Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018
Odbor statistik rozvoje společnosti
Podrobné roční údaje o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím. Údaje prezentované v publikaci se týkají použití počítače a internetu jednotlivci, činností vykonávaných jednotlivci na internetu, nakupování přes internet, kontaktu s veřejnou správou, využívání informačních technologií v práci a využívání bezpečnostních identifikačních metod. Kromě údajů za ČR za rok 2018 jsou hlavní ukazatele k dispozici i v časových řadách. V mezinárodním srovnání se nejnovější údaje vztahují k roku 2017. Součástí publikace jsou také kratší analytické úseky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Porovnání open-source systémů pro správu obsahu s podporou elektronického obchodování
SUSLOVA, Yuliia
Cílem mé bakalařské práce bylo provést porovnání dostupných open-source systémů pro správu obsahu s podporou elektronického obchodování s použitím vhodné metodiky. V rámci praktické části bul proveden výběr konkrétního systému z množiny systémů prostřednictvím množiny stanovených kritérií. V rámci výběru bylo více alternativních řešení, jež byly posuzována prostřednictvím více zvolených kritérií, bylo třeba pro vyhodnocení výsledků sáhnout po některé z metod vícekriteriálního hodnocení variant. V rámci této práce byla zvolena metoda TOPSIS.
Řízení rizik v oblasti provozu elektronického obchodu
Janda, Tomáš ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou provozu elektronického obchodu a analýzou rizik na konkrétním příkladu společnosti, která chce prostřednictvím internetového obchodu prorazit na trh. Práce se opírá o teoretický základ z oblasti elektronického podnikání, elektronického obchodování, funkcí e-obchodu, informačních systémů a inženýrství rizik. Na základě teoretických východisek byla různými metodami zpracována analýza rizik a návrhy, jak těmto rizikům předcházet, případně je mírnit na přijatelnou úroveň.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Kremláček, Jan ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu rodinného obchodu, který se zabývá prodejem potřeb a krmiv pro zvířata a dále analýzou informačního systému této firmy a návrhem jeho zlepšení za účelem podpory prodeje firmy. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou rozebrána teoretická východiska. Druhá část se zabývá analýzou současného stavu, kde je zhodnocen stav informačního systému, a také obchod samotný. Obsahem praktické části je návrh na zavedení systému pro podporu prodeje prostřednictvím elektronického obchodování.
Rozvoj obchodních aktivit společnosti Ideal Media s.r.o.
Smeták, Daniel ; Dufek, Tomáš (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti Ideal Media, která působí na trhu elektronického podnikání. Na základě teoretických poznatků budou v této práci provedeny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí pro zhodnocení současného stavu trhu i dané společnosti. Výsledkem práce bude poskytnout návrhy a doporučení pro rozvoj obchodních aktivit společnosti.
Metodický postup zavedení doporučovacího systému s využitím nástroje Soyka
Müller, Petr ; Gála, Libor (vedoucí práce) ; Fanta, Michal (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou personalizace obsahu, specificky doporučovacími systémy. Cílem práce je navrhnout metodický postup zavedení doporučovacího systému v prostředí elektronického obchodování s využitím IT nástroje Soyka. Na základě teoretického vymezení doporučovacích systémů a jejich technologických přístupů jsou identifikovány funkce personalizačních nástrojů, které přímo souvisí s doporučovacími systémy. Dle identifikovaných funkcí je vymezena pozice nástroje Soyka, který je předmětem navrženého metodického postupu. Přínosem práce je vytvoření a publikace metodického postupu, který lze využít v praxi, a to všemi osobami, které jsou zainteresované na projektech zavádění nástroje Soyka.
Evropské právo proti nekalé soutěži
Neuvirtová, Lucie ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Rozehnal, Aleš (oponent)
Resumé Evropské právo proti nekalé soutěži Tato diplomová práce se zabývá úpravou práva proti nekalé soutěži přijatou na úrovni Evropské unie. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - první seznamuje s legislativní úpravou práva proti nekalé soutěži, druhá část rozebírá právní úpravu klamavé a srovnávací reklamy jako příkladů skutkových podstat nekalé soutěže. První část práce nejprve podává přehled vývoje práva proti nekalé soutěži na mezinárodní úrovni; těžiště však spočívá v přehledu legislativy přijaté Evropskou unií. V rámci přehledu evropské legislativy nejprve seznamuje se základem pro legislativní činnost Evropské unie v oblasti nekalé soutěže. Následně navazuje přehled směrnic, jejichž primárním cílem je ochrana evropských soutěžitelů a spotřebitelů před nekalosoutěžním jednáním. Při představení jednotlivých směrnic je kladen důraz především na zjištění, zda se jedná o úpravu v režimu minimální nebo maximální harmonizace, tedy do jaké míry je ponechána možnost zákonodárcům členských států, aby se od úpravy přijaté Evropskou unií odchýlili. Čtvrtá kapitola si klade za cíl podívat se na právo proti nekalé soutěži jako na součást soukromého práva. Druhá část diplomové práce je tvořena pátou a šestou kapitolou. Pátá kapitola je věnována úpravě klamavé a srovnávací reklamy. Zkoumá, do jaké míry se...
Internet a mezinárodní právo soukromé
Kořínková, Petra ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Pfeiffer, Magdalena (oponent)
Resumé Cílem této diplomové práce je analýza právní úpravy vztahující se k prostředí internetu a mezinárodnímu právu soukromému. Internet je rychle se rozvíjející sítí vzájemně propojených počítačových sítí. Rychlé rozšíření internetu v posledních letech vedlo k tomu, že se internet stal téměř nezbytnou součástí našich životů, jejímž prostřednictvím dochází nejen ke komunikaci, ale také k uzavírání smluv. S rostoucím počtem uživatelů internetu vznikla otázka potřeby speciální právní úpravy prostředí internetu a elektronického obchodování. Diplomová práce se zaměřuje na právní regulaci prostředí internetu a elektronického obchodování a problematiku aplikace právních norem primárně určených pro vztahy reálného života na prostředí internetu. Práce se skládá celkem ze šesti kapitol, z nichž každá je zaměřena na jiný aspekt tohoto tématu. První kapitola je kapitolou úvodní. Vysvětluje propojení mezinárodního práva soukromého a internetu a přibližuje právní předpisy České republiky i Evropské unie, které se k uvedenému tématu vztahují. Druhá a třetí kapitola se zabývají příslušností soudů ve sporech vznikajících v prostředí internetu a určením rozhodného práva. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na elektronické obchodování a uzavírání elektronických smluv. V závislosti na odlišnostech kontraktačního procesu rozlišujeme...
The Consumer Choice in the E-Commerce Environment
Pražáková, Hana ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Jánský, Ivo (oponent)
Bakalářská práce Spotřebitelský výběr v on-line prostředí analyzuje faktory, které působí na loajalitu zákazníků elektronických obchodů. První část práce popisuje současnou situaci na trhu elektronické komerce v České republice. Druhá část pak rozvíjí koncepty, kterými se zabývá teorie zákaznického chování a marketingových taktik prodejců v on-line prostředí. Třetí praktická část navazuje na teoretické poznatky a s jejich pomocí autorka vytváří empirický model, kde zkoumá, jak behaviorální loajalita zákazníků závisí na spokojenosti s posledním nákupem na daném elektronickém obchodu, na marketingových taktikách prodejce a na dalších individuálních charakteristikách prodejce i nákupčího. Spokojenost s posledním nákupem se ukázala být důležitým determinantem zákaznického chování. To, s jakou pravděpodobností se zákazník při dalším nákupním rozhodování obrátí na stejného prodejce, závisí také na stáří daného elektronického obchodu a na preferencích jednotlivce. Jednotlivci, pro něž je při rozhodování velmi důležitá cena výrobku, mají tendenci být méně loajální. Jednotlivci, kteří preferují věrohodného prodejce při nákupu, mají větší pravděpodobnost, že budou v budoucnosti loajální. Naopak se neprokázalo, že marketingové taktiky mají vliv na behaviorální loajalitu zákazníků. V poslední části je...
Specifika internetového podnikání
Rýdel, Tomáš ; Očko, Petr (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
(česky): Hlavním cílem práce je popsat specifika internetového podnikání s ohledem na odhalení příčin úspěchu či naopak neúspěchu firem v internetovém prostředí. V rovině teoretické je v této souvislosti záměrem práce charakterizovat vliv internetu na principy podnikání a dát tak čtenáři ucelený obraz o jeho dopadech na současnou podnikatelskou sféru. V návaznosti na cíl práce je potřeba prakticky prozkoumat, jaké možnosti nabízí 21. století v oblasti integrace moderních firemních nástrojů, které umožňují hladší přístup k firemním informacím a znalostem a zda jejich efektivní optimalizace je klíčem k úspěšnému podnikání na internetu. Přínosem této práce je praktické zhodnocení výzev, které přináší do firem neustálý vývoj informačních a komunikačních technologií, které může být využito pro podporu rozhodování při výběru vhodné kombinace firemních nástrojů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.