Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 361 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM
Fűlőpová, Andrea ; Myslín,, Jiří (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce)
Moderní vinařský komplex hotelu Hrůdek je situován na severním okraji obce Velké Pavlovice, v srdci Jižní Moravy. Jeho významná poloha na vrcholu jižního svahu poskytuje krásné výhledy do viniční krajiny a meruňkových sadů. Architektonická forma objektu vychází z pravidelnosti viničních řádků, výrazných horizontálních linií a zaoblených tvarů vrstevnic. Zapuštěním do svahu objekt reaguje na topografii terénu a odkazuje na tradiční princip místních dvoupatrových lisoven a to z horní části vstup do ubytovací části – hlavní vstup do hotelu a z dolní části do vinného sklepu – vstup do salónu vín. Hotel nabízí ubytování čtyřhvězdičkové úrovně, dva kongresové sály, restauraci, wellness a salón vín. Návrh integruje energeticko-ekologické zásady a je koncipován jako ostrovní dům.
Botanikova expanze
Netočný, Martin ; ŠIMŮNEK, Michal (vedoucí práce) ; LEDVINA, Josef (oponent)
V kontextu tuzemské vědecké scény se v současné době pohybuje několik postav, jejichž aktivita v mnoha ohledech výrazně převyšuje oblast exaktního bádání. Projekty, kterými se zabývají, naplňují původní diskurs jejich primární oblasti zájmu, svými kvalitami však často převyšují vědecký půdorys a inklinují k řadě interdisciplinárních přesahů. Jedním z nezpochybnitelných aspektů těchto prací je výrazná akcentace estetického nahlížení dané problematiky. Téměř obsesivní tenzi můžeme v kontextu výše popsaného vysledovat v celoživotní práci botanika Jana Alberta Šturmy, jemuž vědecké chápání expanzivních rostlin na našem území zdaleka nestačí a samovolně se tímto posouvá k vykročení do prostoru současného výtvarného umění. Jeho akce vykazují řadu formálních podobností s oblastí československého undergroundu 60. a 70. let, především pak dění kolem kapel The Primitives Group, Plastic People of the Universe a Dg. 307. Dosud realizované landartové instalace jsou tedy typické svou intuitivní nespoutaností a inklinací k pseudosakrální tématice. Tato práce si klade za cíl zmapovat na půdorysu kreativního výzkumu vybrané projekty Alberta Šturmy a pomocí zúčastněného pozorování popsat ty stávající.
"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině.
BALADOVÁ, Barbora
Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie. Teoretická část se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, a to příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme, a tím, jaký má na nás vliv. Toulky přírodou jsou zaznamenány na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Jsou ukázkou toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí. Současně jsou také ukázkou toho, jaké podněty na nás útočí v městském prostředí a odvádějí naši pozornost od podstatného.
"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině
BALADOVÁ, Barbora
Diplomová práce "Toulky přírodou", je rozdělena na dvě části, na teoretickou část Toulky přírodou a praktickou část videoart. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie a antropologie. V teoretické části se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme a tím jaký na nás má vliv. Praktický výstup reaguje na současné trendy environmentální tvorby. Toulky přírodou zaznamenávám na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Je to ukázka toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí.
Islám a životní prostředí: ekologická témata očima současných islámských právníků a filosofů
Koláček, Jakub ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Novák, Ľubomír (oponent)
Práce se zabývá soudobými výklady islámské náboženské etiky ve vztahu k problematice životního prostředí. V první části je představena teoretická perspektiva, která na zkoumaný problém nahlíží jako na historicko-sociologický problém spočívající v procesu interakce moderního fenoménu environmentalismu s tradičním rámcem náboženské etiky. Druhá část se zaměřuje na analýzu těch částí posvátné textové tradice, které jsou v soudobých interpretacích environmentální problematiky z perspektivy islámu využívány, a podává jejich strukturovaný přehled. Ve třetí části jsou rozlišeny a analyzovány tři hlavní soudobé diskurzy islámské etiky životního prostředí a dva další přístupy reprezentované vybranými texty, které byly k této otázce publikovány v anglickém a arabském jazyce. Na těchto textech jsou ukázány prvky, které tvoří společný rámec islámského etického vztahu k přírodě a otázkám životního prostředí, i významné rozdíly, které od sebe odlišují jeho jednotlivé interpretace ze strany učenců a právníků, laických aktivistů, institucí a dalších aktérů. Sledovány jsou různé možné podoby vztahu mezi koncepty a představami moderního environmentálního myšlení a tradičními nábožensko-etickými principy islámu včetně jejich politických a sociálních důsledků.
Diverzita rodu Riccia (Marchantiophyta)
Spurná, Veronika ; Soldán, Zdeněk (vedoucí práce) ; Svoboda, David (oponent)
Cílem této práce je podat stručný přehled o rodu Riccia. Společně s rodem Ricciocarpos Corda se taxonomicky řadí do čeledi Ricciaceae (řád Marchantiales, oddělení Marchantiophyta). Oba rody mají jednoduchý endosporofyt a chybí jím elatery. Rod Riccia má širokou ekologickou valenci. Zástupci rodu, kteří jsou přizpůsobeni životu v sušších oblastech, se nachází na holé, prosluněné, jílovité půdě. Jiné druhy se vyskytují na vlhkých místech, kde se drží voda anebo také přímo ve vodním prostředí. Rod má kosmopolitní rozšíření. Největší diverzita je v subtropických oblastech, kde jim prospívá vysoká rozmanitost a bohatost prostředí. Zástupci tohoto rodu dokáží přežívat extrémní podmínky, velmi snadno se přizpůsobují novým podmínkám a také se vyznačují velkou morfologickou plasticitou. Z tohoto důvodu dodnes panují problémy správně určit některé konkrétní druhy. V České republice je celkem 13 druhů a z toho jsou tři druhy snadno zaměnitelné. Práce je částečně zaměřena i na porovnání druhů R. fluitans a R. rhenana ze sekce Ricciella. První z nich se typicky vyskytuje na hladině vody. Pokud se však ocitne bez trvalého vodního prostředí může připomínat druh R. rhenana, který se většinou nachází v terestrické formě. Třetí druh ze sekce R. stenophylla se dosud nevyskytuje v ČR, ale je možné, že u nás bude v...
Metody regulace invazních plevelů na zemědělské půdě: uplatněná certifikovaná metodika pro praxi
Mikulka, Jan ; Štrobach, Jan ; Andr, Jiří ; Burešová, Věra
Biologie, ekologie, reprodukční schopnosti a metody regulace vybraných invazních plevelů na zemědělské půdě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Jemnice
Pozler, Tomáš ; Kolečkářová, Barbara (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé vrchní stavby bytového domu Jemnice. Jejím obsahem jsou technologické předpisy pro zdění a monolitické konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, dopravu materiálu, výkaz výměr, podrobný časový plán realizace a položkový rozpočet. Vzhledem k velkým nárokům na kvalitu stavebního díla a bezpečnost při jeho výstavbě, jsou zařazeny kapitoly pojednávající o těchto problematikách. Dále je zpracována technická zpráva zařízení staveniště včetně jeho výkresu. V kapitole, která dává prostor pro jiné zadání je zpracován alternativní návrh obvodového pláště, a to se zateplením. Jedná se o cenové a časové porovnání doplněné výkazem výměr. Návrh je doplněn o příslušné detaily.
Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu rezidence Kociánka v Brně
Bartl, Jan ; Kučera, Zdeněk (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hrubou vrchní stavbou bytového domu Rezidence Konciánka, v Brně. Předmětem práce jsou technologické předpisy pro zděné a monolitické konstrukce, návrh strojní sestavy, zařízení staveniště, časový harmonogram a položkový rozpočet. Pro dané etapy se práce zabývá i kvalitou prováděných prací a bezpečnosti práce na staveništi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 361 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.