Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 871 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv projektu profesionalizace na organizaci občanské společnosti
Kotyk, Jiří ; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Dohnalová, Marie (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá vliv projektu profesionalizace na vybranou organizaci občanské společnosti, která se do tohoto dotačního programu zapojila. Teoretická část čerpá z konceptu profesionalizace a změn v organizační struktuře organizace, kdy vlivem této profesionalizace dochází k dělbě práce, předávání expertního vědění, institucionálním změnám, stejně tak i změně identity nebo pracovních postupů potřebných pro fungování organizace. Cílem práce je porozumět, jak pojmu profesionalizace rozumí donor, a to prostřednictvím jím nastavených dotačních pravidel, které mají vést k profesionalizaci zapojené organizace. Stejně tak se práce zaměřuje na pochopení vnímání procesu profesionalizace ze strany dotčené organizace, kdy také budou zkoumány důvody a očekávání pro které se projektu zúčastnila. V empirické části jsou pak hledány odpovědi na výzkumné otázky prostřednictvím získaných dat z polostrukturovaných rozhovorů a dokumentů souvisejících s dotačním projektem. V závěru při vyhodnocení výsledků prostřednictvím prostudované odborné literatury, bylo zjištěno, že dochází ze strany jednotlivých aktérů k různému chápání pojmu profesionalizace, na základě čehož následně dochází k zaměňování manažerských postupů zaváděných v organizaci za proces profesionalizace, tedy nejsou z jejich strany rozlišovány...
Dopady redukce externalit na hospodaření vybrané firmy
Muchová, Sabina
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením dopadů redukce externalit na hospodaření vybrané firmy. Práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována teoretickému vymezení pojmů jako například externalita, emisní povolenky, zobrazení dotací a emisních povolenek v účetnictví. Druhá část se zabývá hodnocením vlivu jednotlivých nástrojů, které daná firma využívá pro zlepšení kvality ovzduší v kraji, na vybrané ukazatele. Na závěr je celkové zhodnocení, zda-li užívané nástroje skutečně napomáhají, ke snížení množství vypuštěných emisí do ovzduší vzhledem k množství produkce.
Kvantifikace dopadů vstupu České republiky do EU na její zemědělský sektor
Kuchaříková, Lidmila
KUCHAŘÍKOVÁ, L., Kvantifikace dopadů vstupu České republiky do Evropské unie na její zemědělský sektor. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 2017. Tato diplomová práce se zabývá vlivem vstupu České republiky do Evropské unie na české zemědělství. Pozornost je zvlášť zaměřena na rostlinnou a živočišnou výrobu a také na environmentální a socioekonomickou stránku tohoto problému. Zkoumány jsou časové řady vybraných zemědělských produktů, jako i vývoj hrubé zemědělské produkce na hektar zemědělské půdy, emise skleníkových plynů ze zemědělství a vývoj mezd v tomto sektoru. Z oblasti rostlinné výroby byly vybrány osevní plochy řepky, kukuřice na zrno, brambor a pšenice, z živočišné pak výroba jatečných zvířat, prasat, skotu a výroba mléka. V regresní analýze pak jsou identifikovány faktory ovlivňující důchod ze zemědělské činnosti.
Zhodnocení forem financování klastrů
Kloudová, Michaela
Práce hodnotí jednotlivé formy financování klastrů, které se rozlišují na zdroje z veřejného a soukromého sektoru. Teoretický základ je následně aplikován na Network Security Monitoring Cluster, který v práci slouží jako příklad klastru. Prv-ní část práce je formulována jako literární rešerše s využitím deskriptivní metody. Druhá část obsahuje zejména analýzu jednotlivých finančních zdrojů klastru Ne-twork Security Monitoring Cluster. Závěrem práce je porovnání teoretických předpokladů v oblasti financování a doporučení pro klastry.
Rozpočet města Hodonín
Jestřábová, Sabina
Jestřábová, S. Rozpočet města Hodonín. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato bakalářská práce analyzuje a hodnotí hospodaření města Hodonín v letech 2012 až 2015 a poskytuje doporučení pro zlepšení rozpočtového salda. První část práce je věnována literární rešerši, ve které jsou vysvětleny základní souvislosti a pojmy, týkající se problematiky rozpočtů samosprávných územních celků. Všechny informace jsou čerpány z vybrané literatury a platné legislativy České republiky. Ve vlastní práci je na úvod seznámení se s městem Hodonín a jeho orgány. V další části je provedena podrobná analýza příjmů a výdajů města za zkoumané období a na závěr zhodnocení hospodaření a návrhy, jak zvýšit příjmy či snížit výdaje.
Způsoby financování neziskové organizace: případová studie TK Stabil
Čechová, Karolína
Cílem této bakalářské práce je posoudit způsoby financování vybraného spolku TK Stabil. V rámci literární rešerše zmapuji způsoby financování, které neziskové organizace mohou využívat pro získání finančních prostředků. V praktické části jsem na základě analýzy vnitřního a vnějšího prostředí navrhla doporučení pro získání finančních prostředků novým způsobem financování daného spolku. Především jsem se zaměřila na získání dotačního titulu, který je důležitým a stěžejním způsobem financování mnoha neziskových organizací.
Vývoj cen lesních hospodářských plánů na území České republiky od roku 2003 do roku 2015
Bartáková, Daniela
Diplomová práce zkoumá vývoj cen lesních hospodářských plánů (LHP) a kvalitu jejich zpracování. V práci jsou také rozebírány rozdíly v náročnosti vyhotovení a finančním ohodnocení lesních hospodářských plánů oproti jiným plánovacím dokumentům, kterými jsou např. plány péče nebo inventarizační průzkumy. Metodicky je práce založena na zjišťování cen za zpracování LHP od roku 2003 do roku 2015, dále pak přezkoumání kvality LHP u pěti vybraných porostních skupin a vyhodnocení rozesílaných dotazníků. Z výsledků diplomové práce je patrný pokles cen za zpracování LHP. Také kvalita lesních hospodářských plánů klesá a dochází ke ztrátě jejich vypovídající hodnoty. Zjištěné fakty, byly potvrzeny dotazníky zaměřenými na cenu a metody zpracování LHP.
Postup podniku při získání dotace z vybraného operačního programu
Vitovská, Markéta
Diplomová práce se zabývá postupem konkrétního podniku při získání dotace z vybraného operačního programu. Práce je rozdělena na dvě části. První část, teoretická, definuje malé a střední podnikání, dále regionální politiku a programová období, kterých se Česká republika účastnila. Nakonec je zde popsán obecný postup na cestě k dotaci. Druhá část, praktická, obsahuje představení konkrétního podnikatelského subjektu a předmět investice, na kterou žádá podporu formou dotace z fondů EU. Následuje podrobně rozepsaný podnikatelský záměr, který je zásadním článkem celého procesu a tvoří tak podstatnou část práce. Poté jsou zde konkrétně popsány jednotlivé kroky při získání dotace.
PRV na území vybraných krajů: analýza podpory venkovského turismu
Matyášová, Eliška
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením podpory rozvoje cestovního ruchu, konkrétně prostřednictvím Programu rozvoje venkova ve Středočeském kraji. Teoretická část ukotvuje pojmy spojené s řešenou oblastí, tedy oblastí cestovního ruchu, venkovské turistiky a Programu rozvoje venkova. V následující části je představen Středočeský kraj s důrazem na význam a potenciál území k rozvoji venkovského cestovního ruchu. Dále se práce zabývá analýzou podpořených projektů z programu rozvoje venkova opatření III. 1.3. b). Navazující kapitola řeší relevantní projekty, které byly tímto opatřením podpořeny a rozebírá konkrétní aspekty, jako jsou místo realizace, typ příjemce a předmět projektu. Cílem práce je najít odpovědi na otázky, o významu podpory venkovské turistiky a zhodnocení PRV pro programové období 2007-2013 ve Středočeském kraji.
Královehradecký a Pardubický kraj z pohledu podpory turismu v rámci PRV
Čechová, Barbora
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením podpory venkovského cestovního ruchu prostřednictvím podpory z Programu rozvoje venkova na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Teoretická část zahrnuje literární rešerši a vysvětluje základní pojmy, jako je cestovní ruch a venkovský cestovní ruch. Následuje přiblížení sledovaného území z hlediska jeho potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu z pohledu lokalizačních i realizačních předpokladů. Práce obsahuje přehled finanční podpory této formy turismu z fondů Evropské unie. V praktické části práce je samotná analýza všech podpořených projektů z prioritní osy III., oblast podpory 1.3 Podpora cestovního ruchu. Projekty jsou rozděleny podle typu příjemce, předmětu projektu a v další části práce jsou stanovena kritéria pro vytřídění projektů, které naplňují ideje venkovského turismu. Žádostí o dotaci v programovém období 2007 až 2013 bylo evidováno celkem 59, ale pouze 39 projektů bylo relevantních a schváleno. Stanovená kritéria venkovského turismu splňovalo pouze 25 projektů, z toho 19 projektů pouze částečně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 871 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.