Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dlouhodobé imisní projekce pro Prahu a Středočeský kraj: aplikace modelového nástroje SUDPLAN
Bízek, Vladislav ; Mertl, Jan ; Gidhagen, Lars ; Engardt, Magnuz
Pomocí modelového systému SUDPLAN (Sustainable Urban Development Planner), který umožňuje simulaci vlivu změny emisí a klimatu na koncentrace jak primárních, tak i sekundárních polutantů v ovzduší s různou úrovní plošného rozlišení (od stovek km po jednotky km), byly připraveny imisní projekce pro oxid siřičitý, oxid dusičitý, suspendované částice PM10 a troposférický ozón pro území Prahy a Středočeského kraje v horizontu roku 2030. Emisní projekce do roku 2030 byla převzata z modelu GAINS (Greenhouse Gas-Air Pollutants Interactions and Synergies). Dále byl simulován vliv na kvalitu ovzduší pro tři typické situace: významná změna v provozu zvláště velkého spalovacího zdroje (ukončení provozu nebo zdvojnásobení výkonu), dokončení dálničního obchvatu Prahy a hypotetický vznik třech satelitních sídel v severozápadním a jihovýchodním příměstí Prahy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek z veřejné energetiky a výroby tepla v ČR v letech 1990–2012
Rollerová, Miluše ; Mertl, Jan
Vliv veřejné energetiky a výroby tepla na životní prostředí v ČR od 90. let minulého století do současnosti radikálně poklesl. Výroba elektřiny a tepla však nadále zůstává největším zdrojem emisí skleníkových plynů a významným faktorem ovlivňujícím stav životního prostředí. Ve vývoji zátěží životního prostředí z veřejné energetiky v posledních 25 letech se pozitivně projevily investice do ochrany životního prostředí, aplikace opatření na snižování emisí a dynamický technologický vývoj. Aktuální snahy o ozelenění energetického mixu a snižování uhlíkové náročnosti ekonomiky se však zatím ukazují jako neefektivní, neboť nedochází k významnějšímu poklesu výroby elektřiny z hnědého uhlí. Navíc výrazně roste negativní bilance zahraničního obchodu s elektřinou a ČR je jednou z mála zemí EU, která elektřinu vyváží a nad rámec tuzemské spotřeby tím dodatečně poškozuje své životní prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv zavedení ekologických daní na veřejné rozpočty a spotřebu zdaněných paliv a energie v ČR
KUNCOVÁ, Alena
Práce zkoumá vliv zavedení ekologických daní v České republice na veřejné rozpočty. Cílem je posoudit, zda uplatňované ekologické daně vedly ke snížení spotřeby zdaňovaných paliv a energie. Komparativní metodou je porovnán rozpočet a skutečné inkaso ekologických daní v letech 2008 a 2009 v ČR. Spotřeba paliva a energie je porovnávána od roku 2005 do roku 2009 v přehledných tabulkách a grafech. Výsledkem zkoumání je zjištění, že výběr ekologických daní nedosahuje rozpočtované výše, takže nedošlo k plánovanému naplnění veřejných rozpočtů. Spotřeba paliva a energie v letech 2008 a 2009 zaznamenala předpokládaný pokles, ale nelze jednoznačně určit, zda je pokles důsledkem implementace ekologických daní do české legislativy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.