Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 166 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Percepce veřejnosti oběti domácího násilí obyvatelů Březnice
PTÁČKOVÁ, Lucie
Problematiku domácího násilí lze dnes považovat za jednu z nejrozšířenějších forem násilí, která se v naší společnosti vyskytuje. Jedná se o sociálně patologický jev, jenž se může týkat nejen žen, ale také mužů a dětí. V drtivé většině případů dochází k domácímu násilí v soukromí, za zavřenými dveřmi, mezi blízkými lidmi. Vyskytuje se ve všech společenských vrstvách a může se přihodit v podstatě komukoliv.Pro výzkum byla využita kvantitativní metodologie za pomoci dotazníkového šetření s využitím sémantického diferenciálu.
Právní, sociální a kriminogenní aspekty domácího násilí
KOZÁK, Jan
Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat právní, sociální a kriminogenní aspekty domácího násilí, zjistit a prognózovat výskyt domácího násilí v Jihočeském kraji a zjistit doprovodná protiprávní jednání domácího násilí. Vedlejším cílem bylo zjistit případné problémy při aplikační praxi v rámci vykazování a navrhnout možná řešení.
Dopady domácího násilí v rodině na dítě
HAVRÁNKOVÁ, Iveta
Cílem bakalářské práce je na základě studia odborné literatury, zjistit, jaké negativní dopady může mít na děti vystavení domácímu násilí v rodině. Nejprve jsou představeny vybrané definice rodiny, včetně jejích funkcí. Následně je charakterizováno domácí násilí, s důrazem na děti jako svědky i přímé oběti násilného chování. V této souvislosti je popsán syndrom CAN. Zvláštní pozornost je věnována dopadům násilí na dítě, jako je psychická deprivace, posttraumatická stresová porucha, situace, kdy dítě převezme dospělou roli a transgenerační přenos násilí. Na teoretickou část navazuje kvalitativní výzkum spočívající v analýze dokumentů v podobě kazuistik ze spisové dokumentace oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde byli nezletilí svědky domácího násilí ve svých rodinách.
Syndrom EAN
KOPECKÁ, Karolína
Cílem bakalářské práce je analyzovat násilí na seniorech, jeho formy, důvody, příčiny, možnosti prevenci a řešení v rámci sociální práce. Nastíněny jsou též legislativní možnosti, které v České republice mohou pomoci v řešení otázky syndromu EAN. Práce je zaměřena na vymezení pojmů stáří a syndrom EAN - formy, rizikové faktory, důvody a příčiny násilí. Zaměřuje se na sociální práci se syndromem EAN a organizace zabývající se péčí a pomocí seniorům. Poslední kapitola je věnována legislativě v České republice upravující syndrom EAN.
Senioři jako oběti domácího násilí
NOVOTNÁ, Marie
Práce se zabývá problematikou domácího násilí na seniorech v České republice. Dává možnost nahlédnout na otázku stáří a stárnutí, na to, jaké změny s sebou zvyšující se věk přináší a jak jsou celkově senioři společností vnímáni. Ve druhé části práce je uvedena charakteristika obětí i pachatelů, jsou zde popsány formy a znaky domácího násilí, včetně dopadů, které toto násilné jednání má zejména na své oběti. Na závěr jsou nabídnuty některé z možných forem pomoci, které jsou aktuálně obětem domácího násilí k dispozici, a to především institut vykázání, včetně dalších, vlastních návrhů, které by mohly přispět k celkovému zlepšení této problematiky.
Domácí násilí a jeho prevence
Veselková, Gabriela ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Předkládaná diplomová práce komplexně zpracovává problematiku domácího násilí a jeho prevence. Domácí násilí je hluboce zakořeněný sociálně patologický jev, o kterém se společnost v posledních desetiletích osměluje stále více a otevřeněji hovořit. Jeho specifikum nespočívá v podobě násilí, kterému je oběť vystavována, ale v prostředí, v němž k němu dochází. Jedná se o soukromé prostředí rodiny, jež je skryto před zraky veřejnosti. Tento aspekt činí z domácího násilí jev nejen závažný, ale také velmi těžko odhalitelný a postižitelný. Je proto nutné přistupovat k řešení domácího násilí velmi důsledně a s odbornými znalostmi. V první části se práce zaměřuje na teoretické vymezení domácího násilí, předkládá možné definice tohoto pojmu, uvádí znaky domácího násilí a vyvrací některé mýty zlehčující tento společenský problém. Dále je v této části obsažen přehled typologie domácího násilí a forem násilného jednání. Poslední kapitola první části je věnována zkoumání příčin domácího násilí a jeho pachatelů, včetně jejich členění a možných účinků terapeutických programů pro násilné osoby. Zabývá se též oběťmi domácího násilí, jejich možnými reakcemi na tento jev a následky, které na nich zanechává. Druhá část práce v úvodu poskytuje přehled vývoje právní úpravy české republiky v oblasti domácího násilí, v...
Domácí násilí a jeho dopad na dítě
Faltysová, Michaela ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku domácího násilí a jeho dopad na dítě. Struktura práce obsahuje teoretickou a praktickou část. První kapitola v teoretické části obecně charakterizuje domácí násilí, jeho formy, projevy, příčiny, důsledky a na závěr možnosti identifikace tohoto problému. V další kapitole je charakterizovaná jak oběť, tak násilná osoba a také všechny osoby, které se mohou stát obětí domácího násilí. Dále je pozornost věnována syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Jeho definice, projevy, formy, příčiny a důsledky. Poslední kapitola z teoretické části popisuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím jako je prevence, intervenční centra a právní rámec domácího násilí v České republice. Praktická část je realizovaná jako kvantitativní výzkum. Konkrétně je zpracována pomocí dotazníku, který byl rozeslán široké veřejnosti v elektronické formě. Za hlavní cíl dotazníku a této práce je zjistit, jak je společnost informovaná o domácím násilí a jeho dopadu na dítě. Z výsledků šetření vyšlo, že většina respondentů o domácím násilí slyšelo nebo se s ním setkalo, ale nedokáží uvést, kam by se při tomto problému obrátili pro pomoc. Více než polovina dotazovaných je toho názoru, že domácí násilí má špatný a negativní vliv na psychiku dítěte i na jeho začleňování se do...
Výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních
Brhlíková, Pavla ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Problematika výkonu rozhodnutí ve věcech rodinněprávních má specifickou povahu a od výkonu ostatních občanskoprávních rozhodnutí se liší zvláštní právní úpravou (obsaženou v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních), a povahou předmětu výkonu rozhodnutí, kterými jsou osoby, zejména pak nezletilé děti, a nikoli peněžitá či nepeněžitá plnění jako v ostatních případech výkonu rozhodnutí. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného byl přijat nový zákon, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který obsahuje zvláštní právní úpravu výkonu rozhodnutí ve věcech ochrany proti domácího násilí a ve věcech péče soudu o nezletilé. Zároveň došlo k novelizaci zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, který je vůči zákonu o zvláštních řízeních soudních subsidiární. Tato práce se věnuje zvláštním postupům při výkonu rozhodnutí ve věcech rodinněprávních, jejichž úpravu nalezneme v části druhé hlavě páté zákona o zvláštních řízeních soudních. V první kapitole se práce věnuje problematice civilního řízení, dále řízení vykonávacímu a výkonu rozhodnutí, s důrazem na jeho vývoj, principy, funkce a právní úpravu. Druhá kapitola je zaměřena na výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních a na jeho specifika. Třetí kapitola je věnována tématu domácího násilí, institutu vykázání,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 166 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.