Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 293 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vyhodnocení efektivnosti investičního projektu v zemědělském podniku
ŠTĚRBOVÁ, Jana
Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením efektivnosti investičního projektu v zemědělském podniku. Hodnoceným investičním projektem je výstavby bioplynové stanice. Analyzovány jsou dvě investiční varianty. Vzhledem k tomu, že podnik má možnost požádat o čerpání dotace z Programu rozvoje venkova ČR, první varianta je bez čerpání dotace a druhá varianta je s čerpáním dotace. Hodnocení efektivnosti je prováděno pomocí statických a dynamických metod. Následně je hodnocen dopad daného projektu na finanční stabilitu podniku pomocí finanční analýzy. Na základě provedených výpočtů je zjištěno, přestože varianta s použitím dotace generuje lepší výsledky, že obě varianty jsou pro podnik efektivní a posilují jeho finanční stabilitu.
Postup při provádění protipovodňových opatření na Oslavě ve zvoleném úseku
Kopuletý, Martin ; Vrba, Jan (oponent) ; Veselý, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na komplexní řešení protipovodňového opatření města Oslavan na řece Oslavě. Území bylo podrobeno rizikové analýze s grafickým znázorněním rizika v ploše a vypočteny potenciální škody na majetku. V návaznosti bylo navrženo vhodné protipovodňové opatření ke snížení škod. Byla provedena ekonomická efektivnost opatření a zpracována další dokumentace potřebná na výběrové podlimitní řízení projektu. V závěru diplomové práce je uvedeno další možné využití diplomové práce.
Posouzení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na zajištění kvality a dostupnosti veřejných kulturních potřeb
Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Reformy ukrajinského energetického průmyslu
Balahura, Milan ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Lídl, Václav (oponent)
Energetický sektor Ukrajiny má strategický význam nejen v rámci národního hospodářství, ale je významný i z celoevropského hlediska, protože zahrnuje tranzitní energetické sítě se podstatným významem pro velkou část Evropy. Zásadním problémem však stále zůstává nízká energetická účinnost hospodářství, zastaralost infrastruktury, nefunkční systém a absence významných reforem. V současné době se pod vlivem o sblížení s Evropskou unií odehrává další kolo reforem, které mají sektor modernizovat a přizpůsobit evropským standardům. Tato práce formou deskripce popisuje vývoj sektoru a reformních snah od získání nezávislosti do dnešních dnů se zvláštním zaměřením na plynárenský sektor a období 2014 až 2017. Jde zejména o vývoj v oblasti energetického trhu, cenové politiky, dostupnosti, bezpečnosti a decentralizace systému. Kromě toho se práce také věnuje vývoji energetické efektivnosti, životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie. V návaznosti na teoretická východiska (zejména teorie institucionální ekonomie) pak prostřednictvím analýzy zjištěných skutečností hodnotí vývoj prováděných reforem a jejich vliv na celý sektor včetně hodnocení role a vlivu oligarchů v těchto reformních pokusech. Z hlediska reforem lze identifikovat čtyři relevantní období. V prvních třech případech však jde o zcela...
Hodnocení efektivnosti investičních variant
HOUDKOVÁ, Eva
Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat proces hodnocení projektů na základě technicko-ekonomických studií v rámci předinvestiční přípravy. Uvést výběr jedné z navrhovaných investičních variant, pohled na její ekonomický přínos podniku a volba vhodné formy financování této investice s přihlédnutím k rizikům, která s sebou nesou všechna potřebná rozhodnutí. U vybraného investičního projektu s možností variantního řešení formulovat konečné investiční a finanční rozhodnutí. Praktická část zachycuje průběh reálného investičního projektu od úvodní fáze porovnání možných variant přes hodnocení efektivnosti vybrané varianty po volbu vhodné formy financování sledovaného projektu.
Analýza výrobního procesu ve vybraném podniku
Sychrová, Jana ; Zatloukal, Petr (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Diplomová práce „Analýza výrobního procesu ve vybraném podniku" je zaměřena na vybraný dílčí výrobní proces, konkrétně na jeho popis, možné změny a následné vyhodnocení dopadu změny. Obsahuje teoretická východiska, která se zabývají poznatky o výrobních procesech, jejich zlepšováním a investicemi do výrobního procesu. Dále jsou uvedeny metody hodnocení investiční činnosti a matematické modelování. V praktické části je představena vybraná společnost společně s vybraným dílčím výrobním procesem, na který jsou aplikovány teoretické metody při využití počítačového systému Maple.
Řízení veřejných služeb ve zvolené obci
LIŠKA, Marek
Řízení města v oblasti veřejných služeb je klíčové pro jeho další rozvoj. Dnes je každý uživatelem některé veřejné služby a požaduje maximální komfort. Často jsou indikátorem spokojenosti obyvatel a předpokladem pro jeho růst. Musí být dobře nastaveny a hospodárně využity. Bakalářská práce je zaměřena na analýzu veřejných služeb ve městě Prachatice. V práci je zpracována analýza místních podmínek a struktura poskytování veřejných služeb, včetně jejich produkce a financování. Ze získaných dostupných dat je možné zjistit, jak jsou služby využívány k potřebám občanů. Na základě výsledků analýzy jsou předloženy návrhy na zlepšení kvality veřejných služeb vzhledem k potřebám obyvatel obce do budoucna.
Zapojení dodavatelů v rané fázi projektu u vybraného podniku
ZADINOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce popisuje zapojení dodavatelů v počáteční fázi projektu ve vybrané společnosti a zaměřuje se na automobilový průmysl. Cílem práce je porovnat obecnou metodologii projektového řízení s konkrétní metodikou zvolené společnosti. Rovněž řeší konkrétní případ zpoždění zapojení dodavatele do projektu, který způsobil negativní dopad na zisk a marži. Tato práce analyzuje situaci do hloubky a přichází s řešením pro budoucí projekty a současně ověřuje ekonomickou efektivnost návrhů řešení na současném projektu, kde se vyskytuje podobný problém.
Efektivnost reklamy na stadionech Extraligy ledního hokeje v ČR pro firmy sponzorující sport
Vilímovská, Barbora ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Efektivnost reklamy na stadionech hokejové extraligy v ČR pro firmy sponzorující sport. Cíl: Vyjádření a vyhodnocení efektivnosti reklamy na stadionech hokejové extraligy v ČR. Metody: Kvantitativní výzkum spočívající v získání specifických dat z českých extraligových stadionů a jejich následné porovnání v rámci určených oblastních celků. Použity jsou zejména metody popisné analýzy, kvantitativního dotazování, obsahové analýzy, výpočtu vybraných mediálních ukazatelů a komparace. Výsledky: Výpočtem indexů efektivnosti ze získaných dat, byla číselně vyjádřena efektivnost reklamy na stadionech ELH. Data byla následně statisticky a graficky zpracována. Byly vyhodnoceny a porovnány efektivnosti inzerce v rámci stadionů i jednotlivých typů reklamních ploch. Díky nízkému počtu respondentů byly určeny pouze demonstrativně nejefektivnější a nejméně efektivní způsoby inzerce na určitých stadionech. Klíčová slova: efektivnost, efektivnost reklamy, sportovní reklama, sponzoring sportu

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 293 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.