Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 195 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Hodnocení efektivity místních akčních skupin na Plzeňsku
VÍTOVCOVÁ, Kateřina
Dnešní doba je proslulá tím, že se velké procento lidí stěhuje z měst do venkovských oblastí. Jedním z mnoha důvodů je lepší sociální a kulturní zázemí obyvatel. K řešení uvedené problematiky pozitivně přispívají také místní akční skupiny, jejichž hodnocením se práce zabývá. Hlavním cílem je tedy hodnocení a analýza jejich činností v rámci Plzeňského kraje. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů spojených s problematikou místních akčních skupin na národní úrovni. Identifikace místních akčních skupin v rámci celé České republiky je zaměřena na důvody jejich vzniku, právní podmínky s nimi spojené, historii, možnosti financování, druhy aktivit a další charakteristiky. Následně jsou blíže analyzované vybrané místní akční skupiny, které budou hlavním předmětem práce. Praktická část je zaměřená na evaluaci a bude se odvíjet od devíti místních akčních skupin sídlící na Plzeňsku. K hodnocení je použita evaluační stupnice NS MAS. K evaluaci jsou zvoleny ukazatelé jako vznik MAS, počty členů skupin, financování a další. Následně je provedena syntéza zjištěných údajů, samotná komparace a vyhodnocení efektivity fungování a přínosu pro region. K vyhodnocení výsledků je použita základní statistika a výsledky jsou graficky zobrazeny. Závěr práce je věnován slabým a silným stránkám a dalším příležitostem fungování MAS v Plzeňském kraji.
Online a offline nástroje efektivní interní komunikace
Mrhová, Aneta ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Huněk, Filip (oponent)
Diplomová práce s názvem Online a Offline nástroje efektivní interní komunikace investiční skupiny KKCG přináší ucelený pohled na fungování interní komunikace s využitím Online a Offline nástrojů. Práce je strukturována do tří částí. V teoretické části je definována interní komunikace a její zařazení do marketingového a mediálního prostředí včetně související terminologie. Práce dále mapuje Online a Offline média, spolu s konkrétními nástroji a na základě rešerše literatury je definována také efektivita interní komunikace a související trendy. Praktická část je zaměřena na skupinu KKCG a na nastavení vlastní kaskádovité interní komunikace s reálnými příklady médií. V metodologické části autorka popisuje a analyzuje výsledky kvalitativního výzkumu (strukturované rozhovory s odborníky interní komunikace firem ve skupině KKCG) a kvantitativního výzkumu (dotazníkové šetření aplikované na zaměstnance jednotlivých společností skupiny). V závěru dochází ke komparaci výsledků z výzkumů a reflexi četnosti Online a Offline nástrojů. Dále je definována úroveň ekonomické efektivity jednotlivých společností a v neposlední řadě výzkum přináší odpovědi na hlavní výzkumné otázky, hypotézy a vedlejší zjištění.
Posouzení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na zajištění kvality a dostupnosti veřejných kulturních potřeb
Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kontrola teritoria jako faktor pro efektivní realizaci politického cíle islamistického násilného nestátního aktéra.
Ludvík, Zdeněk ; Hynek, Nikola (vedoucí práce) ; Bureš, Oldřich (oponent) ; Eichler, Jan (oponent)
Tato disertační práce má za úkol precizovat teoretický koncept v podobě testovatelné hypotézy o vztahu mezi politickou kontrolou teritoria násilným nestátním aktérem (Violent Non-State Actor, dále VNSA) a efektivitou realizace jeho politického cíle (politik). Jelikož v literatuře neexistuje žádná explicitní teorie či teoretizace, která by variující míru efektivity reflektovala s ohledem na variující stupeň teritoriální penetrace, a neexistují ani žádné explicitní parametrické ukazatele a hodnoty, které mohou být nutné pro efektivní dosažení politického cíle ve vazbě na teritorium, bude smyslem výzkumu nalézt odpověď na otázku, zda, jak a nakolik souvisí intenzita fyzické penetrace teritoria s mírou schopnosti snáze a efektivněji dosahovat cílů, za jejichž účelem se VNSA etabloval a o něž usiluje. Rámcové stanovení prahových hodnot penetrace může současně také poskytnout dílčí poznatky pro praktické politiky a přístupy k teritoriálně působícím VNSA ze strany států (protipovstaleckých aktérů). Ačkoliv ve výzkumu není explicitně využívána žádná z rodiny teorií mezinárodních vztahů, přesto je užitý teoretický rámec inspirován východisky, která mají blízko a) k přístupům politické geografie a k vývodům o relevanci teritoria postulovaným autory zabývajícími se problematikou řešení teritoriálních sporů a...
Kontrola teritoria jako faktor pro efektivní realizaci politického cíle islamistického násilného nestátního aktéra.
Ludvík, Zdeněk ; Hynek, Nikola (vedoucí práce) ; Bureš, Oldřich (oponent) ; Eichler, Jan (oponent)
Tato disertační práce má za úkol precizovat teoretický koncept v podobě testovatelné hypotézy o vztahu mezi politickou kontrolou teritoria násilným nestátním aktérem (Violent Non-State Actor, dále VNSA) a efektivitou realizace jeho politického cíle (politik). Jelikož v literatuře neexistuje žádná explicitní teorie či teoretizace, která by variující míru efektivity reflektovala s ohledem na variující stupeň teritoriální penetrace, a neexistují ani žádné explicitní parametrické ukazatele a hodnoty, které mohou být nutné pro efektivní dosažení politického cíle ve vazbě na teritorium, bude smyslem výzkumu nalézt odpověď na otázku, zda, jak a nakolik souvisí intenzita fyzické penetrace teritoria s mírou schopnosti snáze a efektivněji dosahovat cílů, za jejichž účelem se VNSA etabloval a o něž usiluje. Rámcové stanovení prahových hodnot penetrace může současně také poskytnout dílčí poznatky pro praktické politiky a přístupy k teritoriálně působícím VNSA ze strany států (protipovstaleckých aktérů). Ačkoliv ve výzkumu není explicitně využívána žádná z rodiny teorií mezinárodních vztahů, přesto je užitý teoretický rámec inspirován východisky, která mají blízko a) k přístupům politické geografie a k vývodům o relevanci teritoria postulovaným autory zabývajícími se problematikou řešení teritoriálních sporů a...
Hodnocení efektivnosti investičních variant
HOUDKOVÁ, Eva
Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat proces hodnocení projektů na základě technicko-ekonomických studií v rámci předinvestiční přípravy. Uvést výběr jedné z navrhovaných investičních variant, pohled na její ekonomický přínos podniku a volba vhodné formy financování této investice s přihlédnutím k rizikům, která s sebou nesou všechna potřebná rozhodnutí. U vybraného investičního projektu s možností variantního řešení formulovat konečné investiční a finanční rozhodnutí. Praktická část zachycuje průběh reálného investičního projektu od úvodní fáze porovnání možných variant přes hodnocení efektivnosti vybrané varianty po volbu vhodné formy financování sledovaného projektu.
Měření efektivity predátorů prostřednictvím klecových exkluzních pokusů
Fischerová, Laura ; Kindlmann, Pavel (vedoucí práce) ; Tropek, Robert (oponent)
1 Abstrakt Klecové exkluzní pokusy se v ekologických a zemědělských studiích používají pro zkoumání vztahů mezi rostlinami a hmyzem (Kidd & Jervis 2005). Využívají se ke zjištění hustoty hmyzu na rostlině, přičemž je možné vyloučit další vlivy jako přirozené predátory škůdců či jiné škůdce. Vyloučení predátorů pomocí fyzické bariéry (různé druhy sítí) je jedním z nejvíce používaných způsobů, jak určit vliv přirozených nepřátel na populaci škůdců. Výsledky těchto pokusů naznačují, že populace škůdců na rostlinách uzavřených v kleci, ze které jsou přirození nepřátelé vyloučeni, mají nižší procento úmrtnosti a parazitismu než populace na rostlinách, kam mají přirození nepřátelé přístup (Luck et al. 1988). Zjištěná míra vlivu se využívá v programech biologické kontroly, kde se hledají optimální prostředky ochrany rostlin a možné alternativy ošetření namísto používání insekticidů (Lawson et al. 1994). Otázkou je, zda klecové pokusy dostatečně vypovídají o populačních změnách škůdců a jejich vlivu na rostliny. Osazením prostoru klecí dochází ke změnám mikroklimatu i rostlinného růstu, což má dopad na přítomné hmyzí populace. Klece rovněž zabraňují škůdci opustit prostor a v některých případech dochází k nechtěnému vniknutí přirozených nepřátel do klecí, ze kterých byli předtím vyloučeni. Tyto nezanedbatelné...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 195 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.