Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 307 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Smlouvy užívané v malém a středním podniku
ŽÁKOVÁ, Pavlína
Práce je zaměřena na analýzu smluv používaných v malém a středním podniku, dále charakterizuje pojmy malý a střední podnik a popisuje různé typy smluv, které podniky využívají při uzavírání smluvních závazků. Zaměřuje se například na kupní smlouvu, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu, leasingovou smlouvu nebo na výběrové řízení na zadávání veřejných zakázek a definuje práva a povinnosti pro tyto jednotlivé smlouvy. Potvrzuje nebo vyvrací stanovené hypotézy a popisuje význam a strukturu nejpoužívanějších smluv v podnicích. Hledá, která ze smluv je nejpoužívanější v malém a středním podniku, jak se smlouvy uzavírají nebo jakým způsobem určují sankce. Dále se práce věnuje problematice účtování leasingu a úvěru. Jako nástroj pro získávání informací využívá práce dotazník a rozhovor.
Rozvoj zaměstnanců ve vybraném podniku
BURSÍKOVÁ, Iveta
Bakalářská práce se zabývá rozvojem zaměstnanců ve vybraném podniku ČSOB, a. s. Cílem bakalářské práce je analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku a návrh případných změn pro zlepšení a zefektivnění tohoto systému. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy tématu vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a na systematický cyklus vzdělávání. Praktická část představuje podnik ČSOB, a.s., kde je prováděn výzkum. Na základě údajů získaných z rozhovorů s manažerkou pobočky bakalářská práce uvádí důkladné popsání systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. V práci je uvedeno dotazníkové šetření, které je získáno od zaměstnanců podniku. Jeho výsledky jsou prezentovány formou grafických a tabulkových výstupů. Zkoumání a porovnání všech získaných informací je zpracováno ve vlastní návrh na zlepšení vzdělávacího systému.
LOGI - Logistická metodika pro malé a střední subjekty kultury (muzea a knihovny)
Dostál, Petr ; Pernica, Petr
Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. Metodika je prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé činnosti marginální postavení. Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících v těchto organizacích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu
Zaoral, Lukáš ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce, kterou jsem vypracoval na téma "Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu" analyzuje situaci podniku ve vnitřním i vnějším poli jeho působnosti a následně vyhodnocuje identifikované rizika, navrhuje opatření a doporučení pro vybraný podnikatelský subjekt. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a metody řízení rizik, strategické analýzy identifikující podnik na trhu a také informační systém a podnikové procesy. Praktická část navazuje na poznatky z teoretické části a identifikuje nejslabší část podniku, kde je zapotřebí řízení rizik, které je následně uplatněno. Výstupem práce jsou návrhy opatření a doporučení pro vybraný podnikatelský subjekt.
Studie návrhu štíhlého výrobního procesu s vazbami na nákup
Vřešťál, Michal ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší problematiku studie návrhu štíhlého výrobního procesu s vazbami na nákup ve firmě ROYAL PRESS s.r.o., která se zabývá výrobou a návrhem reklamních předmětů. Po analýze současného stavu a chodu firmy, se zaměřím na nedostatky a návrhy na jejich řešení. Dále se zaměřím na přínosy a zavedení návrhů do praxe. Výsledky této práce by měli zefektivnit výrobní proces a práci se zásobami.
Podnikatelský záměr – výroba nového produktu
Ogrodník, Marek ; Musil, Tomáš (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na výrobu nového produktu v relativně mladém podniku. Tímto produktem je bezpečnostní kování. Práce je rozdělena na část s teoretickými východisky a praktickou část, jež vychází z poznatků v teoretické části.
Podnikatelský záměr – založení cestovní kanceláře
Trnik, Dávid ; Chalmovský, Peter (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zameriava na zostavenie podnikateľského zámeru pre cestovnú kanceláriu na Slovensku. Práca sa skladá z teoretickej časti, založenej na získaných teoretických poznatkoch, analýzy (SWOT analýza, Porterov model), preskúmania aktuálnych trendov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a podnikania, a praktického vyhotovenia návrhu podnikateľského zámeru.
Podnikatelský záměr na založení výrobního podniku s módní konfekcí
Mešková, Michaela ; Povolný, Jiří (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie podnikateľského zámeru pre založenie firmy. Zámer je vypracovaný pre podnik výrobného charakteru, ktorý následne predáva svoje produkty konečným spotrebiteľom. Na základe riešení a návrhov v tejto práci môže byť založený podnik, ktorý bude schopný eliminovať nedostatky a riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu vzniku, ale aj za bežného fungovania v prvých rokoch prevádzky.
Návrh podnikatelského plánu pro založení čajovny
Jezberová, Pavla ; Zich, Robert (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení čajovny. V teoretické části je vymezen podnik a podnikatelský plán, následně jsou provedeny analýzy vnitřního i vnějšího prostředí, ze kterých vychází návrh podnikatelského plánu včetně obchodního, marketingového, finančního a organizačního plánu a řízení rizik, které poslouží jako vodítko pro budoucí majitelku plánované nově otevřené čajovny ve městě Náchod.
Organizační struktura jako nástroj managementu ve vybraném podniku
PETRŽILKA, Radek
Teoretická část této práce je zaměřena na studium odborné literatury a přenesení těchto informací do bakalářské práce. Je zde rozebrána problematika organizačních struktur, jednotlivé organizační struktury, ale také pojmy jako jsou manažer a jeho funkce a role. Následně vize, strategie, mise, cíl a také jednotlivé stupně řízení, je zde také uvedeno rozdělení, tvorba, změna organizační struktury a nahlédnutí do problematiky krizového řízení. Všechny tyto pojmy a postupy jsou jednotlivě rozebrány a popsány. Praktická část této práce poukazuje na důležitost organizační struktury ve vybraném podniku. V tomto podniku je organizační struktura využívaná jako nástroj pro zlepšení komunikace a odlehčení rozpětí řízení jednotlivých manažerů. Samozřejmě se zde pohlíží i na problematiku zvýšení nákladů v oblasti mezd. V původní organizační struktuře Zemědělských služeb Dynín docházelo k přetěžování jednotlivých manažerů, konfliktům, komunikačním šumům a nevhodnému rozdělení pracovníků v jednotlivých divizích. Proto došlo ke změnám v organizační struktuře. Byla vytvořena nová funkce divizionálního ředitele, který řídí jednotlivé divize, tak aby nedocházelo k nerovnoměrnému rozdělení pracovníků a hlavně konfliktům mezi jednotlivými vedoucími divizí. Další změnou bylo rozdělení velice rozsáhlého oddělení výživy zvířat, výživy a ochrany rostlin a výroby do tří nových oddělení. V původním oddělení bylo příliš mnoho informací, zaměstnanců, atd.. Docházelo zde až k chaosu, který byl rozdělením oddělení vyřešen.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 307 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.