Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 165 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Synantropní členovci jako producenti alergenů v domácnostech
Smetanová, Ivana ; Hubert, Jan (vedoucí práce) ; Frouz, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá lenovci produkující alergeny v domácnostech. Shrnuje sou asné poznatky nejen o jejich samotném alergenním p sobení v životním prost edí lov ka a možných onemocn ních, ale i o chování, výskytu a životním cyklu jednotlivých druh a možnostech odstran ní jich samotných i jejich alergen z domácností lov ka. Alergiemi v dnešní dob trpí zna ná ást lidské populace, alergeny se vyskytují všude v našem okolí. A v dnešním moderním sv t , kdy lidé tráví v tšinu asu ve vnit ním prost edí, ve kterém se nachází samotné alergeny i jejich zdroje, nabírají na d ležitosti i alergenní onemocn ní zp sobené lenovci, kte í s námi sdílejí domácnosti. V tém každé místnosti v domácnosti se vyskytují zástupci lenovc , kte í produkují alergeny a ty mohou ovlivnit život citlivých osob. Alergeny jsou p ítomné nejen v jejich t lech, ale i t lních sekretech. Nejv tší množství alergen z lenovc v domácnostech se nachází v prachu a v potravinách, p i emž alergická reakce se asto rozvine po požití, vdechnutí nebo kontaktu s daným alergenem. Prozatím je nejú inn jší a nejlevn jší lé bou alergenních onemocn ní vyhýbání se alergen m, proto je t eba regulovat po et lenovc , kte í jsou v jejich prost edí, jelikož jejich úplné odstran ní není prakticky možné. Klí ová slova: Alergeny, synantropní lenovci, domácnost
Statistika & My (č. 6/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Strategie valorizace životního minima v ČR
Kočová, Tereza ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Jeřábek, Hynek (oponent)
Valorizace životního minima je důležitým krokem pro správné nastavení celé soustavy sociálního systému. V českém prostředí se tomuto tématu nepřikládá dostatečná důležitost. Dokladem tomu může být absence výzkumů zaměřených na systém valorizace. Cílem této práce je navrhnout a otestovat alternativní strategie valorizace životního minima v ČR, což by mohlo pomoci nastínit další postup pro práci s tímto institutem s cílem zlepšení životní úrovně občanů. Práce se zaměřuje na testování tří alternativních strategií. První z nich navrhuje životní minimum valorizovat dle progresu meziroční inflace, druhá varianta upravuje životní minimum dle procentuální změny výdajů 20 % nejchudších domácností a třetí scénář přepočítává aktuální hodnoty tak, že odečítá dospělým 10 % a přičítá dětem 15 %. Tyto scénáře jsem následně testovala v programu SPSS na datech z šetření EU- SILC. Z výsledků vyplívá, že strategie valorizace založená na míře inflace hodnoty životního minima příliš neovlivňuje a rovněž téměř nemění posun osob nad hranici chudoby. Naproti tomu je scénář valorizace dle výdajů nejchudších 20 % velmi efektivní ve zvyšování příjmu nejchudších osob. Poslední alternativa, která přidává 15 % dětem a odebírá 10 % dospělým z aktuálního životního minima, pozitivně působí pouze na problematické skupiny, kterými...
Zadlužení domácností v ČR aktuální údaje a trendy
ŠUSTR, Zdeněk
Tématem bakalářské práce je zadlužení domácností v České republice - aktuální údaje a trendy. Cílem práce je analýza zadluženosti a to především v letech 2011 - 2016, dále se práce zabývá ostatními vlivy, které ovlivňují zadluženost. V neposlední řadě dochází ke komparaci zadluženosti domácností s ostatními členskými zeměmi EU. Problematika zadluženosti je nejprve vymezena teoreticky a to z několika aspektů, konkrétně ekonomického, právního a sociálního. Další část textu je věnována jednak samotné analýze zadluženosti mezi lety 2011 - 2016, dále dochází k zjištění finanční situace domácností, jejich úspor či vývoji průměrné hrubé mzdy. Data byla použita ze statistických systémů ČSÚ, ČNB a EUROSTAT. Závěrečná část práce se soustředí na jeden z hlavních důvodů zadlužování, kterým je konzumerismus.
Statistika & My (č. 6/2017): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Změny ve struktuře výdajů domácností v zemích EU - 2000, 2010
Český statistický úřad
Struktura výdajů domácností v ČR a dalších zemích EU prošla mezi roky 2000 až 2010 zajímavými změnami.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2015
Český statistický úřad
Podrobné roční údaje o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím. Použití osobního počítače a internetu jednotlivci (místo a frekvence použití), činnosti vykonávané jednotlivci na internetu, nakupování přes internet, využívání přenosných zařízení a kontakt s veřejnou správou. Součástí publikace je i analytická část s mezinárodním srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů - domácnosti podle postavení osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti - 2014
Český statistický úřad
Roční výsledky statistiky rodinných účtů v členění podle postavení osoby v čele domácnosti, velikosti obce, právního důvodu užívání bytu, podle výše čistého peněžního příjmu na osobu a podle regionů soudržnosti (NUTS 2). Roční průměry na osobu v Kč (u potravin, oděvů, obuvi a naturální spotřeby někdy i ve fyzických jednotkách), struktura vydání v %, vybrané údaje o bytě, vybavení domácnosti. Roční průměry na domácnost u vybraných položek, roční průměry na spotřební jednotku v agregovaných položkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 165 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.