National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Computer modeling of twin-boundaries in shape memory alloys
Heczko, Martin ; Pokluda, Jaroslav (referee) ; Zelený, Martin (advisor)
This Master‘s thesis is focused on theoretical study of twinning in magnetic shape memory alloys based on Ni2MnGa using ab initio calculations of electronic structure within the projector augmented wave method. In particular, the effect of increasing concentration of manganese at the expense of gallium was studied on total energy and stress profiles along different deformation paths in the (10-1)[101] shear system of non-modulated martensite. Further, this work deals with the effect of the concentration of manganese on the energy of planar fault caused by presence of partial dislocation due to motion of twin boundary. The results show that the shear modulus in studied shear system increases with the increasing concentration of manganese as well as energy barrier and deformation characteristics along shear deformation paths increases, which makes the shear more difficult in Mn-rich alloys. Increasing concentration of manganese also leads to rising the planar fault energy. All these effects can be responsible for lower mobility of twin boundaries in alloys with higher concentration of manganese.
Investigation of deformation mechanisms in textured magnesium alloy
Dittrich, Jan ; Minárik, Peter (advisor) ; Lukáč, Pavel (referee)
Název práce: Studium deformačních mechanism· v hořčíkové slitině s texturou Autor: Jan Dittrich Katedra: Katedra fyziky materiál· Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Peter Minárik, PhD., Katedra fyziky materiál· Abstrakt: Předložená práce se zabývá studiem deformačních mechanism·, zá- visejících na orientaci vzork· v·či p·vodní textuře válcované hořčíkové slitiny, pomocí pokročilých in-situ i ex-situ metod. Během deformačních zkoušek, které byly prováděny v tlaku a v tahu, byla současně zaznamenávána akustická emise. Mikrostruktura deformovaných vzork· poté byla zkoumána metodami optické mi- kroskopie a difrakce zpětně odražených elektron·. V práci byla zjištěna výrazná závislost mechanických vlastností a aktivovaných deformačních mechanism· na orientaci vzork· v·či zjištěné bazální textuře válcovaného plechu hořčíkové sli- tiny AZ31. Dále byla ustanovena souvislost mezi základními parametry akus- tické emise a aktivovanými deformačními mechanismy. Rovněž byla pozorována a objasněna asymetrická odezva akustické emise při deformaci tlakem a tahem, související s rozdílným vývojem mechanického dvojčatění v pr·běhu plastické deformace. Klíčová slova: hořčíkové slitiny, deformace, dvojčatění, akustická emise, EBSD
Mechanical properties of pre-compressed Mg-Zn-Ca alloy
Hegedüs, Marius ; Dobroň, Patrik (advisor) ; Lukáč, Pavel (referee)
In wrought Mg alloys, their hexagonal closed packed structure together with a pronounced basal texture lead to anisotropy of mechanical properties. This bachelor thesis is focused on understanding the influence of previous deformation with further relaxation and/or additional heat treatment on deformation behaviour of the extruded Mg-Zn-Ca alloy. The significant influence of twins formed after pre-compression on mechanical properties was investigated. Evolution of microstructure, especially a formation of twins, is observed by light and scanning electron microscopy. The acoustic emission technique is used to determine active deformation mechanisms: dislocation slip and twinning. The results can be used for developing Mg alloys with enhanced properties.
Investigation of basic deformation mechanisms of magnesium alloys by means of advanced in-situ methods and theoretical modeling
Čapek, Jan ; Mathis, Kristián (advisor) ; Landa, Michal (referee) ; Šiška, Filip (referee)
The work is focused on developing testing methods for investigating of the deformation mechanisms of magnesium alloys. The work involves the measurement of in-situ acoustic emission and neutron diffraction and comparison to the theoretical models. Mg + 1wt.% Zr alloy was selected for investigation of the compression - tension asymmetry. Advanced analysis of acoustic emission and neutron diffraction data revealed activation of different slip systems during deformation. Moreover, the different evolution of twinning was explained. The same methods were used to investigate the aluminum influence on deformation mechanisms. The hardening of basal slip and twinning and increasing importance of prismatic slip was observed.
Study of deformation processes in hexagonal materials
Čapek, Jan
The deformation mechanisms of commercially pure magnesium using advanced in-situ methods were investigated in the present work. Compression and tensile test were done at room temperature. Simultaneously, the neutron diffraction was measured and the acoustic emission was recorded. The microstructure of the deformed material was also studied by means of optical microscopy and electron back-scattered diffraction. These measurements provided information about twin nucleation and growth, microstructure changes and the influence of the orientation of grains on the number of twins and their shape. The values obtained were compared to the Elasto-Plastic Self-Consistent model, which provides information about the activity of deformation mechanisms. We focused on clarifying the influence of twinning activity on asymmetry between tensile and compression deformation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Study of mechanical and thermal properties of nanoparticle-reinforced composites
Németh, Gergely ; Mathis, Kristián (advisor) ; Lukáč, Pavel (referee)
Title: Study of mechanical and thermal properties of composites reinforced by nanoparticles Author: Gergely Németh Department: Department of Physics of Materials Supervisor: RNDr. Kristián Máthis, Ph.D. Abstract: In the present work the deformation behavior of magnesium-based alloy AZ31 reinforced by SiC nanoparticles which was produced by horizontal continual casting is studied. Tension tests in the room temperature, compression tests in the temperature range of 20řC-300řC have been preformed. Samples was with two different orientation. Deformation strain rate was 10-3 s-1 . Simultaneously, the acoustic emission is recorded and studied. The mechanisms of plastic deformation of material are discussed mainly in term of mechanical twinning. Dependence of deformation behavior in compression on temperature is analyzed. The microstructure of original and deformed material is also studied. Keywords: magnesium alloys, composit material, mechanical twinning, metals with hexagonal structures.
Study of deformation processes in hexagonal materials
Čapek, Jan ; Mathis, Kristián (advisor) ; Karlík, Miroslav (referee)
The deformation mechanisms of commercially pure magnesium using advanced in-situ methods were investigated in the present work. Compression and tensile test were done at room temperature. Simultaneously, the neutron diffraction was measured and the acoustic emission was recorded. The microstructure of the deformed material was also studied by means of optical microscopy and electron back-scattered diffraction. These measurements provided information about twin nucleation and growth, microstructure changes and the influence of the orientation of grains on the number of twins and their shape. The values obtained were compared to the Elasto-Plastic Self-Consistent model, which provides information about the activity of deformation mechanisms. We focused on clarifying the influence of twinning activity on asymmetry between tensile and compression deformation.
An Acoustic Emission Study of Deformation Mechanisms in Novel Magnesium Alloys at Uniaxial and Low Cyclic Loading
Horváth, Klaudia ; Dobroň, Patrik (advisor) ; Lukáč, Pavel (referee)
This work is focused on the study of the relationship between microstructure and deformation mechanisms in magnesium (Mg) alloys during uniaxial (tension, compression) and low cyclic loading by the acoustic emission (AE) technique. The main attention is paid to the study of tension-compression yield asymmetry and twinning-detwinning process during changes in deformation mode in novel aluminium-free Mg alloys, where the deformation texture influences the activation of various deformation mechanisms. The results contribute to the understanding of dislocation processes and twin activation (especially of twinning-detwinning process) during cyclic loading. These processes are of great importance because they influence significantly the fatigue life of Mg alloys.
The numerical analysis of interactions between twins and precipitates in magnesium alloys
Bogdan, Miloš ; Gröger, Roman (referee) ; Šiška, Filip (advisor)
Hlavním cílem této práce je analýza napěťových polí, indukovaných dvojčatěním ovlivněných přítomností precipitátu před čelem dvojčete. Zvolený případ popisuje tahové dvojče {1012} 101 1 s lamelarními precipitáty v hořčíkové slitině AZ31. Systém je modelován metodou konečnýh prvků jako 2D elastická eliptická inkluze, se dvěmi elastickými precipitáty tyčovitého tvaru, nacházející se před čelem elipsy obklopené plastickou matricí modelovanou pomocí krystalové plasticity. Analýza dvojčat a precipitátů s různou tlouštkou ukazje inhibující účinek precipitátů na růst tloušťky dvojčat. Velikost tohoto účinku se mění s tloušťkou dvojčete v důsledku komplexní interakce mezi dvojčetem precipitátem a indukovanou plastickou zónou.
Observation of twin boundaries in Ni-Mn-Ga alloys
Čech, Jan ; Jan, Vít (referee) ; Zelený, Martin (advisor)
This bachelor’s thesis is focused on observation of twin boundaries in a magnetic shape memory alloy based on Ni2MnGa with 10M martensitic structure. Theoretical part of the thesis describes materials with shape memory effect, their response on mechanical or magnetic loading, phenomenon of twinning, which is closely connected to the shape memory effect, and various levels of twinning. Experimental part studies different types of twin boundaries in monocrystal of alloy Ni49.2Mn30.4Ga20.4 using optical and electron microscopy. The thesis also deals with detection of structural orientations in different twin variants. A holder of samples was designed and constructed for real time observation of twin-boundary movement by optical microscopy. Deformation by pressure shows, that stress necessary for movement of Type II twin boundaries is ~0.2 MPa, whereas it is ~0.6 MPa for movement of Type I.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.