Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 151 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konceptuální znalosti žáků 1. stupně ZŠ o ekologii sladkovodního ekosystému
DILLINGEROVÁ, Lenka
Diplomová práce se zabývá konceptuálními znalostmi žáků 1. stupně ZŠ o ekologii sladkovodního ekosystému. Žáci jsou ve výuce seznamováni především s typickými zástupci organismů reprezentujícími ekosystém, avšak pochopení ekologie ekosystému vyžaduje hlubší porozumění řadě funkcí a vztahů, které jsou pro daný ekosystém charakteristické. Autorka zdůrazňuje důležitost výuky formou výukových programů v přírodě. Konkrétní výukový program byl navržen a realizován. Poté byly testovány a porovnány znalosti žáků 1. a 2. ročníků, kteří se výukového programu zúčastnili a těch, kteří ho neabsolvovali. V některých úlohách bylo dosaženo pozitivního vlivu výukového programu. V jiných úlohách dosáhli stejných nebo mírně lepších výsledků žáci, kteří konkrétní výukový program nenavštívili. V práci jsou rozebírány faktory, které ovlivňují úspěšnost výukového programu a chápání ekologických vztahů žáků.
Didaktické působení vybraných pomůcek v environmentální výchově v MŠ
SUCHÁNKOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá různě vybranými didaktickými pomůckami využitými v environmentální výchově, která je nedílnou součástí výchovněvzdělávacího procesu v mateřské škole. Teoretická část definuje environmentální výchovu, ukotvení v Rámcovém vzdělávacím programu, metody cíle i rizika. Dále se zabývá výchovou a vzděláváním cílové skupiny, tzn. předškolní období. Praktická část obsahuje zásobník s činnostmi, které využívají reálné přírodní materiály jako didaktické pomůcky. Činnosti ze zásobníku byly aplikovány na heterogenní skupině dětí ve věku 5-6 let. Vzdělávací nabídka byla pro komplexní rozvoj dětí obohacena o aktivity jiného než environmentálního charakteru, které jsou jen okrajově zmíněny. Některé činnosti jsou doplněny pracovními listy, popř. záznamovými archy.
Management environmentálního vzdělávání ve vybraných zemích Evropy
Vrchotická, Bohunka ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
Název práce: Management environmentálního vzdělávání ve vybraných zemích Evropy Vypracovala: Bohunka Vrchotická ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá environmentálním vzděláváním ve vybraných zemích Evropy. V práci je použita metoda deskripce a komparace. Práce hledá odpověď na otázku, zda se významně liší environmentální vzdělávání ve vybraných zemích Evropy. KLÍČOVÁ SLOVA Management, environmentální vzdělávání, společenská odpovědnost vzdělávacích organizací, metoda, nástroj, cílová skupina.
Návrh naučné stezky na území obce Chlumín s využitím ve výuce botaniky na základní škole
Uherová, Klára ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
V teoretické části práce jsem zhodnotila dostupnou literaturu týkající se problematiky tvorby naučných stezek. Zhodnotila jsem území obce z hlediska geomorfologického členění, podnebí, půdy a stavu zeleně. Provedla jsem terénní průzkum za účelem vytipování nejvhodnější trasy. V rámci práce byla navržena trasa naučné stezky v obci Chlumín. Byl vytvořen návrh grafické podoby informačních tabulí. Dalším praktickým výstupem je návrh propagace v podobě letáku. Naučná stezka má charakter okružní školní naučné stezky se zaměřením na přírodní aspekty. Pro stezku bylo navrženo osm informačních tabulí na trase dlouhé 2,8km. Všechna zastavení naučné stezky byla zakreslena do mapy. Bylo provedeno dotazníkové šetření a provedena analýza výsledků, zpracovaných v praktické části práce. Materiály vytvořené v práci byly připraveny k realizaci obcí Chlumín. V jedné kapitole byla zpracována metodika práce s touto naučnou stezkou a v jejím rámci jsem poukázala na specifika dnešní generace. Klíčová slova: naučná stezka, informační tabule, ochrana přírody, environmentální výchova
Výukový program pro žáky 1 st. ZŠ zaměřený na společenstvo lesa
PAPEŽOVÁ, Šárka
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu a realizaci výukového programu společenstvo lesa pro žáky 1. stupně základní školy. V literární části se zabývá pedagogicko-psychologickými aspekty přímého studia přírody a popisuje vhodné metody a formy výuky v kontextu aktivního učení. Determinuje legislativní rámec vzdělávání o přírodě na 1. stupni a vymezuje obsah učiva o lese. Popisuje podmínky vzniku výukového programu, jeho návrh, realizaci v praxi a reflexi praxe. V závěru pak diskutuje možnosti využití vytvořeného výukového programu pro další základní školy. Tato diplomová práce vznikla v rámci projektu GAJU 118/2016/S.
Výroční zpráva Ekodomov 2016
Hodek, Tomáš
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2015
Ekodomov
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2014
Hodek, Tomáš
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2013
Syslová, Pavlína
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 151 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.