Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza rizik při práci dispečerů Tísňové péče Areíon pro seniory
Papíková, Lucie ; Onder, Jakub (vedoucí práce) ; Chrz, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou rizik při práci dispečerek Tísňové péče Areión (TPA) pro seniory. Cílem bylo zjistit, co na své práci dispečerky považují za zatěžující a náročné a co jim naopak v naléhavých situacích pomáhá. Za pomoci idiografického výzkumu s emergencí, který jsem analyzovala za použití principů metody zakotvené teorie, jsem se na rozhovorech s pěti respondentkami pokusila zodpovědět, jak vnímají dispečerky TPA svou práci a pracovní náplň. Zda se cítí kompetentní pro komunikaci a jednání s lidmi v krizi a jak své kompetence vnímají. Jaké všechny faktory a situace jsou v práci pro dispečerky zátěžové a náročné a jakým způsobem se s takovou zátěží vyrovnávají. A konečně také to, co by mohlo z pohledu dispečerek zlepšit celkovou kvalitu práce TPA. V teoretické části se věnuji problematice stárnutí a seniorů jakožto cílové skupině sociální služby TPA. Dále pak samotnému představení služby; a technikám vedení krizových hovorů na tísňových linkách a metodám telefonické krizové intervence, které se využívají na linkách důvěry, jakožto dvěma stylům práce, které se nejvíce přibližují té v sociální službě TPA. KLÍČOVÁ SLOVA: senior, tísňová péče, krizová intervence, techniky vedení hovoru
Bezdomovectví seniorů - příčiny a východiska
Rosenbergová, Lucie ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Bakalářská práce se snaží o osvětlení příčin a možných východisek ze situace bezdomovství u osob v seniorském věku, popřípadě se tomuto věku blížícím. Práce se soustředí na možnosti bezdomovců seniorů z hlediska sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Teoretická část práce obsahuje stručný úvod do problematiky bezdomovectví. Zabývá se také rizikovými životními situacemi seniorů z hlediska potenciálu iniciovat bezdomovectví. Součástí teoretické části je i popis sociálních služeb pro bezdomovce a pro seniory v Praze a stručné zhodnocení kladů a záporů systému sociálních služeb pro tyto cílové skupiny. Empirická část práce je věnována výsledkům dotazníkového šetření se samotnými bezdomovci seniory a s odborníky pracujícími v této oblasti. V závěru práce jsou zhodnoceny odpovědi na výzkumné otázky a jsou nastíněny případné možnosti pro zlepšení situace bezdomovců seniorů z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Klíčová slova Bezdomovectví, senioři, příčiny, řešení.
Redefiniton of senescence in context of society's needs in 21. century. Prejudice and stereotypes in society towards seniors in Slovak and Czech Republic
Mészárosová, Jarmila ; Dragomirecká, Eva (oponent) ; Bočková, Lenka (oponent)
Práca sa zaoberá definovaním obdobia staroby, postavením a problémami starších ğudí v spoločnosti, pričom dôraz kladie na predsudky a stereotypy pretrvávajúce v spoločnosti voči tejto vekovej skupine. Starnutie populácie a zvyšovanie strednej dĝžky života si vyžaduje nový náhğad a prístup spoločnosti k seniorom a potrebu predĝženia aktívneho veku. K zvýšeniu participácie starších ğudí na spoločenskom dianí a rôznych oblastiach života spoločnosti je potrebná zmena prístupu mladej i staršej generácie. Cieğom tejto práce je preto priniesť nové poznatky a názory na obdobie staroby a situáciu starších ğudí v spoločnosti, interpretovať a definovať spoločensky pozitívnu a žiaducu rolu starého človeka z pohğadu mladšej i staršej generácie. Kľúčové slová: staroba, seniori, stereotypy, predsudky, mýty, medzigeneračné spolužitie, diskriminácia, zneužívanie, násilie, starostlivosť. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analýza nabídky kurzů počítačové gramotnosti pro seniory v Praze
Petrová, Kateřina ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou počítačové gramotnosti seniorů a nabídky kurzů v této oblasti v Praze. První část práce se věnuje teoreticko-analytickým východiskům, pojmům stáří, stárnutí, věk, senior, gramotnost a vzdělávání seniorů. Tato část přináší hlubší vhled do problematiky gerontagogiky a gerontodidaktiky v souvislosti s ICT gramotností. Druhá část práce obsahuje internetovou analýzu nabídky kurzů počítačové gramotnosti v Praze a výsledky dotazníkového šetření. Tyto výsledky jsou analyzovány a podrobeny dalšímu zkoumání prostřednictvím stanovených hypotéz. Práce je založena na komparaci odborných pramenů od českých i zahraničních autorů a následné analýze a syntéze dat zjištěných v dotazníkovém šetření. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Komparace institucionálního zabezpečení vzdělávání seniorů v České republice a Španělském království
Varvařovská, Tereza ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Záškodná, Helena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá komparací institucionálního zabezpečení vzdělávání seniorů v České republice a ve Španělsku, zejména pak institucí univerzity třetího věku. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Úvodní část práce se věnuje teoretickým východiskům vzdělávání seniorů a na základě prognózy vývoje demografické situace v Evropě je zde zdůvodněn význam vzdělávání seniorů pro společnost i jedince samotného. Stěžejní část práce je zaměřena na institucionální zabezpečení vzdělávání seniorů a jsou v ní představeny nejvýznamnější formy vzdělávání seniorů v České republice a ve Španělsku. Tato část poté vyústí do samotné komparace instituce univerzity třetího věku v obou zemích dle šesti zvolených kritérií. Cílem komparace je zjistit, zdali instituce univerzity třetího věku ve Španělsku vychází ze stejného modelu jako instituce univerzity třetího věku v České republice. Klíčová slova: vzdělávání seniorů, institucionální zabezpečení, univerzita třetího věku, senioři
Edukace jako nástroj zvyšování kvality života seniorů
Kortanová, Hana ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Mühlpachr, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním seniorů, zejména pak vlivem edukace na kvalitu jejich života. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a empirickou. Teoretická část práce shrnuje poznatky tří tematických celků (stáří a stárnutí, kvalita života a význam edukace pro kvalitu života v seniorském věku) na základě domácí i zahraniční literatury. S pomocí příslušných pramenů zkoumá práce podrobněji stáří a stárnutí, demografický pohled společnosti na stárnutí, roli mezinárodních organizací při řešení problematiky stárnutí, pojem kvalita života a jeho vymezení, dimenze, modely a měření. Dále práce vymezuje koncept aktivního stárnutí a zabývá se jeho determinanty, zabývá se významem edukace pro kvalitu života v seniorském věku, funkcemi vzdělávání seniorů, jejich specifiky a možnostmi vzdělávání seniorů v České republice. Druhá, empirická část práce, je zaměřena na vlastní kvantitativní šetření vztahu mezi spokojeností a vzděláváním v seniorském věku, na oblasti zájmu seniorů o vzdělávání a důvody neúčasti na vzdělávacích aktivitách v seniorském věku. Sebraná data jsou nadále vyhodnocena a okomentována. Klíčová slova: vzdělávání seniorů, kvalita života, životní spokojenost, senioři.
Statistika & My (č. 4/2017): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistika & My (č. 9/2016): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistika & My (č. 1/2016): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv canisterapie na seniory
ŠTEFEK, Marcel
Cílem této bakalářské práce je shrnout přínos canisterapie pro seniory. Jak může canisterapie a kontakt se psem zlepšovat kvalitu života u této cílové skupiny. Jakým způsobem zlepšuje fyzickou, psychickou, sociální oblast života starého člověka. První kapitoly práce se zabývají stářím a stárnutím. S jakými změnami a problémy se senioři potýkají a jaké potřeby mají v tomto vývojovém období. Další část je věnována canisterapii. Co je to canisterapie, jaké se používají metody a formy, kde se canisterapie využívá. Dále se zabývá canisterapeutickým týmem a průběhem canisterapie. Jádro této práce tvoří kapitola: Vliv canisterapie na seniory. Tato část se zabývá přínosem canisterapie pro seniora. Také tím, jak canisterapie a kontakt se psem ovlivňuje život starého člověka. Součástí této práce je i kvalitativní výzkum se starými lidmi, kteří se účastnili canisterapie. Výzkum zkoumal přínos canisterapie pro tyto seniory. Celkově největší přínos byl zaznamenán v oblasti zlepšení aktuální nálady, psychické a emociální pohody. V této oblasti se všichni respondenti shodnuli na znatelném zlepšení. Mírné zlepšení bylo zaznamenáno i v oblasti sociálních vztahů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.