Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh a zhotovení gravírovacího LED laseru
Adam, Tomáš ; Slaný, Martin (oponent) ; Dvořák, Jaromír (vedoucí práce)
Práce se zabývá zhodnocením dosahovaných parametrů nekonvenčních metod obrábění a jejich současného využití v praxi. Dále je v práci proveden návrh konstrukce a stavba proto-typu laserového gravírovacího zařízení. Na zařízení je provedeno několik testů, které jsou po vyhodnocení porovnány s možnostmi podobných zařízení. Celá konstrukce je navržena tak, aby nebylo potřeba žádného speciálního vybavení a výroba mohla být provedena v každé dílně.
Transfer záalpských krajinných motivů v grafice do vybraných děl italských rytců na začátku 16. století
Veselá, Markéta ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Konečný, Lubomír (oponent)
Cílem této práce je na několika vybraných dílech ilustrovat fenomén přenosu záalpských krajinných motivů v grafice do děl italských rytců na začátku šestnáctého století a pomocí po- drobnějšího rozboru tisků dojít ke zhodnocení, proč se tyto transfery vyskytují zejména v letech 1500-1520 tak frekventovaně. Jelikož v dostupné literatuře jsou pro dané téma k nalezení pouze faktické zmínky o těch- to přenosech a to často jen na úrovni konstatování, rozhodla jsem se tento jev uchopit v rámci krajinné specifikace. V úvodní kapitole bude vzhledem k nedostatku prostoru jen ve stručném přehledu nastíněna kulturní situace humanistické společnosti včetně jejích premis a letmý vý- voj zobrazení krajiny v umění. Dále bude v této práci umístěna kapitola týkající se použi- té terminologie, která kromě ujasnění často porůznu používaného názvosloví napomůže také k bližší deskripci samotného procesu. Hlavní částí bude ovšem kapitola týkající se vybraných exemplářů. Zde budou podrobněji rozebrána grafická díla vybraných italských rytců a to hlavně v rámci komparace přenesených krajinných motivů z děl Albrechta Dürera a Lucase van Ley- dena. Rozbor jednotlivých grafických listů bude zaměřen spíše na analýzu přenášených prvků v pozadí děl. Ikonografie jednotlivých tisků bude mít pouze doplňující charakter, jelikož není...
Ikonografie tarotových karet, řečených Mantegnových
Skopalová, Eva ; Konečný, Lubomír (vedoucí práce) ; Purš, Ivo (oponent)
Ikonografie tarotových karet, řečených Mantegnových Bakalářská práce Eva Skopalová Abstrakt (česky) Práce pojednává o smyslu souboru rytin tarotových karet, řečených Mantegnových. Jednotlivé listy souboru se druží po dekádách do skupin pod písmeny E, D, C, B, A a jejich celkový počet je padesát. Jednotlivé úrovně odpovídají stupňům universa, jak jej chápal renesanční člověk v poslední třetině 15. století v severní Itálii. Práce se zabývá významem jednotlivých úrovní a smyslu celku jako takového. Systém rytin spojuji s myšlením Raymonda Lulla, který byl významným článkem v myšlení Mikuláše Kusánského, jenž je považován za hlavního tvůrce celé myšlenky souboru. Následně je rozpracován odkaz souboru, tzv. druhý život karet, a to jednak myšlenkový odkaz v rámci filozofie Marsilia Ficina, ale také jako idea edukativních her 18. a 19. století.
Návrh výroby asistenčního zařízení pro CO2 Lasery
Okřina, Lukáš ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Slaný, Martin (vedoucí práce)
Podstatou práce je návrh asistenčního zařízení pro nízkovýkonné CO2 lasery se zaměřením na výrobu nosných plechových částí. Teoretická část práce shrnuje problematiku CO2 laserů a dále se zaměřuje na jejich typy a použití v průmyslu. Práce obsahuje posouzení vlastností dostupných asistenčních zařízení. Hlavním cílem je navržení konstrukce pro nové zařízení s následným technologickým postupem výroby. Součástí návrhu je i technicko-ekonomické zhodnocení produkce v souvislosti se sériovou výrobou.
Návrh konstrukce 3D tiskárny s rozšířenou funkcionalitou
Čechman, David ; Knispel, Lukáš (oponent) ; Miškařík, Kamil (vedoucí práce)
Cílem práce je konstrukční návrh pokročilé 3D tiskárny s přídavnou osou rotace včetně návrhu pohonů a kompletní výrobní dokumentace. V první části práce je popsán vznik a vývoj 3D tisku a jeho nejznámější metody. Ve druhé části je řešena samotná konstrukce a technické řešení 3D tiskárny s rozšířenou funkcionalitou.
Laserové mikroobrábění
Láznička, Pavel ; Daněk, Ladislav (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá lasery, jejich obecnou teorií a použitím. Dále teoretická část popisuje laserové mikroobrábění a gravírování. Experimentální část práce se zabývá několika pokusy provedenými pomocí výkonového vláknového laseru, který není primárně určen pro oblast mikroobrábění. Experimenty byly vyhodnocovány hlavně pomocí několika typů mikroskopů, kde se hodnotilo množství odebraného materiálu. U jednotlivých experimentů došlo k odstranění materiálu podle použitých pracovních parametrů laseru a významnou roli hraje i obráběný materiál. Z experimentů plyne, že pro oblast laserového mikroobrábění a gravírování jsou vhodnější kratší pulsy (v experimentu byla minimální délka pulsu 1 ms), s čímž souvisí i způsob odstranění materiálu. Použitý výkonový laser je možné použít i pro mikroobrábění v určitých oblastech výroby.
3D gravírovací frézka
Bosák, Daniel ; Vetiška, Jan (oponent) ; Bradáč, František (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá přestavbou laboratorního manipulátoru na 3D gravírovací frézku. V první části práce je popsána technologie gravírování s výčtem nejpoužívanějších gravírovacích strojů. Po analýze výchozího stavu stroje jsou navrženy úpravy mechanické konstrukce a elektroinstalace. Dále je popsán návrh a realizace řídicího systému stroje a uživatelského rozhraní s využitím prostředí TwinCAT firmy Beckhoff. Poslední část se zabývá praktickou realizací a oživením stroje. Výsledky práce mohou být vhodným doplňkem k výuce automatizace výrobních strojů.
Aplikace Laserových technologií v průmyslu se zaměřením na obrábění a úpravu povrchu.
Merenda, Petr ; Dvořák, Jaromír (oponent) ; Slaný, Martin (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na začlenění laserových technologií mezi ostatní způsoby obrábění, zejména v oblasti značení. Přibližuje problematiku laserového gravírování maticových kódů (data matrix kódů) v automobilovém průmyslu. Největší prostor je věnován YAG a CO2 laserům. Experimentální část této práce se zabývá určením výsledků laserového gravírování aplikované v procesu tampónového tisku.
Realizace gravírovacího přístroje pro vykreslování grafiky
Hložek, Vojtěch ; Richter, Miloslav (oponent) ; Horák, Karel (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat zařízení, které by bylo schopné přenést zadaný snímek (bitmapu, vektorový obraz) na podkladový materiál. Základ celého zařízení tvoří plotter ovládaný dvěma krokovými motory. Samotné gravírování zajišťuje fix umístěný na pohyblivé části gravírovací hlavy. Pro ovládání celého zařízení byla vytvořena deska plošných spojů, na níž jsou umístěny napájecí zdroje, mikrokontroler a obvody řízení motorů a gravírovací hlavy. Druhá část práce zahrnuje program mikrokontroleru a uživatelské rozhraní v osobním počítači, ze kterého je zadaný snímek přenesen do mikrokontroleru. Tam je následně zpracován a na základě řídicího programu zařízením vygravírován.
DEL a.s. – Využití laserové technologie
Flimelová, Miroslava ; Bičišťová, Radka ; Brajer, Jan
Cílem studie je poskytnout zadavateli dostatečné a konkrétní informace a podklady k výběru a následnému nákupu laserového zdroje a vhodného příslušenství k němu. Laserový zdroj bude využit jako technologický nástroj v budovaném inovačním centru společnosti k technologickým zkouškám, poloprovozním testům a vývoji nových komerčních aplikací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.