Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 521 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Limity europeizace v Turecku: Možný vztah ekonomické politiky a zahraniční politiky vůči EU
Blažek, Ondřej ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na europeizaci třetích států a limity, které ji omezují. Práce je jednopřípadovou studií, která se zaměřuje na Turecko a europeizaci jeho zahraniční politiky. Jako metoda výzkumu byla zvolena Foreign Policy Analysis. Ta se v tomto textu soustředí na ekonomické vztahy Turecka s EU a dalšími subjekty a hledá možnou souvislost s tvorbou zahraniční politiky státu. Nejprve práce mapuje historický kontext vztahů EU a Turecka, popisuje vládnoucí stranu AKP a analyzuje změny v zahraniční politice. Ekonomické vztahy jsou prezentovány na tureckém exportu a importu a také na zahraničních investicích plynoucích do Turecka i směrem ven. Na počátku své vlády strana AKP investovala hodně úsilí do europeizace země v podobě reforem, což mělo za následek příznivější legislativu a růst zahraničních investic, ale také vzájemného obchodu s EU. V průběhu let nastaly určité výkyvy ve vzájemných ekonomických vztazích, ale ty neměly výraznější vliv na vztahy politické. Stejně tak zhoršení politických vztahů nemělo téměř žádný vliv na vzájemný obchod a investice. EU tedy zůstává i přes různé otřesy ve vzájemných vztazích nejdůležitějším obchodním partnerem Turecka. Pokud by měl nastat výrazný odvrat Turecka od EU, jeho motivy budou plynout nejspíše z vnitropolitického prostředí v podobě ideologie,...
Ekonomická politika USA v éře Ronalda Reagana a její dopady
Horníková, Anna ; Pondělíček, Jiří (vedoucí práce) ; Sehnálková, Jana (oponent)
Bakalářská práce s názvem Ekonomická politika USA v éře Ronalda Reagana a její dopady si klade za cíl sledování ekonomických politik prováděných americkým prezidentem Ronaldem Reaganem v letech 1981 až 1988. Prezident Reagan za dvě období svého prezidentství dokázal zcela otočit dobový trend keynesiánství v přístupu vlád k americké ekonomice a nahradil jej navrácením důvěry v individuální zodpovědnost a svobodný trh. Cílem práce je sledování hypotézy, že tzv. Reaganomika přinesla dílčí úspěchy ve vybraných úsecích americké ekonomiky, jako je například snížení inflace a růst HDP, zatímco například v rozpočtové politice nepřinesla pozitivní výsledky. První kapitola práce sestává z teoretického podkladu nutného pro lepší pochopení tématu a zabývá se ideologickými východisky Reaganovy ekonomické politiky se zvláštním důrazem na teorii strany nabídky. V další kapitole je pak vylíčen charakter a průběh jednotlivých reforem tak, aby v kapitole poslední byla umožněna analýza důsledků těchto reforem.
The European Union and the adoption of the Stabilization and Association Agreement with Kosovo: the role of material interests and shared ideas
Procházka, Karel ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Práce se zabývá zkoumáním základních motivů, které stojí za uzavřením dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem dne 27. října 2015. Pro určení role věcných zájmů a sdílených myšlenek v procesu uzavírání dohody o stabilizaci a přidružení práce uplatňuje racionalismus a konstruktivismus, klíčové teorie mezinárodních vztahů. Pro testování teorií a jejich příslušných hypotéz určujících úlohu příslušných pojmů, výzkum využívá metodu případové studie s využitím přístupu kongruenční analýzy. Závěrem lze konstatovat, že racionální náhled z perspektivy EU potvrzuje existenci materiálního zájmu o uzavření dohody o stabilizaci a přidružení, představující bezpečnost, moc a hospodářské přínosy. Analýza konstruktivistického přístupu z perspektivy Kosova vyvozuje pouze omezenou roli identity a norem, zatímco zdůrazňuje, že tyto konstruktivistické koncepce spíše bránily dosažení dohody o stabilizaci a přidružení, přičemž zastíraly skutečnou úlohu hmotného zájmu.
THE POLITICAL ECONOMY OF TATMADAW: Are Natural Resources A Barrier To An Economic Transition In Myanmar?
Kumbun, Lanung Tu ; Benáček, Vladimír (vedoucí práce) ; Růžička, Ivan (oponent)
Myanmar's economic freedom is ranked the lowest amongst ASEAN countries. Thus its fact that Myanmar's economy is interfered with by the military regime - The question "Why economic growth and prosperity?" needs to be analyzed in order to understand Tatmadaw's intervention in the economy. The "Are natural resources a an economic transition in Myanmar?" and "How does Tatmadaw control natural resources?" The hypotheses I test here are: (1) "The abundance of entrepreneurial society." (2) "Natural resources are an important factor enabling Tatmadaw to game." (3) "Natural resources partially trigger and fuel civil war between Tatmadaw and ethnic armed groups due to contesting resource grabs." And (4) "China's resource hunger is conducive to Tatmadaw to exploit natural resources". In my Klíčová
Intersubjectivity of economic knowledge: Ukraine and Czechia
Kolomoiets, Maksym ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Blokker, Paulus Albertus (oponent)
Tématem práce je intersubjekta ekonomického vědění. Práce popisuje proces, jak intersubjektivní ekonomické vědění může byt zformulováno a legitimizováno ve vypovědích laických individuí. Obecně, vědění je prezentováno a vytvářeno, upravováno a legitimizováno v řeči jako trvající čínnost, když intersubjektivní symboly jsou využívané jako prostředky pro prohlášení vědění. V teoretické části je představen široký přehled sociologických teorií vědění, a výzkumná otázka byla conceptualizována pomocí termínů konstruktiviskického přístupu Bergera a Luckmanna. Laické vědění bylo vyjadřeváno jako směs vztahující ke čtyřem modem uvažování: ekonomická racionalita, societální racionalita, habituální a doxické vědění, dikurzy. Příliš velký důraz na pouze jeden modus snížoval legitimity vyjádření, process balancování mezí mody je popsán. Na závěr, v práci jsou diskutovány odlíšnosti intersubjektivního vědění mezi Ukrajinou a Českou Republikou, a taký návrhovány možné směry dalšího výzkumu.
Vývoj funkční sociálně ekonomické specializace Spojených arabských emirátů - srovnání Abú Dhabí a Dubaje
Koblížková, Adéla ; Tomeš, Jiří (vedoucí práce) ; Pulec, Jan (oponent)
Spojené arabské emiráty (dále jen SAE) jsou v dnešní době ekonomicky prosperující zemí, která během posledních padesáti let prošla rychlým rozvojem díky rozsáhlým ropným zdrojům. Přestože jsou SAE jednou z nejbohatších zemí světa a v posledních letech nastoupily na cestu opouštění závislosti své země na ropě, stále je ropný a zpracovatelský průmysl hlavním pilířem jejich ekonomiky. Cílem této práce je zjistit, zda je vláda SAE se svojí diverzifikační strategii, jejímž základem je podpora ekonomických odvětví nezaložených na těžbě či zpracování ropy, úspěšná či nikoliv. Na Spojených arabských emirátech je zajímavý kontrast dvou nejvýznamnějších emirátů Abú Dhabí a Dubaje, jejichž jednotlivé socioekonomické indikátory jsou v práci komparovány. Ukazuje se, že vývoj funkčního zaměření těchto emirátů je velice odlišný. Těžiště ekonomiky Abú Dhabí stále ještě spočívá v těžbě a stavebnictví, kdežto ekonomika Dubaje je již ve sféře obchodu a dopravy. Klíčová slova: Spojené arabské emiráty, diverzifikace, ropa, finanční krize
Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru
Valášková, Lucie ; Nečadová, Věra (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru, kterou je Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace. První část práce obsahuje cíle a metody zpracování. Druhá část poskytuje teoretická východiska, na které navazuje třetí analytická část. Ta zahrnuje základní informace o vybrané organizaci, analýzu nákladů a výnosů a následně i modifikovanou finanční analýzu. Další část je věnovaná zhodnocení hospodaření dle výsledků provedených analýz, na jejichž základě jsou uvedeny návrhy a doporučení pro zlepšení hospodaření organizace.
Zhodnocení hospodaření vybraného města
Ščurkevič, Marek ; Janáč,, František (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na ekonomickou stránku města Hranice, hodnotí, zda jsou rozpočtové prostředky využívány efektivně. Definuje obecní a některé státní orgány a vysvětluje jejich úlohu. Dále popisuje problémy, které způsobují zadluženost českých měst a obcí. V závěru práce také směřuje k návrhům pro zlepšení současné situace města Hranice. Jedná se o návrhy, které v budoucnu pomohou finanční situaci města a také zlepší životní podmínky jeho obyvatel.
Generation of Energy Using Renewable Resources
Vrbka, Martin ; Langerová, Petra (oponent) ; Froehling, Kenneth (vedoucí práce)
This Bachelor thesis focuses on the generation of electric energy using renewable resources. There are numerous factors related to renewable energy; however, these aspects are mostly looked upon individually rather than in a complex form. Therefore, the thesis attempts to cover most of the important aspects related to the generation of energy using renewable resources and organizes them into a logical form. This is done by presenting a general description of the technology itself as well as resulting impacts from utilised systems.
Projekt fúze městských lázní Třeboň zhodnocení
BLAŽKOVÁ, Eva
Cílem bakalářské práce je zhodnocení fúze městských lázní Třeboň, s. r. o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na úvod do problematiky, charakteristiku a cíle projektu restrukturalizace spojovaných lázeňských společností. Tato část vymezuje teoreticko-metodologická východiska, nutná pro zpracování části praktické, dále popisuje město Třeboň i historické skutečnosti vývoje lázeňství v Třeboni, které potvrzují technickou opodstatněnost a tím i perspektivnost lázeňství. Dále uvádím stručnou charakteristiku již nově vzniklé společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o., poskytovaných lázeňských služeb, kapacitu lázní a ekonomický stav lázní před fúzí a po fúzi. V praktické části je použita sekundární analýza dat, při které jsou použita data před fúzí z let 20142016 a data l roku po fúzi, tj. z roku 2017, zaměřená na sledování výkonu lázní počty klientů, jejich struktura dle čerpaných služeb a průměrná délka pobytu. Dále jsou zpracovány ekonomické údaje popisující výkony společnosti, které jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů a přímo ze společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Pro zhodnocení fúze je také proveden kvantitativní a kvalitativní výzkum zaměřený na získání vhledu do sociální reality prostřednictvím dotazníkového šetření. Jsou také využita data, která společnost shromažďuje pomocí zpětné vazby klientů v systému "AskNow". V další části se práce opírá o statistické potvrzení skutečností kapacitního a především ekonomického vývoje při dodržení celkového rozvoje technického a léčebného standardu, které potvrzují rozpracované údaje SWOT analýzou. Bakalářská práce se snaží dokládat opodstatněnost fúze i z pozice situace českého léčebného lázeňství, které je vyvoláno potřebou financování z více zdrojů než pouze ze zdrojů státního zdravotnictví. Uvedená potřeba financování je dostupná pro ekonomicky a kapacitně silný subjekt, kterým se po provedené fúzi Slatinné lázně Třeboň s.r.o. stávají s perspektivou dalšího rozvoje a získání pevného umístění z pohledu celkové technické a ekonomické atraktivity mezi předními lázeňskými domy v České republice podložené zájmem pacientů o služby a servis městských lázní Třeboň.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 521 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.