Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 581 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.14 vteřin. 
Abélardova koncepce tolerance jako inspirace interkulturního dialogu v současném světě
Kacerovský, Jaromír ; Červenková, Denisa (vedoucí práce) ; Svoboda, David (oponent)
Cílem diplomové práce "Abélardova koncepce tolerance jako inspirace interkulturního dialogu v současném světě" bude představit Abélardovu etickou koncepci dialogu ve spise Dialog mezi filosofem, Židem a křesťanem. Zaměřím se na Abélardem užité pojmy přirozeného zákona, zla a dobra v tomto spise a na rozdílné kulturní aspekty dialogu. Pokusím se věnovat pozornost možnostem, které Abélardův Dialog nabízí pro dnešní dobu v rámci interkulturního dialogu.
Etická hlediska a možné společenské dopady dobrovolné bezdětnosti
Haškovcová, Eva ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Práce mapuje českou společenskou a odbornou diskuzi na téma dobrovolné bezdětnosti a zaměřuje se na aspekty, které mají, byť i implicitní, etický obsah. Následně vybírá nejčastější argumenty, které zpracovává v etické reflexi. Dobrovolná bezdětnost je stále běžnějším jevem, v České republice zejména v posledních třech desetiletích. Přesto se stále považuje spíše za alternativní životní styl, který bývá ve společnosti často vystaven mravním hodnocením, která se stále nesou převážně v negativním tónu. Kritiku bezdětných lze shrnout do dvou hlavních proudů, kdy první z nich míří na dopady klesající porodnosti na společnost a druhý cílí přímo na osobní postoje bezdětných, kterým na základě jejich volby vytýká vadný žebříček osobních hodnot nebo nepřirozenost jejich jednání. Tyto dvě skupiny argumentů jsou v práci konfrontovány s filozofickým pojmem Tomáše Akvinského inclinationes naturales (přirozené sklony).
Egoismus - etika dnešní doby
Macko, Milan ; Sousedík, Prokop (vedoucí práce) ; Svoboda, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá současným egoistickým zaměřením člověka. V úvodní části krátce vylíčí historické pozadí a vznik moderních empirických věd. Upozorňuje na vznik nového kulturního paradigmatu, které mělo vliv na celkový vývoj a hodnoty společnosti. Následně popíše jednotlivé jevy, které přispívají k akceptaci principů, jež společnost vyznává. Rozbor jednotlivých faktorů prostřednictvím metod analýzy a syntézy umožní z hlediska širší perspektivy náhled na samotný fenomén egoismu. Práce se zaměří na zodpovězení otázky, zda závislost člověka na současné společnosti vede k rozvoji egoistického charakteru. Pokusí se pomocí filozofické a teologické reflexe, podpořené moderní vědou, najít nástin řešení, jež by přispělo k altruistickému profilu společnosti. Klíčová slova Ježíš, Platón, Sókratés, Dobro, egoismus, empatie, filozofie, geny, inteligence, hodnoty, konformita, konzum, moc, věda
Rodina a její role ve vnímání současné zdravotnické etiky
Teubner, Michal ; Matějek, Jaromír (vedoucí práce) ; Ventura, Václav (oponent)
Diplomovápráce se zabývá tématem rodiny a přístupu k ní v kontextu současné zdravotnické etiky. V úvodupopisuje vnímánírodinyz pohleduvybranýchhumanitnícha společenských věd a stanovuje prvky, které jsou společné pro všechny obory včetně zdravotnictví. První část se pak zabývá vývojem vztahu mezi lékařem, pacientem a jeho rodinou a to od paternalistickéhovztahupřesinformovaný souhlas až po dříve vyslovené přání. Jednotlivé instituty dává do spojitosti s legislativními i etickými normami a poukazuje na dilemata v jejich chápání. Současně řeší možnosti zapojení rodiny v každém z nich. Druhá část práce se věnuje tématu paliativní péče. Popisuje základní principy u dospělých pacientů v terminálním stádiu nemoci a dále postupy v dětské i perinatální paliativní péči. V závěru pak představuje prakticképostupypři zaváděnípéče ve Fakultnínemocnici Královské Vinohrady v Praze. Součástí jsou i kazuistiky z působení paliativního týmu.
Etika dialogu v díle Michela Fabera
Vizina, Petr ; Červenková, Denisa (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Diplomová práce zkoumá etické aspekty mezikulturního dialogu v kontextu postsekulární společnosti a myšlení Západu, jak je zachycují povídky, novely a romány nizozemského autora Michela Fabera. Analýzu hodnotových postojů v literárních textech doplňuje dialog s teoretiky dialogu z oblasti filozofie a sociologie náboženství (zejm. Ch. Taylorem, T. Eagletonem, O. Royem a U. Beckem). Literární text Michela Fabera slouží jako příklad aplikace etiky do kontextu osobních a společenských narativů současné kultury. Ačkoliv se nizozemský prozaik nehlásí k náboženské víře, pracuje s náboženskými motivy a vychází přitom z postsekulární situace globalizovaného světa, v němž se náboženské myšlení znovu hlásí do veřejné rozpravy a usiluje o uznání své legitimity. Faber tuto legitimitu náboženství uznává - "etika jinakosti" typická pro jeho literární postavy je pak současně etikou kvality vztahů, základní hodnotové orientace a hledání celkového horizontu smyslu, které korespondují s podstatnými rysy etiky dialogu uvnitř křesťanské tradice.
Etické aspekty pojetí práce jako dlouhodobého lidského závazku
Tomicová, Vladislava ; Mašek, Vojtěch (vedoucí práce) ; Sousedík, Prokop (oponent)
Diplomová práce "Etické aspekty pojetí práce jako dlouhodobého lidského závazku" se zabývá otázkou, za jakých podmínek lze práci přidělenou jako vnější závazek chápat také jako osobní odpovědnost. Práce se zabývá dilematem mezi závazkem a odpovědností, dále pak smyslem práce jako závazku z křesťanského a filosofického hlediska. Popisuje a analyzuje různost významů a forem, jimiž může práce člověka osobně zavazovat, dále vymezuje kritéria této závaznosti, včetně křesťanských a filosofických východisek. Práce propojuje obecnou sociálně-etickou argumentaci s reflexí praktické zkušenosti autorky ze sektoru hutního průmyslu na Ostravsku. Na konkrétních příkladech ukazuje současné etické problémy spojené s chápáním přidělené práce jako osobního odpovědného závazku a předkládá návrh jejich řešení v souladu s křesťanskými zásadami. Klíčová slova etika, práce, dlouhodobý závazek, odpovědnost, hospodářská etika, křesťanská etika
Přínos Schweitzerových myšlenek v humanitární a rozvojové pomoci
Kowalová, Lenka ; Širka, Zdenko (vedoucí práce) ; Zámečník, Jan (oponent)
Bibliografická citace KOWALOVÁ, Lenka. Přínos Schweitzerových myšlenek v humanitární a rozvojové pomoci. Bakalářská práce [rukopis]. Vedoucí práce Mgr. Zdenko Širka, Th.D. Praha: ETF UK, 2019. Anotace Název této bakalářské práce zní "Přínos Schweitzerových myšlenek v humanitární a rozvojové pomoci". Hlavním cílem práce je představit přínos Schweitzerových myšlenek, které jsou podnětné pro oblast humanitární a rozvojová pomoc. Konkrétní příklady pomoci v Etiopii, kterou dnes poskytují humanitární organizace, ukazují praktický dopad Schweitzerových myšlenek. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je vylíčen život a dílo Alberta Schweitzera. Ve druhé kapitole se pozornost vztahuje k jeho etickému konceptu úcta k životu. Následující kapitola s názvem Humanitární a rozvojová pomoc v Etiopii je rozdělena do tří menších kapitol. V první jsou definovány pojmy humanitární a rozvojová pomoc. Druhá popisuje zemi Etiopie s jejími životními podmínkami. Na tuto kapitolu navazuje poslední část, která představuje humanitární organizace působící v Etiopii a jejich práci. Tou největší je Člověk v tísni, další organizace jsou dvě organizace s duchovním přesahem. Hledisko duchovního přesahu jsem zvolila proto, že Albert Schweitzer byl křesťan a toto vyznání ovlivňovalo jeho rozhodování, čemu se bude věnovat a co...
Filosofie výchovy a otázka možnosti výuky etiky
Randová, Michaela ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hlaváčková Fleischerová, Andrea (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou možnosti výuky etiky. Věnuje se především filosofii výchovy a etice. Základní otázka zní, zda je vůbec možné smysluplně vyučovat etiku. Práce též reflektuje podstatu a povahu výchovy a vzdělání. V závěrečné kapitole dochází k syntéze filosofie výchovy a etiky, k vzájemnému setkání významových ohnisek z předchozích kapitol, kde se autorka snaží především ukázat určitou cestu skrze základní orientační východiska. Autorka dospívá k názoru, že etiku je možné vyučovat, a to skrze filosofování, filosofické myšlení, skrze společné objevování filosofického základu. Taková etika - etika vyrůstající z filosoficky zdůvodněných východisek, a především ze samého pohybu myšlení - v duších svěřenců vyvolává napětí bytostného tázání, nechává zrodit a vynořit vhledy, založí etický nadhled, dosáhne zvnitřněného pochopení, docílí obratu vzhůru, toho, aby se posluchačům rozechvělo lidské nitro, aby docházelo k provokujícímu nepokoji v jejich duších, k vytřesení z dosavadních jistot, což je poslání učitelů tohoto předmětu. Prostřednictvím uvádění do filosofického myšlení mají učitelé možnost učit své žáky a studenty doopravdy filosoficky myslet, tedy myslet ve významu "myslet se zřetelem na celek". Klíčová slova Etika, etická výchova, filosofie výchovy, filosofie, výchova, filosofická...
Morální disstres učitelů
Matulová, Jaroslava ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Pavlas Martanová, Veronika (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou morálního distresu učitelů na českých základních školách. Je členěna do dvou částí. První, teoretická, je věnována vysvětlení základních pojmů, které souvisí s etickou stránkou učitelské profese. Od obecnějších pojmů jako jsou etika, morálka, stres se přechází k heslům, jež jsou pro tuto práci stěžejní - morální distres, kritická událost. Druhá část je praktická. Na základě analýzy dat získaných kvalitativním výzkumem se autorka pokouší popsat a kategorizovat podoby morálního distresu. Zaznamenává různé způsoby řešení kritických situací a jejich možný vliv na psychiku a další práci pedagogů. Práce by mohla posloužit jako podklad pro další následný výzkum, popřípadě jako materiál, na jehož základě by mohly být navrženy strategie, které by pomohly učitelům podobné situace co nejlépe zvládnout. KLÍČOVÁ SLOVA Morálka, etika, sociální vlivy, kritická událost, dilema, morální distres, stres

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 581 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.