Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 300 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2017. 2. díl, Umění - divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Razáková, Jana ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2016. Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Situační komedie Antonína Procházky
Adamcová, Veronika ; Smrčka, Jiří (vedoucí práce) ; Brožová, Věra (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem situačních komedií současného tvůrce autorského typu inscenací, Antonína Procházky. Zařazení autora mezi tvůrce autorského typu inscenací vymezuje Procházku jako autora, který si své hry píše, režíruje a také v nich hraje. Práce si klade za cíl analyzovat komedie autora z hlediska způsobu výstavby rovin situační komedie a z hlediska způsobu výstavby komických situací a práce s humorem. Pokusím se tudíž zjistit, zda existují rysy a postupy, které jsou pro autorovu tvorbu příznačné, a nakolik jeho tvorba respektuje a využívá ustálená pravidla svého žánru. Součástí je též práce s odbornou literaturou a analýza dostupných odborných recenzí a dobových ohlasů. V úvodu práce představuji cíle a strukturu diplomové práce. V první části práce stručně popisuji život autora, podrobněji se pak zabývám inspirací a skutečnostmi, jež ovlivnily autorovu tvorbu. Pro ucelený pohled na danou problematiku je práce doplněna o teoretické zakotvení situační komedie, jejích znaků, rovin a budování komiky. V hlavní části práce se zaměřuji na morfologii veseloher autora, které analyzuji z hlediska způsobu výstavby rovin a z hlediska způsobu výstavby komických situací a práce s humorem, přičemž vycházím z teoretického ukotvení daných pojmů. V závěru práce představuji výsledky svého...
Divadelní instituce jako značky a jejich ekvita
Tulka, Martin ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
Cílem této práce je přispět k hledání způsobu budování a měření ekvity značky ve specifickém prostředí divadelních institucí. Zvolených cílů je dosaženo konfrontací teoretických východisek budování ekvity značky a praxí vykonávanou divadelními institucemi, která byla zjištěna pomocí polostrukturovaných rozhovorů s marketingovými pracovníky 5 vybraných institucí. Výsledkem je série obecných doporučení k jednotlivým subkategoriím hodnoty značky: loajalitě, povědomí, vnímané kvalitě a asociacím spojených se značkou. Divadelní instituce by měly nad svými značkami přemýšlet strategicky, využívat vhodné nástroje k budování hodnoty značky s ohledem na jejich finanční a časové možnosti, cílové publikum a umělecký záměr stanovený uměleckým vedením. Měly by se zaměřit na identifikaci divácké základny, rozvíjet a podporovat loajalitu diváků, řídit interakci diváků a zaměstnanců, jakožto reprezentantů značky, stanovit jasný positioning a využívat jej v komunikaci, rozvíjet značku i v dalších kanálech komunikace, soustředit se na kvalitu poskytovaného servisu, zajistit soulad asociací zákazníků s koncepcí značky a odlišit se od konkurence. Tato doporučení být adaptována divadelními institucemi a využita pro efektivnější budování hodnoty značky.
Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru
Dubnová, Tereza ; Remiáš, Ondrej (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkové organizace z oblasti kultury, konkrétně Horáckým divadlem Jihlava. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretická východiska, další část analyzuje současné hospodaření organizace. Závěr obsahuje návrhy a doporučení pro optimalizaci nákladů a zlepšení finanční situace sestavené po celkovém zhodnocení hospodaření organizace veřejného sektoru.
Přínos vybraných metod dramatické výchovy pro rozvoj klíčových kompetencí dětí
OŠMEROVÁ KOUBOVÁ, Lenka
Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol. Prostřednictvím první až třetí kapitoly je možné seznámit se s pojmy dramatická výchova, metody dramatické výchovy, divadlo, klíčové kompetence. Nechybí rovněž komparace požadovaných výstupů v oblasti klíčových kompetencí a cílů dramatické výchovy. Čtvrtou kapitolu tvoří vlastní výzkumné šetření, které se vztahuje ke stanovenému výzkumnému problému, a to přínosu vybraných metod dramatické výchovy pro rozvoj klíčových kompetencí dětí.
Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí
Žvak, Ondřej ; Plášil, Jiří (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Hlavním cílem při zpracování studie bylo vytvoření nového sálu o kapacitě cca 600 diváků. Při mém návrhu jsem kladl důraz hlavně na multifunkčnost sálu, který tak může být využíván pro různé kulturní akce jako je divadlo, plesy, výstavy, přehlídky a podobné aktivity. Dále pak na zajištění kvalitního zázemí souvisejícího s multifunkčním sálem. Jako důležitou součást projektu považuji zkulturnění okolí navrhovaného objektu. Vzhled budovy nové scény je silně ovlivněn stísněným prostorem pro výstavbu. S ohledem na těsné sousedství historických budov (kostel Nanebevzetí Panny Marie, fara, Besední dům) byl objekt navržen minimalisticky jako bílý blok s plochou střechou s prolehčeným prvním a druhým podlažím. Členění fasády navazuje na stávající Besední dům. Jednotlivé patrové bloky jsou navzájem asymetricky posunuty tak, že druhé a třetí patro koresponduje se zalomením uliční čáry, přičemž přízemí podélně navazuje na původní Besední dům a vytváří tak podloubí. Interiér nové scény je také záměrně minimalistický, aby lépe vynikla kulturní náplň, pro kterou návštěvník do budovy přichází. Použity jsou světlé barvy (bílá, světle šedá) a omezený počet materiálů (omítka, beton, mramor, sklo, dřevo). Dominantním prvkem interiéru se ve foyer stává kazetová konstrukce železobetonového stropu, která záměrně není kryta podhledem. Také svislé lamely pohyblivého zastínění oken vytváří zajímavé světelné efekty. Monolitické schodiště s protisměrně rozepjatými rameny působí jako konstrukční socha.
Slovácké divadlo I.
Frolík, Jakub ; Palacký, Ivan (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Hlavním urbanistickým konceptem je navázání a doplnění dvojice samostatně stojích budov – Slováckého muzea a kulturního centra Hvězda. Návrhem divadelní budovy vznikne v blízkosti kulturní oblast, kde se jednotlivé funkce navzájem doplňují a podporují. Pomocí navýšeného provaziště je vytvořena výšková dominanta, která se nachází na pohledové ose z centra města. Divadlo se tak stává městotvorným prvkem. K parcela je lokalizován dnes již boční vstup do Kina Hvězda a návrh svým umístněním vytváří mezi stavbami dialog a společný před prostor, který je adekvátní významu stavby, avšak neomezuje funkčnost parku. Od komunikace na severní straně parcely je navržen nový objekt, který odklání hluk a vytváří klid kolem stavby.
Návštěvnost vybraných kulturních zařízení v období 2009-2014 ve světle statistiky: Kulturní participace v mezinárodním srovnání
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Roční statistická šetření v oblasti kulturních institucí zahrnují různě členěný ukazatel počtu návštěvníků a v posledních letech i počtu virtuálních návštěv. Z oblasti pokrytých těmito šetřeními se problematika zvýšení či poklesu návštěvnosti týká zejména kulturního dědictví a živé umělecké tvorby. Největší zájem projevovala veřejnost o nabídky služeb knihoven, muzeí a galerií, historických památek a divadel.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kulturní instituce financované z veřejného rozpočtu, zřizované obcemi a městy v roce 2016
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Údaje zjišťované NIPOS na základě zákona o státní statistické službě čís. 89/1995 Sb. popisují podporu vybraných kulturních institucí z veřejného rozpočtu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kulturní instituce financované z veřejného rozpočtu, zřizované obcemi a městy v roce 2015
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Údaje zjišťované NIPOS na základě zákona o státní statistické službě čís. 89/1995 Sb. popisují podporu vybraných kulturních subjektů z veřejného rozpočtu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 300 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.