Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Redesign konstrukce a řízení nestabilního robota se sférickou základnou
Novák, Vlastimil ; Najman, Jan (oponent) ; Spáčil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá redesignem nestabilního robota se sférickou základnou, zkráceně nazývaného Ballbot. Cílem práce je zanalyzovat existující konstrukční prvky robota, dostupnou senzoriku, řídící a výkonovou elektroniku a identifikovat funkční nedostatky. Následně navrhnout řešení a realizovat odstranění všech nalezených nedostatků. Součástí práce je testování revidované verze robota, které, mimo jiné, obsahuje prověření funkčnosti jednotlivých senzorů a jejich komunikace s řídícím mikrokontrolerem. Důraz je kladen na stanovení reálné přesnosti snímání nově použitých senzorů v závislosti na použitém nastavení a okolních podmínkách.
Konstrukce koncového efektoru robota s možností automatické výměny nástroje
Jirges, Radek ; Chalupa, Jan (oponent) ; Krejčí, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvořit koncový efektor malého robota pro ovládání zařízení s dotykovým displejem. Efektor musí s robotem komunikovat po sériové lince a dávat mu zpětnou vazbu o velikosti přítlaku na displej. Dalším požadavkem byla možnost automatické výměny nástroje. Měření přítlaku, zpracování signálu ze senzoru a komunikaci s robotem zde zajišťuje vlastní elektronika na bázi procesoru řady STM32 a piezorezistivní senzor. Mechanismus výměny nástroje byl odvozen od řešení velkých průmyslových robotů, ale značně přizpůsoben konkrétní aplikaci. Výsledkem této práce je funkční prototyp stylusu pro dotykové obrazovky, který poskytuje informaci o síle na displej a možnost jeho automatické výměny. Hlavním přínosem tohoto řešení je možnost v průběhu testu vyměnit efektor za model se dvěma, nebo více hroty pro testování rozhraní ovládaných gesty, což je v dnešní době nepostradatelná vlastnost.
Návrh komplexního HIL simulátoru pátých dveří automobilu
Obrtáč, Tomáš ; Krejčí, Petr (oponent) ; Spáčil, Tomáš (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom komplexného HIL simulátora piatych dverí automobilu. Začiatok práce sa venoval teoretickým rešeršiam v oblasti In-the-Loop testovania. Praktická časť popisovala vývoj HIL simulátora doplneného o výkonovú časť. Pre návrh a analýzu riadenia bolo využité simulačné prostredie Matlab/Simulink. Pred začatím práce bola zmeraná signálová časť riadiacej jednotky a špecifické sekvencie signálov identifikované . Realizácia regulácie prebiehala na zariadení sbRIO od firmy National Instruments s implementáciou modelu na FPGA. Špecifické požiadavky na rýchlosť snímania a generovania komunikačných signálov viedli k vytvoreniu jedinečného hardvéru pre potreby aplikácie. Výsledkom práce je komplexný HIL simulátor s prehľadným GUI a možnosťou simulácie veľkej škály DC motorov.
Smart Home
Pitra, Ondřej ; Jašková, Jana (oponent) ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
The aim of this bachelor’s thesis is to present and describe fundamental principles, characteristics, and application of my own project of Smart Home. In this thesis, I will present my current state of the project as well as the future plans for my Smart Home. I will also introduce and compare Smart Home systems from companies already established on the market.
Tests of Semiconductor Detectors in Prague Laboratory
Krásny, Peter ; Kodyš, Peter (vedoucí práce) ; Carli, Ina (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřená na využití křemíkových po- lovodičových detektorů v experimentu ATLAS a na automatizaci ochlazo- vacích a ohřívacích procesů po dobu testování detektorů při zvolené tep- lotě. Testy jsou vykonané v prostředí mrazicího boxu a je nutné, aby po dobu celého testu zůstalo místo, kde je detektor umístěný, suché. Toto je zabezpečené monitorováním teploty a relativní vlhkosti vzduchu daného pro- středí pomocí přístroje Interlock se senzory a automatickým výpočtem tep- loty rosného bodu bez využití dusíku, který se běžně využívá v podobných testech. Ochlazovací i ohřívací procesy jsou ve fázi přípravy na úplnou au- tomatizaci, co bude minimalizovat manuální manipulaci, která je nutná na obsluhu testů. Tím bude zajištěný plynulý a bezpečný průběh daných testů. 1
Beta Source Tests of Semiconductor Detectors ITk for ATLAS Upgrade
Kovanda, Ondřej ; Kodyš, Peter (vedoucí práce) ; Scheirich, Daniel (oponent)
Testovánı́ křemı́kových detektorů ITk beta zářičem pro experiment ATLAS Upgrade Abstrakt: Experiment ATLAS projde významným vylepšenı́m před začátkem High Luminosity fáze fungovánı́ LHC. Zejména pak bude vyměněn současný systém dráhových detektorů (ID) za plně křemı́kový ITk. Laboratoře ÚČJF se podı́lejı́ na výzkumu a vývoji SCT detektorových modulů pro ITk. Tato práce byla zaměřena na nı́zkoteplotnı́ β testy prototypu R0 FR 5. Po otestovánı́ zch- lazovacı́ho cyklu bylo naměřeno 11 threshold scanů na dvou ABC130 čipech. Sebraný náboj byl na čipu č. 6 naměřen v rozmezı́ 2.9 ± 0.2 fC a 3.1 ± 0.2 fC při poměru signál/šum od 16.0±1.0 při teplotě 24 ◦ C do 22.7±1.5 při −15 ◦ C. Mimo nejistotu měřenı́ nebyla pozorována žádná závislost sebraného náboje na teplotě. Výsledky jsou v souladu s předchozı́mi podobnými měřenı́mi. Rovněž byl řešen problém fitovánı́sebraného náboje v různých jednotkách, při čemž byla prokázána rovnocennost těchto fitů. Schopnost laboratořı́ ÚČJF provádět nı́zkoteplotnı́ β testy byla potvrzena.
Každodennost
Rišiaňová, Zuzana ; Janoščík,, Václav (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Formou kresby v tablete ilustrujem portréty ľudí vyťahujem ich z elektronickej podoby sociálnych sietí a následne vytváram objekt v ktorom ich inštalujem na závesný vešiak v podobe kabátov.
Finanční analýza FAST ČR,a.s.
Kubišová, Monika ; Daněk, Stefan Svatopluk (vedoucí práce) ; Jiránek, Petr (oponent)
Cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy společnosti FAST ČR, a.s. za období 2012 až 2015 společně s předpovědí budoucího vývoje. Práce je rozdělena do tří hlavních oddílu. První oddíl obsahuje úvod do finanční analýzy a vymezuje jednotlivé ukazatele a modely, které jsou následně využity ve druhém oddílu, nazývaný též jako praktický oddíl. V tomto praktickém oddílu je nejprve charakterizována společnost, následně je zde provedena samotná finanční analýza firmy FAST ČR, a.s. vycházející z veřejně dostupných informací. Ve druhém oddílu je také zachyceno srovnání s největším konkurentem FAST ČR, a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. V posledním oddílu je sestavena prognóza budoucího vývoje tržeb společnosti odvozená od vývoje tržeb na trhu společně s plánovaným výkazem zisku a ztráty pro období od roku 2016 do 2018.
Měření úrovně štíhlosti konkrétního podniku v odvětví elektroniky
Langr, David ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Moravec, Stanislav (oponent)
Práce přináší pohled na úroveň štíhlosti společnosti na základě etnografického výzkumu. Spojení těchto dvou oborů, jimiž jsou koncepce Lean a využití etnografie, je velmi ojedinělé a přináší nový směr výzkumu v oblasti zjištění úrovně a přístupu organizací k filozofii Lean. Pomocí výzkumu je možné posoudit společnost v oblastech hodnoty pro zákazníky, plýtvání a trvalého zlepšování. Díky analýze je možné odhalit kde má daná organizace prostor ke zlepšení. Cílem diplomové práce je navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení úrovně štíhlosti organizace. Práce se zabývá analýzou a měřením štíhlosti výrobních a administrativních procesů v konkrétním výrobním podniku v odvětví elektroniky.
Tests of Semiconductor Detectors for ATLAS Upgrade
Sýkora, Martin ; Kodyš, Peter (vedoucí práce) ; Mikeštíková, Marcela (oponent)
Předložená práce se koncentruje na testování prototypů ITk stripových modulů pomocí beta zářiče na ÚČJF v Praze v rámci projektu ATLAS Upgrade. Nová aparatura umožní srovnání výsledků s dalšími metodami testování modulů zahr- nující laser nebo vysokoenergetický svazek částic. Aktivně jsem se podílel na se- stavení celé aparatury, tvorbě kódů pro řadu automatizovaných měření použitím specializovaného softwaru ITSDAQ v prostředí ROOT a na následné analýze výsledků. Výstupem této práce je souhrn vlastností end-cap R0 DAQloadu s mini sensorem naměřených pomocí beta zářiče a charakterizačních testů čipu. Celkový sesbíraný náboj od beta elektronu odpovídá hodnotě 3.1 fC pro výchozí nastavení čipu a společně s často uváděným poměrem signal/šum vycházejícím 35 tvoří jedny z nejdůležitějších výsledků práce. Experimentální uspořádání pro testování beta zářičem spolu s celkovou analýzou výsledků bude nadále využitelné pro budoucí produkční fázi projektu. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.