Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 202 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odměňování a mzdová politika ve stavebním podniku
Lesák, Pavel ; Tuscher, Martin (oponent) ; Hanák, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá odměňováním a mzdovou politikou ve stavebním podniku. V teoretické části je analyzována činnost stavebního podniku a jeho specifika, pracovně právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, cíle mzdové politiky, druhy mezd, odměn a zaměstnaneckých výhod. Praktická část analyzuje vybrané stavební podniky pomocí strukturovaných rozhovorů a provádí průzkum nabízených odměn na trhu práce. Výsledkem je shrnutí a navržení doporučení pro dané podniky.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Rollerová, Pavlína ; Brixová, Irena (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. Zabývá se optimalizací mzdových a osobních nákladů, které zaměstnavateli vznikají v souvislosti s trváním pracovněprávního vztahu. Rovněž se zaměřuje na problém nedostatečného počtu zaměstnanců. Na základě provedené analýzy jsou zaměstnavateli navržena řešení k optimalizaci mzdových nákladů a počtu zaměstnanců.
Proposal for Changes to the System of Remuneration of Employees in the Selected Company
Gatialová, Martina ; Mečiarová, Alena (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on the remuneration system of employees in the company LEGARDE s.r.o. The thesis is divided into three parts. The first part describes the concepts of remuneration. The second part contains an analysis of the current state of the company and the method of employee remuneration. The third part of the thesis is focused on proposals concerning changes in the system of employee remuneration in the analyzed company.
Návrh změn motivačního systému ve vybraném podniku
Pelantová, Jitka ; Moltašová, Alena (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývala návrhem změn motivačního systému ve vybraném podniku. Teoretická část byla zaměřena na základní pojmy a definice, které jsou spojeny s danou problematikou. V praktické části diplomové práce byla provedena analýza současného motivačního systému podniku, a to prostřednictvím rozhovoru, obsahové analýzy podnikových dokumentů a dotazníkového šetření. Závěr práce obsahuje návrhy změn plynoucí ze získaných výsledků dotazníkového šetření. Mezi klíčové návrhy bylo zařazeno pravidelné hodnocení zaměstnanců, zvýšení informovanosti o poskytovaných benefitech, příspěvek na dopravu a firemní akce.
Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců společnosti DISTEP a.s.
Eliášová, Klára ; Ježek, Rostislav (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou příspěvku na penzijní připojištění a příspěvku na životní pojištění jako benefitů pro zaměstnance společnosti DISTEP a.s. Obsahuje komplexní návrh na využití penzijního připojištění a životního pojištění jako doplnění stávajícího systému zaměstnaneckých výhod ve společnosti, analýzu současného stavu poskytovaných výhod a doporučení pro další možný vývoj v této oblasti.
Rozšíření motivačního systému vybrané společnosti
Caklová, Gabriela ; Roupcová, Jitka (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření motivačního systému společnosti Bosch Diesel s. r. o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se motivace zaměstnanců. Následně je pomocí interních zdrojů společnosti a dotazníkového šetření vytvořena analytická část, na kterou navazují návrhy nových prvků motivačního systému společnosti.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Štercová, Tereza ; Kašpar, Viktor (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových a osobních nákladů, které zaměstnavateli vznikají v souvislosti se vznikem a trváním nového pracovněprávního vztahu. Také se věnuje řešení problému s nedostatečným počtem zaměstnanců. Na základě analytické části budou zaměstnavateli navržena opatření k optimalizaci mzdových nákladů a počtu zaměstnanců.
Zdanění mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotek
Glozygová, Andrea ; Čermáková, Barbora (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku zdanění odměňovaných zaměstnanců formou mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotek. V teoretické části jsou popsány základní typy peněžního i nepeněžního odměňování s ohledem na jejich vliv na daň z příjmu, a to vzhledem k zaměstnanci i zaměstnavateli. Analytická a návrhová část diplomové práce obsahují rozbor méně používaných zaměstnaneckých benefitů a forem odměňování a dopad na finanční situaci obou zúčastněných stran.
Motivační systém firmy
Martinkovičová, Markéta ; Tvrdoň, Jiří (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Diplomová práce komplexně shrnuje teoretické pojmy, které se vážou k motivaci. Navazuje analytická část, kde je popsán současný stav vybrané společnosti, jeho současný motivační systém, složky systému, odměny atd. Na základě kvantitativního výzkumu a testování hypotéz jsou sestaveny návrhy a opatření, která mají vést ke zlepšení stávajícího motivačního systému.
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn
Bureš, Josef ; Klimo,, Martin (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část práce popisuje základní pojmy a poznatky dané problematiky. V rámci analytické části práce byla provedena analýza současného stavu daného problému a zhodnocení interních a externích faktorů ovlivňující systém odměňování ve vybrané společnosti. Na základě výsledků analýz byly společnosti navrhnuty změny v systému odměňování, které by měly zlepšit současný stav.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 202 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.