Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 561 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Intersubjectivity of economic knowledge: Ukraine and Czechia
Kolomoiets, Maksym ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Blokker, Paulus Albertus (oponent)
Tématem práce je intersubjekta ekonomického vědění. Práce popisuje proces, jak intersubjektivní ekonomické vědění může byt zformulováno a legitimizováno ve vypovědích laických individuí. Obecně, vědění je prezentováno a vytvářeno, upravováno a legitimizováno v řeči jako trvající čínnost, když intersubjektivní symboly jsou využívané jako prostředky pro prohlášení vědění. V teoretické části je představen široký přehled sociologických teorií vědění, a výzkumná otázka byla conceptualizována pomocí termínů konstruktiviskického přístupu Bergera a Luckmanna. Laické vědění bylo vyjadřeváno jako směs vztahující ke čtyřem modem uvažování: ekonomická racionalita, societální racionalita, habituální a doxické vědění, dikurzy. Příliš velký důraz na pouze jeden modus snížoval legitimity vyjádření, process balancování mezí mody je popsán. Na závěr, v práci jsou diskutovány odlíšnosti intersubjektivního vědění mezi Ukrajinou a Českou Republikou, a taký návrhovány možné směry dalšího výzkumu.
The Politics of International Sanctions and their Influence on Economy of Particular Countries - Case of Russia and Iran
Poč, Marek ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Miková, Ivana (oponent)
Sankce představují jeden ze způsobů, jak mohou jednotlivé státy nebo mezinárodní společenství prosazovat svá práva a zájmy. Mohou mít rozličnou podobu, od zákazu cestování jednotlivých osob až po bojkot a embargo postihující celou ekonomiku dané země. Sankce jsou v poslední době praktikovány především ze strany Evropské unie a Organizace spojených národů, v případě jednotlivých zemí pak ze strany Spojených států. Tématem této práce jsou mezinárodní sankce vyhlášené proti Rusku a Íránu. Obě země se shodně v posledních letech dostaly do sporu s mezinárodním společenstvím, na obě země byly uvaleny sankce. V případě Íránu existovaly obavy ze zneužití íránského jaderného programu pro vojenské účely, smyslem sankcí bylo především zabránit Íránu v získání jaderné zbraně. Rusko se stalo předmětem sankcí v důsledku porušení mezinárodních dohod a mezinárodního práva na základě okupace ukrajinského Krymu a rozpoutání vojenského konfliktu na východě Ukrajiny. Práce popisuje důvody, průběh a dopady sankcí uvalených na Írán a Rusko, na íránskou a ruskou ekonomiku a jejich představitele. Zároveň se práce snaží zhodnotit dopad sankcí, jak v oblasti ekonomické, tak z pohledu změn v politickém směřování obou zemí.
Zhodnocení hospodaření vybraného města
Ščurkevič, Marek ; Janáč,, František (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na ekonomickou stránku města Hranice, hodnotí, zda jsou rozpočtové prostředky využívány efektivně. Definuje obecní a některé státní orgány a vysvětluje jejich úlohu. Dále popisuje problémy, které způsobují zadluženost českých měst a obcí. V závěru práce také směřuje k návrhům pro zlepšení současné situace města Hranice. Jedná se o návrhy, které v budoucnu pomohou finanční situaci města a také zlepší životní podmínky jeho obyvatel.
Generation of Energy Using Renewable Resources
Vrbka, Martin ; Langerová, Petra (oponent) ; Froehling, Kenneth (vedoucí práce)
This Bachelor thesis focuses on the generation of electric energy using renewable resources. There are numerous factors related to renewable energy; however, these aspects are mostly looked upon individually rather than in a complex form. Therefore, the thesis attempts to cover most of the important aspects related to the generation of energy using renewable resources and organizes them into a logical form. This is done by presenting a general description of the technology itself as well as resulting impacts from utilised systems.
Projekt fúze městských lázní Třeboň zhodnocení
BLAŽKOVÁ, Eva
Cílem bakalářské práce je zhodnocení fúze městských lázní Třeboň, s. r. o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na úvod do problematiky, charakteristiku a cíle projektu restrukturalizace spojovaných lázeňských společností. Tato část vymezuje teoreticko-metodologická východiska, nutná pro zpracování části praktické, dále popisuje město Třeboň i historické skutečnosti vývoje lázeňství v Třeboni, které potvrzují technickou opodstatněnost a tím i perspektivnost lázeňství. Dále uvádím stručnou charakteristiku již nově vzniklé společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o., poskytovaných lázeňských služeb, kapacitu lázní a ekonomický stav lázní před fúzí a po fúzi. V praktické části je použita sekundární analýza dat, při které jsou použita data před fúzí z let 20142016 a data l roku po fúzi, tj. z roku 2017, zaměřená na sledování výkonu lázní počty klientů, jejich struktura dle čerpaných služeb a průměrná délka pobytu. Dále jsou zpracovány ekonomické údaje popisující výkony společnosti, které jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů a přímo ze společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Pro zhodnocení fúze je také proveden kvantitativní a kvalitativní výzkum zaměřený na získání vhledu do sociální reality prostřednictvím dotazníkového šetření. Jsou také využita data, která společnost shromažďuje pomocí zpětné vazby klientů v systému "AskNow". V další části se práce opírá o statistické potvrzení skutečností kapacitního a především ekonomického vývoje při dodržení celkového rozvoje technického a léčebného standardu, které potvrzují rozpracované údaje SWOT analýzou. Bakalářská práce se snaží dokládat opodstatněnost fúze i z pozice situace českého léčebného lázeňství, které je vyvoláno potřebou financování z více zdrojů než pouze ze zdrojů státního zdravotnictví. Uvedená potřeba financování je dostupná pro ekonomicky a kapacitně silný subjekt, kterým se po provedené fúzi Slatinné lázně Třeboň s.r.o. stávají s perspektivou dalšího rozvoje a získání pevného umístění z pohledu celkové technické a ekonomické atraktivity mezi předními lázeňskými domy v České republice podložené zájmem pacientů o služby a servis městských lázní Třeboň.
Problém zařazování batolat do zařízení denní péče v ČR
NEUHÖFEROVÁ, Lenka
Práce se zabývá otázkou zařazování batolat do zařízení denní péče. Zohledňuje tři hlavní okruhy. Hledisko psychické potřeby dětí, hledisko zařazování batolat do zařízení denní péče z pohledu samotných zařízení a hledisko postavení rodin v České republice a ekonomických potřeb státu. Cílem práce je diferencovaně popsat z teoretického úhlu pohledu vhodnost zařazování batolat do zařízení denní péče a usoudit na vhodnost či nevhodnost zařazování batolat do zařízení denní péče v České republice.
Chovatelská a ekonomická analýza chovu dojeného skotu ve vybraném zemědělském podniku
BUŘIČOVÁ, Hana
Cílem práce byla analýza chovatelských a ekonomických ukazatelů chovu skotu v akciové společnosti Selekta Pacov a na soukromé farmě Lubomíra Straky v letech 2014 -2015. Výsledky ukazují, že se v obou případech jedná o velice moderní a neustále inovované provozy s vysokou úrovní mléčné užitkovosti, dobrým zdravotním stavem dojnic, kvalitní výživou a odpovídajícím managementu farem. Reprodukční ukazatele jsou v obou případech přijatelné a odpovídají vysoké mléčné užitkovosti. Vynikající úrovni chovu dojnic odpovídá i hospodářský výsledek, kde sledované podniky po celé období vykazují zisk. Také odchov telat je na obou farmách na vysoké úrovni. Pouze na farmě Lubomíra Straky je problém s nedostatkem pracovních sil způsobujícím vysoké ztráty telat. U kategorie jalovic jsou výsledky v ekonomice odchovu i v chovatelských ukazatelích velice dobré. Jedná se o narostlá plně vyvinutá zvířata s velkým tělesným rámcem a optimální tělesnou kondicí, což je předpokladem vysoké mléčné užitkovosti. Výkrm býků je realizován pouze v podniku Selekta a.s., Lubomír Straka býčky nevykrmuje, ale prodává již jako telata. Pro podnik Selekta a.s. je tato komodita ztrátovým odvětvím. Důvodem jsou nízké přírůstky ve výkrmu a vysoké náklady na krmiva. Pokud se tyto problémy neodstraní, bude lepší tuto kategorii zcela zrušit.
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje - 2011
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2011 s návazností od roku 2006, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje - 2011
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2011 s návazností od roku 2006, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Celé doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Středočeského kraje - 2011
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2011 s návazností od roku 2006, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 561 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.