Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,200 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hormonální civilizace
Matušková, Anna ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Hák, Tomáš (oponent)
Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice syntetických hormonů a vnímání této problematiky lidmi. V teoretické části práce je představen fenomén endokrinní disrupce, jehož součástí jsou také syntetické hormony. Dále jsou představeny negativní dopady syntetických hormonů na lidské tělo a životní prostředí a také omezená schopnost současných čističek odpadních vod poradit si s těmito polutanty. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření mezi respondenty z kateder Sociální a kulturní ekologie a Elektronické kultury a sémiotiky, které jsou součástí Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. V rámci tohoto šetření je zjišťováno povědomí o této problematice, spotřebitelské chování a názory na pozornost věnovanou tomuto tématu v rámci České republiky a také na ideální řešení této problematiky. Klíčová slova: hormony, životní prostředí, endokrinní disrupce, vnímání lidí
Vzdělávání v geografickém kontextu ladacké vesnice Mulbek
Kalusová, Adéla ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Kolomazníková, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá základním vzděláváním v Indii s vlastní empirickou případovou studií vesnice Mulbek v regionu Ladak a státu Džammú a Kašmír. Zkoumána je role vzdělání v životech místních obyvatel a fungování místní základní školy Spring Dales Public School ve specifickém kontextu místního kulturního a přírodního prostředí. Vlastní výzkum byl realizován díky pobytu autorky v dané vesnici v rámci dobrovolnické stáže organizované neziskovou organizací Brontosauři v Himálajích, která výše zmíněnou školu podporuje. Sběr dat proběl během července 2017 prostřednictvím 31 polostrukturovaných rozhovorů s různými místními aktéry, kteří jsou přímo či nepřímo zapojeni do fungování školy. Rozhovory byly analyzovány pomocí kvalitativních výzkumných metod. Na základě rozhovorů bylo zjištěno, že přístup ke vzdělání a vnímání významu vzdělání se významně posunuje a vzdělání je nyní považováno za klíčový faktor pro získání pracovního uplatnění, ale i rozvoj oblasti Mulbeku celkově. Souvisí to i se změnami ve struktuře zaměstnanosti. Více lidí směřuje k práci v terciálním sektoru. Rozhovory naznačily, že modernizace a strukturální změny v místní společnosti nutně neznamenají opouštění místních tradic a oslabování specifické kultury, ale naopak posilují zájem místních o uchování této unikátní kultury....
Vzduchotechnika bytového domu
Kroupa, Petr ; Horká, Lucie (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o návrhu vzduchotechniky do bytového domu. Práce je rozdělena na dvě části. První část popisuje samotné mikroklima vnitřních prostor, jeho druhy, čím je ovlivněno a jak působí na člověka. Analyzuje přirozené a nucené větrání. Druhá část se zabývá samotným návrhem vzduchotechniky do vybraného bytového domu. Součástí návrhu je technická zpráva včetně výkresů a technických listů použitých výrobků.
Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt
Gabriel, Jan ; Kopecký, Lukáš (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro stavbu obytný soubor Nový Žižkov v Poděbradech, na které se budu nejvíce zaobírat technologickou etapou hrubé stavby hlavního stavebního objektu SO-01 bytový dům – sekce BI+BII (56 BJ). Nosný systém objektu je tvořen kombinací monolitických železobetonových konstrukcí a keramických tvárnic. Založení bytového domu je navrženo jako železobetonová základová vana s výztužnými žebry. Diplomová práce obsahuje textovou a přílohovou část.
Biology park Brno, stavebně technologická příprava stavby.
Kroutil, Karel ; Sedlák,, Petr (oponent) ; Kovářová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením projektu Biology park Brno. Práce obsahuje časový a finanční plán výstavby, rozpočet hlavního objektu, technickou zprávu a výkresy zařízení staveniště, plán rizik BOZP a návrh hlavních strojů a mechanismů, hlukovou studii, environment. Hlavním cílem mé diplomové práce je zaměřit se na provádění bílé vany a železobetonových monolitických konstrukcí, pro které je vypracován technologický předpis a kontrolní a zkušební plán.
Význam CHKO Třeboňsko pro Environmentální výchovu na 2. stupni ZŠ
KOMÁRKOVÁ, Petra
Diplomová práce se zabývá environmentální výchovou v CHKO Třeboňsko. Cílem práce je vytvoření vlastních výukových námětů, které využívají průřezové téma Environmentální výchovy. Výukové náměty jsou určeny pro žáky 6. a 7. ročníků základní školy. Autorka využívá aktivizující výukové metody, jako jsou hry a soutěže. V teoretické části jsou vymezeny kurikulární dokumenty s důrazem na průřezové téma Environmentální výchova. Dále se autorka zabývá ochranou přírody a krajiny a charakteristikou území Třeboňska. Praktická část obsahuje výukové materiály pro učitele, které autorka navrhla a realizovala se žáky. Výukové materiály obsahují ekosystém rybník, les, louka, řeka, rašeliniště.
Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2018
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2015 - 2017, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2018
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2015 - 2017, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Plzeňského kraje - 2018
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2015 - 2017, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Jihomoravského kraje - 2018
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2015 - 2017, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,200 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.