Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 548 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Význam Podporovaného zaměstnávání pro lidi s mentálním postižením
BENDOVÁ, Soňa
Bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání osob s mentálním postižením. Cílem mé práce je objasnit postoj dospělých osob s mentálním postižením k fenoménu práce. Dílčím cílem je ozřejmit dopad práce na jejich životy a zjistit, jakou roli má v této problematice Podporované zaměstnávání. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá základní terminologií, klasifikací mentálního postižení dle MKN - 10 a MKN - 11, odbornou pomocí lidem s mentálním postižením a podporovaným zaměstnáváním, které je stěžejní pro empirickou část. Empirická část obsahuje stanovený cíl výzkumného šetření. Následně také výzkumné otázky. Dále je popsána metodologie výzkumu. Je zvolen kvalitativní výzkum a jako metoda sběru dat polostrukturovaný rozhovor. Rozhovory jsou poté analyzovány metodou otevřeného kódování a výsledky zpracovány do jednotlivých kategorií. Nakonec jsou zodpovězeny všechny tři stanovené výzkumné otázky. Bakalářská práce představuje postoje osob s mentálním postižením k práci. Na základě výsledků empirické části lze konstatovat, že lidé s mentálním postižením, kteří se zúčastnili výzkumného šetření, mají velkou motivaci nalézt a udržet si zaměstnání. Práce výrazně ovlivňuje jejich život. Nezpochybnitelný význam má pro tuto cílovou skupinu v procesu hledání práce podporované zaměstnávání. Výsledky práce jsou přínosné pro všechny, kteří se zabývají zaměstnáváním lidí s mentálním postižením. Teoretickou část lze využít jako souhrn ucelených informací a názorů informantů pro odborníky zabývající se touto problematikou. Výsledky práce mohou být využity jako podklad pro další výzkumy zabývající se tímto tématem.
Dlouhodobá péče a neformální osoby pečující o klienty
POUZAROVÁ, Dana
Cílem diplomové práce na téma Dlouhodobá péče a neformální osoby pečující o klienty je identifikovat pozitivní a negativní aspekty dlouhodobé péče a jejich vliv na psychický i fyzický stav neformálních pečovatelů a jejich nejbližších. Nejprve se práce věnuje problematice dlouhodobé péče v kontextu České republiky a jejího rozčlenění na formální a neformální stránku. Dále je v práci nastíněna problematická situace neformálních pečovatelů, kteří se setkávají s mnoha rozličnými překážkami, které z dlouhodobé péče zákonitě plynou, ať se jedná o vzájemný vztah se složkami formální péče, neadekvátní finanční podpora, snížení kvality života či uznání jejich společenského statusu. Pro získání relevantních informací v rámci kvalitativního výzkumu byl využit polostrukturovaný rozhovor, kterého se zúčastnil výzkumný vzorek čítající sedm respondentů ženského pohlaví z Českých Budějovic a blízkého okolí, kteří pečují o svěřenou osobu od 5 do 71 let s fyzickým, psychickým nebo kombinovaným postižením. Na počátku výzkumu byly položeny dvě hlavní výzkumné otázky, zda podporuje systém dlouhodobé péče neformální pečovatele a co považují neformální pečovatelé za největší přínos, nebo naopak nesnáz při péči o osobu s postižením. Z výpovědí respondentů vyplynulo, že v případě, že se pečující rozhodnou věnovat péči o své blízké, je pro ně vytvořena adekvátní síť podpůrných služeb, které je však nutné zdokonalit. Jedná se zejména o oblasti týkající se finančního ohodnocení, dostupnosti a kvality odlehčovacích služeb, informovanosti a edukace neformálních pečovatelů a v neposlední řadě podpory jejich seberealizace a možností uplatnění na trhu práce.
Komparativní analýza české a španělské úpravy pracovního poměru a rozbor příslušné španělské právní terminologie s glosářem
ŠOFFOVÁ, Nicole
Cílem této bakalářské práce je porovnání právní úpravy vzniku a zániku pracovního poměru v České republice a ve Španělsku. V úvodu se práce zaměřuje na historický vývoj pracovního práva jak v České republice, tak ve Španělsku. Po stručném historickém vývoji jsou zmíněny prameny pracovního práva obou zemí. Dále je práce rozdělena do několika kapitol a podkapitol, které blíže popisují vznik a zánik pracovního poměru, po kterých následuje komparativní analýza. Práce je uzavřena terminologickým glosářem s jazykovým rozborem, což je i sekundární cíl této práce.\\ terminologickým glosářem s jazykovým rozborem, což je i sekundární cíl této práce.
Problematika nezaměstnanosti mladistvých osob na Písecku
PEROUTKOVÁ, Lenka
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti u cílové skupiny mladistvých osob ve věku 15 - 17 let na Písecku. Nezaměstnanost je velmi závažný sociální, psychologický, ekonomický i politický problém nejen pro společnost jako celek, ale i pro samotné jedince. Uplatnění lidí na trhu práce je podmíněno celou řadou charakteristik, jako je věk, zdravotní stav, vzdělání, osobnostní předpoklady, pohlaví a podobně. Mladiství, kteří se ucházejí o své první zaměstnání, jsou v konkurenci s ostatními uchazeči o zaměstnání značně znevýhodněni, neboť nemají odborné vzdělání, potřebnou kvalifikaci, praktické zkušenosti, základní pracovní návyky a ani nesplňují požadavek zaměstnavatelů na plnoletost. Vzhledem k jejich nízkému věku mají také mnoho pracovních omezení vyplývajících ze zákoníku práce, které mladistvé chrání před újmou na jejich zdraví a vývoji. V teoretické části bakalářské práce jsem se zaměřila především na vysvětlení základních pojmů týkajících se nezaměstnanosti, jako jsou například aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jednotlivé druhy nezaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti, Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje atd. Dále jsem svoji pozornost věnovala následkům nezaměstnanosti, zaměstnávání mladistvých zaměstnanců, současnému stavu nezaměstnanosti mladistvých osob a možnostem, jakými lze jejich nezaměstnanost řešit. Cílem praktické části bakalářské práce bylo zjistit, z jakého důvodu zaměstnavatelé nepreferují mladistvé zaměstnance. Na základě stanoveného cíle byla vytvořena jedna hlavní a 3 dílčí hypotézy. Za použití dotazníkového šetření byl stanovený cíl dosažen. Hlavní hypotéza a dílčí hypotéza "H1" se na základě získaných dat nepotvrdily. Dílčí hypotézy "H2" a "H3" byly potvrzeny.
Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v ČR
KATRUŠINOVÁ, Adriana
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza nezaměstnanosti absolventů vysokých škol na trhu práce v ČR. Teoretická část je věnována definici a přiblížení nezaměstnanosti. V praktické části této práce se porovnává nezaměstnanost absolventů nižšího stupně vysokoškolského vzdělání s nezaměstnaností absolventů navazujícího vysokoškolského studia. V grafickém vyjádření jsou pak analyzovány 3 situace. První z nich se týká celkové nezaměstnanosti absolventů ve sledovaném období podle jednotlivých oborů. Druhá je výsledkem sledování nezaměstnanosti absolventů vysokých škol z pohledu dlouhodobé nezaměstnanosti. Poslední sada grafů vždy zobrazuje praktické zkušenosti nezaměstnaných absolventů dle jednotlivých studijních oborů. Dále je část práce věnována také komparaci nezaměstnanosti absolventů v rámci EU. Závěr práce obsahuje tři návrhy vedoucí ke snížení nezaměstnanosti absolventů vysokých škol.
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje ) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ubývá mladých podnikatelů, roste počet podnikajících seniorů
Petráňová, Marta ; Mejstřík, Bohuslav
Analýza podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil na aktuální téma.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 3. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 2. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 1. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 548 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.