Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 170 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Role muže v domácnosti z pohledu reklamy a jejich výskyt v současných českých televizních reklamách
Švigová, Barbara ; Krobová, Tereza (vedoucí práce) ; Rosenfeldová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje reprezentaci mužské role v domácnosti v marketingové komunikaci. Jejím cílem je popsat měnící se roli muže v domácí sféře a zjistit, nakolik tuto proměnu reflektuje současná česká televizní reklama. V teoretické části se práce stručně zabývá konceptem maskulinity, genderovými stereotypy v médiích a jejich vlivem na společnost. Dále shrnuje proměnu role muže v domácnosti s příchodem industrializace a později ženské emancipace. Poté následuje stěžejní část práce, která se zaměřuje na zobrazování role muže v domácnosti v reklamě. Nejprve se soustředí na popis tradičního stereotypního zobrazování maskulinity a především nelichotivé prezentace mužů v domácnosti. Následně se věnuje novému trendu pozitivního vykreslování mužské, zejména potom otcovské role v domácí sféře v reklamě. Praktická část prezentuje vlastní výzkum, který se snaží zjistit, zda v současné české televizní reklamě převládají stereotypní, nebo nové a pozitivní obrazy mužů v domácnosti. K tomu byla použita kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza reklam vysílaných na televizních stanicích Nova a Prima. Výsledky výzkumu naznačují upouštění od tradičních stereotypů a ukazují výraznou převahu pozitivního přístupu k zobrazování mužů v domácnosti v marketingové komunikaci.
Informační společnost v číslech - 2019: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační společnost v číslech - 2018: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Zaostřeno na ženy a muže - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018
Odbor statistik rozvoje společnosti
Podrobné roční údaje o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím. Údaje prezentované v publikaci se týkají použití počítače a internetu jednotlivci, činností vykonávaných jednotlivci na internetu, nakupování přes internet, kontaktu s veřejnou správou, využívání informačních technologií v práci a využívání bezpečnostních identifikačních metod. Kromě údajů za ČR za rok 2018 jsou hlavní ukazatele k dispozici i v časových řadách. V mezinárodním srovnání se nejnovější údaje vztahují k roku 2017. Součástí publikace jsou také kratší analytické úseky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Synantropní členovci jako producenti alergenů v domácnostech
Smetanová, Ivana ; Hubert, Jan (vedoucí práce) ; Frouz, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá lenovci produkující alergeny v domácnostech. Shrnuje sou asné poznatky nejen o jejich samotném alergenním p sobení v životním prost edí lov ka a možných onemocn ních, ale i o chování, výskytu a životním cyklu jednotlivých druh a možnostech odstran ní jich samotných i jejich alergen z domácností lov ka. Alergiemi v dnešní dob trpí zna ná ást lidské populace, alergeny se vyskytují všude v našem okolí. A v dnešním moderním sv t , kdy lidé tráví v tšinu asu ve vnit ním prost edí, ve kterém se nachází samotné alergeny i jejich zdroje, nabírají na d ležitosti i alergenní onemocn ní zp sobené lenovci, kte í s námi sdílejí domácnosti. V tém každé místnosti v domácnosti se vyskytují zástupci lenovc , kte í produkují alergeny a ty mohou ovlivnit život citlivých osob. Alergeny jsou p ítomné nejen v jejich t lech, ale i t lních sekretech. Nejv tší množství alergen z lenovc v domácnostech se nachází v prachu a v potravinách, p i emž alergická reakce se asto rozvine po požití, vdechnutí nebo kontaktu s daným alergenem. Prozatím je nejú inn jší a nejlevn jší lé bou alergenních onemocn ní vyhýbání se alergen m, proto je t eba regulovat po et lenovc , kte í jsou v jejich prost edí, jelikož jejich úplné odstran ní není prakticky možné. Klí ová slova: Alergeny, synantropní lenovci, domácnost
Statistika & My (č. 6/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Strategie valorizace životního minima v ČR
Kočová, Tereza ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Jeřábek, Hynek (oponent)
Valorizace životního minima je důležitým krokem pro správné nastavení celé soustavy sociálního systému. V českém prostředí se tomuto tématu nepřikládá dostatečná důležitost. Dokladem tomu může být absence výzkumů zaměřených na systém valorizace. Cílem této práce je navrhnout a otestovat alternativní strategie valorizace životního minima v ČR, což by mohlo pomoci nastínit další postup pro práci s tímto institutem s cílem zlepšení životní úrovně občanů. Práce se zaměřuje na testování tří alternativních strategií. První z nich navrhuje životní minimum valorizovat dle progresu meziroční inflace, druhá varianta upravuje životní minimum dle procentuální změny výdajů 20 % nejchudších domácností a třetí scénář přepočítává aktuální hodnoty tak, že odečítá dospělým 10 % a přičítá dětem 15 %. Tyto scénáře jsem následně testovala v programu SPSS na datech z šetření EU- SILC. Z výsledků vyplívá, že strategie valorizace založená na míře inflace hodnoty životního minima příliš neovlivňuje a rovněž téměř nemění posun osob nad hranici chudoby. Naproti tomu je scénář valorizace dle výdajů nejchudších 20 % velmi efektivní ve zvyšování příjmu nejchudších osob. Poslední alternativa, která přidává 15 % dětem a odebírá 10 % dospělým z aktuálního životního minima, pozitivně působí pouze na problematické skupiny, kterými...
Zadlužení domácností v ČR aktuální údaje a trendy
ŠUSTR, Zdeněk
Tématem bakalářské práce je zadlužení domácností v České republice - aktuální údaje a trendy. Cílem práce je analýza zadluženosti a to především v letech 2011 - 2016, dále se práce zabývá ostatními vlivy, které ovlivňují zadluženost. V neposlední řadě dochází ke komparaci zadluženosti domácností s ostatními členskými zeměmi EU. Problematika zadluženosti je nejprve vymezena teoreticky a to z několika aspektů, konkrétně ekonomického, právního a sociálního. Další část textu je věnována jednak samotné analýze zadluženosti mezi lety 2011 - 2016, dále dochází k zjištění finanční situace domácností, jejich úspor či vývoji průměrné hrubé mzdy. Data byla použita ze statistických systémů ČSÚ, ČNB a EUROSTAT. Závěrečná část práce se soustředí na jeden z hlavních důvodů zadlužování, kterým je konzumerismus.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 170 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.