Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 168 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Domácí násilí (zejména z trestněprávního a kriminologického hlediska)
Býčková, Michaela ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Cílem této práce bylo podat kompletní rozbor fenoménu domácího násilí, a to zejména z trestněprávního a kriminologického hlediska. Téma domácího násilí je velice široké a pro jeho úplnost jsem považovala za nutné zmínit i právní úpravu, kterou nalezneme v mimotrestních právních předpisech a která se týká zejména vykázání, zákona o sociálních službách a předběžných opatření dle zákona o zvláštních řízení soudních. V úvodních kapitolách je vymezena definice domácího násilí, jeho specifika a jednotlivé druhy, kterými je fyzické násilí, psychické, sociální, sexuální a ekonomické. Následují příčiny domácího násilí spolu s kriminologickým popisem pachatele, oběti a typickými syndromy, které se u oběti domácího násilí mohou projevit. Jelikož je Česká republika signatářem mnoha mezinárodním úmluv, které se domácího násilí dotýkají, zařadila jsem do této práce jejich základní rozbor, přičemž největší důraz je kladen na Istanbulskou úmluvu. Stěžejní částí práce je domácí násilí z pohledu trestního práva hmotného a procesního. Kapitola hmotného práva obsahuje typické trestné činy, které bývají v souvislosti s domácím násilím páchány. Vůbec těmi nejtypičtějšími je týrání osoby žijící ve společném obydlí, týrání svěření osoby, znásilnění, omezování osobní svobody, nebezpečné pronásledování, nebezpečné...
Sociální práce v kontextu domácího násilí v kombinaci s duševním onemocněním
Poláčková, Ester ; Cimrmannová, Tereza (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi sociální práce s osobami ohroženými domácím násilím majícími duševní onemocnění. V teoretické části shrnuje současnou formu sociální práce s cílovou skupinou klientů ohrožených domácím násilím a cílovou skupinou klientů s duševním onemocněním. V praktické části je popsáno šetření této problematiky, analyzovány rozhovory se sociálními pracovníky a navržena metodika práce. V závěrečné diskuzi je polemizováno nad výsledky šetření a nad úspěšností užití navrhnuté metodiky.
Percepce veřejnosti oběti domácího násilí obyvatelů Březnice
PTÁČKOVÁ, Lucie
Problematiku domácího násilí lze dnes považovat za jednu z nejrozšířenějších forem násilí, která se v naší společnosti vyskytuje. Jedná se o sociálně patologický jev, jenž se může týkat nejen žen, ale také mužů a dětí. V drtivé většině případů dochází k domácímu násilí v soukromí, za zavřenými dveřmi, mezi blízkými lidmi. Vyskytuje se ve všech společenských vrstvách a může se přihodit v podstatě komukoliv.Pro výzkum byla využita kvantitativní metodologie za pomoci dotazníkového šetření s využitím sémantického diferenciálu.
Právní, sociální a kriminogenní aspekty domácího násilí
KOZÁK, Jan
Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat právní, sociální a kriminogenní aspekty domácího násilí, zjistit a prognózovat výskyt domácího násilí v Jihočeském kraji a zjistit doprovodná protiprávní jednání domácího násilí. Vedlejším cílem bylo zjistit případné problémy při aplikační praxi v rámci vykazování a navrhnout možná řešení.
Dopady domácího násilí v rodině na dítě
HAVRÁNKOVÁ, Iveta
Cílem bakalářské práce je na základě studia odborné literatury, zjistit, jaké negativní dopady může mít na děti vystavení domácímu násilí v rodině. Nejprve jsou představeny vybrané definice rodiny, včetně jejích funkcí. Následně je charakterizováno domácí násilí, s důrazem na děti jako svědky i přímé oběti násilného chování. V této souvislosti je popsán syndrom CAN. Zvláštní pozornost je věnována dopadům násilí na dítě, jako je psychická deprivace, posttraumatická stresová porucha, situace, kdy dítě převezme dospělou roli a transgenerační přenos násilí. Na teoretickou část navazuje kvalitativní výzkum spočívající v analýze dokumentů v podobě kazuistik ze spisové dokumentace oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde byli nezletilí svědky domácího násilí ve svých rodinách.
Syndrom EAN
KOPECKÁ, Karolína
Cílem bakalářské práce je analyzovat násilí na seniorech, jeho formy, důvody, příčiny, možnosti prevenci a řešení v rámci sociální práce. Nastíněny jsou též legislativní možnosti, které v České republice mohou pomoci v řešení otázky syndromu EAN. Práce je zaměřena na vymezení pojmů stáří a syndrom EAN - formy, rizikové faktory, důvody a příčiny násilí. Zaměřuje se na sociální práci se syndromem EAN a organizace zabývající se péčí a pomocí seniorům. Poslední kapitola je věnována legislativě v České republice upravující syndrom EAN.
Senioři jako oběti domácího násilí
NOVOTNÁ, Marie
Práce se zabývá problematikou domácího násilí na seniorech v České republice. Dává možnost nahlédnout na otázku stáří a stárnutí, na to, jaké změny s sebou zvyšující se věk přináší a jak jsou celkově senioři společností vnímáni. Ve druhé části práce je uvedena charakteristika obětí i pachatelů, jsou zde popsány formy a znaky domácího násilí, včetně dopadů, které toto násilné jednání má zejména na své oběti. Na závěr jsou nabídnuty některé z možných forem pomoci, které jsou aktuálně obětem domácího násilí k dispozici, a to především institut vykázání, včetně dalších, vlastních návrhů, které by mohly přispět k celkovému zlepšení této problematiky.
Domácí násilí a jeho prevence
Veselková, Gabriela ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Předkládaná diplomová práce komplexně zpracovává problematiku domácího násilí a jeho prevence. Domácí násilí je hluboce zakořeněný sociálně patologický jev, o kterém se společnost v posledních desetiletích osměluje stále více a otevřeněji hovořit. Jeho specifikum nespočívá v podobě násilí, kterému je oběť vystavována, ale v prostředí, v němž k němu dochází. Jedná se o soukromé prostředí rodiny, jež je skryto před zraky veřejnosti. Tento aspekt činí z domácího násilí jev nejen závažný, ale také velmi těžko odhalitelný a postižitelný. Je proto nutné přistupovat k řešení domácího násilí velmi důsledně a s odbornými znalostmi. V první části se práce zaměřuje na teoretické vymezení domácího násilí, předkládá možné definice tohoto pojmu, uvádí znaky domácího násilí a vyvrací některé mýty zlehčující tento společenský problém. Dále je v této části obsažen přehled typologie domácího násilí a forem násilného jednání. Poslední kapitola první části je věnována zkoumání příčin domácího násilí a jeho pachatelů, včetně jejich členění a možných účinků terapeutických programů pro násilné osoby. Zabývá se též oběťmi domácího násilí, jejich možnými reakcemi na tento jev a následky, které na nich zanechává. Druhá část práce v úvodu poskytuje přehled vývoje právní úpravy české republiky v oblasti domácího násilí, v...
Domácí násilí a jeho dopad na dítě
Faltysová, Michaela ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku domácího násilí a jeho dopad na dítě. Struktura práce obsahuje teoretickou a praktickou část. První kapitola v teoretické části obecně charakterizuje domácí násilí, jeho formy, projevy, příčiny, důsledky a na závěr možnosti identifikace tohoto problému. V další kapitole je charakterizovaná jak oběť, tak násilná osoba a také všechny osoby, které se mohou stát obětí domácího násilí. Dále je pozornost věnována syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Jeho definice, projevy, formy, příčiny a důsledky. Poslední kapitola z teoretické části popisuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím jako je prevence, intervenční centra a právní rámec domácího násilí v České republice. Praktická část je realizovaná jako kvantitativní výzkum. Konkrétně je zpracována pomocí dotazníku, který byl rozeslán široké veřejnosti v elektronické formě. Za hlavní cíl dotazníku a této práce je zjistit, jak je společnost informovaná o domácím násilí a jeho dopadu na dítě. Z výsledků šetření vyšlo, že většina respondentů o domácím násilí slyšelo nebo se s ním setkalo, ale nedokáží uvést, kam by se při tomto problému obrátili pro pomoc. Více než polovina dotazovaných je toho názoru, že domácí násilí má špatný a negativní vliv na psychiku dítěte i na jeho začleňování se do...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 168 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.