Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 298 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Divadelní instituce jako značky a jejich ekvita
Tulka, Martin ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
Cílem této práce je přispět k hledání způsobu budování a měření ekvity značky ve specifickém prostředí divadelních institucí. Zvolených cílů je dosaženo konfrontací teoretických východisek budování ekvity značky a praxí vykonávanou divadelními institucemi, která byla zjištěna pomocí polostrukturovaných rozhovorů s marketingovými pracovníky 5 vybraných institucí. Výsledkem je série obecných doporučení k jednotlivým subkategoriím hodnoty značky: loajalitě, povědomí, vnímané kvalitě a asociacím spojených se značkou. Divadelní instituce by měly nad svými značkami přemýšlet strategicky, využívat vhodné nástroje k budování hodnoty značky s ohledem na jejich finanční a časové možnosti, cílové publikum a umělecký záměr stanovený uměleckým vedením. Měly by se zaměřit na identifikaci divácké základny, rozvíjet a podporovat loajalitu diváků, řídit interakci diváků a zaměstnanců, jakožto reprezentantů značky, stanovit jasný positioning a využívat jej v komunikaci, rozvíjet značku i v dalších kanálech komunikace, soustředit se na kvalitu poskytovaného servisu, zajistit soulad asociací zákazníků s koncepcí značky a odlišit se od konkurence. Tato doporučení být adaptována divadelními institucemi a využita pro efektivnější budování hodnoty značky.
Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru
Dubnová, Tereza ; Remiáš, Ondrej (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkové organizace z oblasti kultury, konkrétně Horáckým divadlem Jihlava. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretická východiska, další část analyzuje současné hospodaření organizace. Závěr obsahuje návrhy a doporučení pro optimalizaci nákladů a zlepšení finanční situace sestavené po celkovém zhodnocení hospodaření organizace veřejného sektoru.
Přínos vybraných metod dramatické výchovy pro rozvoj klíčových kompetencí dětí
OŠMEROVÁ KOUBOVÁ, Lenka
Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol. Prostřednictvím první až třetí kapitoly je možné seznámit se s pojmy dramatická výchova, metody dramatické výchovy, divadlo, klíčové kompetence. Nechybí rovněž komparace požadovaných výstupů v oblasti klíčových kompetencí a cílů dramatické výchovy. Čtvrtou kapitolu tvoří vlastní výzkumné šetření, které se vztahuje ke stanovenému výzkumnému problému, a to přínosu vybraných metod dramatické výchovy pro rozvoj klíčových kompetencí dětí.
Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí
Žvak, Ondřej ; Plášil, Jiří (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Hlavním cílem při zpracování studie bylo vytvoření nového sálu o kapacitě cca 600 diváků. Při mém návrhu jsem kladl důraz hlavně na multifunkčnost sálu, který tak může být využíván pro různé kulturní akce jako je divadlo, plesy, výstavy, přehlídky a podobné aktivity. Dále pak na zajištění kvalitního zázemí souvisejícího s multifunkčním sálem. Jako důležitou součást projektu považuji zkulturnění okolí navrhovaného objektu. Vzhled budovy nové scény je silně ovlivněn stísněným prostorem pro výstavbu. S ohledem na těsné sousedství historických budov (kostel Nanebevzetí Panny Marie, fara, Besední dům) byl objekt navržen minimalisticky jako bílý blok s plochou střechou s prolehčeným prvním a druhým podlažím. Členění fasády navazuje na stávající Besední dům. Jednotlivé patrové bloky jsou navzájem asymetricky posunuty tak, že druhé a třetí patro koresponduje se zalomením uliční čáry, přičemž přízemí podélně navazuje na původní Besední dům a vytváří tak podloubí. Interiér nové scény je také záměrně minimalistický, aby lépe vynikla kulturní náplň, pro kterou návštěvník do budovy přichází. Použity jsou světlé barvy (bílá, světle šedá) a omezený počet materiálů (omítka, beton, mramor, sklo, dřevo). Dominantním prvkem interiéru se ve foyer stává kazetová konstrukce železobetonového stropu, která záměrně není kryta podhledem. Také svislé lamely pohyblivého zastínění oken vytváří zajímavé světelné efekty. Monolitické schodiště s protisměrně rozepjatými rameny působí jako konstrukční socha.
Slovácké divadlo I.
Frolík, Jakub ; Palacký, Ivan (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Hlavním urbanistickým konceptem je navázání a doplnění dvojice samostatně stojích budov – Slováckého muzea a kulturního centra Hvězda. Návrhem divadelní budovy vznikne v blízkosti kulturní oblast, kde se jednotlivé funkce navzájem doplňují a podporují. Pomocí navýšeného provaziště je vytvořena výšková dominanta, která se nachází na pohledové ose z centra města. Divadlo se tak stává městotvorným prvkem. K parcela je lokalizován dnes již boční vstup do Kina Hvězda a návrh svým umístněním vytváří mezi stavbami dialog a společný před prostor, který je adekvátní významu stavby, avšak neomezuje funkčnost parku. Od komunikace na severní straně parcely je navržen nový objekt, který odklání hluk a vytváří klid kolem stavby.
Návštěvnost vybraných kulturních zařízení v období 2009-2014 ve světle statistiky: Kulturní participace v mezinárodním srovnání
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Roční statistická šetření v oblasti kulturních institucí zahrnují různě členěný ukazatel počtu návštěvníků a v posledních letech i počtu virtuálních návštěv. Z oblasti pokrytých těmito šetřeními se problematika zvýšení či poklesu návštěvnosti týká zejména kulturního dědictví a živé umělecké tvorby. Největší zájem projevovala veřejnost o nabídky služeb knihoven, muzeí a galerií, historických památek a divadel.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kulturní instituce financované z veřejného rozpočtu, zřizované obcemi a městy v roce 2016
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Údaje zjišťované NIPOS na základě zákona o státní statistické službě čís. 89/1995 Sb. popisují podporu vybraných kulturních institucí z veřejného rozpočtu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kulturní instituce financované z veřejného rozpočtu, zřizované obcemi a městy v roce 2015
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Údaje zjišťované NIPOS na základě zákona o státní statistické službě čís. 89/1995 Sb. popisují podporu vybraných kulturních subjektů z veřejného rozpočtu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kulturní instituce financované z veřejného rozpočtu, zřizované obcemi a městy v roce 2014
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Údaje zjišťované NIPOS na základě zákona o státní statistické službě čís. 89/1995 Sb. popisují podporu kulturních institucí z veřejného rozpočtu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza a rozvoje kultury ČR v letech 2000-2013
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Hodnocení vývoje činnosti vybraných kulturních zařízení na území České republiky mezi lety 2000-2013 s jistým důrazem na rouźlišení předcházejícího dopadům světové finanční krize od roku 2007 a navazujícího období zotavování. Široké spektrum kulturních činností bylo zúženo na základě disponibilních dat pocházejících převážně ze statistického zjišťování NIPOS. Analýza se tak zaměřuje na oblast muzeí, galerií, památkových objektů, knihoven, divadel, periodického tisku a neperiodických publikací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 298 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.