Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 701 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dopravní kriminalita a její prevence
Zemanová, Michaela ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o dopravní kriminalitě a její prevenci. Téma dopravní kriminality je aktuální, jelikož doprava je dynamicky rozvíjejícím se odvětvím hospodářství, ale přináší sebou i negativa, která ovlivňují nejcennější společenské hodnoty, a to lidský život a zdraví. Cílem práce je podat ucelený výklad o dopravní kriminalitě, jejích příčinách a prevenci a zaměřit se podrobněji na rozbor trestných činů v dopravě. Dopravní kriminalita se týká všech druhů dopravy, tato práce se však bude soustředit na dopravu silniční. Stěžejní je analýza stávající právní úpravy především trestního práva hmotného a zhodnocení, zda odpovídá požadavkům současné situace v dopravě, či je potřeba její změna. Dopravní kriminalita se vyvíjí stejně jako samotná doprava. Účastníci silničního provozu se dopouští jednání, která dříve nebyla obvyklá. Proto by i právo mělo reagovat a nezůstávat pozadu. Je důležité stále zlepšovat bezpečnost na pozemních komunikacích. Práce se skládá z pěti částí. První seznamuje čtenáře s tématem a vykládá klíčové pojmy. Druhá část podrobněji rozebírá jednotlivé skutkové podstaty trestných činů v dopravě a nabízí úvahy de lege ferenda. Třetí část popisuje faktory způsobující dopravní kriminalitu a dopravní nehody. Čtvrtá část se věnuje návykovým látkám a jejich negativním dopadům na...
Detekce a klasifikace dopravních prostředků v obraze pomocí hlubokých neuronových sítí
Hlavoň, David ; Hradiš, Michal (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se zaobírá problematikou neuronových sítí z pohledu úlohy detekce dopravních prostředků v obraze, který byl pořízen z dronu. Jelikož je cílem vytvořit prakticky použitelný detektor, práce jako první popisuje datovou sadu. Dále práce rozebírá několik architektur dopředných neuronových sítí, které byly následně použity při realizaci detektoru. Na architektury neuronových sítí navazují metody tvorby detektoru pomocí naivních metod a současně nejúspěšnějších meta architektur. V druhé části se práce zabývá praktickou realizací detektoru. Výsledkem práce je detektor postavený na meta architektuře Faster R-CNN a neuronové sítí PVA s úspěšností detekce přes 90 % a rychlostí 45 full HD snímků za sekundu.
Detekce, sledování a klasifikace automobilů
Vopálenský, Radek ; Sochor, Jakub (oponent) ; Juránek, Roman (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat v jazyce C++ systém pro detekci, sledování a klasifikaci automobilů ze streamů nebo záznamů dopravních kamer. Systém běží na platformě robotického operačního systému a využívá knihovny OpenCV, FFmpeg, TensorFlow a Keras. Pro detekci je využit kaskádový klasifikátor, pro sledování Kalmanův filtr a pro klasifikaci konvoluční neuronová síť. Z celkového počtu 627 automobilů bylo správně sledováno 479. Z toho bylo klasifikováno celkem 458 (nejsou zahrnuty kamiony nebo nákladní automobily). Výsledný systém je možné využívat pro analýzu dopravy.
Nehody a katastrofy v totalitních médiích
Šírová, Tereza ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Děkanovský, Jan (oponent) ; Franc, Martin (oponent)
(abstrakt) Cílem disertační práce je popsat a porovnat způsob, kterým denní tisk v komunistickém Československu informoval o dopravních a průmyslových nehodách, k nimž došlo v západním a východním bloku, a zachytit vývoj a proměny zpravodajského pokrytí. V analytické části je analyzováno mediální pokrytí převážně párů podobných událostí v krátkém časovém úseku (rozmezí několika let), přičemž k jedné události vždy došlo v západním bloku, ke druhé ve východním. Teoretická část práce se zabývá negativitou z pohledu mediálních studií i jiných společenských věd.
Návrh optimalizace logistiky a skladového hospodářství v podniku
Valenta, Martin ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalárska práca „Návrh optimalizácie logistiky a skladového hospodárstva“ je zameraná na optimalizáciu procesov dopravy a riadenia zásob, pomocou aplikovania analýzy ABC a nákupu nového vozidla. Hlavným cieľom práce je zlepšenie procesu z finančného a časového hľadiska. Prvá kapitola obsahuje teoretické znalosti z oblasti logistiky, dopravy a riadenia zásob, ktoré budú využité pri analyzovaní súčasného stavu a následnom návrhu zlepšenia slabých stránok týchto procesov.
Návrh dílčí části informačního systému pro řízení dopravy
Mastná, Anna ; Dydowicz, Petr (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování návrhu dílčí části informačního systému pro plánování dopravy, která má sloužit pro podporu dopravních procesů organizací, které se primárně nezabývají logistikou. Tato práce vznikla ve spolupráci se společností NAVERTICA, a. s., která je certifikovaným dodavatelem řešení na platformě Microsoft Dynamics NAV.
Environmentální a zdravotní zátěž z dopravy a možnosti jejich snižování v konkrétních podmínkách
Dvořáková, Dita ; Schüllerová, Barbora (oponent) ; Skeřil, Robert (vedoucí práce)
Na kvalitu ovzduší má vliv mnoho faktorů, jedním z nejvýznamnějších je doprava, zejména ta silniční. V této práci je porovnávána intenzita dopravy s počty/koncentracemi částic v ovzduší. Hodnocení je prováděno pro jednotlivé dny, týdny a měsíce, jednotlivé analýzy jsou zaměřeny zejména na město Brno. Kromě intenzity dopravy jsou koncentrace částic v ovzduší analyzovány v závislosti na meteorologických podmínkách (teplotě). V závěru práce jsou navrhnuta možná opatření, kterými lze snížit vliv dopravy na znečišťování ovzduší.
Hodnocení rizika vybraných meteorologických jevů a jejich vliv na bezpečnost dopravy
Stiburková, Lucie ; Křižák, Michal (oponent) ; Rožnovský, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na hodnocení vlivu meteorologických jevů na bezpečnost v dopravě. Pro hodnocení byla použita analýza, dotazníkové šetření a posouzení meteorologických předpovědí. Součástí teoretické části práce jsou základní legislativní předpisy, poznatky z meteorologie a teorie nehodovosti hrající významnou roli v obecném měřítku dopravy.
Posouzení kvality ovzduší ve městech, případně v lokalitách, s velkým zdrojem znečištění ovzduší.
HRDÝ, Vojtěch
V této práci bylo mým cílem zjistit množství polutantů v ovzduší měst Ostravy a Českých Budějovic a porovnat rozdíly jejich obsahu v ovzduší těchto lokalit. V teoretické části se zabývám druhy polutantů, které se vyskytují v ovzduší, jejich původem, vlastnostmi a jejich možným toxickým působení na lidský organismus a na životní prostředí. Dále je zde uveden přehled metod využívaných pro hodnocení ovzduší, předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby došlo k omezení rizik pro lidské zdraví způsobené znečištěním ovzduší, ke snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší. Pro posouzení kvality ovzduší v obou lokalitách jsem využil metody "sekundární analýza dat" z veřejně dostupných dat vydávaných Českým hydrometeorologickým ústavem. Z těchto dat jsem vytvořil grafy, které porovnávají kvalitu ovzduší v Ostravě a v Českých Budějovicích za období 15. 8. 2016 15. 3. 2017 ve všech měřených kategoriích. Pro úplnost jsou v práci vloženy i grafy srovnávající tato dvě města vždy k 15. dni v měsíci v rámci jednoho polutantu. Ze získaných výsledků je patrné, že tato dvě města jsou si v mnohém podobná. Domněnka, že město Ostrava je stále město s nejhorším ovzduším, už není aktuální.
Přehled současných kosmických prostředků
Špačková, Jana ; Daněk, Vladimír (oponent) ; Zikmund, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled běžně používaných a v současné době vyvíjených dopravních prostředků pro přepravu užitečného zatížení do vesmíru a tyto prostředky vzájemně porovnat. První část práce je rozdělena na nosné rakety létající na oběžnou dráhu Země, nosné rakety létající pod oběžnou dráhu Země a na ostatní transportní prostředky vesmírné dopravy. Tyto kapitoly jsou dále členěny dle států a dle stavu vývoje, ve kterém se dopravní prostředky momentálně nacházejí. Druhá část práce se zaměřuje na srovnání prostředků popsaných v první části z hlediska bezpečnosti, výkonů a nákladů využitých na výrobu a provoz. V závěru jsou vyhodnoceny výsledky srovnávací části a je zde okomentován předpoklad vývoje vesmírné dopravy v blízké budoucnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 701 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.