Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 344 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Společné jmění manželů a podnikání
Pavlorková, Darja ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Společné jmění manželů a podnikání Abstrakt Předkládaná diplomová práce na téma společné jmění manželů a podnikání si klade za cíl poskytnout ucelený přehled soudobé tuzemské právní úpravy společného jmění manželů se zaměřením především na problematiku podnikajících manželů s následným zhodnocením právní úpravy, vytknutím nalezených právních vad a navržením jejich řešení. Dostatek prostoru je v práci rovněž věnován úvahám de lege ferenda především v souvislosti s provedenou komparací vnitrostátního práva s právní úpravou manželského majetkového práva ve Spolkové republice Německo. Právní úprava institutu společného jmění manželů v občanském zákoníku nedává odpovědi na všechny vzniklé otázky, proto je v práci hojně používána judikatura Nejvyššího soudu České republiky. V textu této diplomové práce jsou navrženy legislativní změny, nad kterými by bylo vhodné se do budoucna zamyslet. Opomenuta rovněž není ani judikatura soudů Spolkové republiky Německo a judikatura Evropského soudního dvora. K dosažení navržených cílů je vlastní text předkládané diplomové práce vedle úvodu a závěru strukturován do sedmi kapitol. Zprvu je pozornost věnována historickému vývoji manželského majetkového práva se zaměřením především na události 2. poloviny 20. století, kterými byl tehdejší vnitrostátní systém manželského...
Podnikatelský plán založení vegetariánského bistra
Divoká, Nikola ; Presse, Michal (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce představuje návrh podnikatelského plánu – vegetariánského bistra. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsou podrobně rozepsány základní pojmy, které se týkají vybraného tématu. Analytická část popisuje současnou situaci na trhu a shrnuje analýzu současného stavu. Návrhová část práce obsahuje vlastní návrh podnikatelského plánu.
Návrh na rozšíření podnikatelské činnosti
Veselá, Dagmar ; Mikuš,, Petr (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na možnosti rozšíření podnikatelských aktivit organizace prostřednictvím založení nové prodejní pobočky. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy související s vytvořením podnikatelského plánu, popis obecného postupu sestavení podnikatelského plánu a legislativních požadavků v případě podnikání neziskových organizací. V praktické části je představena současná situace v organizaci a je zpracován konkrétní podnikatelský záměr na rozšíření prodejen, jež zahrnuje analýzu trhu, organizační, marketingový a finanční plán. V závěru práce je zhodnocena efektivnost podnikatelského plánu a nalezení nejvhodnější varianty jeho realizace.
Informační společnost v číslech - 2019: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační společnost v číslech - 2018: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplatkářské trestné činy a jejich vliv na ekonomiku obchodního závodu
MĚŠŤANOVÁ, Michaela
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou úplatkářských trestných činů. Základním pilířem pro tuto práci jsou skutkové podstaty úplatkářských trestných činů dle zákona č. 40/2009 Sb, tedy trestního zákoníku. Na korupci je v práci pohlíženo z hlediska právního a ekonomického, kdy největší důraz je v směřován na vztah korupce a soukromého sektoru. Podstatou práce je vyhledat právnické osoby, které v uplynulých letech spáchaly trestný čin spadající mezi skutkové podstaty úplatkářských trestných činů. Dále zjistit dopady této činnosti na daný subjekt. Tresty uvalené za korupční činnost jsou dány zákonem, jsou spravedlivé a rovné, avšak vliv na jednotlivé subjekty mohou být zcela odlišné. Data jsou čerpána z rejstříku trestů právnických osob. Dle druhu a výše trestu je následně zjišťováno, jakým způsobem trest ovlivnil ekonomickou činnost právnické osoby, a to nahlédnutím do účetních výkazů a sbírky listin ve veřejném rejstříku.
Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Entrepreneurship in the information age: an empirical analysis of the European regions
Pleticha, Petr
Decelerating productivity in recent years raised questions about technology diffusion in the economy. This study focuses on one particular diffusion channel, entrepreneurship, and inspects the mechanics through which it interacts with digitalization. The composite indicator of digitalization is split into separate components which enables analyzing digitalization’s interplay with entrepreneurship as a dynamic process. Based on the econometric analysis of Eurostat regional data covering the period 2008-2015, I find significant links between digitalization and entrepreneurship. Specifically, digitalization is associated with an increase in the rate at which firms are created and with a decrease in their survival rate after 3 years. The paper demonstrates that the interaction is dynamic in its nature as the effects of initial stages of digitalization reverse or vanish in its later phases. A sectoral analysis shows the persistence of the results across industries.\nMoreover, there is evidence that professional, scientific and technical activities are especially sensitive towards digitalization, experiencing strong, yet short-term shock in the firms’ birth, death, and survival rates. Accounting for geographic variation reveals heterogeneity between regions but not large enough to affect the overall results.
Entrepreneurship in the information age: an empirical analysis of the European regions
Pleticha, Petr
Decelerating productivity in recent years raised questions about technology diffusion in the economy. This study focuses on one particular diffusion channel, entrepreneurship, and inspects the mechanics through which it interacts with digitalization. The composite indicator of digitalization is split into separate components which enables analyzing digitalization’s interplay with entrepreneurship as a dynamic process. Based on the econometric analysis of Eurostat regional data covering the period 2008-2015, I find significant links between digitalization and entrepreneurship. Specifically, digitalization is associated with an increase in the rate at which firms are created and with a decrease in their survival rate after 3 years. The paper demonstrates that the interaction is dynamic in its nature as the effects of initial stages of digitalization reverse or vanish in its later phases. A sectoral analysis shows the persistence of the results across industries.\nMoreover, there is evidence that professional, scientific and technical activities are especially sensitive towards digitalization, experiencing strong, yet short-term shock in the firms’ birth, death, and survival rates. Accounting for geographic variation reveals heterogeneity between regions but not large enough to affect the overall results.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 344 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.