Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 163 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Statistika & My (č. 6/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Strategie valorizace životního minima v ČR
Kočová, Tereza ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Jeřábek, Hynek (oponent)
Valorizace životního minima je důležitým krokem pro správné nastavení celé soustavy sociálního systému. V českém prostředí se tomuto tématu nepřikládá dostatečná důležitost. Dokladem tomu může být absence výzkumů zaměřených na systém valorizace. Cílem této práce je navrhnout a otestovat alternativní strategie valorizace životního minima v ČR, což by mohlo pomoci nastínit další postup pro práci s tímto institutem s cílem zlepšení životní úrovně občanů. Práce se zaměřuje na testování tří alternativních strategií. První z nich navrhuje životní minimum valorizovat dle progresu meziroční inflace, druhá varianta upravuje životní minimum dle procentuální změny výdajů 20 % nejchudších domácností a třetí scénář přepočítává aktuální hodnoty tak, že odečítá dospělým 10 % a přičítá dětem 15 %. Tyto scénáře jsem následně testovala v programu SPSS na datech z šetření EU- SILC. Z výsledků vyplívá, že strategie valorizace založená na míře inflace hodnoty životního minima příliš neovlivňuje a rovněž téměř nemění posun osob nad hranici chudoby. Naproti tomu je scénář valorizace dle výdajů nejchudších 20 % velmi efektivní ve zvyšování příjmu nejchudších osob. Poslední alternativa, která přidává 15 % dětem a odebírá 10 % dospělým z aktuálního životního minima, pozitivně působí pouze na problematické skupiny, kterými...
Zadlužení domácností v ČR aktuální údaje a trendy
ŠUSTR, Zdeněk
Tématem bakalářské práce je zadlužení domácností v České republice - aktuální údaje a trendy. Cílem práce je analýza zadluženosti a to především v letech 2011 - 2016, dále se práce zabývá ostatními vlivy, které ovlivňují zadluženost. V neposlední řadě dochází ke komparaci zadluženosti domácností s ostatními členskými zeměmi EU. Problematika zadluženosti je nejprve vymezena teoreticky a to z několika aspektů, konkrétně ekonomického, právního a sociálního. Další část textu je věnována jednak samotné analýze zadluženosti mezi lety 2011 - 2016, dále dochází k zjištění finanční situace domácností, jejich úspor či vývoji průměrné hrubé mzdy. Data byla použita ze statistických systémů ČSÚ, ČNB a EUROSTAT. Závěrečná část práce se soustředí na jeden z hlavních důvodů zadlužování, kterým je konzumerismus.
Statistika & My (č. 6/2017): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Změny ve struktuře výdajů domácností v zemích EU - 2000, 2010
Český statistický úřad
Struktura výdajů domácností v ČR a dalších zemích EU prošla mezi roky 2000 až 2010 zajímavými změnami.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2015
Český statistický úřad
Podrobné roční údaje o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím. Použití osobního počítače a internetu jednotlivci (místo a frekvence použití), činnosti vykonávané jednotlivci na internetu, nakupování přes internet, využívání přenosných zařízení a kontakt s veřejnou správou. Součástí publikace je i analytická část s mezinárodním srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů - domácnosti podle postavení osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti - 2014
Český statistický úřad
Roční výsledky statistiky rodinných účtů v členění podle postavení osoby v čele domácnosti, velikosti obce, právního důvodu užívání bytu, podle výše čistého peněžního příjmu na osobu a podle regionů soudržnosti (NUTS 2). Roční průměry na osobu v Kč (u potravin, oděvů, obuvi a naturální spotřeby někdy i ve fyzických jednotkách), struktura vydání v %, vybrané údaje o bytě, vybavení domácnosti. Roční průměry na domácnost u vybraných položek, roční průměry na spotřební jednotku v agregovaných položkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zaostřeno na ženy a muže - 2017
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2017
Český statistický úřad
Podrobné roční údaje o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím. Použití osobního počítače a internetu jednotlivci (místo a frekvence použití), činnosti vykonávané jednotlivci na internetu, nakupování přes internet, využívání přenosných zařízení a kontakt s veřejnou správou. Součástí publikace je i analytická část s mezinárodním srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 163 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.