřábek, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje problematice přijetí eura na Slovensku a v České republice. Primárně sledovaným obdobím je interval 2004-2014. Pro zvýšení věrohodnosti dosažených výsledků se však práce ve vybraných případech soustředí i na období mimo tuto periodu. Hlavním cílem této práce je analýza variace vztahu obou sledovaných zemí k procesu evropské měnové integrace. Zatímco totiž Slovensko přijalo euro v roce 2009, ČR doposud nesplnila svůj závazek vyplývající z členství v EU. Sekundárním cílem této práce je navíc i ověření síly mezinárodně vztahových teorií, které se zabývají přesunem pravomocí na nadnárodní úroveň. Tato práce se proto snaží určit, zdali sledovanou problematiku dokáže lépe zachytit konstruktivistický myšlenkový směr, anebo racionalistické paradigma, které je pro účely této práce zastoupenou ideovým liberalismem, obchodním liberalismem a liberálním intergovernmentalismem. Autor se snaží naplnit cíl této práce prostřednictvím aplikace metody rozdílu a metody kongruence. Každá z těchto metod vedle ve finále k mírně odlišným výsledkům. Na základě metody rozdílu práce z možných vysvětlení vyloučila obchodně liberální / liberálně intergovernmentalistickou logiku ekonomicko-materiální výhodnosti. Výsledky dosažené metodou kongruence podporují v českém případě primárně...
The Evolution of Optimum Currency Area Index: Post-crisis Perspective
Kadlecová, Pavlína ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Tato práce odhaduje determinanty variability měnového kurzu pro 21 vyspělých ekonomik v období 1980-1998. Výsledky ukazují, že tradiční kritéria vyplývající z teorie optimálních měnových zón (OCA), jako například synchronizace hospodářského cyklu, obchodní toky a velikost ekonomiky, významně ovlivňují variabilitu kurzu. Pomocí metody nejmenších čtverců počítáme tzv. OCA indexy pro evropské ekonomiky vzhledem k Německu a identifikujeme země, které stabilně vykazují známky velké či malé konvergence. Jelikož od roku 1998 se většina evropských zemí přiblížila k Německu bez ohledu na to, zda používají euro či ne, konstatujeme, že strukturální podobnost je poháněna i jinými faktory, než pouze měnovou integrací. Naše výsledky na základě zobecněné metody momentů zároveň naznačují, že také další kritéria, flexibilita pracovního trhu a růst dluhu soukromého sektoru, jsou signifikantní proměnné vysvětlující variabilitu měnového kurzu a vedou k rozdílnému řazení zemí ve srovnání s tradičním přístupem OCA. Nalézáme pozitivní vztah mezi OCA indexem a poklesem HDP během hospodářské krize v letech 2008-09, což dále podporuje tezi, že OCA index je užitečný nástroj ke zhodnocení připravenosti kandidátské země na členství v eurozóně. Aplikujeme výsledky na země střední a východní Evropy a konstatujeme, že země, které...
The Impact of Euro Adoption on Competitiveness: The Comparison of Czech Republic and Slovakia
Polyák, Oliver ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Martišková, Monika (oponent)
Bibliografický záznam POLYÁK, Oliver (2013). The impact of Euro Adoption on Competitiveness: The comparison of Czech Republic and Slovakia. Praha, 2013. 74 s. Rigorózní práce (PhDr.) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí rigorózní práce prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. Abstrakt Předkládaná rigorózní práce zkoumá dopad zavedení společné evropské měny na konkurenceschopnost ekonomiky. Mnoho již bylo napsáno o možných efektech přijetí eura na ekonomiky prvních členů eurozóny. Přínosem této práce je, že se zabývá vlivem zavedení eura na konkurenceschopnost Slovenska, ve srovnání s Českou republikou, která stále používá svou národní měnu. Naše zjištění ukazují, že většina ze sledovaných ukazatelů konkurenceschopnosti se vyvíjela obdobně v obou zemích. Pozitivní vlivy na export způsobené přijetím eura jsou poměrně malé - kolem pěti procent. Úvěrový vývoj byl na Slovensku příznivější během krize, reflektujíc nižší úrokové sazby v eurozóně. Na druhé straně, vysoké příspěvky do evropských stabilizačních fondů mohou zbrzdit ekonomický růst a do budoucna negativně ovlivnit konkurenceschopnost země. Klíčová slova Česká republika, export, konkurenceschopnost, zavedení eura, Slovensko E-mail autora oliver.polyak@hotmail.com E-mail vedoucího práce Počet znaků včetně mezer...
Reflexe otázky přijetí jednotné evropské měny v českém denním tisku
Obenbergerová, Linda ; Křeček, Jan (vedoucí práce) ; Kyjonková, Petra (oponent)
Diplomová práce "Reflexe otázky přijetí jednotné evropské měny v českém denním tisku" se zabývá analýzou mediálního obrazu přechodu České republiky na společnou měnu euro v českých médiích. Za pomoci kvantitativní metody obsahové analýzy a kvalitativní metody zakotvené teorie jsou zkoumány články z deníků Hospodářské noviny a Právo z období od začátku května roku 2004, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie, do konce dubna roku 2011. Kvantitativní obsahová analýza umožňuje porovnání obou periodik utříděním a shrnutím kvantifikovatelných údajů obsažených v článcích. Metoda zakotvené teorie pohlíží na zkoumaný soubor jako celek a přistupuje k jeho bližšímu rozboru pojmenováním skrytých struktur textu. Těžištěm práce je popis mediálního obrazu přechodu na jednotnou evropskou měnu v České republice na základě dílčích závěrů výzkumného projektu. Autorka tímto textem navazuje na svou bakalářskou práci "Obraz přijetí eura v českém tisku" a využívá její výsledky v porovnání s opakováním výzkumu na rozšířeném vzorku mapujícím sedm let vývoje tématu. Vytváří se tak prostor pro zachycení proměn ve způsobu informování obou deníku v čase i formulaci závěrů o aspektech výzkumných metod.
The Impact of Euro Adoption on Competitiveness: The Comparison of Czech Republic and Slovakia
Polyák, Oliver ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Martišková, Monika (oponent)
Bibliografický záznam POLYÁK, Oliver (2012). The impact of Euro Adoption on Competitiveness: The comparison of Czech Republic and Slovakia. Prague, 2012. 71 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. Abstrakt Předkládaná diplomová práce zkoumá dopad zavedení společné evropské měny na konkurenceschopnost ekonomiky. Mnoho již bylo napsáno o možných efektech přijetí eura na ekonomiky prvních členů eurozóny. Přínosem této práce je, že se zabývá vlivem zavedení eura na konkurenceschopnost Slovenska, ve srovnání s Českou republikou, která stále používá svou národní měnu. Naše zjištění ukazují, že většina ze sledovaných ukazatelů konkurenceschopnosti se vyvíjela obdobně v obou zemích. Pozitivní vlivy na export způsobené přijetím eura jsou poměrně malé - kolem pěti procent. Úvěrový vývoj byl na Slovensku příznivější během krize, reflektujíc nižší úrokové sazby v eurozóně. Na druhé straně, vysoké příspěvky do evropských stabilizačních fondů mohou zbrzdit ekonomický růst a do budoucna negativně ovlivnit konkurenceschopnost země. Klasifikace F14, F15 Klíčová slova Česká republika, export, konkurenceschopnost, zavedení eura, Slovensko E-mail autora oliver.polyak@hotmail.com E-mail vedoucího práce Počet...
Ekonomické přínosy členství v EU: empirická analýza
Zhitina, Anna ; Klosová, Anna (vedoucí práce) ; Villaverde Castro, José (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá empirickou analýzou ekonomických výhod členství v EU. Analýza si klade za cíl zjistit, jaké jsou dopady členství v EU na růst reálného HDP (ve stálých cenách), míru nezaměstnanosti a míru inflace v 16ti státech, které vstoupily do EU po roce 1995 (analyzované období je 1991- 2014). Použitá metoda pro hodnocení v této práci je ekonometrická analýza panelových dat. První část práce je věnována analýze literatury na dané téma. Druhá část popisuje data a proměnné, jejich vývoj v čase a stacionární zkoušky. Třetí část je věnována regresní analýze a obsahuje modely pro růst HDP, růst nezaměstnanosti a inflace. Poslední část této diplomové práce se zabývá shrnutím výsledků. Hlavním zdrojem pro data použité v této práci je statistická databáze Světové banky (2016).
Logistické řízení oběhu peněz
MAŠKOVÁ, Kateřina
Hlavním cílem této práce bylo zmapovat distribuční řetězec oběhu mincí a bankovek v České republice a vytvořit návrh na optimalizovaný systém logistických činností při výměně peněz v případě přechodu na jednotnou evropskou měnu. Dílčím cílem bylo popsat současnou přípravu výměny měny a navrhnout optimalizaci na základě výměny měn v minulosti i v jiných státech. Důležité bylo získat informace pomocí strukturovaných rozhovorů s pracovníky technického oddělení České národní banky v Praze a emeritním ředitelem České národní banky v Českých Budějovicích. Na základě těchto informací byl popsán distribuční řetězec hotovosti peněz. Část této diplomové práce se věnuje aktuální problematice zavedení eura v České republice. Výměna hotovosti peněz je nejviditelnějším prvkem zavedení nové měny. Také klad největší nároky na řízení logistiky. Na základě informací o zavádění eura v jiných státech byla navržena doporučení pro Českou republiku.
Fulfilment of the Maastricht inflation criterion by the Czech republic: potential costs and policy options
Bárta, Vít
Tato publikace má dva cíle: za prvé, identifikovat a kvantifikovat potenciální náklady pro Českou ekonomiku v případě, že by splnění maastrichtského inflačního kritéria vyžadovalo dezinflaci; za druhé, posoudit a navrhnout opatření směřující k minimalizaci nákladů na splnění inflačního kritéria.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.