Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Písemnosti Univerzity Karlovy 1938-1945
Veverková, Andrea ; Sekyrková, Milada (vedoucí práce) ; Ratajová, Jana (oponent)
Univerzita Karlova jako první česká vysoká škola měla a stále má své důležité místo ve společnosti. Její historie je stejně bohatá jako dějiny českých zemí, které svým způsobem odráží. Jedním ze zlomových okamžiků jistě byla doba druhé světové války, která tvrdě zasáhla celé spektrum tehdejší společnosti. Práce se na toto období dívá skrze optiku diplomatiky a snaží se přiblížit každodenní úřední agendu univerzity a jejích fakult. Tato instituce vyššího vzdělávání by bez úřednického aparátu v pozadí nemohla fungovat, jelikož ten zajišťoval administrativní podporu pro rámec jejích činností. Administrativní působení univerzitních úředníků spočívalo především v produkování písemností aktového typu, a to zvláště úřední korespondence, dále také protokolů ze schůzí či vydávání dokumentů upravujících chod univerzity. Jejím cílem je především zjišťování, do jaké míry tento úřednický život na pozadí univerzity přežil období po 17. listopadu 1939, kdy byly vysoké školy v Čechách a na Moravě nacistickými okupanty zavřeny. Bakalářská práce se nejdříve věnuje nástinu dějiny univerzity od počátku až do květnového osvobození v roce 1945. V další části je přistoupeno k diplomatickému rozboru vybraných písemností z vytyčeného období od Mnichovského diktátu po zvláštní letní semestr 1945. Práce se snaží o zachycení...
Analýza informací potřebných pro ocenění nemovité věci
HRUBÝ, Štěpán
Cílem mé diplomové práce bylo provést ocenění nemovitosti cenou zjištěnou a cenou obvyklou se zaměřením na náročnost získání podkladů a informací potřebných pro oceňování. V teoretické části jsem popsal základní terminologii pro oceňování nemovitostí a uvedl podrobný výčet podkladů pro oceňování. V praktické části jsem vyhotovil kompletní znalecký posudek v programu Delta-NEM a k jeho dílčím částem jsem uvedl možnosti, kde lze získávat informace k jeho tvorbě.
Spolupráce obcí ve vybraném regionu (případová studie - Benešovsko)
PAPÍRNÍK, Michal
Cílem práce je identifikovat formy horizontální spolupráce obcí v regionu Benešovsko. Ukazuje, které faktory mají vliv na spolupráci, udržitelnost a přínos pro regionální rozvoj. V teoretické části jsou uvedeny a popsány definice forem horizontální spolupráce, které jsou čerpány z odborné literatury. Je zde popsán zadaný region a představena jednotlivá města a obce. Informace jsou získány studiem vybraných dokumentů, analýzou dokumentů a rozhovory s představiteli vybraných obcí. Praktická část popisuje současnou spolupráci obcí v uvedeném regionu, která probíhá různými formami. Například formou MAS skupin, sdruženími, mikroregiony atd. Výsledkem práce je analýza těchto spoluprací a možný návrh na přínosnější řízení spolupráce.
Československá zahraniční politika v roce 1942. Svazek 2 (1. srpen - 31. prosinec 1942)
Němeček, Jan ; Kuklík, J. ; Jedličková, Blanka ; Němečková, D.
Druhý svazek třetího dílu z projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší dokumenty od srpna do prosince 1942.
The Age of Rudolph II because of Some German Written Documents from 1578-1598. A Historical and Linguistic Study.
Jamal-Aldinová, Diana ; Vodrážková, Lenka (vedoucí práce) ; Ebelová, Ivana (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných pěti německy psaných listin, vydaných Rudolfem II. v Praze v letech 1578-1598, které jsou tak dokladem německého jazyka kanceláří na českém území v 16. století. V práci je pojednáváno o politických a společenských poměrech v českých zemích v poslední čtvrtině 16. a na počátku 17. století, představena je osobnost a život Rudolfa II. a jeho vztah k Praze. Dále jsou nastíněny hlavní prvky a osobnosti kulturního života v rudolfinské Praze, alchymie a vědy, následovány popisem pražské kanceláře Rudolfa II. se zřetelem na německý jazyk. Cílem práce je provést textologickou analýzu se zaměřením na externí a interní rysy listin, a tím tak přispět k výzkumu německého jazyka kanceláří v poslední čtvrtině 16. a na začátku 17. století na území českých zemí.
Syllabus errorum a vybrané dokumenty II. vatikánského koncilu
Lejsal, Tomáš ; Petráček, Tomáš (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
Jádrem diplomové práce je porovnání dokumentu Syllabus errorum s dokumenty II. vatikánského koncilu. Tomu předchází v první části srovnání doby a okolností vzniku obou dokumentů. V další části se zabývám shrnutím poznatků vybrané literatury na toto téma. Vlastní porovnání obou dokumentů, rozčleněné dle logických návazností, představuje hlavní kapitolu. V závěrečné části reflektuji nalezené poznatky, zamýšlím se nad obecnějšími principy a důsledky, které vyplývají z předchozího srovnání, a hledám jejich odraz v současném vývoji.
The Town Vimperk and Its Surroundings in Regard to the German Written Documents by the Princely Family of Eggenberg from the Second Half of the 17th Century. On the German Language in Bohemia.
Kříž, Václav ; Vodrážková, Lenka (vedoucí práce) ; Bok, Václav (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá textologickou analýzou pěti vybraných německy psaných listin vydaných eggenberskou kanceláří v Českém Krumlově mezi lety 1652-1695. V souvislosti s tím se také snaží doplnit i poznatky k historii šumavského města Vimperka a jeho blízkého okolí v době jeho eggenberské správy ve druhé polovině 17. století. Strukturu práce představují dvě její hlavní části, a to část historická a část jazykovědná. V první části práce je přiblížen samotný štýrský rod Eggenberků a jeho knížecí větev působící od roku 1622 i na území jihočeské provenience. Zároveň jsou představeni samotní vystavovatelé analyzovaných listin, Anna Maria (1609-1680) a její syn Johann Christian von Eggenberg (1641-1710), popsána je situace ve městě Vimperku a jeho okolí v rozmezí let 1630-1719 a činnost a produkce kanceláří daného období. Druhá část práce se pak zabývá samotnou textologickou analýzou externích a interních rysů listin. Na základě tohoto textologického rozboru se tak snaží přispět k poznatkům o německém jazyku v Čechách v kontextu šlechtických dvorských kanceláří ve druhé polovině 17. století.
Early New High German Documents of Loket until the Period of he Reign of the Habsburgs in the Czech Lands (1526). A History-Linguistic Study.
Koláříková, Marie ; Vodrážková, Lenka (vedoucí práce) ; Bok, Václav (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá historicko-lingvistickou analýzou osmnácti německy psaných listin v rozmezí let 1364-1517 rozdělených dle původu vzniku na šest královských a dvanáct městských listin, jejichž obsah se váže k městu Loket. První část se zaměřuje na obecné uvedení ke stavu bádání v oblasti dějin a diplomatického materiálu města, dále k dějinám města a na problematiku kanceláří, jazyka a textů kanceláří. Druhá část vychází z listinného materiálu a obsahuje analýzu makrostruktury a mikrostruktury listin. Z analýzy makrostruktury vychází podle použitých formulí struktury modelová struktura analyzovaných listin, která poté slouží jako výchozí struktura pro analýzu mikrostruktury. Mikrostrukturní analýza zjišťuje, jakými jazykovými prostředky jsou jednotlivé části formulovány. Z výsledků práce je patrné, že se struktura listin drží jistého vzoru, který se ovšem od výchozí struktury liší. Struktura královských listin vykazuje oproti listinám městským větší stabilitu jak v rozvržení a použití formulí, tak v jejich jazykové formulaci. Klíčová slova: deutsche Sprache, Historiolinguistik, Urkunden, Geschichte (bis 1526), Böhmen
Československá zahraniční politika po osvobození 1945. (16. 5. - 31. 12. 1945)
Němeček, Jan ; Kuklík, J. ; Jedličková, Blanka ; Němečková, D.
První svazek nové, třetí řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší dokumenty od poloviny května do prosince 1945, které dokumentují zejména obnovu poválečného Československa, československo-sovětské vztahy (zejména odstoupení Podkarpatské Rusi), československo-polský konflikt na Těšínsku, pomoc ze strany UNRRA a další otázky. Dokumenty jsou publikovány včetně historického a edičního úvodu, seznamu dokumentů, anglických resumé a jmenného rejstříku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.