Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Spolupráce obcí ve vybraném regionu (případová studie - Benešovsko)
PAPÍRNÍK, Michal
Cílem práce je identifikovat formy horizontální spolupráce obcí v regionu Benešovsko. Ukazuje, které faktory mají vliv na spolupráci, udržitelnost a přínos pro regionální rozvoj. V teoretické části jsou uvedeny a popsány definice forem horizontální spolupráce, které jsou čerpány z odborné literatury. Je zde popsán zadaný region a představena jednotlivá města a obce. Informace jsou získány studiem vybraných dokumentů, analýzou dokumentů a rozhovory s představiteli vybraných obcí. Praktická část popisuje současnou spolupráci obcí v uvedeném regionu, která probíhá různými formami. Například formou MAS skupin, sdruženími, mikroregiony atd. Výsledkem práce je analýza těchto spoluprací a možný návrh na přínosnější řízení spolupráce.
Syllabus errorum a vybrané dokumenty II. vatikánského koncilu
Lejsal, Tomáš ; Petráček, Tomáš (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
Jádrem diplomové práce je porovnání dokumentu Syllabus errorum s dokumenty II. vatikánského koncilu. Tomu předchází v první části srovnání doby a okolností vzniku obou dokumentů. V další části se zabývám shrnutím poznatků vybrané literatury na toto téma. Vlastní porovnání obou dokumentů, rozčleněné dle logických návazností, představuje hlavní kapitolu. V závěrečné části reflektuji nalezené poznatky, zamýšlím se nad obecnějšími principy a důsledky, které vyplývají z předchozího srovnání, a hledám jejich odraz v současném vývoji.
The display of Ravensbrück and Neuengamme concentration camps (and their surroundings) in the documentary literature and the testimonies of eyewitnesses
Králová, Barbora ; Hadwiger, Julia Nina Vanessa (vedoucí práce) ; Tvrdík, Milan (oponent)
V mé bakalářské práci se věnuji tématu zobrazování koncentračních táborů Ravensbrück a Neuengamme a jejich okolí v dokumentární literatuře. Zabývám se tím, jak okolní městečka a vesnice spolupracovaly s koncentračními tábory a jak se vypořádaly s faktem, že v jejich blízkosti bylo něco takového jako koncentrační tábor. Toto téma zkoumám jak z pohledu obyvatel okolních vesnic a městeček, tak z pohledu vězňů. Zaměřuji se na výpovědi tehdejších obyvatel a zabývám se tím, jak omluvili fakt, že koncentrační tábor akceptovali. Z pohledu vězňů jsem soustředila informace o tom, jak se dostávali do kontaktu s civilním obyvatelstvem.
Hodnocení kvality stavebního díla
Kramárová, Annamária ; Smital, Petr (oponent) ; Tichý, Zdeněk (vedoucí práce)
Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť zlepšenie pri riadení a hodnotení kvality stavebného diela. V teoretickej časti sú popísané metódy pri riadení kvality, analýza normy ČSN EN IS 9001:2009, požiadavky na produkt a stavebné dielo. V praktickej časti je analýza smerníc pre hodnotenie, porovnanie týchto smerníc s konkrétnou zákazkou a návrh zlepšenia.
Dlouhodobá archivace digitalních dokumentů
Zatloukalová, Klára ; Kouřil Pavel, Ing., Městský úřad Šumperk (oponent) ; Smejkal, Vladimír (vedoucí práce)
Obsahem této práce jsou jednak teoretické poznatky z oblasti archivace digitálních dokumentů, vysvětlení některých pojmů a náhled do platné legislativy. Dále pak analýza současného stavu vývoje archivace digitálních dat v prostředí veřejné správy České republiky. Na základě všech teoretických znalostí bude navrženo, co je potřeba pro zajištění dlouhodobého úložiště digitálních dat, aby vyhovovalo z hlediska právních předpisů, dokazování obsahu a ochrany obsahu v rámci orgánu veřejné správy České republiky.
Automatizované hodnocení kvality dokumentů
Čačková, Petra
Disertační práce se zabývá možnostmi automatizovaného hodnocení kvality dokumentů, přičemž kvalitou je míněna formální kvalita, zejména typografické hledisko zpracování dokumentu. Dokumenty jsou určitou vizitkou a reprezentují, přesto mnohdy neprocházejí žádnou kontrolou. Automatizovaná kontrola je tedy na místě. V mnoha oblastech je věnována pozornost kvalitě. Kvalita dokumentů, zejména formální, však stojí mimo oblast hlavního zájmu. Literatura se v této souvislosti zabývá převážně estetickou stránkou dokumentů a okrajově typografií. Výzkumy však prokázaly, že kvalitní dokument pozitivně ovlivňuje čtenáře a že má smysl se touto oblastí zabývat. Současným trendem je analýza dokumentu pro různé účely, řeší se vyhledávání objektů na stránce i jejich klasifikace. V souvislosti s tím byla vyvinuta řada zcela rozdílných metod pracujících na různých úrovních dokumentu. Mezi nimi mají zvláštní postavení metody z oblasti umělé inteligence, jež lze využít především pro klasifikaci. Vybrané metody by měly poskytovat dostatek relevantních dat pro hodnocení. Existujících metod lze využít pro další práci. Proto byl navržen způsob, jak dostupné metody posoudit z hlediska jejich vhodnosti pro automatizované hodnocení kvality dokumentů. Podstatnou částí práce je návrh matematického modelu, který popisuje zkoumaný dokument soustavou parametrů. Parametry jsou vybrány tak, aby vyjadřovaly relevantní charakteristiky dokumentu na různých úrovních, od jednotlivých prvků přes stránku až po dokument jako celek. Soustava parametrů a jejich hodnot tvoří formální obraz dokumentu, který je jedním ze vstupů pro hodnocení kvality. Druhým vstupem jsou pravidla pro hodnocení kvality dokumentů, přičemž se vychází především z osvědčených typografických pravidel. Zásadním přínosem pro automatizované hodnocení je převod pravidel do formalizované podoby. Pro hodnocení jsou vybrána ta pravidla, jejichž dodržení má pozitivní vliv na kvalitu dokumentů. Pravidla jsou formalizována a zapsána matematickým aparátem. Formalizovaná pravidla a model dokumentu jsou vstupem pro samotné hodnocení kvality. Zde je navrženo formalizované hodnocení zjištěných parametrů podle vybraných pravidel tak, aby výstupem byly informace o kvalitě dokumentu. Pro tyto účely je velmi vhodný expertní systém, který kromě vlastního hodnocení může poskytnout i vysvětlení a rady. Celý postup je demonstrován na vzorovém dokumentu a je popsán způsob hodnocení tohoto dokumentu. Práce se věnuje oblasti, která je dosud poměrně ojedinělá, a spojuje různé obory, od typografie přes analýzu dokumentů až k umělé inteligenci. Práce je zaměřena na analýzu a návrh způsobu automatizovaného hodnocení kvality dokumentů s výhledem dalšího rozvoje do budoucna.
Zaměstnávání zaměstnanců
Kratochvílová, Marcela ; Bolf, Pavel (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o procesu zaměstnávání zaměstnanců ve společnosti Skanska a.s. S pomocí analytických metod zkoumá dokumenty používané při tomto procesu a porovnáním různých možností zaměstnávání zaměstnanců hodnotí zavedený postup ve společnosti Skanska a.s. Na základě analýz vybírá vhodné varianty a uvádí u nich klady a zápory. Na základě jejich posouzení vybírá optimální řešení, které přinese společnosti ušetření nákladů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Návrh logistické koncepce obchodní organizace
Černý, Michal ; Urbanec, Antonín (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou dopravy v obchodní společnosti KG Process Innovations s.r.o., která nemá vlastní logistické oddělení a tudíž musí využívat služeb jiných firem. Práce obsahuje popis potřebných dokumentů, jejich použití a změny způsobené vstupem České republiky do Evropské unie.
Návrh informačního systému
Ružička, Silvestr ; Orgoň, Michal (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Moja diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému spoločnosti Tower. Na základe analýzy navrhnem informačný systém, ktorý spĺňa požiadavky spoločnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.