Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 534 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti pracovního uplatnění jedinců s tělesným postižením
TREPKOVÁ, Vendula
Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním osob s tělesným postižením. Cílovou skupinou jsou zde dospělí jedinci s tělesným postižením (s poruchou hybnosti). Práce má za úkol zkoumat vliv pracovního uplatnění na kvalitu života jedinců s tělesným postižením. Výzkumem bylo zjištěno, že pracovní začlenění jedinců s tělesným postižením, je významné pro jejich větší socializaci, ať už mezi většinovou či menšinovou populaci. Dále, že jsou respondenti ve své práci spokojení a že u nich práce hraje významnou roli, avšak ne až natolik, aby byla jediným či hlavním smyslem jejich života.
Atypické pracovněprávní vztahy
Soukupová, Eliška ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Tato práce se zabývá množinou pracovněprávních vztahů, která se souhrnně nazývá atypické pracovněprávní vztahy. Pro účely poskytnutí dostatečného vhledu do problematiky, která se těchto vztahů týká, nejprve zasadí tyto pracovněprávní vztahy do oblasti pracovního práva jako takového a uvede a vysvětlí nezbytné základní pojmy, které jsou pro atypické pracovněprávní vztahy podstatné. Mezi tyto základní pojmy je zařazeno především vymezení pojmu závislé práce, ale také termínu "flexicurity". Vzhledem k tomu, že k vymezení atypických pracovněprávních vztahů je možné přistoupit různými způsoby, následuje po vysvětlení základních pojmů nastínění způsobů, pomocí jakých je možné množinu atypických pracovněprávních vztahů definovat. Je uplatněno vymezení prostřednictvím takzvaného typického pracovně právního vztahu, a to takovým způsobem, že za atypické pracovněprávní vztahy jsou označeny všechny ty, které se od tohoto pracovněprávního vztahu odlišují. V navazující části práce je pak přistoupeno k charakterizování některých z atypických pracovněprávních vztahů, které do vymezené množiny spadají, přičemž je na ně pohlédnuto jak z hlediska práva národního, tak optikou evropské právní úpravy a jsou také zhodnoceny jejich případná pozitiva či negativa. Z hlediska evropské právní úpravy je popsána nejen vazba na...
The Effect of University Education on Employment in the Visegrad Group
Karolík, Richard ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Troch, Tomáš (oponent)
Táto práca skúma vplyv vysokoškolského vzdelania na zamestnateľnosť v krajinách vy- šehradskej skupiny. Vzdelanie ako súčasť ľudského kapitálu zohráva významnú úlohu v ekonomike práce. Tento výskum používa data získané zo šiesteho kola prieskumu the European Social Survey. Štúdia je rozdelená na tri časti. Prvá časť skúma vplyv uni- verzitného titulu na zamestnateľnosť v celej vyšehradskej skupine. Druhá časť sa zameri- ava na porovnanie efektu dosiahnutého univerzitného vzdelania v jednotlivých krajinách vyšehradskej skupiny. Posledná tretia časť skúma pridanú hodnotu dokončenia rôznych úrovní vysokoškolského vzdelania. Výsledky naznačujú, že medzi úrovňou vzdelania a pravdepodobnosťou byť zamestnaný je pozitívna korelácia. Jednotlivci, ktorí dokončili univerzitné vzdelanie majú o osemdesiatsedem percent vyššiu šancu byť zamestnaný ako tí, ktorí dosiahli iba stredoškolské vzdelanie. Najvýraznejší rozdiel v zamestnateľnosti bol zaznamenaný v Poľsku a naopak najmenej výrazný v Českej republike. Vplyv dodatočnej dokončenej úrovne vysokoškolského vzdelania je vyšší, ale klesajúci s vyšším stupňom vzdelania. Kľúčové slová Vyššie vzdelanie, univerzitné vzdelanie, vyšehradská štvorka,...
Economic and Ethical Impacts of Immigration
Charvát, Ondřej ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Chorna, Olena (oponent)
Tato práce zkoumá vztah imigrace a zaměstnanosti tuzemských pracovníků na základě podobnosti vzdělání a věku mezi imigranty a domorodou populací. Výsledky této práce jsou v souladu s moderním výzkumem a předpokládají nárust domorodé zaměstnanosti o 0.44 % v případě zvýšení cizorodého podílu pracovní síly o 1 %.
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 - 2015
Novotná, Hana ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Práce se zabývá problematikou zaměstnanosti a nezaměstnanosti včetně jejích socioekonomických aspektů v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 až 2015. V teoretické části je popisována podstata nezaměstnanosti (členění, příčiny, dopady, řešení nezaměstnanosti) včetně vlivu makroekonomických ukazatelů, fiskální a monetární politiky, se zvláštním zřetelem na aktivní politiku zaměstnanosti. Praktická část obsahuje samotnou analýzu Ústeckého kraje a jeho zaměstnanosti a nezaměstnanosti s přihlédnutím k benchmarku České republiky s polemikou nad účinností aktivní politiky zaměstnanosti a jejímu nastavení. V práci je využita SWOT analýza Ústeckého kraje, která osvětluje slabé a silné stránky a identifikuje jednotlivé příležitosti a hrozby. Data jsou čerpána zejména z Českého statistického úřadu a ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí.
The Differential Impact of Minimum Wage on Employment across the EU Regions
Sklenářová, Tereza ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Semerák, Vilém (oponent)
Několik studií ukázalo, že ceny se liší mezi regiony a značně ovlivňují životní úroveň. Tato práce zkoumá, jestli způsobují rozdílný dopad minimální mzdy na zaměstnanost a odpracované hodiny mezi NUTS 2 regiony Evropské unie. Na základě existujících regionálních cenových odhadů 7 zemí Evropské unie a veřejně dostupných agregovaných regionálních dat jsou získány odhady regionálních cenových hladin pro dalších 11 zemí Evropské unie s minimální mzdou. Metoda, která byla za tímto účelem použita (mnohonásobná imputace), umožňuje použít výsledné odhady jako vysvětlující proměnnou v další regresi, jelikož zohlední použití imputovaných hodnot místo pozorovaných hodnot úpravou odchylek parametrových koeficientů. Dopady minimální mzdy jsou zkoumány pro 3 skupiny lidí, u kterých hrozí, že budou ovlivněni minimální mzdou - mladé lidi (15-19 let), jedince s nízkým vzděláním a jedince s nízkou kvalifikací. Výsledky naznačují, že minimální mzda má negativní dopad na zaměstnanost, který je vyšší v regionech s vyšší cenovou hladinou. Negativní dopad minimální mzdy na odpracované hodiny se nepotvrdil.
Systém praxí žáků zootechnických oborů na středních zemědělských školách
KYRYANOVÁ, Alena
Bakalářská práce se věnuje zmapování systému praxí na středních zemědělských školách. Cílem práce je zjistit, jaký systém praxe na středních zemědělských školách je pro žáky nejpřínosnější, který jim nejvíce vyhovuje a zda své teoretické znalosti využijí v praxi. Bakalářská práce se skládá z teoretické části, kde jsou popsány formy a cíle praxe. V praktické části jsou obsaženy výzkumné otázky, jež byly uskutečněny a vyhodnoceny kvantitativní výzkumnou formou dotazníkového šetření mezi žáky SZeŠ Tábor a SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické České Budějovice. Závěrem jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření a je poskytnuto osobní doporučení ke zlepšení praktického vzdělání.
Podpora zaměstnanosti jako součást regionální politiky v ČR
Pocová, Zuzana ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Hiekischová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá problémem nedostatečné podpory zaměstnanosti na regionální úrovni. Hlavním výzkumným cílem práce je vysvětlit, jak je realizována politika zaměřující se na podporu zaměstnanosti v rámci regionální politiky v ČR na příkladu Středočeského kraje. Práce se konkrétně zaměřuje na veřejněpolitické nástroje, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti na regionální úrovni. Dále na identifikování hlavních aktérů a jejich přesvědčení v rámci problematiky podpory zaměstnanosti na regionální úrovni, neboť na jedné straně stojí přesvědčení, že politika zaměstnanosti je problematikou, kterou má na starosti pouze stát a Úřad práce České republiky. Nicméně na druhé straně existuje přesvědčení, že podpora zaměstnanosti obyvatel by měla být součástí i dalších politik, a především by měla být výsledkem spolupráce různých aktérů. V rámci analýzy aktérů a jejich přesvědčení je v práci využita teorie advokačních koalic a teorie sítí aktérů. Práce vychází jak z primárních dat z expertních rozhovorů, tak i ze sekundárních dat z odborných publikací a legislativních dokumentů. K analýze je v práci využita tematická analýza expertních rozhovorů a obsahová analýza sekundárních dokumentů.
Zaměstnání a volný čas za socialismu a dnes
Zahrádková, Eva ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá stavem současné společnosti a společnosti před rokem 1989 z hlediska termínů volnočasové společnosti a společnosti práce a to očima skupiny prodavaček. Ráda bych tímto způsobem přiblížila a pochopila jak fenomén práce, tak s ním velmi úzce propojený fenomén volného času. Na každém kroku se setkáváme s tvrzením "Na to nemám čas." Tento fenomén ale není nic nového, zaznamenaly ho již výzkumy v českém prostředí v 60. letech 20. století. Na základě automatizace a zkracování pracovní doby, od 2. poloviny 20. století, by se tak měl fond volného času zvětšovat. Již v 60. letech téhož století se tedy začaly ozývat hlasy, které tvrdily, že současná společnost stojí na pomyslném prahu společnosti práce a směřuje ke společnosti volnočasové. Je tomu tak ale doopravdy? Žijeme tedy ve společnosti práce či ve společnosti volného času, nebo ani jedna z možností není skutečností? Jak tomu tedy bylo před rokem 1989? A liší se práce a volný čas při různém společenském zřízení - státním socialismu a parlamentní demokracii? Na tyto otázky se pokusím odpovědět prostřednictvím polo-strukturovaných rozhovorů profesní skupiny prodavaček.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Smejkalová, Markéta ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá oblastí pracovněprávních vztahů. Cílem bakalářské práce je doporučit zaměstnavateli TNT Express Worldwide, s r. o. nejvýhodnější způsob vzniku pracovněprávního vztahu z ekonomického hlediska na základě analýzy mzdových nákladů zaměstnanců.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 534 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.