Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 312 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Strukturalistické pojetí divadla Jiřího Veltruského
OTRADOVCOVÁ, Lucie
Bakalářská práce se bude věnovat estetické teorii Jiřího Veltruského. Pokusí se ukázat jakým způsobem Veltruský rozvíjí myšlenky české strukturalistické školy, představí klíčové pojmy, které Veltruský používá a předvede jakým způsobem tyto pojmy využívá k popisu základních rysů divadelního umění. Soustředit se bude především na Veltruského popis vztahu základních složek divadla a roli textu ve vlastní divadelní inscenaci.
"Hudební scéna" - koncertní sál pro město Brno
Zatloukalová, Veronika ; Marek, Jiří (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh konceptu architektonické studie koncertního sálu, konkrétně se jedná o návrh „HUDEBNÍ SCÉNY“ – koncertní sál pro město Brno. V rámci této studie je tedy navržen sál pro 591 návštěvníků. Sál umožňuje účinkování až 90 ti členného orchestru nebo pěveckého sboru. Součástí řešení jsou také provozní a servisní prostory nutné jako zázemí sálu. Hlavní důraz byl však kladen na akustické řešení, dále pak na celkovou přehlednost provozu v budově a návaznost objektu na okolní zástavbu a hlavně na stávající komunikační systém, který se snaží respektovat.
"Hudební scéna" - koncertní sál pro město Brno
Jaroň, Ján ; Žalmanová,, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Diplomová práce má téma „Hudební scéna“ – koncertní sál pro město Brno. Práce se zabývá architektonickou studií koncertního sálu včetně foyeru, provozních a servisních prostor. Sál má kapacitu 724 díváků ve třech podlažích hlediště a dokáže hostovat až 85 hudebníků orchestru a 50 úřastníků sboru. Návrh vytváří architektonické řešení, které respektuje okolní výstabu a zároveň vytváří zajímavý prostor.
Postavení travesti show v mediální kultuře
Provázková, Jana ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Diplomová práce Postavení travesti show v mediální kultuře se zabývá otázkou, zda existuje podobnost mezi způsobem mediální prezentace travesti show a tím, jak lidé o tomto kulturním žánru mluví a smýšlí. Jako výzkumnou metodu jsem zvolila kvalitativní obsahovou analýzu a dotazníkové šetření. Teoretická část se zaměřuje na historii homosexuality, queer culture, queer teorii, travesti show, historii divadla. Praktická část se věnuje získání konkrétních jevů z kvalitativní obsahové analýzy, které jsou následně rozřazeny kódováním do jednotlivých kategorií. Do praktické části této práce je zaměřeno také dotazníkové šetření. Závěrečná kapitola jevy z kvalitativní obsahové analýzy porovnává s odpověďmi z dotazníkového šetření. Na základě tohoto srovnání práce zjišťuje, zda existuje podobnost mezi způsobem mediální prezentace travesti show a tím, jak lidé o tomto kulturním žánru mluví a smýšlí.
Inscenace Orffovy Chytračky v sezóně 2016/2017 v České republice
Kovačič, Josef ; BÁRTA, Martin (vedoucí práce) ; KUSNJER, Ivan (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na významné operní dílo Carla Orffa, které vychází z pohádkové předlohy spisovatelů bratří Grimmů, a jeho uvedení v českých divadlech v sezóně 2016/2017. Velký důraz je kladen na autora samotného a následné pochopení jeho díla v kontextu skladatelova života, vývoje osobitého hudebního stylu i nelehké doby 2. světové války, ve které opera Chytračka vznikala. Práce si dává za cíl poukázat na dvě různá zpracování téhož titulu, jejich odlišnou dramatickou výstavbu i hudební složku a možná všeobecná pěvecká i herecká úskalí jednotlivých rolí. Závěrem jsou definovány podobnosti a rozdíly obou inscenací a nastínění možných motivací v přístupu jejich režisérů.
Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla
Cieślaková, Adriána ; DVOŘÁK, Jan (vedoucí práce) ; SULŽENKO, Jiří (oponent)
Dizertačná práca s názvom Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla skúma rôzne možnosti a cesty umožňujúce rozvíjať tvorivý potenciál jednotlivcov, osobu kreatívneho manažéra, vedenie ľudí v kreatívnych tímoch a napokon smerovať k vytvoreniu a stabilizácii kreatívnej organizácie. Tieto štyri témy tvoria prvé štyri kapitoly dizertačnej práce. Základnou metódou výskumu je syntéza poznatkov od renomovaných autorov v oblasti kreatívneho manažmentu, kulturológie, ekonómie, psychológie a psychiatrie, neurológie, od dramaturgov, režisérov a manažérov. Súčasne sa opieram o výsledky svojho pedagogického pôsobenia na Katedre produkcie DAMU a o vlastné skúsenosti, ktoré si dovoľujem sumarizovať pri jednotlivých popisovaných fenoménoch. Predkladaná dizertačná práca nemá ambíciu stopercentne vyčerpať danú tému, ale priniesť postrehy v nových súvislostiach, nových prepojeniach, najmä na rôzne zdroje tvorivosti a možností kreatívneho riešenia problémov vo vzťahu k manažérskej práci a z hľadiska divadelno - profesijného na osobu dramaturga, čomu je venovaná záverečná, piata kapitola. Touto prácou si kladiem za cieľ dokázať využiteľnosť a účelnosť tvorivého prístupu, ktorý má predpokladám pozitívny vplyv na ľudí, tímy aj celé organizácie ako v kvantitatívnej rovine, najmä v efektívnosti procesov, tak po kvalitatívnej stránke. Tieto poznatky sú už do istej miery spracované v literatúre manažérskej, avšak len zriedka v umelecko – manažérskej. Východiskom výskumu realizovaného v rámci doktorandského štúdia na Katedre alternatívneho a bábkového divadla DAMU je hypotéza, že poznanie a využívanie metód kreatívnych postupov povedie k zvyšovaniu úspešnosti vybraných organizácií, prechodu od kreovania nových myšlienok k ich artikulácii, realizácii a evaluácii, ktorá prinesie ďalší posun motivovaných ľudí, ktorých práca v prvom rade baví. Organizácia rozšíri množstvo a zvýši kvalitu projektov a iných výstupov, spolupracovníkov, divákov, zvýši úroveň finančnej stability, odozvu u mediálnych partnerov.
Skupina bicích nástrojů orchestru Národního divadla v Praze - historie a současnost
Rehberger, Pavel ; MIKOLÁŠEK, Daniel (vedoucí práce) ; Krása, Lubor (oponent)
V diplomové práci se věnuji tématu Historie skupiny bicích nástrojů orchestru Národního divadla v Praze. V úvodní kapitole pojednávám o historii orchestru a dějinách skupiny bicích nástrojů. V další části práce se zmíním o rozšiřování skupiny bicích nástrojů. Dále se zmíním o použití bicích nástrojů ve scénické hudbě a následně o nástrojovém vybavení skupiny a umístění bicích v orchestřišti. V páté kapitole se věnuji konkurznímu řízení, následuje téma mimoslužební činnosti, tzv. rozepisovači. Stěžejní částí mé práce jsou životopisy bývalých i současných členů skupiny bicích nástrojů. V přílohách přikládám několik fotografií, které mapují činnost skupiny a přehlednou tabulku s daty působení jednotlivých hráčů.
Scénické umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy
Pecková Černá, Martina ; ŠTILEC, Jiří (vedoucí práce) ; HYVNAR, Jan (oponent)
Disertační práce Scénická umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy se zaměřuje na vztah státní správy k oboru scénických umění v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku a Německu. Její součástí je přehled základních dokumentů státní kulturní politiky v zemích střední Evropy, zasazení pojmu scénických umění do konceptu kulturních a kreativních průmyslů a ekonomické klasifikace a analýza statistické evidence divadla, hudba a tance ve vybraných zemích. Práce se dále soustředí na resort kultury z pohledu státní správy, strukturu státních orgánů odpovědných za řízení kultury jako celku a jimi zřizovaných státních institucí odpovědných za oblast scénických umění. Součástí je rozbor dotačních nástrojů na podporu umělecké tvorby v oblasti scénických umění.
Gluckova Ifigénie na Tauridě
Cukr, Lubor ; OTAVA, Martin (vedoucí práce) ; ŠIMERDA, Tomáš (oponent)
V této práci se soustředím na zdroje, ze kterých vycházel Christoph Willibald Gluck a Nicolas-Francois Guillard při svém zpracování příběhu o Ifigenii na Tauridě. Zároveň popisuji svou cestu k inscenování tohoto díla ve Slezském divadle Opava.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 312 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.