Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 190 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém odměňování pracovníků ve vybrané organizaci
MACHOŇOVÁ, Denisa
Hlavním cílem této práce je na základě analýzy a zhodnocení současného systému odměňování ve vybrané organizaci navrhnout možné změny, které by přispěly ke zlepšení daného systému. Teoretická část shrnuje informace potřebné k pochopení dané problematiky. Čtenář je zde seznámen s jednotlivými mzdovými formami, zaměstnaneckými benefity, hodnocením práce a složením celkové odměny. Praktická část je zaměřena na systém odměňování společnosti HOCHTIEF CZ. Nejprve je společnost krátce charakterizována. Součástí charakteristiky je i popis vývoje základních ekonomických ukazatelů za posledních 5 let. Dále je provedena analýza lidského kapitálu společnosti. Následně je zanalyzován současný systém odměňování a provedeno vyhodnocení dotazníkového šetření mezi zaměstnanci společnosti. Na základě analýzy a zhodnocení systému odměňování společnosti HOCHTIEF CZ a dotazníkového šetření jsou v závěru práce vytvořeny návrhy změn, které by mohly přispět ke zlepšení současného systému odměňování.
Systém odměňování a produktivita lidských zdrojů v podniku
HANZLÍKOVÁ, Nikola
Cílem diplomové práce je zhodnotit využívaný systém odměňování a produktivitu lidských zdrojů ve zvoleném podniku. Dále je potřeba na základě zjištěných údajů navrhnout opatření ke zlepšení současného stavu. Na základě sekundárních dat je definován systém odměňování, celková odměna a strategii odměňování. Dále je práce zaměřena na mzdové formy a zaměstnanecké benefity. Kromě toho popisuje faktory ovlivňující produktivitu, její druhy a měření. Také zkoumá oblast řízení lidských zdrojů, vymezení jejích základních pojmů, funkce a strategie. Pro tuto práci je vybrán výrobní závod Mektec Manufacturing Corporation Europe CZ s.r.o. působící v Českých Budějovicích. Nejprve je provedena charakteristika zvoleného podniku. Dále je pozornost věnována aplikovanému systému odměňování a internímu měření produktivity. Zdrojem pro získání potřebných informací jsou veřejně přístupné informace na webových stránkách a osobní konzultace se zaměstnanci podniku. Další krok je provedení analýzy produktivity práce, srovnání vývoje osobních nákladů na nákladech celkových a porovnání tempa růstu produktivity práce s tempem růstu osobních nákladů. Na základě posouzení současného systému odměňování podniku a produktivity práce jsou vytvořeny návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení současného stavu v řešené oblasti.
Motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci
PEŠÍKOVÁ, Kristýna
Tato práce vysvětluje, jak je motivace zaměstnanců velmi důležitou součástí dobře fungující organizace a potíže s nalezením správného motivačního programu. Hlavním cílem této práce je analyzovat systém motivace a stimulace zaměstnanců ve vybrané organizaci. To je dáno dotazníky,které jsou vyplněny zaměstnanci vybrané organizace. Poté práce porovnává výsledky dotazníků s rozhovorem s vedením organizace. Nakonec jsou výsledky zhodnoceny a doporučeny návrhy na zlepšení.
Spokojenost zaměstnanců a mzdový systém podniku
NEZVEDOVÁ, Marie
Tato bakalářská práce se zabývá spokojeností zaměstnanců a mzdovým systém podniku. Spokojenost zaměstnanců je v dnešní době nízké nezaměstnanosti velice důležité téma. Situace fluktuace zaměstnanců vyžaduje, aby se zaměstnavatelé důkladně věnovali spokojenosti zaměstnanců, protože odchod zaměstnance znamená zvýšení nákladů pro podnik. Práce je zaměřena na problematiku mzdového systému a řízení lidských zdrojů, která souvisí s motivací, stimulací a spokojeností zaměstnanců. Systém odměňování je analyzován ve vybrané společnosti. Hlavním cílem práce je zhodnotit vazbu mezi spokojeností zaměstnanců a aplikovaným mzdovým systémem ve vybraném podniku. Hodnocení je provedeno pomocí dotazníkového šetření. Na základě zjištěných údajů jsou navrhnuty opatření ke zlepšení současné situace v podniku.
Rozvoj lidských zdrojů ve strategii malých a středních podniků
ATTLOVÁ, Irena
Disertační práce je zaměřena na rozvoj lidských zdrojů ve strategii malých a středních podniků. Rozvoj lidských zdrojů je v ní pojat v širokém významovém kontextu, neboť práce se zabývá tématy dosud méně frekventovanými, z nich pak zejména naplňováním principu rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Práce respektuje již tradiční dělení na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je na základě dlouhodobého studia pramenů obsáhle popsán ze mnoha zdrojů renomovaných domácích i zahraničních autorů získaný širší vědní základ oboru, bez něhož by nebylo možno disertační práci sepsat. Pokud jde o praktickou část disertační práce, přispěl k definování jejího cíle (Kapitola 3), byl vodítkem pro studia metodologie vědy a následnou volbu metodiky disertační práce (Kapitola 4), na něž již bezprostředně navazují tři praktická základní výzkumná témata, a to motivace zaměstnanců v oblasti malého a středního podnikání, fluktuace zaměstnanců a zaměstnanecká spokojenost v oblasti malého a středního podnikání a diskriminace v oblasti práce a zaměstnávání. Tato témata spojuje skutečnost, že představují významné potenciální bariéry pro rozvoj lidských zdrojů, není-li k nim v rámci řízení lidských zdrojů přistupováno s náležitě odborným a pozorným přístupem. Případný výskyt diskriminace v pracovněprávní problematice s sebou přináší pro zaměstnavatele vždy riziko v podobě peněžních postihů a sankcí. Výzkumné otázky, formulované autorkou v praktické části práce na základě výše naznačených východisek v rámci jednotlivých výzkumných témat, byly řešeny na empirických datech prostřednictvím jak kvantitativního, tak kvalitativního výzkumu, u dvou výzkumných vzorků. První výzkumný vzorek, jenž byl shromážděn v rámci týmového výzkumného grantového projektu GA JU 039/2013/S (řešitel doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.), tvořilo 295 malých a středních podnikatelů, kteří byli dotazováni prostřednictvím dotazníkového šetření a získaná data byla autorkou práce zkoumána z hlediska motivace, fluktuace a spokojenosti zaměstnanců. Druhý výzkumný vzorek, jemuž se autorka věnovala v rámci vlastní výzkumné činnosti, sestával z 1600 pracovních inzerátů, zveřejněných prostřednictvím Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (2016) na internetové adrese portal.mpsv.cz regionální pobočkou Úřadu práce v Českých Budějovicích, které poptávaly celkem 2981 volné pracovní místo pro 846 subjektů. Vzorek byl za pomoci obsahové analýzy podroben zjišťování výskytu diskriminačních důvodů a jejich komparaci se speciálním výzkumem Veřejného ochránce práv, provedeným v roce 2011. Dále byl u tohoto vzorku proveden selektivní výběr na základě pohlaví jakožto diskriminačního důvodu. Ve sledovaných malých a středních podnicích byla autorkou analyzována skladba a četnost nabízených zaměstnaneckých benefitů, byla vypočítána míra fluktuace včetně fluktuace dobrovolné a rovněž byly analyzovány a vyhodnoceny zjištěné přístupy a subjektivní hodnocení manažerů či vlastníků zmíněných podniků k oblasti zaměstnanecké spokojenosti. Zjištěné výsledky přitom mj. odhalily nedostatečný strategický přístup některých oslovených manažerů či vlastníků malých a středních podniků v otázkách sestavování plánů a konkrétních cílů pro oblast zaměstnanecké spokojenosti. Bylo také zjištěno, že malí a střední podnikatelé se podíleli ve sledovaném období v analyzované pracovní inzerci na zveřejňování pracovních inzerátů, u nichž nebylo možné vyloučit diskriminační charakter, a to dle kritéria, stanoveného Veřejným ochráncem práv. Závěrem lze konstatovat, že zjištěné výsledky dobře posloužily pro formulaci závěrů a výstupů disertační práce, obsahujících navrhovaná doporučení a práce tedy obsahuje přínosy v oblasti teoretické, praktické a pedagogické. Stanovených cílů disertační práce bylo dle názoru její autorky dosaženo.
K historii podnikání na Jindřichohradecku v průběhu 70. a 80. let 20. století (na příkladu n. p. Jitka)
KOS, Marek
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na vývoji jindřichohradeckého národního podniku Jitka v období takzvané normalizace, tedy v 70. a 80. letech 20. století. První kompilativně pojatá část práce přibližuje na základě dostupné literatury hospodářský a sociální vývoj Československa v daném období a zaměřuje se také na podnikání v textilním průmyslu. Druhá pak již pojednává o samotném národním podniku Jitka. Mezi základní pramenné zdroje patří výroční a provozní roční zprávy a rozbory, plány a materiály pojednávající o kultuře a sociálním životě zaměstnanců. Vývoj Jitky je následně porovnán a analyzován se situací v dalších jihočeských textilních podnicích třeboňském Otavanu a novobystřické pobočce Partexu, v čemž spočívá jeden z hlavních přínosů celé práce. Nedílnou součástí práce jsou pak i dotazníky předkládané bývalým zaměstnancům Jitky, které byly komparovány s dostupnými archivními materiály.
Systém odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku
KREJČOVÁ, Jana
Diplomová práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců v podniku. Cílem diplomové práce je zhodnocení současného systému odměňování vybraného podniku a navržení možných inovací tohoto systému, které by vedly k jeho zlepšení. Teoretická část nejdříve uvádí základní pojmy odměňování a právní předpisy, které se odměňováním zabývají. V další části je popsán systém odměňování, mzdové formy odměňování a zaměstnanecké výhody. Poslední část literární rešerše charakterizuje inovace a jejich dělení. Praktická část je zaměřena na systém odměňování v konkrétním podniku. Nejdříve je uvedena obecná a ekonomická charakteristika vybraného podniku. Následně je provedena analýza lidského kapitálu společnosti z hlediska jeho vývoje a rozdělení podle pohlaví, vzdělání pracovních pozic. V další části je popsán současný systém odměňování. Tento systém je pak zhodnocen prostřednictvím SWOT analýzy. Je zde také zhodnocen lidský kapitál a jeho efektivita. Výsledkem práce jsou pak konkrétní návrhy inovací systému odměňování, které by měly přispět k jeho zlepšení.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Šidlová, Ivana ; Kyrych, Vladimír (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaobírá problematikou pracovněprávních vztahů, konkrétně vznikem pracovního poměru v souladu s právními ustanoveními platnými na území České republiky. Cílem bakalářské práce je návrh řešení problému, který souvisí s-nedostatkem zaměstnanců. Přesněji řečeno optimalizovat množství zaměstnanců a s tím souvisejících mzdových nákladů. Na základě provedené analytické části budou zaměstnavateli navrhnuta opatření pro optimalizaci počtu zaměstnanců a optimalizaci mzdových nákladů.
Systém odměňování zaměstnanců ve vybraném zemědělském družstvu a návrh jeho změn
Kopečná, Lenka ; Hutař, Stanislav (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá systémem odměňování pracovníků v Zemědělském družstvu Klučov – Lhota a návrhem změn v této oblasti. V praktické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se odměňování. Následně je zpracována analýza současného stavu jak v družstvu, tak i v jeho okolí. Výstupem celého zkoumání je SWOT analýza, na základě které jsou navrženy změny v oblasti odměňování zaměstnanců. Účelem těchto změn je zvýšit spokojenost zaměstnanců a stabilizovat personální situaci družstva.
Inovace motivačního systému společností
Procházková, Kristýna ; Ing.Simona Marešová (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na inovaci motivačního systému ve vybraných společnostech. V práci je analyzován současný motivační systém a pomocí strukturovaného rozhovoru jsou zjištěny nedostatky v motivování zaměstnanců. Na základě provedeného empirického výzkumu jsou zpracovaný konkrétní návrhy vedoucí ke zvýšení motivace zaměstnanců.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 190 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.