Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 319 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Personální řízení - nábor pracovníků ve vybraném podniku
BUZKOVÁ, Kamila
Diplomová práce se zabývá problematikou personálního řízení ve vybraném podniku. Primárním cílem této práce je provedení analýzy personálního řízení se zaměřením na nábor pracovníků v táborské společnosti BRISK Tábor a.s. Následně je srovnána výhodnost jednotlivých variant náboru.
Systém motivace pracovníků ve vybrané organizaci
VAŇKOVÁ, Tereza
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání systému motivace ve vybrané organizaci. Na základě provedené analýzy systému motivace pracovníků bylo hlavním cílem určit případná opatření a navrhnout efektivní změny na zlepšení v této oblasti řízení.
Návrh vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti
Straková, Kateřina ; Kolovrátník, Michal (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je navrhnout vnitřní předpis pro hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti FAKSA-STRAKA, s. r. o. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy, jež úzce souvisí s hodnocením a odměňováním pracovníků. V praktické části je zpracována analýza současného stavu již zmíněné společnosti, dále je zde vytvořen výzkum pomocí dotazníkového šetření.
Motivace a stimulace ve vybrané organizaci
STROPKOVÁ, Veronika
Tato diplomová práce se zaměřuje na prozkoumání stupně motivace a stimulace zaměstnanců ve vybraném podniku. Prostřednictvím vhodné metodiky analyzuje, zda zaměstnanci motivační program vnímají, jak na ně působí a zda existují nějaké nedostatky. Pro tuto skutečnost je v závěru této práce navrženo několik možností, jak by se dala situace v podniku vylepšit.
Vliv pracovní pozice na způsob stravování a možnosti edukace zaměstnanců ve vybraném regionu
Jirkovská, Markéta ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Kovaříková, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou stravování zaměstnanců, třech vybraných pracovišť, s ohledem na pracovní pozici, způsob stravování a dále také případné zdravotní problémy, které souvisejí s výkonem jejich práce. Cílem diplomové práce je zjistit, jestli existuje vliv pracovního prostředí na stravování zaměstnanců, dále také jak se stravovací návyky během pracovní doby odrážejí na jejich zdravotním stavu. Teoretická část se zabývá problematikou zdraví, programem Zdraví 2020 a dále také postupy jak své zdraví chránit a předcházet tím vzniku nemocem. Praktická část analyzuje a vyhodnocuje data získaná metodou dotazníkového šetření mezi třemi vybranými pracovišti Z dotazníkového šetření je patrné, že pozice ovlivňuje nejenom způsob stravování, ale i případné zdravotní problémy. KLÍČOVÁ SLOVA zdraví, program Zdraví 2020, ochrana zdraví, zaměstnanci, dotazníková šetření, chronická onemocnění, vztahy na pracovišti, stravování
Odměňování pracovníků ve vybraném podniku
Grycová, Veronika ; Smolíková, Iveta (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá pracovní motivací s důrazem na potřeby pracovníků. Dále jsou popsány funkce systému odměňování a jeho jednotlivé složky se zaměřením na jejich motivační účinek. Praktická část využívá teoretické poznatky k analýze odměňovacího systému středního výrobního podniku. Analýza a následná doporučení se orientují na zvýšení spokojenosti a loajality zaměstnanců.
Návrh změn motivačního systému ve vybrané společnosti
Miková, Nikola ; Fojtů, Kateřina (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analyzováním současného stavu vybrané společnosti pomocí vybraných metod analyzujících vnější a vnitřní prostředí společnosti, výzkumu provedeného metodou dotazníkového šetření a řízeným rozhovorem, a mzdovým šetřením na trhu práce. Na základě těchto dat bude zkoumána motivace a spokojenost zaměstnanců a navržena opatření, která mají vést ke zlepšení stávajícího motivačního systému ve společnosti.
Návrhy na zlepšení služeb hotelu Prometheus
Petříková, Martina ; Bažant, Milan (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku kvality poskytovaných služeb hotelu Prometheus v Brně. Tento hotel již nyní poskytuje služby svým zákazníkům ve vysoké kvalitě, ale potýká se s nízkou obsazeností v letních měsících a problémem s vysokou fluktuací zaměstnanců. Tato diplomová práce vychází z konkrétních a reálných ekonomických, technických a provozních údajů hotelu Prometheus. Návrhová část předkládá možná opatření, která eliminují nízkou obsazenost v letních měsících a také vysokou fluktuaci zaměstnanců. Další návrhové části přispívají k celkové prosperitě hotelu Prometheus. Realizace navržených opatření vyžadují značné množství nákladů, které ale mají vést ke zvýšení poskytovaných služeb celého hotelu.
Súčasná forma hodnotenia a její vplyv na fluktuaci zamestnancov vo vybranom podniku
Lukačovičová, Veronika ; Kiradžievová,, Soňa (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práca je zameraná na vnímanie hodnotenia vybraného vzorku respondentov. Hlavným cieľom je popísať, analyzovať a spracovať daný systém hodnotenia, ktorý je dôležitým motivačným prvkom vo vybranom podniku v oblasti elektrotechniky. Teoretická časť je venovaná definovaniu pojmu hodnotenia a procesu hodnotenia. Praktická časť je zameraná na charakteristiku vybraného podniku, systém hodnotenia v danom podniku a výsledky analyzovania súčasného stavu hodnotenia zamestnancov. V závere diplomovej práce sú uvedené návrhy, ktoré pomôžu ke zníženie fluktuace v podniku.
Návrh motivačního systému společnosti
Tarčáková, Denisa ; Drlíková, Ivana (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na motivační systém konkrétní společnosti, na jeho rozvoj a zlepšení. Na základě metody dotazníkového šetření je analyzován současný stav motivačního systému ve společnosti, a především spokojenost zaměstnanců s tímto systémem. V návaznosti na zjištěné problémy jsou sestaveny návrhy na zlepšení spokojenosti zaměstnanců s motivačním systémem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 319 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.