Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,371 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018 - porovnání s výzkumem z roku 2008
Dvořáková, Dominika ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Kolářová, Kateřina (oponent)
Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, k jakým posunům v oblasti sexuálního obtěžování studujících vyučujícími na českých vysokých školách došlo od roku 2008/2009, kdy byl realizován výzkum Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: výskyt a vnímání. V teoretické části se zaměřuji na pojem sexuální obtěžování, dále na specifika vysokoškolského prostředí, a v závěru se věnuji dopadům sexuálního obtěžování a nastiňuji možné způsoby jak mu předcházet. V metodologické části popisuji samotný výzkum, kdy jsem pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo celkem 946 studujících, zjišťovala, s jakými podobami sexuálního obtěžování se studující během studia setkávají nejčastěji, zda ženy vnímají obtěžující chování kritičtěji než muži a zda s ním mají více zkušeností, a také jak dotazovaní vymezují sexuální obtěžování. Analýza výsledků ukázala, že v porovnání s předchozím výzkumem nedošlo k žádným zásadním změnám v celkovém podílu studujících, kteří mají zkušenosti s obtěžujícím chováním ze strany vyučujících. Zároveň se ale ukázalo, že některé typy obtěžujícího chování jsou četnější (např. urážlivé chování kvůli tomu, že je člověk muž, či žena; zesměšňování vzhledu studujících). Klíčová slova: sexuální obtěžování, vysoké školy, vzdělávání, genderové stereotypy
Finanční gramotnost klientů hmotné nouze
MIKLOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce je zaměřena na finanční gramotnost klientů hmotné nouze. Práce vychází z teoretických východisek, která vysvětlují pojem peněz, finanční gramotnosti a její struktury, a dále je poukázáno na důležitost finančního vzdělávání, jehož úroveň stanovují pro základní a střední školy Standardy finanční gramotnosti. Druhá kapitola této práce se věnuje půjčkám (obzvláště od nebankovních institucí), dluhům a i nejkrajnějšímu řešení při neplnění závazků - exekuci majetku. Následující část se zabývá zařazením oblasti hmotné nouze do Systému sociálního zabezpečení ČR, charakteristikou cílové skupiny, deskripcí jednotlivých dávek pomoci v hmotné nouzi a výčtem stavů, podle kterých lze prohlásit osobu v hmotné nouzi. V závěru práce jsou interpretována data výzkumu, který má za cíl zjistit, jakým způsobem oslovení respondenti vnímají finanční gramotnost, jaký mají vztah k penězům a jak s nimi nakládají. Výzkumným souborem jsou klienti Úřadu práce z oddělení hmotné nouze ve Žďáře nad Sázavou.
Svobodný duch v díle F. Nietzscheho
Hostašová, Jana ; Chavalka, Jakub (vedoucí práce) ; Novák, Aleš (oponent)
Cílem této práce je rozbor, charakteristika a zdůraznění figury svobodného ducha v Nietzschově díle Lidské, příliš lidské I a Lidské, příliš lidské II. Primární snahou bude ukázat svobodného ducha jako ucelený koncept, ve kterém se navíc sbíhají Nietzscheho důležitá témata, kritika náboženství, metafyziky a kultury, důležitost vývoje a výchovy. Na figuře svobodného ducha vykreslím Nietzscheho vizi budoucnosti a popíšu cesty, které k ní vedou. V první části práce se zaměřím na vznik svobodného ducha s důrazem na "velké odpoutání" a na poměry, ze kterých vychází, především na kontrast s duchem vázaným. Centrálním motivem poté bude význam kultury, důležitost jejího vývoje a stupňování a její provázanost se svobodným duchem. Závěr práce je věnován působení svobodného ducha, jeho úkolům a možnostem a významu, který má pro ducha nevázaného. Nevázaného ducha představím jako praktickou realizaci Nietzscheho myšlenek a budu k němu směřovat svůj výklad. Důležitou součástí práce je ukázat Nietzscheho myšlení jako zaměřené na zkoumání a pozorování člověka, které má vést k jeho prospěchu a zušlechtění, a to nejen k růstu jeho individuality a samostatnosti, ale i k posílení radosti, vlídnosti a přátelství. Klíčová slova: svobodný duch, vázaný duch, nevázaný duch, kultura, vyšší kultura, výchova
Faktory rozvoje vzdělanosti v Africe a jejich regionální diferenciace
Tillová, Petra ; Hasman, Jiří (vedoucí práce) ; Kolomazníková, Jana (oponent)
Faktory rozvoje vzdělanosti v Africe a jejich regionální diferenciace Abstrakt Vzdělání je jedním ze základních motorů rozvoje a jeho důležitost v chudých zemích je nezpochybnitelná. Cílem práce je identifikovat nejvýznamnější faktory ovlivňující vzdělávání a ty následně analyzovat a rozebrat za pomoci dalších zdrojů a dat. Teoretická část je věnována zdůraznění komplexity v problematice vzdělávání a vybraným přístupům ke studiu faktorů vzdělanosti. Empirická část se skládá z rešerše souhrnných zpráv UNDP (MDGs) a UNESCO (EFA) za země, kde byly tyto zprávy dostupné v angličtině, a analýzy jednotlivých identifikovaných faktorů, jejichž možné působení je diskutováno na základě dalších odborných studií. Faktory byly kategorizovány na základě literatury, bylo rozlišeno hlavní dělení na makro a mikro faktory, dále pak dle povahy věci. Nejčastěji byly ve zprávách zmiňovány školní faktory (školní výdaje, kvalita učitelů), politické a ekonomické faktory (chudoba) či sociokulturní faktory (postavení žen). Z analýzy použitých zdrojů však vyplynulo, že naprosto zásadní je právě komplexní pohled a zahrnutí co největšího možného počtu faktorů do studia dané problematiky. Pro doplnění a snahu popsat možné regionální diferenciace byly porovnány variační koeficienty za jednotlivé skupiny obyvatel členěných dle relevantních...
Securitization of education in contemporary Europe
Lehutová, Kristína ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Hynek, Nikola (oponent)
Cílem práce je analyzovat současný stav navrhovaných politik pro řešení otázky radikalizace v Evropě. Konkrétněji se práce zabývá tématem boje proti radikalizaci prostřednictvím vzdělávání. Práce poukazuje na to, jak bezpečnostní diskuze v Evropě mění chápání vzdělávacích institucí a jejich roli v politikách proti radikalizaci. V minulosti se státy v Evropě musely zabývat různými formami násilí způsobovanými buď separatistickými hnutími nebo jinými radikálními a extremistickými ideologiemi. Problém občasného výskytu násilí bohužel v Evropě pořád není vyřešen. Ve vztahu k tématu radikalizace je role vzdělávacích institucí vnímána jako významná v boji proti radikalizaci. Jsou považovány za hlavní instituce schopné podporovat sociální inkluzi a kritické myšlení studentů v době globalizace a modernizace internetových technologií. Z těchto důvodů by vzdělávací instituce měli být zodpovědné za ochranu evropských studentů a žáků a jejich prevenci před vlivem extremismu. Tato práce však poukazuje, že toto chápání nepředstavuje jediný způsob vlád, jak čelit radikalizaci s pomocí sektoru vzdělávání. Role vzdělávacích institucí je lépe popsána jako směs více politik. Na jedné straně se to týká politiky,která podporuje vzdělávání k sociálnímu začleňování, toleranci, k zásadám demokracie a otevřené diskuse. Na...
Etická výchova na Základní škole Úvaly
Semrádová, Miloslava ; Syřiště, Ivo (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Etická výchova na Základní škole Úvaly je od školního roku 2013/2014 realizována formou projektu "Pošli to dál". Usiluje o vytvoření uceleného systému etické výchovy. Výstupem projektu bylo vytvoření etického kodexu (žák - učitel - rodič) ve školním roce 2016/2017. Cílem práce je popis a analýza současného stavu implementace etické výchovy do výuky na Základní škole Úvaly. Pracovní hypotéza "Je nutné vytvoření uceleného systému výuky etické výchovy?" byla ověřena metodou obsahové analýzy a řízeným rozhovorem. Předpokladem pro hypotézu bylo povinné zařazení etické výchovy do kurikulárních školských dokumentů. Dále byl ověřen dopad praktické etiky (v podobě vytvořeného etického kodexu) na osobnostní a sociální výchovu. KLÍČOVÁ SLOVA Etika, výchova, etická výchova, etický kodex, prosociální chování
Přechod žáka na jinou školu jako možnost řešení problému šikany
Plajdičková, Lenka ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o žácích, kteří se během svého vzdělávání na základních nebo středních školách stali oběťmi šikany a kteří kvůli tomuto problému byli nuceni přestoupit na jinou školu. Cílem této diplomové práce je vytvořit náhled do problematiky šikany spojené s přechodem žáka na jinou školu, dále předložit přehled faktorů, které mohou ovlivnit úspěšnost tohoto konkrétního řešení problému šikany. První část diplomové práce se zaměřuje na výklad základních pojmů spojených se šikanou, jako je osobnost agresora a oběti, směry a formy školní šikany, vývoj šikany a její účastníci. Druhá část se věnuje následkům šikany a prevenci. Ve třetí části jsou uvedeny předešlé výzkumy týkající se opakování šikany u týchž aktérů a dále je zde předloženo srovnání jednotlivých kazuistik. Výzkumnou metodou se stala případová studie, ve které byly analyzovány a srovnávány výpovědi respondentů, kteří se během své školní docházky stali šikanovanými a přestoupili na jinou školu. Výzkumný vzorek čítal 11 respondentů různého věku a pohlaví získaných kriteriálním výběrem. Výsledky výzkumu ukazují, že úspěšnost přechodu na jinou školu s cílem uniknout šikaně závisí na postoji samotného šikanovaného žáka, zda se i nadále profiluje do role oběti, dále na věkovém období aktérů šikany, výběru vhodného kolektivu v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,371 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.