Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 523 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
K historii podnikání na Jindřichohradecku v průběhu 70. a 80. let 20. století (na příkladu n. p. Jitka)
KOS, Marek
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na vývoji jindřichohradeckého národního podniku Jitka v období takzvané normalizace, tedy v 70. a 80. letech 20. století. První kompilativně pojatá část práce přibližuje na základě dostupné literatury hospodářský a sociální vývoj Československa v daném období a zaměřuje se také na podnikání v textilním průmyslu. Druhá pak již pojednává o samotném národním podniku Jitka. Mezi základní pramenné zdroje patří výroční a provozní roční zprávy a rozbory, plány a materiály pojednávající o kultuře a sociálním životě zaměstnanců. Vývoj Jitky je následně porovnán a analyzován se situací v dalších jihočeských textilních podnicích třeboňském Otavanu a novobystřické pobočce Partexu, v čemž spočívá jeden z hlavních přínosů celé práce. Nedílnou součástí práce jsou pak i dotazníky předkládané bývalým zaměstnancům Jitky, které byly komparovány s dostupnými archivními materiály.
Workforce allocation in self-sufficient economy in Late Iron Age
Olševičová, K. ; Danielisová, Alžběta
We present an abstract model of workforce allocation of the Late Iron Age self-sufficient settlement. The model enables experimenting with parameters (the ratio of strong and weak workforce, the impact of bad weather, the ratio of targeted overproduction) during the harvest season with the aim to explore the agricultural bottlenecks (short periods per year when increased labour input is needed). Results of three experiments are presented. The model is extendable and is designed to be applied in archaeological research of socio-economic collapses.
Limity europeizace v Turecku: Možný vztah ekonomické politiky a zahraniční politiky vůči EU
Blažek, Ondřej ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na europeizaci třetích států a limity, které ji omezují. Práce je jednopřípadovou studií, která se zaměřuje na Turecko a europeizaci jeho zahraniční politiky. Jako metoda výzkumu byla zvolena Foreign Policy Analysis. Ta se v tomto textu soustředí na ekonomické vztahy Turecka s EU a dalšími subjekty a hledá možnou souvislost s tvorbou zahraniční politiky státu. Nejprve práce mapuje historický kontext vztahů EU a Turecka, popisuje vládnoucí stranu AKP a analyzuje změny v zahraniční politice. Ekonomické vztahy jsou prezentovány na tureckém exportu a importu a také na zahraničních investicích plynoucích do Turecka i směrem ven. Na počátku své vlády strana AKP investovala hodně úsilí do europeizace země v podobě reforem, což mělo za následek příznivější legislativu a růst zahraničních investic, ale také vzájemného obchodu s EU. V průběhu let nastaly určité výkyvy ve vzájemných ekonomických vztazích, ale ty neměly výraznější vliv na vztahy politické. Stejně tak zhoršení politických vztahů nemělo téměř žádný vliv na vzájemný obchod a investice. EU tedy zůstává i přes různé otřesy ve vzájemných vztazích nejdůležitějším obchodním partnerem Turecka. Pokud by měl nastat výrazný odvrat Turecka od EU, jeho motivy budou plynout nejspíše z vnitropolitického prostředí v podobě ideologie,...
Ekonomická politika USA v éře Ronalda Reagana a její dopady
Horníková, Anna ; Pondělíček, Jiří (vedoucí práce) ; Sehnálková, Jana (oponent)
Bakalářská práce s názvem Ekonomická politika USA v éře Ronalda Reagana a její dopady si klade za cíl sledování ekonomických politik prováděných americkým prezidentem Ronaldem Reaganem v letech 1981 až 1988. Prezident Reagan za dvě období svého prezidentství dokázal zcela otočit dobový trend keynesiánství v přístupu vlád k americké ekonomice a nahradil jej navrácením důvěry v individuální zodpovědnost a svobodný trh. Cílem práce je sledování hypotézy, že tzv. Reaganomika přinesla dílčí úspěchy ve vybraných úsecích americké ekonomiky, jako je například snížení inflace a růst HDP, zatímco například v rozpočtové politice nepřinesla pozitivní výsledky. První kapitola práce sestává z teoretického podkladu nutného pro lepší pochopení tématu a zabývá se ideologickými východisky Reaganovy ekonomické politiky se zvláštním důrazem na teorii strany nabídky. V další kapitole je pak vylíčen charakter a průběh jednotlivých reforem tak, aby v kapitole poslední byla umožněna analýza důsledků těchto reforem.
The European Union and the adoption of the Stabilization and Association Agreement with Kosovo: the role of material interests and shared ideas
Procházka, Karel ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Práce se zabývá zkoumáním základních motivů, které stojí za uzavřením dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem dne 27. října 2015. Pro určení role věcných zájmů a sdílených myšlenek v procesu uzavírání dohody o stabilizaci a přidružení práce uplatňuje racionalismus a konstruktivismus, klíčové teorie mezinárodních vztahů. Pro testování teorií a jejich příslušných hypotéz určujících úlohu příslušných pojmů, výzkum využívá metodu případové studie s využitím přístupu kongruenční analýzy. Závěrem lze konstatovat, že racionální náhled z perspektivy EU potvrzuje existenci materiálního zájmu o uzavření dohody o stabilizaci a přidružení, představující bezpečnost, moc a hospodářské přínosy. Analýza konstruktivistického přístupu z perspektivy Kosova vyvozuje pouze omezenou roli identity a norem, zatímco zdůrazňuje, že tyto konstruktivistické koncepce spíše bránily dosažení dohody o stabilizaci a přidružení, přičemž zastíraly skutečnou úlohu hmotného zájmu.
THE POLITICAL ECONOMY OF TATMADAW: Are Natural Resources A Barrier To An Economic Transition In Myanmar?
Kumbun, Lanung Tu ; Benáček, Vladimír (vedoucí práce) ; Růžička, Ivan (oponent)
Myanmar's economic freedom is ranked the lowest amongst ASEAN countries. Thus its fact that Myanmar's economy is interfered with by the military regime - The question "Why economic growth and prosperity?" needs to be analyzed in order to understand Tatmadaw's intervention in the economy. The "Are natural resources a an economic transition in Myanmar?" and "How does Tatmadaw control natural resources?" The hypotheses I test here are: (1) "The abundance of entrepreneurial society." (2) "Natural resources are an important factor enabling Tatmadaw to game." (3) "Natural resources partially trigger and fuel civil war between Tatmadaw and ethnic armed groups due to contesting resource grabs." And (4) "China's resource hunger is conducive to Tatmadaw to exploit natural resources". In my Klíčová
Intersubjectivity of economic knowledge: Ukraine and Czechia
Kolomoiets, Maksym ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Blokker, Paulus Albertus (oponent)
Tématem práce je intersubjekta ekonomického vědění. Práce popisuje proces, jak intersubjektivní ekonomické vědění může byt zformulováno a legitimizováno ve vypovědích laických individuí. Obecně, vědění je prezentováno a vytvářeno, upravováno a legitimizováno v řeči jako trvající čínnost, když intersubjektivní symboly jsou využívané jako prostředky pro prohlášení vědění. V teoretické části je představen široký přehled sociologických teorií vědění, a výzkumná otázka byla conceptualizována pomocí termínů konstruktiviskického přístupu Bergera a Luckmanna. Laické vědění bylo vyjadřeváno jako směs vztahující ke čtyřem modem uvažování: ekonomická racionalita, societální racionalita, habituální a doxické vědění, dikurzy. Příliš velký důraz na pouze jeden modus snížoval legitimity vyjádření, process balancování mezí mody je popsán. Na závěr, v práci jsou diskutovány odlíšnosti intersubjektivního vědění mezi Ukrajinou a Českou Republikou, a taký návrhovány možné směry dalšího výzkumu.
Vývoj funkční sociálně ekonomické specializace Spojených arabských emirátů - srovnání Abú Dhabí a Dubaje
Koblížková, Adéla ; Tomeš, Jiří (vedoucí práce) ; Pulec, Jan (oponent)
Spojené arabské emiráty (dále jen SAE) jsou v dnešní době ekonomicky prosperující zemí, která během posledních padesáti let prošla rychlým rozvojem díky rozsáhlým ropným zdrojům. Přestože jsou SAE jednou z nejbohatších zemí světa a v posledních letech nastoupily na cestu opouštění závislosti své země na ropě, stále je ropný a zpracovatelský průmysl hlavním pilířem jejich ekonomiky. Cílem této práce je zjistit, zda je vláda SAE se svojí diverzifikační strategii, jejímž základem je podpora ekonomických odvětví nezaložených na těžbě či zpracování ropy, úspěšná či nikoliv. Na Spojených arabských emirátech je zajímavý kontrast dvou nejvýznamnějších emirátů Abú Dhabí a Dubaje, jejichž jednotlivé socioekonomické indikátory jsou v práci komparovány. Ukazuje se, že vývoj funkčního zaměření těchto emirátů je velice odlišný. Těžiště ekonomiky Abú Dhabí stále ještě spočívá v těžbě a stavebnictví, kdežto ekonomika Dubaje je již ve sféře obchodu a dopravy. Klíčová slova: Spojené arabské emiráty, diverzifikace, ropa, finanční krize
Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru
Valášková, Lucie ; Nečadová, Věra (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru, kterou je Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace. První část práce obsahuje cíle a metody zpracování. Druhá část poskytuje teoretická východiska, na které navazuje třetí analytická část. Ta zahrnuje základní informace o vybrané organizaci, analýzu nákladů a výnosů a následně i modifikovanou finanční analýzu. Další část je věnovaná zhodnocení hospodaření dle výsledků provedených analýz, na jejichž základě jsou uvedeny návrhy a doporučení pro zlepšení hospodaření organizace.
Zhodnocení hospodaření vybraného města
Ščurkevič, Marek ; Janáč,, František (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na ekonomickou stránku města Hranice, hodnotí, zda jsou rozpočtové prostředky využívány efektivně. Definuje obecní a některé státní orgány a vysvětluje jejich úlohu. Dále popisuje problémy, které způsobují zadluženost českých měst a obcí. V závěru práce také směřuje k návrhům pro zlepšení současné situace města Hranice. Jedná se o návrhy, které v budoucnu pomohou finanční situaci města a také zlepší životní podmínky jeho obyvatel.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 523 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.