Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh komplexního HIL simulátoru pátých dveří automobilu
Obrtáč, Tomáš ; Krejčí, Petr (oponent) ; Spáčil, Tomáš (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom komplexného HIL simulátora piatych dverí automobilu. Začiatok práce sa venoval teoretickým rešeršiam v oblasti In-the-Loop testovania. Praktická časť popisovala vývoj HIL simulátora doplneného o výkonovú časť. Pre návrh a analýzu riadenia bolo využité simulačné prostredie Matlab/Simulink. Pred začatím práce bola zmeraná signálová časť riadiacej jednotky a špecifické sekvencie signálov identifikované . Realizácia regulácie prebiehala na zariadení sbRIO od firmy National Instruments s implementáciou modelu na FPGA. Špecifické požiadavky na rýchlosť snímania a generovania komunikačných signálov viedli k vytvoreniu jedinečného hardvéru pre potreby aplikácie. Výsledkom práce je komplexný HIL simulátor s prehľadným GUI a možnosťou simulácie veľkej škály DC motorov.
Smart Home
Pitra, Ondřej ; Jašková, Jana (oponent) ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
The aim of this bachelor’s thesis is to present and describe fundamental principles, characteristics, and application of my own project of Smart Home. In this thesis, I will present my current state of the project as well as the future plans for my Smart Home. I will also introduce and compare Smart Home systems from companies already established on the market.
Tests of Semiconductor Detectors in Prague Laboratory
Krásny, Peter ; Kodyš, Peter (vedoucí práce) ; Carli, Ina (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřená na využití křemíkových po- lovodičových detektorů v experimentu ATLAS a na automatizaci ochlazo- vacích a ohřívacích procesů po dobu testování detektorů při zvolené tep- lotě. Testy jsou vykonané v prostředí mrazicího boxu a je nutné, aby po dobu celého testu zůstalo místo, kde je detektor umístěný, suché. Toto je zabezpečené monitorováním teploty a relativní vlhkosti vzduchu daného pro- středí pomocí přístroje Interlock se senzory a automatickým výpočtem tep- loty rosného bodu bez využití dusíku, který se běžně využívá v podobných testech. Ochlazovací i ohřívací procesy jsou ve fázi přípravy na úplnou au- tomatizaci, co bude minimalizovat manuální manipulaci, která je nutná na obsluhu testů. Tím bude zajištěný plynulý a bezpečný průběh daných testů. 1
Beta Source Tests of Semiconductor Detectors ITk for ATLAS Upgrade
Kovanda, Ondřej ; Kodyš, Peter (vedoucí práce) ; Scheirich, Daniel (oponent)
Testovánı́ křemı́kových detektorů ITk beta zářičem pro experiment ATLAS Upgrade Abstrakt: Experiment ATLAS projde významným vylepšenı́m před začátkem High Luminosity fáze fungovánı́ LHC. Zejména pak bude vyměněn současný systém dráhových detektorů (ID) za plně křemı́kový ITk. Laboratoře ÚČJF se podı́lejı́ na výzkumu a vývoji SCT detektorových modulů pro ITk. Tato práce byla zaměřena na nı́zkoteplotnı́ β testy prototypu R0 FR 5. Po otestovánı́ zch- lazovacı́ho cyklu bylo naměřeno 11 threshold scanů na dvou ABC130 čipech. Sebraný náboj byl na čipu č. 6 naměřen v rozmezı́ 2.9 ± 0.2 fC a 3.1 ± 0.2 fC při poměru signál/šum od 16.0±1.0 při teplotě 24 ◦ C do 22.7±1.5 při −15 ◦ C. Mimo nejistotu měřenı́ nebyla pozorována žádná závislost sebraného náboje na teplotě. Výsledky jsou v souladu s předchozı́mi podobnými měřenı́mi. Rovněž byl řešen problém fitovánı́sebraného náboje v různých jednotkách, při čemž byla prokázána rovnocennost těchto fitů. Schopnost laboratořı́ ÚČJF provádět nı́zkoteplotnı́ β testy byla potvrzena.
Každodennost
Rišiaňová, Zuzana ; Janoščík,, Václav (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Formou kresby v tablete ilustrujem portréty ľudí vyťahujem ich z elektronickej podoby sociálnych sietí a následne vytváram objekt v ktorom ich inštalujem na závesný vešiak v podobe kabátov.
Finanční analýza FAST ČR,a.s.
Kubišová, Monika ; Daněk, Stefan Svatopluk (vedoucí práce) ; Jiránek, Petr (oponent)
Cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy společnosti FAST ČR, a.s. za období 2012 až 2015 společně s předpovědí budoucího vývoje. Práce je rozdělena do tří hlavních oddílu. První oddíl obsahuje úvod do finanční analýzy a vymezuje jednotlivé ukazatele a modely, které jsou následně využity ve druhém oddílu, nazývaný též jako praktický oddíl. V tomto praktickém oddílu je nejprve charakterizována společnost, následně je zde provedena samotná finanční analýza firmy FAST ČR, a.s. vycházející z veřejně dostupných informací. Ve druhém oddílu je také zachyceno srovnání s největším konkurentem FAST ČR, a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. V posledním oddílu je sestavena prognóza budoucího vývoje tržeb společnosti odvozená od vývoje tržeb na trhu společně s plánovaným výkazem zisku a ztráty pro období od roku 2016 do 2018.
Měření úrovně štíhlosti konkrétního podniku v odvětví elektroniky
Langr, David ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Moravec, Stanislav (oponent)
Práce přináší pohled na úroveň štíhlosti společnosti na základě etnografického výzkumu. Spojení těchto dvou oborů, jimiž jsou koncepce Lean a využití etnografie, je velmi ojedinělé a přináší nový směr výzkumu v oblasti zjištění úrovně a přístupu organizací k filozofii Lean. Pomocí výzkumu je možné posoudit společnost v oblastech hodnoty pro zákazníky, plýtvání a trvalého zlepšování. Díky analýze je možné odhalit kde má daná organizace prostor ke zlepšení. Cílem diplomové práce je navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení úrovně štíhlosti organizace. Práce se zabývá analýzou a měřením štíhlosti výrobních a administrativních procesů v konkrétním výrobním podniku v odvětví elektroniky.
Tests of Semiconductor Detectors for ATLAS Upgrade
Sýkora, Martin ; Kodyš, Peter (vedoucí práce) ; Mikeštíková, Marcela (oponent)
Předložená práce se koncentruje na testování prototypů ITk stripových modulů pomocí beta zářiče na ÚČJF v Praze v rámci projektu ATLAS Upgrade. Nová aparatura umožní srovnání výsledků s dalšími metodami testování modulů zahr- nující laser nebo vysokoenergetický svazek částic. Aktivně jsem se podílel na se- stavení celé aparatury, tvorbě kódů pro řadu automatizovaných měření použitím specializovaného softwaru ITSDAQ v prostředí ROOT a na následné analýze výsledků. Výstupem této práce je souhrn vlastností end-cap R0 DAQloadu s mini sensorem naměřených pomocí beta zářiče a charakterizačních testů čipu. Celkový sesbíraný náboj od beta elektronu odpovídá hodnotě 3.1 fC pro výchozí nastavení čipu a společně s často uváděným poměrem signal/šum vycházejícím 35 tvoří jedny z nejdůležitějších výsledků práce. Experimentální uspořádání pro testování beta zářičem spolu s celkovou analýzou výsledků bude nadále využitelné pro budoucí produkční fázi projektu. 1
Tests of Semiconductor Detectors in Prague Laboratory
Sýkora, Martin ; Kodyš, Peter (vedoucí práce) ; Řezníček, Pavel (oponent)
Předložená práce se zabývá automatizací a synchronizací nově instalova- ných zařízení v pražské laboratoři. Nová zařízení budou součástí experimentálního uspořádání sloužícího k laserovému testování nejen ITK modul· pro detektor AT- LAS, ale i dalších typ· křemíkových detektor· pro jiné projekty. Kromě zajištění centrálního ovládání pořízených přístroj· bylo cílem této práce pochopení principu detekce částic ve fyzice vysokých energií a seznámení se s konstrukcí pixelových a stripových křemíkových detektor·. Aktivně jsem se podílel na tvorbě kódu pro ovlá- dání laseru, posouvacích stolk·, optického atenuátoru a pulsního generátoru přes komunikační rozhraní RS-232 a GPIB z programu ROOT. Výstupem práce je úplné zprovoznění instalovaných zařízení včetně podrobného popisu jejich ovládání přilo- ženým softwarem a interními příkazy. Sestavená aparatura se bude v příštích letech podílet na výzkumu nové generace ITK modul· pro vylepšený ATLAS.
Elektronické stavebnice ve výuce fyziky
Hnyk, Michal ; Žilavý, Peter (vedoucí práce) ; Dvořák, Leoš (oponent)
Název práce: Elektronické stavebnice ve výuce fyziky Autor: Michal Hnyk Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Peter Žilavý, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Diplomová práce Elektronické stavebnice ve výuce fyziky obsahuje pět hlavních částí. V první části se zabývá použitím elektronických stavebnic ve výuce fyziky a odkazuje se na rešerši odborných textů, kde je tato problematika diskutována. Ve druhé části práce nabízí stručný přehled typů elektronických stavebnic používaných ve výuce na školách v České republice. Třetí stěžejní část práce potom popisuje návrh prototypu stavebnice vhodné k výuce a dokumentuje postup její konstrukce včetně zkušeností, které během něj autor získal, a použitých technologických postupů. Čtvrtá část práce krátce dokumentuje provedenou pilotáž stavebnice. V poslední části práce je představena Stavitelova příručka, která je součástí stavebnice a slouží jako zdroj vědomostí a námětů pro uživatele stavebnice. Klíčová slova: elektronika, stavebnice, vzdělávání

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.