Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
eGovernment z pohledu zájmových skupin
Šrámková, Adéla ; Kotherová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Diplomová práce s názvem eGovernment z pohledu zájmových skupin se zabývá aktuálním tématem využívání služeb eGovernmentu v České republice. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat hlavní přínosy a nedostatky nabízených služeb eGovernmentu, a to z pohledu vybraných zájmových skupin. Dílčími cíli diplomové práce jsou identifikovat jednotlivé zájmové skupiny, které mohou na danou problematiku pohlížet rozdílně, a zjistit aktuální stav eGovernmentu v České republice. Součástí diplomové práce je také porovnání stavu eGovernmentu s ostatními zeměmi Visegradské čtyřky (Polsko, Slovensko, Maďarsko). Při identifikaci přínosů a nedostatků byl využit kvantitativní i kvalitativní přístup, když autorka této diplomové práce provedla dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory mezi zástupci veřejné správy a koncovými uživateli. Autorka dále využila metodu SWOT analýzy služeb eGovernmentu, která byla provedena z pohledu všech vybraných zájmových skupin. V neposlední řadě autorka analyzovala judikaturu vydanou českými soudy, která se vztahuje ke službám eGovernmentu. Na základě výše popsaných zkoumání byly identifikovány hlavní přínosy a nedostatky uvedených služeb eGovernmentu. V závěrečné části diplomové práce byla navržena a diskutována možná řešení nalezených nedostatků eGovernmentu.
E-government států Visegradské čtyřky
Francová, Eva ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Lechner, Tomáš (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení rozvoje eGovernmentu a jeho modernizace s využitím nových ICT technologií v zemích Visegradské čtyřky (V4). Získané informace jsou vždy porovnány s průměrem Evropské unie. Teoretická část obsahuje definici základních pojmů a charakteristik eGovernmentu. Práce popisuje dílčí projekty eGovernmentu jednotlivých zemí Visegradské čtyřky: Slovenska, Maďarska, Polska a České republiky, na kterou je v této práci brán větší zřetel. Další část práce je věnována současným strategiím a aktuální problematice v oblasti eGovernmentu. Jedním z hlavních předpokladů pro rozvoj služeb eGovernmentu je využívání ICT a internetu jednotlivci ve vztahu k úřadům a jejich internetová gramotnost. Konektivita a připojení k internetu, jako technologický aspekt je třetí hodnocenou oblastí. Velkou roli při dalším rozvoji služeb eGovernmentu hrají lidské zdroje - postsekundárně a terciárně vzdělaní ICT odborníci. Těm je věnována poslední kapitola. V praktické části je provedena analýza současného stavu těchto indikátorů s využitím volně přístupných dat ze serveru EUROSTAT. Tato data nám pomohou lépe interpretovat současný stav a nastínit předpoklad o tom, do jaké míry se budou schopné vybrané země přizpůsobit změnám trhu v oblasti služeb eGovernmentu.
eGovernment from the Slovak citizen's point of view
Zákutný, Peter ; Fortinová, Jana (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení eGovernmentu z pohledu občana Slovenské republiky. Mezi hlavní cíle práce patří seznámení čtenáře s pojmem eGovernmentu, nahlédnutí do minulosti eGovernmentu na Slovensku a analýza současného stavu služeb v souvislosti s jejich využíváním. Cíl bude dosažen značnou rešerší zdrojů, které se zabývají informatizací veřejné správy. Skutečnost, jak hodnotí občané SR situaci na Slovensku bude zjištěna z dotazníkového průzkumu, v jehož rámci bude zjišťována především spokojenost s konkrétními službami, míra používání u vybraného vzorku respondentů, ale také pohled na možné změny či nové možnosti v oblasti eGovernmentu. Přehled dostupných služeb u nás, tak v zahraničí spolu s výchozími pojmy a pilíři informatizace veřejné správy jsou součástí teoretické části práce. Dotazníkový průzkum s vyhodnocením a analýzou využívání služeb je obsažen v praktické části práce.
Analysis of the e-mailbox application of the Slovak Republic
Štofan, Dávid ; Fortinová, Jana (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Tato práce analyzuje úroveň životních situací občana Slovenské republiky v souvislosti s datovou e-schránkou. Jeden z cílů práce je seznámit čtenáře s úrovní a dostupností systémů veřejné správy Slovenské republiky, s pojmem datových e-schránek a poskytnout srovnání této oblasti s jinými zeměmi. Pro splnění tohoto cíle využiji dostupné informace ohledně datových schránek na Slovensku i v zahraničí. Hlavním cílem práce je popsat vybrané situace z reálného světa (čemuž můžeme rozumět jako službám) se kterými se potýkají občané v souvislosti s aplikací datová e-schránka na Slovensku. Tato služba je pomocí modelových postupů analyzována s cílem zjistit úroveň přívětivosti vůči uživateli. Čtenář se dozví jak má postupovat pokud chce využívat služby spojené s datovou e-schránkou. Dále bude seznámen na jaké úrovni je uživatelské prostředí a funkcionalita daných služeb. Ze získaných poznatků je vypracován návrh na zlepšení služeb datové e-schránky na Slovensku, vzhledem k získaným poznatkům z porovnání se státy Německem a Estonskem. Přínos práce vidím v seznámeni čtenářů s úrovní a dostupností aplikace datové e-schránky České republiky. Občan slovenské republiky získá informace jak má postupovat pokud chce využívat služby spojené s datovou e-schránkou na Slovensku, a v neposlední řadě vidím přínos pro Slovenskou republiku, která může využít návrh na zlepšení služeb datové e-schránky v procesu rozvoje Informatizace v oblasti veřejné správy a samosprávy.
České politické strany a jejich expertní vědění v oblasti eGovernment
Ježek, Jaroslav ; Novotný, Vilém (vedoucí práce) ; Witz, Petr (oponent)
Elektronizace veřejné správy neboli eGovernment patří mezi jednu z nejrychleji se rozvíjející oblast ve státní správě po celém světě. Politické strany by měly mít k dispozici takové množství informací a podkladů, které jim pomohou tuto oblast učinit dostatečně efektivní a přívětivou pro koncové uživatele, tedy občany. Takové informace stranám dodávají odborné komise, které zde reprezentují expertní kapacitu. Tato práce se zabývá právě expertním věděním českých politických stran v oblasti eGovernment. Práce je postavena na případové studii, která zkoumá těchto pět politických stran: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS a TOP 09. Práce popisuje, jakým způsobem se odborné komise vytvářejí, jací aktéři v nich působí, s jakými zdroji informací pracují a jak slouží výstupy jejich práce.
Aktuální stav rozvoje českého e-governmentu
Holeček, Vít ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Dombrovská, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou implementace základních registrů veřejné správy v českém prostředí. Cílem práce je především analýza dosavadního vývoje tohoto vládního projektu a příčin jeho vzniku v rámci celkového kontextu rozvoje eGovernmentu v České republice. Diplomová práce zahrnuje také historický exkurs do problematiky evidence údajů, které jsou v současné době součástí systému základních registrů. Poslední kapitoly práce pak obsahují stručné analýzy místních koncepcí eGovernmentu a evidencí základních státních údajů (obyvatel, obchodních společností a územních dat) ve Slovenské republice a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.
Aktuální stav eGovernmentu na vybraných krajských úřadech v České republice
Kudrna, Čeněk ; Očko, Petr (vedoucí práce) ; Vlasák, Rudolf (oponent)
Diplomová práce s názvem Aktuální stav eGovernmentu na vybraných krajských úřadech pojednává o aktuálním stavu elektronické veřejné správy v rámci českých krajských úřadů. Autor prezentuje projekt eGovernment v České republice, jeho vývoj a strategické dokumenty. Dále autor představuje příklady eGovernmentu v zahraničí a současné trendy. Praktická část obsahuje komparaci finančních nákladů a aktuální fáze jednotlivých projektů krajských úřadů. Jsou prezentovány výsledky průzkumu na téma povědomí občanů o službách eGovernmentu v České republice. Autor v závěru práce hodnotí zjištěné poznatky a předkládá doporučení pro další rozvoj projektů na krajských úřadech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analýza projektu "Informační systém základních registrů" a jeho realizace
Škubalová, Lucie ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Diplomová práce se zabývá informačním systémem základních registrů a jeho realizací. Tento informační systém se skládá ze čtyř základních registrů (registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace, adres a nemovitostí a registr práva a povinností) a systému ORG. Práce vymezuje nejdůležitější dokumenty zabývající se tímto projektem. Jsou popsány základní pojmy ze Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a související legislativa. Práce také obsahuje porovnání veřejné správy před spuštěním základních registrů a po něm. Nejdůležitější součástí práce je dotazníkový průzkum, který zjišťuje povědomí občanů o základních registrech a odpovídá na stanovené hypotézy.
Tři vývojové etapy e-governmentu
Simandl, Jan ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Očko, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou eGovernmentu na úrovni USA, EU a ČR v rámci tří vymezených vývojových etap. Cílem práce je identifikace rozdílných trendů a přístupů v procesu elektronizace správních agend. Analyzuje relevantní legislativní dokumenty a klíčové iniciativy, jenž k vývoji eGovernmentu přispěly na lokální úrovni zkoumaných regionů. Poslední kapitola práce pak obsahuje také stručný nástin budoucnosti eGovernmentu.
Institucionální komunikace v ČR na příkladu Ministerstva vnitra a jeho projektu elektronizace veřejné správy
Soukeník, Štěpán ; Dolanský, Pavel (vedoucí práce) ; Shavit, Anna (oponent)
Bakalářská práce "Institucionální komunikace v ČR na příkladu Ministerstva vnitra a jeho projektu elektronizace veřejné správy" je zaměřena na specifika marketingové komunikace veřejných institucí. Popisuje stěžejní přístupy k pojetí teorie institucionální komunikace z různých hledisek, např. strukturního funkcionalismu, institucionální ekonomie, konverzační analýzy, Torontské mediologické školy a nejnovějších výzkumů v oblasti teorie sociální komunikace a marketingové komunikace v roce 2011. Na základě širšího kontextu pojmů eGovernment a eDemokracie a s využitím primárních i sekundárních výzkumů jsou analyzovány dvě fáze marketingové komunikační kampaně projektu Datové schránky z roku 2009, jenž institucionálně spadá pod Ministerstvo vnitra ČR. Kromě komunikačního auditu tohoto projektu jsou na závěr také předloženy konkrétní strategické a taktické návrhy spolu s jejich vizuálním provedením.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.