National Repository of Grey Literature 31 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí II.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
V roce 1992 byly založeny pokusy, které měly ověřit, zda vypalování, kosení a odstraňování drnů jako tradiční typy managementu západoevropských vřesovišť povedou k obnově a zmlazení vřesovišť v NPR Podyjí. Dále bylo v roce 2000 založeno 30 nových ploch na studium vlivu pastvy a kosení. Od roku 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíků v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami. V roce 2001 byly na vřesoviště naistalovány srážkoměry.
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry: Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin tundrové oblasti Krkonošský národní park
Botanický ústav AV ČR, Průhonice ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Chrtek, Jindřich ; Vaněk, Jan
Cíl projektu: Popsání vodního režimu půd včetně znečištění těžkými kovy a distribuce radonu, dynamika tundrových ekosystémů v závislosti na změnách prostředí, sledování vývoje vegetačních a klimatických změn v krkonošské tundře v holocénu, rozbor příčin ohrožení populací vybraných krkonošských rostlinných druhů a sledování klíčivosti dominant travních dominant tundrových ekosystémů. Získané poznatky využit pro předvídání ekologických katastrof, navrhování účinných postupů revitalizace krajiny, začlenění území do sítě Natura 2000 a programu ITEX a v neposlední řadě pro rozhodování v činnosti státní správy. Výsledky projektu bude možné v některých parametrech srovnávat s projektem DART (Dynamic response of the forest - tundra, ecotone to environmental change) řešeným ve Skandinávii. Úkoly řešené v roce 2003 v rámci subprojektu 5: Monitoring populací ohrožených druhů, zachycení současného stavu populací, přesné lokalizování, mikromapy; Kultivace vybraných bezprostředně ohrožených druhů; U vybraných druhů založení stálých ploch a sledování změn prostorového uspořádání populace, ontogetického vývoje jedinců, generativního a vegetativního rozmnožování populace; U vybraných druhů studium některých parametrů generativního rozmnožování a genetické struktury populací metodou analýzy isoenzymů; V některých případech nezbytná taxonomická revize krkonošských populací a srovnání s materiálem z jiných území; Studium introgrese - analýza hybridních rojů.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn biologické rozmanitosti v důsledku globálního charakteru a ve vztahu k hospodaření a využívání území NPR Božídarské rašeliniště
Okresní muzeum, Chomutov ; Farkač, Jan ; Roth, Jiří ; Wagner, Bohdan ; Němcová, Lenka ; Tejrovský, Vít ; Ondráček, Čestmír
Cílem průzkumů Božídarského rašeliniště bylo v roce 2001 doplňování druhové bohatosti jednotlivých skupin posuzovaných organismů (lišejníky, mechy, houby, vyšší rostliny, vybraní bezobratlí a obratlovci). U vyšších rostlin byl průzkum dále zaměřen na přesnou lokalizaci jednotlivých populací, výpisy dalších údajů z historických pramenů a posouzení zastoupení zvláště chráněných a ohrožených druhů v průběhu let.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace a populací ohrožených druhů (Astagalus excapus, Pulsatilla patens, P. pratensis subsp. bohemica, Stipa sp. div, Muscari tenuiflora, Adonanthe vernalis) vlivem managementu řízeným vypalováním, kosením a pastvou v území PR Holý vrch u Hlinné, NPR Oblík a PP Tobiášův vrch v CHKO České středohoří
Správa CHKO České středohoří, Litoměřice ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR‚ Ústí nad Labem ; Bělohoubek, Jiří ; Hamerský, Roman
Cílem projektu je sledování změn vegetace, populací a vitality ohrožených druhů (Astagalus excapus, Pulsatilla patens, P. pratensis subsp. bohemica, Stipa sp. div, Muscari tenuiflora a Adonanthe vernalis) v přímě závislosti na prováděném managementu vybraných modelových lokalit NPR Oblik, PR Holý vrch u Hlinné a PP Tobiášův vrch. Cílem je zjištění a porovnání účinnosti různých typů managementu, jejich optimalizace pro uvedené lokality a doporučení pro plány péče pro obdobná stanoviště.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Biologie populace Spiranthes spiralis (L.) Chevall. na lokalitě "NPP Pastviště u Fínů" v závislosti na managementu lokality jako podklad pro účinnou ochranu druhu
Botanické oddělení PM Národního muzea, Průhonice ; Západočeské muzeum, Plzeň ; Brabec, Jiří ; Nesvadbová, Jaroslava
Projekt se zabývá podrobně populační biologií švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na jedné ze dvou v současnosti známých lokalit druhu v ČR. Sleduje přežívání a růstové parametry všech postupně nalézaných exemplářů druhu. U všech jedinců jsou sledovány: přítomnost květonosných stonků, růstové charakteristiky květonosných stonků, počet přízemních růžic, jejich velikost a asimilační plocha, vliv pastvy ovcí a zastínění okolí vegetací.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různé intenzity a typů obhospodařování na biologickou rozmanitost cenných pastvin s důrazem na plochy v MCHÚ s kriticky ohroženými druhy rostlin - NPP Křížky a PP Dominova skalka (serpentinové podloží - ultrabazický substrát) a PCHP Pastvina na Pile (mírně bazický substrát)
Správa CHKO Slavkovský les ; Wieser, Stanislav ; Dostál, Petr ; Jiskra, Petr ; Brabec, Jiří ; Melichar, Vladimír
Na dvou nelesních hadcových výchozech v CHKO Slavkovký les pokračoval projekt monitoringu vlivu pastvy na nelesní společenstva a zejména na endemický druh Carastium alsinifolium. Vzhledem k jeho bohatému výskytu v minulosti a současnému výskytu pouze na čtyřech spíše skalních mikrolokalitách se hledají příčiny jeho úbytku zejména ve způsobu obhospodařování.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace a populací ohrožených druhů (Astagalus excapus, Pulsatilla patens, P. pratensis subsp. bohemica, Stipa sp. div, Muscari tenuiflora, Adonanthe vernalis) vlivem managementu řízeným vypalováním, kosením a pastvou v území PR Holý vrch u Hlinné, NPR Oblík a PP Tobiášův vrch v CHKO České středohoří
Správa CHKO České středohoří, Litoměřice ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR‚ Ústí nad Labem ; Bělohoubek, Jiří ; Hamerský, Roman
Cílem projektu je sledování změn vegetace, populací a vitality ohrožených druhů (Astagalus excapus, Pulsatilla patens, P. pratensis subsp. bohemica, Stipa sp. div, Muscari tenuiflora a Adonanthe vernalis) v přímě závislosti na prováděném managementu vybraných modelových lokalit NPR Oblík, PR Holý vrch u Hlinné a PP Tobiášův vrch. Cílem je zjištění a porovnání účinnosti různých typů managementu, jejich optimalizace pro uvedené lokality a doporučení pro plány péče pro obdobná stanoviště.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Posouzení vlivu managementu na biotu přírodní rezervace Plané loučky
Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc ; Létal, Aleš ; Rulík, Martin ; Kuras, Tomáš ; Rybka, Vlastik
Plané loučky jsou nejvýznamnější mokřadní nelesní lokalitou CHKO Litovelské Pomoraví. V současnosti se z těchto rozsáhlých ploch mokřadů a luk dochovala pouze malá část, právě v přírodní rezervaci Plané loučky a jejím blízkém okolí. První rok výzkumu spočíval ve shromáždění vstupních podkladů a založení monitorovacích ploch, příp. v pokračování již probíhajících průzkumů
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry: Monitoring mykoflóry krkonošské tundry
Mykologický monitoring, Praha ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Landa, Jaroslav ; Fellner, Rostislav
Cílem projektu bylo přinést základní informaci o mykoflóře přírodně unikátních biocenóz krkonošských alpinských vrchovišť, kontaktních společenstev travnaté tundry a mozaikovitých a kontaktních společenstev květnaté tundry, a to zejména stanovišť s výskytem Salix lapponum.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí III.
Mendelova zemědělská a lesnická fakulta v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Fabšičová, Martina ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
Pokusy mají za cíl otestovat některé metody managementu vřesovišť: vypalování, pokosení drnů, pastvu. V této vegetační sezóně bylo sledováno celkem 38 trvalých ploch na vřesovištích v NP Podyjí. Od r. 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíku v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami.

National Repository of Grey Literature : 31 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.