National Repository of Grey Literature 121 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Vliv chemického znečištění na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Úkol G: Hodnocení biologických efektů kontaminace ekosystémů. Studium chemického složení a morfologické kvality vosku jehlic smrku ztepilého jako biomarkeru zatížení. Hodnocení vybraných lokalit metodikou mezinárodního kooperativního programu "Lesy". Komplexní hodnocení relevance různých forem monitoringu incidence xenoestrogenů ve vodním ekosystému ve vztahu k biologickým efektům vyvolaným u ichtyofauny.
Povodí se zvýšenou naléhavostí revitalizace v Jihomoravském kraji
ATELIER FONTES‚ s.r.o., Brno ; Veselá, Olga ; Havlíček, Tomáš
Účelem studie je na základě analýzy stávajících dat vyhledat a zhodnotit povodí se zvýšenou naléhavostí řešení revitalizace v Jihomoravském kraji. Studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování regionálního poradního sboru v Brně o směřování finančních prostředků z Programu revitalizace říčních systémů do území s výskytem silně ovlivněných vodních ekosystémů a narušeného vodního režimu krajiny.
Vliv chemického znečištění životního prostředí na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Zpráva se zabývá obsahem a vlivem tradičních i nových toxických kontaminantů na terestrické i vodní ekosystémy. Úkol A: Vzorkování. Úkol B: Analýza vzorků a uložení dat do databáze. Úkol C: Zajištění návaznosti výsledků a metrologická služba. Úkol D: Zpráva databáze. Úkol E: Zhodnocení trendů ve vývoji zatížení sledovaných lokalit. Úkol F: Vývoj nových metod. Úkol G: Hodnocení biologických efektů kontaminace ekosystémů.
Vliv chemického znečištění na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice ; Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Úkol G: Hodnocení biologických efektů kontaminace ekosystémů. Komplexní hodnocení relevance různých forem monitoringu incidence xenoestrogenu ve vodním ekosystému ve vztahu k biologickým efektům vyvolaným u ichtyofauny. Zhodnocení zátěže vodního ekosystému ČR polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU): pro zjištění úrovně kontaminace vodního ekosystému České republiky bylo v letech 2001 -2003 provedeno vyšetření říčních sedimentů na obsah PAU. Odběry dnových říčních sedimentů byly realizovány v lokalitách povodí řek Vltavy (Hluboká nad Vltavou, Štěchovice, Podolí, Klecany, Zelčín), Labe (Kunětice, Srnojedy, Valy, Hřensko) a Tiché Orlice (Červená Voda, Lichkov, Králíky). Zhodnocení zátěže vodního ekosystému ČR v letech 2001 -2003 alkylfenoly. Využití techniky GC-TOF MS v analýze organických kontaminantů.
Projekt Odra II
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Trdlica, Luděk
Identifikace projektu. Zaměření a cíle projektu Odra II. Práce prováděné v rámci řešení projektu v roce 2001. Hlavní výsledky prací. Vyúčtování nákladů za rok 2001.
Revitalizace Metuje v NPR Adršpašsko-teplické skály
Šindlar, Miloslav
Zhodnocení nulové varianty (současný stav), maximální varianty (úplné zpřírodnění) a návrh optimální varianty z hlediska všech zájmů v řešeném území. Cílem studie je zadání pro podrobné rozpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jednotlivých řešených úseků. Obsah dokumentace: Zpracování analýzy problematiky z hlediska možnosti revitalizace toku Metuje v NPR Adršpach včetně levostranného přítoku, doporučení variant řešení, výběr optimální varianty, zakreslení charakteristických úseků do přehledné mapy, projednání s dotčenými subjekty, návrh řešení majetkoprávních vztahů, specifikace harmonogramu prací, návrh řešení v rámci PRŘS.
Konference krajinotvorných programů. Průhonice 2004
Český svaz ochránců přírody - 01 - 43 ČSOP, Praha ; Němec, Jan
CD-ROM obsahuje příspěvky do sborníku ve formátu htm. Obsah sborníku: Převody státní zemědělské půdy pro realizaci krajinotvorných programů. Strukturovaný přístup k řešení erozních a transportních procesů v krajině. RUBIKOVA KOSTKA - východiska, metody a nástroje obecné ochrany přírody. Historická krajina z ptačí perspektivy: archív letecké fotografie Archeologického ústavu AV ČR. Krajinotvorné programy a možnost jejich využití v prevenci před povodněmi a v plánování v oblasti vod. Krajinotvorné programy v oblasti Krkonošského národního parku. Současný stav revitalizace vodních toků v jižních Čechách. Zemědělská politika, agroenvironmentální programy a ochrana přírody. Geologické podklady pro krajinotvorné programy. Zemědělské hospodaření ve velkoplošných zvláště chráněných územích. Vliv očekávaných globálních změn podnebí na vodní ekosystémy. Možnosti statistického vyhodnocení krajinotvorných programů. Využívání podkladových materiálů pro praktickou realizaci opatření v rámci krajinotvorných programů. Změny přírodního prostředí jako indikátor povodňového rizika. Aplikace ekohydrologického monitoringu při revitalizaci vodních toků. Strom jako svébytný biotop.
Projekt Odra II
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Šlouf, Vladimír ; Sezima, Tomáš ; Řehánek, Tomáš ; Mičaník, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Trdlica, Luděk
Ve smyslu rozšířené metodiky pro syntézu používané Evropskou environmentální agenturou pod zkratkou DPSIR představuje předkládaný úkol stav kvality vody (organické znečištění nutrienty, těžké kovy, specifické organické látky, bakteriologické znečištění) a kontaminace plavenin a sedimentů. Oblast 1: Poznávací, rozborový a hodnotící systém - Hydrochemická sledování a hodnocení. Hydrobiologická sledování a hodnocení. Bilance celkového fosforu v pozadí. Charakter vypouštěných odpadních vod z bodových zdrojů znečištění. Kontaminace povrchových a odpadních vod chlorovanými TOL. Podklady pro hodnocení bodových zdrojů znečištění dle legislativy EU. Výzkum hraničních vod menších toků v povodí Odry
Vliv chemického znečištění na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Úkol F: Vývoj nových metod hodnocení obsahu škodlivin v ekosystémech. Aplikace pasivních vzorkovačů jako nástroj pro odhad bioakumulačního potenciálu akutně toxických xenobiotik. Stanovení obsahu polybromovaných difenylů v rybách z Labe a Vltavy. Použití mikroextrakce při speciaci sloučenin rtuti a cínu v biotických matricích. Formy rtuti v okolí velkého průmyslového závodu. Implementace nových typů pasivních vzorkovačů se schopností vzorkovat nepolární i polární látky.
Vliv chemického znečištění na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Úkol A: Vzorkování. Podle plánu odběru vzorků bylo odebráno 72 vzorků mechu Pleurozium Schreberi a Hylocomium splendes, 72 vzorků jehličí smrku ztepilého (Picea abies), 54 směsných vzorků mokré depozice s částí suché depozice (bulk), 60 vzorků trvalého travního porostu (jetel, vojtěška), 54 vzorků pšenice ozimé a 12 vzorků pylu. Úkol B: Analýza vzorků a uložení dat do databáze. Těžké kovy (Cd, Pb, Hg, Zn, Cu, Ni, As), polychlorované bifenyly (PCB), organochlorové pesticidy a příbuzné sloučeniny (OCP), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polybromované difenylethery (PBDE), syntetické analogy pižma, alkylfenoly. Úkol C: Zajištění návaznosti výsledků a metrologická služba. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší, stanovení organochlorových pesticidů v oleji/tuku, stanovení organochlorových pesticidů a polychlorovaných bifenylů v rostlinném oleji, stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v olivovém oleji. Úkol D: Správa databáze. Úkol E: Zhodnocení trendů ve vývoji zatížení sledovaných lokalit. Expertní posouzení dat. Multivariační analýza dat. Modelování. Analýza pozemních měření vybraných znečišťujících látek.

National Repository of Grey Literature : 121 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.