Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Redesign konstrukce a řízení nestabilního robota se sférickou základnou
Novák, Vlastimil ; Najman, Jan (oponent) ; Spáčil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá redesignem nestabilního robota se sférickou základnou, zkráceně nazývaného Ballbot. Cílem práce je zanalyzovat existující konstrukční prvky robota, dostupnou senzoriku, řídící a výkonovou elektroniku a identifikovat funkční nedostatky. Následně navrhnout řešení a realizovat odstranění všech nalezených nedostatků. Součástí práce je testování revidované verze robota, které, mimo jiné, obsahuje prověření funkčnosti jednotlivých senzorů a jejich komunikace s řídícím mikrokontrolerem. Důraz je kladen na stanovení reálné přesnosti snímání nově použitých senzorů v závislosti na použitém nastavení a okolních podmínkách.
Konstrukce koncového efektoru robota s možností automatické výměny nástroje
Jirges, Radek ; Chalupa, Jan (oponent) ; Krejčí, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvořit koncový efektor malého robota pro ovládání zařízení s dotykovým displejem. Efektor musí s robotem komunikovat po sériové lince a dávat mu zpětnou vazbu o velikosti přítlaku na displej. Dalším požadavkem byla možnost automatické výměny nástroje. Měření přítlaku, zpracování signálu ze senzoru a komunikaci s robotem zde zajišťuje vlastní elektronika na bázi procesoru řady STM32 a piezorezistivní senzor. Mechanismus výměny nástroje byl odvozen od řešení velkých průmyslových robotů, ale značně přizpůsoben konkrétní aplikaci. Výsledkem této práce je funkční prototyp stylusu pro dotykové obrazovky, který poskytuje informaci o síle na displej a možnost jeho automatické výměny. Hlavním přínosem tohoto řešení je možnost v průběhu testu vyměnit efektor za model se dvěma, nebo více hroty pro testování rozhraní ovládaných gesty, což je v dnešní době nepostradatelná vlastnost.
SMV-2019-36: Vývoj firmware pro zdroj vysokého napětí
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan
Náplní je pokračování vývoje zdroje vysokého napětí pro prozařovací elektronový mikroskop zaměřený v této fázi zejména na vývoj softwaru a komunikačních protokolů.
Návrh komplexního HIL simulátoru pátých dveří automobilu
Obrtáč, Tomáš ; Krejčí, Petr (oponent) ; Spáčil, Tomáš (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom komplexného HIL simulátora piatych dverí automobilu. Začiatok práce sa venoval teoretickým rešeršiam v oblasti In-the-Loop testovania. Praktická časť popisovala vývoj HIL simulátora doplneného o výkonovú časť. Pre návrh a analýzu riadenia bolo využité simulačné prostredie Matlab/Simulink. Pred začatím práce bola zmeraná signálová časť riadiacej jednotky a špecifické sekvencie signálov identifikované . Realizácia regulácie prebiehala na zariadení sbRIO od firmy National Instruments s implementáciou modelu na FPGA. Špecifické požiadavky na rýchlosť snímania a generovania komunikačných signálov viedli k vytvoreniu jedinečného hardvéru pre potreby aplikácie. Výsledkom práce je komplexný HIL simulátor s prehľadným GUI a možnosťou simulácie veľkej škály DC motorov.
Smart Home
Pitra, Ondřej ; Jašková, Jana (oponent) ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
The aim of this bachelor’s thesis is to present and describe fundamental principles, characteristics, and application of my own project of Smart Home. In this thesis, I will present my current state of the project as well as the future plans for my Smart Home. I will also introduce and compare Smart Home systems from companies already established on the market.
Tests of Semiconductor Detectors in Prague Laboratory
Krásny, Peter ; Kodyš, Peter (vedoucí práce) ; Carli, Ina (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřená na využití křemíkových po- lovodičových detektorů v experimentu ATLAS a na automatizaci ochlazo- vacích a ohřívacích procesů po dobu testování detektorů při zvolené tep- lotě. Testy jsou vykonané v prostředí mrazicího boxu a je nutné, aby po dobu celého testu zůstalo místo, kde je detektor umístěný, suché. Toto je zabezpečené monitorováním teploty a relativní vlhkosti vzduchu daného pro- středí pomocí přístroje Interlock se senzory a automatickým výpočtem tep- loty rosného bodu bez využití dusíku, který se běžně využívá v podobných testech. Ochlazovací i ohřívací procesy jsou ve fázi přípravy na úplnou au- tomatizaci, co bude minimalizovat manuální manipulaci, která je nutná na obsluhu testů. Tím bude zajištěný plynulý a bezpečný průběh daných testů. 1
Beta Source Tests of Semiconductor Detectors ITk for ATLAS Upgrade
Kovanda, Ondřej ; Kodyš, Peter (vedoucí práce) ; Scheirich, Daniel (oponent)
Testovánı́ křemı́kových detektorů ITk beta zářičem pro experiment ATLAS Upgrade Abstrakt: Experiment ATLAS projde významným vylepšenı́m před začátkem High Luminosity fáze fungovánı́ LHC. Zejména pak bude vyměněn současný systém dráhových detektorů (ID) za plně křemı́kový ITk. Laboratoře ÚČJF se podı́lejı́ na výzkumu a vývoji SCT detektorových modulů pro ITk. Tato práce byla zaměřena na nı́zkoteplotnı́ β testy prototypu R0 FR 5. Po otestovánı́ zch- lazovacı́ho cyklu bylo naměřeno 11 threshold scanů na dvou ABC130 čipech. Sebraný náboj byl na čipu č. 6 naměřen v rozmezı́ 2.9 ± 0.2 fC a 3.1 ± 0.2 fC při poměru signál/šum od 16.0±1.0 při teplotě 24 ◦ C do 22.7±1.5 při −15 ◦ C. Mimo nejistotu měřenı́ nebyla pozorována žádná závislost sebraného náboje na teplotě. Výsledky jsou v souladu s předchozı́mi podobnými měřenı́mi. Rovněž byl řešen problém fitovánı́sebraného náboje v různých jednotkách, při čemž byla prokázána rovnocennost těchto fitů. Schopnost laboratořı́ ÚČJF provádět nı́zkoteplotnı́ β testy byla potvrzena.
SMV-2018-17: Vývoj elektroniky pro elektronovou mikroskopii
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan
Náplní je pokračování vývoje zdroje vysokého napětí pro prozařovací elektronový mikroskop zaměřený v této fázi zejména na vývoj softwaru a komunikačních protokolů.
Každodennost
Rišiaňová, Zuzana ; Janoščík,, Václav (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Formou kresby v tablete ilustrujem portréty ľudí vyťahujem ich z elektronickej podoby sociálnych sietí a následne vytváram objekt v ktorom ich inštalujem na závesný vešiak v podobe kabátov.
Ion beams provided by small accelerators for material synthesis and characterization
Macková, Anna ; Havránek, Vladimír
The compact, multipurpose electrostatic tandem accelerators are extensively used for production of ion beams with energies in the range from 400 keV to 24 MeV of almost all elements of the periodic system for the trace element analysis by means of nuclear analytical methods. The ion beams produced by small accelerators have a broad application, mainly for material characterization (Rutherford Back-Scattering spectrometry, Particle Induced X ray Emission analysis, Nuclear Reaction Analysis and Ion-Microprobe with 1 um lateral resolution among others) and for high-energy implantation. Material research belongs to traditionally progressive fields of technology. Due to the continuous miniaturization, the underlying structures are far beyond the analytical limits of the most conventional methods. Ion Beam Analysis (IBA) techniques provide this possibility as they use probes of similar or much smaller dimensions (particles, radiation). Ion beams can be used for the synthesis of new progressive functional nanomaterials for optics, electronics and other applications. Ion beams are extensively used in studies of the fundamental energetic ion interaction with matter as well as in the novel nanostructure synthesis using ion beam irradiation in various amorphous and crystalline materials in order to get structures with extraordinary functional properties. IBA methods serve for investigation of materials coming from material research, industry, micro- and nano-technology, electronics, optics and laser technology, chemical, biological and environmental investigation in general. Main research directions in laboratories employing small accelerators are also the preparation and characterization of micro- and nano-structured materials which are of interest for basic and oriented research in material science, and various studies of biological, geological, environmental and cultural heritage artefacts are provided too.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.