Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Průmysl 4.0 v logistice
FARION, Vojtěch
Cílem diplomové práce je popsat možnosti uplatnění vybraných metod a přístupů Průmyslu 4.0 v logistice se zaměřením na materiálové a informační toky včetně analýzy klíčových faktorů pro úspěšnou implementaci vybraných nových metod a přístupů v rámci čtvrté průmyslové revoluce. V literární rešerši jsou zmíněny průmyslové revoluce, je charakterizován pojem Průmysl 4. 0 a logistika. Praktická část se věnuje souhrnu výsledků ze sběru primárních dat pomocí dotazníkového šetření a analýze hloubkových polostrukturovaných rozhovorů, ze kterých jsou vyvozeny závěry a doporučení. Práce může posloužit k orientaci v problematice čtvrté průmyslové revoluce v logistice a pro podniky, které uvažují o implementaci nových technologií v logistice.
Vliv sportovního klubu na rozvoj regionu
FIKTUSOVÁ, Martina
Diplomová práce se zabývá vlivem sportovních klubů na rozvoj regionu Jihočeský kraj. Úkolem práce je determinovat a analyzovat vlivy sportovních aktivit na rozvoj regionu a následně navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti regionálního rozvoje, jako například region, regionální rozvoj či regionální politika. Dále se teoretická část zabývá oblastí sportu, včetně jeho vztahu k rozvoji regionu. Praktická část zkoumá, jakými faktory a v jakých oblastech můžou sportovní kluby přispět k regionálnímu rozvoji. Práce dále zkoumá statistiku sportu, vývoj členské základny a počtu sportovních klubů. Následně jsou kvantitativní analýzou vyhodnocovány ekonomické dopady sportovních klubů na region. Jedním výstupem této práce je určení možných vlivů sportu na regionální rozvoj a jejich následná kvantitativní analýza. Dalším výstupem je vyhodnocení průzkumu sportovních klubů v Jihočeském kraji z hlediska současného stavu sportovních klubů v jednotlivých velikostních skupinách obcí. Závěr praktické části obsahuje vyhodnocení analýzy vlivů a průzkumu sportovních klubů.
Dopady dlouhodobého užívání hormonální antikoncepce na zdraví ženy
ZEZULOVÁ, Dominika
Užívání hormonů se stalo v posledních letech diskutovaným tématem a pojem hormonální antikoncepce se na nás valí ze všech stran. Teoretická část pojednává o vývoji, metodách a formách antikoncepce, jejich výhodách, nevýhodách a v neposlední řadě o vývojových fázích života ženy v jejím produktivním věku. Praktická část obsahuje 3 různé dotazníky určené pro 3 výzkumné soubory, kterými jsou gynekologové, bývalé uživatelky kombinované hormonální antikoncepce a učitelé výchovy ke zdraví nebo příbuzných předmětů na 2. stupních základních škol či školní preventisté a výchovní poradci. Cílem dotazníků bylo zjistit shodu nebo naopak protichůdnost názorů. Při vyhodnocování dat se ukázalo, že 82 % lékařů užívání kombinované hormonální antikoncepce podporuje, zatímco zkušenosti žen, které ji v minulosti užívaly, v 77,6 % tvrdí opak. Pedagogičtí pracovníci, preventisté a výchovní poradci na 2. stupních základních škol mezi sebou navzájem ohledně daného tématu také vykazují neshodu. Zatímco nadpoloviční většinou odpověděli, že z hlediska vlivu na zdraví s užíváním hormonální antikoncepce vlastně souhlasí (52,9 %), v otázce, zda by souhlasili, aby jejich 15letá dcera antikoncepci užívala, téměř 65 % uvedlo, že nikoliv.
Vývoj dopravní infrastruktury a rozbor souvisejících dopadů ve vybraném regionu
ADAMOVÁ, Simona
Cílem této práce je seznámení se s vývojem dopravní infrastruktury ve vybraném regionu a především zhodnotit tento vývoj společně s dopady, které na region působí. Práce je zaměřena na silniční dopravu jakožto nejpoužívanější druh dopravy. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se dopravy, jako teorie dopravních systémů, definice dopravy, úvod do geografie dopravy a především je zde popsáno, jak moc důležitá je dopravní infrastruktura pro společnost. Praktická část obsahuje hlavní charakteristiku kraje. Jsou zde zmíněny jak pozitivní tak negativní vlivy, které na region působí. Následně jsou tyto vlivy hodnoceny.
Sociální práva migrujících občanů Evropské unie
Muschaliková, Dominika ; Druláková, Radka (vedoucí práce) ; Zemanová, Štěpánka (oponent)
Tématem této bakalářské práce jsou sociální práva migrujících občanů Evropské unie. Poskytování dostatečné ochrany sociálních práv na Evropské úrovni je důležité pro naplňování hodnot a cílů Evropské unie. Tato práce se zabývá tím, jaký význam má upravovat sociální práva na unijní úrovni a obsahuje přehled nejdůležitější unijní sociálně právní legislativy současnosti, do které patří zejména nařízení 883/2014. Identifikuje nejdůležitější změny a tendence v oblasti unijního sociálního práva, zkoumá nejdůležitější pozitivní a negativní dopady současné úpravy na jednotlivé migrující obyvatele a určuje největší výzvy, kterým musí tato úprava v současné době čelit. Práce je doplněna o schémata, která danou problematiku přehledně zobrazují.
Evaluace dopadů projektů "Změň svět"
Pokhodyaev, Pavel ; Procházka, David Anthony (vedoucí práce) ; Jiřinová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá evaluací dopadů projektů "Změn svět". Projekty jsou částí předmětu 3MA103 Principy Managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. První část pojednává o teoretických aspektech projektů, o způsobech stanovení cílů a o jejich splnění. V druhé části jsou rozebírány projekty konkrétních studentských skupin, informace o kterých byla získána v průběhu osobních setkání a rozhovorů s účastníky a organizátory těchto projektů. Dále jsou v práci popsány dopady a výsledky uspořádaných událostí.
Vliv turismu na památky UNESCO Český Krumlov a Telč
Machová, Petra ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Klufová, Renata (oponent)
VLIV TURISMU NA PAMÁTKY UNESCO ČESKÝ KRUMLOV A TELČ Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci pozitivních a negativních dopadů cestovního ruchu v historickém jádru Českého Krumlova a Telče po roce 1992, kdy byla města zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Zároveň analyzuje současný stav zapsaných památek. V první části práce je rozebírána odborná literatura zabývající se problematikou cestovního ruchu. V dalších kapitolách se práce zaměřuje na návštěvnost, demografické změny a řízení cestovního ruchu v jednotlivých destinacích. Za nejpřínosnější části práce mohou být považovány kapitoly analyzující turistické portály, ubytovací a restaurační zařízení. Dále pak kapitola terénního šetření a také řízené rozhovory s vybranými aktéry cestovního ruchu a veřejné správy. Klíčová slova: Český Krumlov, Telč, UNESCO, cestovní ruch, dopady, vývoj
Vztah obyvatelsta Těšínska a Karvinska k polské a německé okupaci
Kawan, Jiří ; Kubátová, Hana (vedoucí práce) ; Gelnarová, Jitka (oponent)
Bakalářská práce "Vztah obyvatel Těšínska k polské a německé okupaci" se zabývá postojem a náladami obyvatelstva v české (tehdejší československé) části Těšínska mezi lety 1938-1940 vůči okupačním režimům a správě. Za uvedený časový úsek se v regionu dvakrát změnilo státní zřízení. Nedílnou součástí tohoto výzkumu je rovněž studium projevů a dopadů těchto nových režimů na obyvatele. Samotnému jádru práce zaměřenému na zmiňované období let 1938-1940 předchází část seznamující čtenáře se širšími souvislostmi, především vývojem společenské a politické historie regionu. Ústřední zdroje hlavní části práce tvoří výpovědi pěti pamětníků o dané době. Ve studiu zkoumaného úseku je mimo to zapracován též pohled literatury a několika archivních zdrojů. Výsledek práce tak může sloužit i pro porovnání poměrně úzce lokálně stavěného a běžným čtenářům nedostupného pohledu pamětníků s všeobecně dostupnými zdroji literárními, případně archivními.
Hazardní hráčství a jeho dopady - kvalitativní výzkum patologických hráčů
Roznerová, Tereza ; Mravčík, Viktor (vedoucí práce) ; Vacek, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce "Hazardní hráčství a jeho dopady - kvalitativní výzkum patologických hráčů" pojednává o hazardním hráčství jako o aktuálním fenoménu, a o dopadech hazardu na hráče a jeho okolí v různých aspektech jeho života. Teoretická část předkládá úvod do problematiky, vymezení pojmů a také jednotlivé možné dopady problémového hráčství na jedince, a sice zdravotní, sociální, trestně-právní a v neposlední řadě též finanční. V praktické části se zabývá příběhy abstinujících hráčů a jejich subjektivně vnímanými dopady hráčství na jejich život, ohrožujícími faktory ve vývoji závislosti a faktory facilitující vstup do léčby.
Vliv letecké dopravy na regionální rozvoj
NOVOTNÝ, Martin
Diplomová práce se věnuje problematice letecké dopravy a jejího vlivu na regionální rozvoj. První část práce je věnována teoretickému studiu letecké dopravy, její historii, vlivů zejména na ekonomiku a životní prostředí. Další část teoretického studia zkoumá regionální rozvoj jako takový, teoretické základy rozvoje regionů, jakými způsoby je regionální rozvoj měřen a jaké jsou nástroje jeho ovlivňování. Praktická část se zaměřuje na seznámení s významem letecké dopravy pro vybraný region, dále se zabývá letišti obdobného významu, aby bylo si udělat představu o dopadech letecké dopravy v jiných regionech. V další části je analyzován program rozvoje vybraného regionu a jsou vybrány jeho nejdůležitější body, které jsou následně analyzovány v poslední části. Poslední část se snaží přímo odpovídat na cíle diplomové práce, kterými jsou zejména zhodnocení vlivu letecké dopravy na regionální rozvoj ve vybraném regionu a následná kvantifikace těchto vlivů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.