Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 368 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mapování životního stylu Zero Waste
Nováková, Kristýna ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Orcígr, Václav (oponent)
Práce zkoumá vnímání životního stylu Zero Waste z pohledu lidí, kteří tímto životním stylem žijí. Hlavními cíli výzkumu je zmapování vnímání životního stylu Zero Waste v rámci pojmenování toho, co pro informátory ten to životní styl znamená a jak ho vnímají. Dále se zabývám motivacemi, které tito lidé ke svému životnímu stylu mají, ať se jedná o vnější či vnitřní a také se snažím zmapovat přínosy negativní či pozitivní, které Zero Waste přináší do života svých stoupenců. Práce je postavena na kvalitativním výzkumu, konkrétně tedy na sedmi rozhovorech s lidmi, kteří žijí v souladu s životním stylem Zero Waste, se kterými jsem vedla polostrukturované rozhovory. Pomocí tématické analýzy jsem identifikovala deset kategorií, které charakterizují životní styl Zero Waste: snaha o změnu, konverze/změna myšlení, dobrovolná skromnost/boj proti konzumnímu způsobu života, úspora peněz, módní trend, osvěta, spirituální/náboženský aspekt, naplnění/radost/štěstí, komunitní sdílení, morální rozpor. Hlavními zjištěními výzkumu je právě ucelená charakteristika životního stylu Zero Waste, která staví na autentických informacích pořízených přímo od lidí žijících tímto životním stylem. Má zjištění se týkají především samotné charakteristiky Zero Waste, jak tito lidé svůj životní styl vnímají a jakým způsobem ho...
Přehled fylogeneze, systematiky a diverzity rodu Ulva (Ulvophyceae) a biotechnologické využití těchto řas
Kantnerová, Veronika ; Neustupa, Jiří (vedoucí práce) ; Němcová, Yvonne (oponent)
Zástupci rodu Ulva jsou pozoruhodnou skupinou organismů, zahrnujících velké množství druhů. Patří do třídy Ulvophyceae, jedné z hlavních skupin chlorofytních zelených řas a vyznačují se typickou dvojí morfologií a haplo-diplontním životním cyklem s izomorfní rodozměnou. Tato práce by měla sloužit jako souhrn dosavadních poznatků o tomto rodu řas, a to s ohledem na jejich fylogenezi, diverzitu a ekologii, která je poměrně zajímavá převážně díky schopnosti těchto řas adaptovat se na široké spektrum abiotických podmínek. Také se zaměřuje na vývoj morfologie stélek těchto řas a to i v souvislosti se zajímavou a velmi důležitou rolí symbiotických bakterií při tomto ději a v neposlední řadě také na biotechnologické využití, které má velký potencionál do budoucnosti, hlavně co se týče využitelnosti rodu Ulva jako alternativního obnovitelného zdroje energie, potravinářského doplňku s nezanedbatelným obsahem důležitých proteinů, minerálů a vitamínů a nebo jako zdroje polysacharidů, tzv. ulvanů, které jsou dnes velmi zkoumanou složkou díky své biologické aktivitě využitelné v lékařství. Klíčová slova: Ulva, Ulvophyceae, fylogeneze, morfogeneze, biotechnologie, ekologie, diverzita
A comparison between paleo and recent freshwater diatom communities from Vega Island, Antarctica.
Bulínová, Marie ; Kopalová, Kateřina (vedoucí práce) ; Spaulding, Sarah (oponent)
Rozsivky v Antarktické oblasti obývají různorodé limno-terestrické habitaty, z nichž každý má svůj jedinečný ekologický význam v biomonitoringu, paleoekologii a v biogeografii, avšak naše znalosti se stále zaměřují převážně na obsáhnutí a zaznamenávání diversity u daných habitatů v různých částech Antarktidy. Abychom získali větší vhled do toho, co ovlivňuje strukturu společenstev antarktických rozsivek z prostorového a habitatového hlediska, popisuji jejich rozmanitost a ekologii. Zaměřuji se na čtyři různé habitaty (jezera, mechy, potoky a mělké mokřady) na dvou protilehlých stranách ostrova Vega, který se nachází v souostroví Jamese Rosse ve Weddellově moři. Nalezla jsem různorodou flóru 136 taxonů patřících do 31 rodů, kterým dominoval rod Nitzschia. Dále naznačuje, že flóra ostrova Vega je biogeograficky ovlivněna jak kontinentálními, tak Maritimními antarktickými bioregiony. Bylo zjištěno, že typ stanoviště je rozhodujícím faktorem pro složení společenstva rozsivek, a že tento vliv je silnější, než vliv rozmístění v rámci ostrova. V ordinační analýze byly separovány vzorky mechů primárně druhem Chamaepinnularia krookiformis, zatímco vzorky jezer byly odděleny hlavně druhem Nitzschia paleacea. Potoky určuje především Fistulifera pelliculosa. Tato recentní společenstva byla následně porovnána s...
Ecology and behaviour of an enigmatic fossorial rodent, the giant root-rat (Tachyoryctes macrocephalus), endemic to the Afroalpine habitat in the Bale Mountains, Ethiopia
VLASATÁ, Tereza
Výzkum v této dizertaci se zaměřuje na ekologii a chování ohroženého fosoriálního hlodavce, hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus), v afroalpínském ekosystému pohoří Bale v Etiopii a výsledky jsou porovnávány s ostatními ekologickými daty získanými na jiných fosoriálních/podzemních hlodavcích. Zaprvé se tato disertační práce zaměřuje na výzkum ekologického významu hlodouna velkého. Vyhodnocení jeho vlivu na různé prvky ekosystému velmi přispívá ke znalostem nejen druhu samotného, ale i k pochopení fungování ekosystému, který obývá. Ve skutečnosti výsledky první studie naznačují, že hlodoun velký v afroalpínském ekosystému plní roli ekosystémového inženýra. Zadruhé tato disertační práce obsahuje vůbec první radio-telemetrickou studii o hlodounu velkém, která se zaměřuje na jeho časovou a prostorovou aktivitu. Konkrétně ve druhé studii jsou vyhodnoceny výsledky o jeho denní aktivitě, jejím vzoru, množství a sezónní změně. Výsledky demonstrují rozdíly v aktivitě mezi striktně podzemními druhy hlodavců a těmi, které mají pravidelnou nadzemní aktivitu jako je hlodoun velký. Ve třetí studii jsme odhalili několik trendů v prostorovém chování hlodouna velkého, které mohou složit jako strategie, jak se vypořádat s drsnými environmentálními podmínkami v afroalpínském ekosystému.
Návrh na doplnění územního systému ekologické stability ve vybraném území
VACÍKOVÁ, Anežka
Tato bakalářská práce je zaměřena na téma územní systém ekologické stability. V první části jsou charakterizovány prvky, které souvisí s krajinou a územním systémem ekologické stability. Ve druhé části jsou pro vybrané katastrální území popsány jednotlivé skladebné prvky ÚSES. Tyto prvky jsou dále v této práci popsané a byl zhodnocen jejich aktuální stav. Následně byla navržena úprava již existujících prvků a vytvoření nových prvků, určených k podpoření stávajícího ÚSES.
Návrh na doplnění územního systému ekologické stability ve vybraném území
NOVÁKOVÁ, Lucie
Tato bakalářská práce je zaměřena na téma územní systém ekologické stability. Pro řešené území jsou zde popsány jednotlivé skladebné prvky územního systému ekologické stability a zhodnocení jejich aktuálního stavu. Byly navrženy úpravy, které mají za úkol posílit ekologickou stabilitu.
Návrh na doplnění lokálního územního systému ekologické stability ve vybraném území
KOJETÍNOVÁ, Nela
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením a návrhem na doplnění územního systému ekologické stability v katastrálním území Libčeves. Problematika sestává jak z teorie, tak i z praktické části. V části teoretické je vycházeno z platné metodiky a současně legislativy pro zakotvování prvků ÚSES. Praktická část popisuje přírodní podmínky zájmového území obce Libčeves, zhodnocení současného stavu územního systému ekologické stability a jeho návrh na doplnění v rámci komplexní pozemkové úpravy.
MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM
Fűlőpová, Andrea ; Myslín,, Jiří (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce)
Moderní vinařský komplex hotelu Hrůdek je situován na severním okraji obce Velké Pavlovice, v srdci Jižní Moravy. Jeho významná poloha na vrcholu jižního svahu poskytuje krásné výhledy do viniční krajiny a meruňkových sadů. Architektonická forma objektu vychází z pravidelnosti viničních řádků, výrazných horizontálních linií a zaoblených tvarů vrstevnic. Zapuštěním do svahu objekt reaguje na topografii terénu a odkazuje na tradiční princip místních dvoupatrových lisoven a to z horní části vstup do ubytovací části – hlavní vstup do hotelu a z dolní části do vinného sklepu – vstup do salónu vín. Hotel nabízí ubytování čtyřhvězdičkové úrovně, dva kongresové sály, restauraci, wellness a salón vín. Návrh integruje energeticko-ekologické zásady a je koncipován jako ostrovní dům.
Botanikova expanze
Netočný, Martin ; ŠIMŮNEK, Michal (vedoucí práce) ; LEDVINA, Josef (oponent)
V kontextu tuzemské vědecké scény se v současné době pohybuje několik postav, jejichž aktivita v mnoha ohledech výrazně převyšuje oblast exaktního bádání. Projekty, kterými se zabývají, naplňují původní diskurs jejich primární oblasti zájmu, svými kvalitami však často převyšují vědecký půdorys a inklinují k řadě interdisciplinárních přesahů. Jedním z nezpochybnitelných aspektů těchto prací je výrazná akcentace estetického nahlížení dané problematiky. Téměř obsesivní tenzi můžeme v kontextu výše popsaného vysledovat v celoživotní práci botanika Jana Alberta Šturmy, jemuž vědecké chápání expanzivních rostlin na našem území zdaleka nestačí a samovolně se tímto posouvá k vykročení do prostoru současného výtvarného umění. Jeho akce vykazují řadu formálních podobností s oblastí československého undergroundu 60. a 70. let, především pak dění kolem kapel The Primitives Group, Plastic People of the Universe a Dg. 307. Dosud realizované landartové instalace jsou tedy typické svou intuitivní nespoutaností a inklinací k pseudosakrální tématice. Tato práce si klade za cíl zmapovat na půdorysu kreativního výzkumu vybrané projekty Alberta Šturmy a pomocí zúčastněného pozorování popsat ty stávající.
"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině.
BALADOVÁ, Barbora
Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie. Teoretická část se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, a to příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme, a tím, jaký má na nás vliv. Toulky přírodou jsou zaznamenány na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Jsou ukázkou toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí. Současně jsou také ukázkou toho, jaké podněty na nás útočí v městském prostředí a odvádějí naši pozornost od podstatného.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 368 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.