Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,182 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Environmentální aspekty Olympijských her
Pechman, Václav ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Environmentální aspekty olympijských her Cíle: Hlavní cíl je zachytit význam životního prostředí v aktivitách olympijských her. Zpracováním vývoje organizačního řešení environmentálních aspektů stanovit formální požadavky, demonstrovat jejich reálnou účinnost a identifikovat určující faktory stávající situace. Metody: Kvalitativní výzkum vychází z obsahové analýzy směrodatných dokumentů a je doplněn řízenými rozhovory s aktéry olympijského hnutí. Výsledky: Výsledky ozřejmují podloží praktik olympijských her v oblasti životního prostředí. Provázání teoretických zásad se skutečnými výstupy indikuje reálnou pozici environmentálních záležitostí při zajištění sportovní akce Klíčová slova: kvalitativní výzkum, životní prostředí, Mezinárodní olympijský výbor
Islám a životní prostředí: ekologická témata očima současných islámských právníků a filosofů
Koláček, Jakub ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Novák, Ľubomír (oponent)
Práce se zabývá soudobými výklady islámské náboženské etiky ve vztahu k problematice životního prostředí. V první části je představena teoretická perspektiva, která na zkoumaný problém nahlíží jako na historicko-sociologický problém spočívající v procesu interakce moderního fenoménu environmentalismu s tradičním rámcem náboženské etiky. Druhá část se zaměřuje na analýzu těch částí posvátné textové tradice, které jsou v soudobých interpretacích environmentální problematiky z perspektivy islámu využívány, a podává jejich strukturovaný přehled. Ve třetí části jsou rozlišeny a analyzovány tři hlavní soudobé diskurzy islámské etiky životního prostředí a dva další přístupy reprezentované vybranými texty, které byly k této otázce publikovány v anglickém a arabském jazyce. Na těchto textech jsou ukázány prvky, které tvoří společný rámec islámského etického vztahu k přírodě a otázkám životního prostředí, i významné rozdíly, které od sebe odlišují jeho jednotlivé interpretace ze strany učenců a právníků, laických aktivistů, institucí a dalších aktérů. Sledovány jsou různé možné podoby vztahu mezi koncepty a představami moderního environmentálního myšlení a tradičními nábožensko-etickými principy islámu včetně jejich politických a sociálních důsledků.
Prezentace kvality životního prostředí a jeho vlivu na lidský organismus pomocí geostatistických nástrojů, multidisciplinární přístup
Stramová, Andrea ; Trubač, Jakub (vedoucí práce) ; Štych, Přemysl (oponent)
V současné době existuje velké množství dat, které charakterizují životní prostředí na základě různých parametrů. Existence takového množství datových sad je náročná na porozumění a komplexní vizualizaci. Z toho důvodu je nutné hledat nástroje pro jejich vhodné zobrazení. Cílem této práce je přehledně veřejnosti prezentovat stav životního prostředí v jejich místě bydliště a zároveň prezentovat možný vliv těchto faktorů na jejich zdraví. Aby bylo cíle dosaženo bylo nejprve nutné jednotlivé sady dat získat a připravit je, jak pro vstup do jednotlivých analýz, tak pro srozumitelnou prezentaci. V práci jsou popsány jednotlivé aspekty životního prostředí v zájmovém území Příbramsko. Následně se práce věnuje podrobnému rozboru prostorového uspořádání medicinálních dat. Součástí práce je i analýza O2PLS jež dá za vznik regresnímu modelu pro parametry funkce štítné žlázy. Výstupem práce je webová aplikace, jež srozumitelně prezentuje vstupní data (životního prostředí, medicinální), prostorové analýzy a analýzu O2PLS. Díky této práci vznikl postup přípravy a geostatistické analýzy různých typů dat a zároveň i podrobný popis prezentace těchto informací. Klíčová slova: GIS, O2PLS, geomedicína, životní prostředí, story mapy, endokrinologie
Výskyt farmak v životním prostředí I.
Tkáčová, Gabriela ; Vytlačilová, Jitka (vedoucí práce) ; Opletal, Lubomír (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Gabriela Tkáčová Školitel: RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D Název diplomové práce: Výskyt farmak v životním prostředí I. Léčiva jsou biologicky aktivní látky užívané k prevenci a léčbě nemocí u lidí a zvířat. Po vyloučení z organismu si některá léčiva nebo jejich metabolity zachovávají svou aktivitu. Skrze různé cesty se pak tyto biologicky aktivní látky dostávají do životního prostředí. Je možné je pak detekovat v odpadních vodách, povrchových vodách, mořích, podzemních vodách, pitné vodě, sedimentech a půdě. Chronická přítomnosti nízkých koncentrací těchto kontaminant může negativně působit na necílové organismy. Tato práce se zabývá výskytem SSRI, statinů a hypoglykemických léčiv v životním prostředí. Zástupci těchto farmakoterapeutických skupin byly detekováni v životním prostředí v koncentračním rozmezí několika ng/l až μg/l. Vybraná farmaka skupiny SSRI byla fluoxetin, citalopram, fluvoxamin, sertralin, paroxetin a escitalopram. Ve vzorcích vody byly detekovány obvykle v koncentracích v řádu desítek až stovek ng/l, dále byly nalezeny také v půdě a sedimentu. Byl prokázán jejich negativní vliv na vodní organismy, kdy například fluoxetin u ryb způsobuje změny v sekundárních pohlavních znacích...
Analýza vnitřního a vnějšího prostředí vybraného podniku
BÍLKOVSKÁ, Veronika
Prostředí, ve kterém se firma nachází, zahrnuje faktory, jejichž působení může vytvářet nové příležitosti nebo se může jednat o potenciální hrozby pro její existenci. Z tohoto důvodu je nutné okolí firmy pozorně monitorovat a systematicky analyzovat. K určení vnějších faktorů je použita STEP analýza a Porterův model pěti konkurenčních sil v odvětví. Pro zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňující úspěšnost organizace je použita SWOT analýza. Provedený výzkum nalezne silné a slabé stránky podniku, jeho ohrožení a příležitosti. Na základě zjištěných informací jsou navrhnuty postupy jak maximálně využít příležitosti a eliminovat dopad ohrožení na podnik.
Analýza a hodnocení environmentální politiky ve vybraném podniku
JURGOVÁ, Iva
Diplomová práce se zabývá analýzou, hodnocením zavedení a realizováním environmentální politiky ve vybraném podniku. Předmětem práce je představení environmentální politiky a jejího fungování napříč Evropskou unií a Českou republikou. Hlavním cílem této práce je provedení analýzy a vyhodnocení environmentální politiky ve firmě EGEM s. r. o. Dílčím cílem práce je analýza fungování environmentální politiky v Evropské unii a České republice. Diplomová práce bude rozložena do dvou základních rovin, z nichž první představuje teoretický popis environmetální politiky včetně jejího předmětu a subjektů. Podrobněji se také zaobírá cíli a nástroji politiky ochrany životního prostředí. Následně v ní bude provedena analýza environmentální politiky v České republice a Evropské unii. Druhou část tvoří kvalitativní výzkum společnosti EGEM s. r. o., která se zabývá poskytováním služeb v oblasti výroby a distribuce elektrické energie, teplárenství a průmyslu, z hlediska její environmentální situace a postojů k ochraně životního prostředí. Závěr diplomové práce přináší celkový obraz na analyzovanou problematiku environmentální politiky ve vybraném podniku na základě získaných poznatků s doplněním o diskuzi.
Rozhodování o použití pesticidů v ovocných sadech, révě vinné, chmelu a polní zelenině na základě ekonomických prahů škodlivosti: certifikovaná metodika
Kocourek, František ; Šrámková, Anna ; Stará, Jitka ; Jursík, Miroslav ; Hamouz, Pavel ; Abrhám, Zdeněk
V metodice jsou popsány základní principy expertního systému pro rozhodování o použití fungicidů a zoocidů do vytrvalých kultur a polní zeleniny a o použití herbicidů do polních plodin, včetně polní zeleniny. Postup pro rozhodování o použití pesticidů je založen na využívání ekonomických prahů škodlivosti, zejména pro škůdce a plevele a na analýze ekonomických parametrů a zhodnocení dopadů pesticidů na životní prostředí. Jsou popsány metody stanovení křivek škodlivosti a model pro stanovení mnohorozměrného ekonomického prahu škodlivosti pro škůdce a plevele. Jsou popsány metody stanovení environmentální zátěže pro účinné látky herbicidů a pro účinné látky zoocidů a fungicidů. Jsou popsány principy modelu degradace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a ověřeny na případových studiích herbicidů v zelenině a zoocidů a fungicidů v ovoci a zelenině.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Česká veřejnost o globálních problémech – květen 2018
Hanzlová, Radka
V rámci květnového šetření zaměřeného na problematiku životního prostředí se CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., soustředilo i na otázku hodnocení některých globálních fenoménů coby celosvětových problémů. Předmětem výzkumu byly jednak jevy přímo spojené s lidskou činností, jako například hromadění odpadů, pěstování geneticky upravených potravin či provoz jaderných elektráren, tak také jevy pojící se k limitům přírodních zdrojů ve smyslu úbytku deštných pralesů či nedostatku pitné vody.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,182 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.