Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 306 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla
Cieślaková, Adriána ; DVOŘÁK, Jan (vedoucí práce) ; SULŽENKO, Jiří (oponent)
Dizertačná práca s názvom Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla skúma rôzne možnosti a cesty umožňujúce rozvíjať tvorivý potenciál jednotlivcov, osobu kreatívneho manažéra, vedenie ľudí v kreatívnych tímoch a napokon smerovať k vytvoreniu a stabilizácii kreatívnej organizácie. Tieto štyri témy tvoria prvé štyri kapitoly dizertačnej práce. Základnou metódou výskumu je syntéza poznatkov od renomovaných autorov v oblasti kreatívneho manažmentu, kulturológie, ekonómie, psychológie a psychiatrie, neurológie, od dramaturgov, režisérov a manažérov. Súčasne sa opieram o výsledky svojho pedagogického pôsobenia na Katedre produkcie DAMU a o vlastné skúsenosti, ktoré si dovoľujem sumarizovať pri jednotlivých popisovaných fenoménoch. Predkladaná dizertačná práca nemá ambíciu stopercentne vyčerpať danú tému, ale priniesť postrehy v nových súvislostiach, nových prepojeniach, najmä na rôzne zdroje tvorivosti a možností kreatívneho riešenia problémov vo vzťahu k manažérskej práci a z hľadiska divadelno - profesijného na osobu dramaturga, čomu je venovaná záverečná, piata kapitola. Touto prácou si kladiem za cieľ dokázať využiteľnosť a účelnosť tvorivého prístupu, ktorý má predpokladám pozitívny vplyv na ľudí, tímy aj celé organizácie ako v kvantitatívnej rovine, najmä v efektívnosti procesov, tak po kvalitatívnej stránke. Tieto poznatky sú už do istej miery spracované v literatúre manažérskej, avšak len zriedka v umelecko – manažérskej. Východiskom výskumu realizovaného v rámci doktorandského štúdia na Katedre alternatívneho a bábkového divadla DAMU je hypotéza, že poznanie a využívanie metód kreatívnych postupov povedie k zvyšovaniu úspešnosti vybraných organizácií, prechodu od kreovania nových myšlienok k ich artikulácii, realizácii a evaluácii, ktorá prinesie ďalší posun motivovaných ľudí, ktorých práca v prvom rade baví. Organizácia rozšíri množstvo a zvýši kvalitu projektov a iných výstupov, spolupracovníkov, divákov, zvýši úroveň finančnej stability, odozvu u mediálnych partnerov.
Skupina bicích nástrojů orchestru Národního divadla v Praze - historie a současnost
Rehberger, Pavel ; MIKOLÁŠEK, Daniel (vedoucí práce) ; Krása, Lubor (oponent)
V diplomové práci se věnuji tématu Historie skupiny bicích nástrojů orchestru Národního divadla v Praze. V úvodní kapitole pojednávám o historii orchestru a dějinách skupiny bicích nástrojů. V další části práce se zmíním o rozšiřování skupiny bicích nástrojů. Dále se zmíním o použití bicích nástrojů ve scénické hudbě a následně o nástrojovém vybavení skupiny a umístění bicích v orchestřišti. V páté kapitole se věnuji konkurznímu řízení, následuje téma mimoslužební činnosti, tzv. rozepisovači. Stěžejní částí mé práce jsou životopisy bývalých i současných členů skupiny bicích nástrojů. V přílohách přikládám několik fotografií, které mapují činnost skupiny a přehlednou tabulku s daty působení jednotlivých hráčů.
Scénické umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy
Pecková Černá, Martina ; ŠTILEC, Jiří (vedoucí práce) ; HYVNAR, Jan (oponent)
Disertační práce Scénická umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy se zaměřuje na vztah státní správy k oboru scénických umění v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku a Německu. Její součástí je přehled základních dokumentů státní kulturní politiky v zemích střední Evropy, zasazení pojmu scénických umění do konceptu kulturních a kreativních průmyslů a ekonomické klasifikace a analýza statistické evidence divadla, hudba a tance ve vybraných zemích. Práce se dále soustředí na resort kultury z pohledu státní správy, strukturu státních orgánů odpovědných za řízení kultury jako celku a jimi zřizovaných státních institucí odpovědných za oblast scénických umění. Součástí je rozbor dotačních nástrojů na podporu umělecké tvorby v oblasti scénických umění.
Gluckova Ifigénie na Tauridě
Cukr, Lubor ; OTAVA, Martin (vedoucí práce) ; ŠIMERDA, Tomáš (oponent)
V této práci se soustředím na zdroje, ze kterých vycházel Christoph Willibald Gluck a Nicolas-Francois Guillard při svém zpracování příběhu o Ifigenii na Tauridě. Zároveň popisuji svou cestu k inscenování tohoto díla ve Slezském divadle Opava.
Ema Destinnová: Propojení osobního života s jejím profesním působením
Dobešová, Hana ; MÁROVÁ, Libuše (vedoucí práce) ; BÁRTA, Martin (oponent)
Cílem této práce je proniknout blíže do povahy světové pěvkyně Emy Destinnové a odhalit četné spojitosti mezi osobním životem a profesním působením této slavné pěvkyně. Nejdříve se zaměřuje na oblasti, které měly vliv na utváření osobnosti a následně i kariéry pěvkyně (povaha, zázemí, výchova, zájmy, osoby důležité pro rozvoj kariéry). Dále podrobně rozebírá významné pracovní i osobní vztahy pěvkyně s důrazem na častou vzájemnou propojenost mezi těmito dvěma oblastmi. Také se zaměřuje na aspekty osobnosti, jež způsobovaly vnitřní rozpolcenost pěvkyně, popisuje její potřebu klidu a samoty, ale také blízké osoby, následně je zde popsán intenzivní vztah s její společnicí a blízkou přítelkyní Marií Martínkovou. Velký důraz je v závěru práce kladen na výrazný povahový rys pěvkyně, jenž měl za následek úpadek její kariéry. Přínos práce je jednak v pochopení a vysvětlení některých událostí v profesním životě pěvkyně s ohledem na příčiny v životě osobním a naopak, hlavně pak ale v poznání, že není všechno zlato, co se třpytí. A že i hvězda světových rozměrů oplývající bohatstvím a slávou může prožívat své osobní peklo, aniž by o tom svět věděl či pro ni něco udělal, když nastane nouze (jako v závěru jejího života).
Shakespearovo dílo ve verzi Reduced Shakespeare Company (RSC)
KŘEPELOVÁ, Magdaléna
Tato bakalářská práce ze zabývá zkrácenou verzí 37 divadelních her Williama Shakespeara, kterou jako divadelní inscenaci pod názvem The Complete Works of William Shakespeare (abridged) uvádí Reduced Shakespeare Company. Práce nejprve definuje pojmy kultura, popkultura a jejich přesahy. Ve druhé kapitole se blíže věnuje vzniku a působení RSC, třetí kapitola shrnuje historii krácení Shakespearových her. Čtvrtá kapitola se nejprve zabývá aktuálností Shakespearových her, dále alžbětinskou inscenační praxí a končí analýzou práce RSC s jednotlivými Shakespearovými texty. V páté kapitole se bakalářská práce věnuje problémům překladu inscenace do češtiny a její domestikaci v českém prostředí. Poslední kapitola dokumentuje další přesahy Shakespearových her do českého prostředí.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2017. 2. díl, Umění - divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Razáková, Jana ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2016. Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Situační komedie Antonína Procházky
Adamcová, Veronika ; Smrčka, Jiří (vedoucí práce) ; Brožová, Věra (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem situačních komedií současného tvůrce autorského typu inscenací, Antonína Procházky. Zařazení autora mezi tvůrce autorského typu inscenací vymezuje Procházku jako autora, který si své hry píše, režíruje a také v nich hraje. Práce si klade za cíl analyzovat komedie autora z hlediska způsobu výstavby rovin situační komedie a z hlediska způsobu výstavby komických situací a práce s humorem. Pokusím se tudíž zjistit, zda existují rysy a postupy, které jsou pro autorovu tvorbu příznačné, a nakolik jeho tvorba respektuje a využívá ustálená pravidla svého žánru. Součástí je též práce s odbornou literaturou a analýza dostupných odborných recenzí a dobových ohlasů. V úvodu práce představuji cíle a strukturu diplomové práce. V první části práce stručně popisuji život autora, podrobněji se pak zabývám inspirací a skutečnostmi, jež ovlivnily autorovu tvorbu. Pro ucelený pohled na danou problematiku je práce doplněna o teoretické zakotvení situační komedie, jejích znaků, rovin a budování komiky. V hlavní části práce se zaměřuji na morfologii veseloher autora, které analyzuji z hlediska způsobu výstavby rovin a z hlediska způsobu výstavby komických situací a práce s humorem, přičemž vycházím z teoretického ukotvení daných pojmů. V závěru práce představuji výsledky svého...
Divadelní instituce jako značky a jejich ekvita
Tulka, Martin ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
Cílem této práce je přispět k hledání způsobu budování a měření ekvity značky ve specifickém prostředí divadelních institucí. Zvolených cílů je dosaženo konfrontací teoretických východisek budování ekvity značky a praxí vykonávanou divadelními institucemi, která byla zjištěna pomocí polostrukturovaných rozhovorů s marketingovými pracovníky 5 vybraných institucí. Výsledkem je série obecných doporučení k jednotlivým subkategoriím hodnoty značky: loajalitě, povědomí, vnímané kvalitě a asociacím spojených se značkou. Divadelní instituce by měly nad svými značkami přemýšlet strategicky, využívat vhodné nástroje k budování hodnoty značky s ohledem na jejich finanční a časové možnosti, cílové publikum a umělecký záměr stanovený uměleckým vedením. Měly by se zaměřit na identifikaci divácké základny, rozvíjet a podporovat loajalitu diváků, řídit interakci diváků a zaměstnanců, jakožto reprezentantů značky, stanovit jasný positioning a využívat jej v komunikaci, rozvíjet značku i v dalších kanálech komunikace, soustředit se na kvalitu poskytovaného servisu, zajistit soulad asociací zákazníků s koncepcí značky a odlišit se od konkurence. Tato doporučení být adaptována divadelními institucemi a využita pro efektivnější budování hodnoty značky.
Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru
Dubnová, Tereza ; Remiáš, Ondrej (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkové organizace z oblasti kultury, konkrétně Horáckým divadlem Jihlava. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretická východiska, další část analyzuje současné hospodaření organizace. Závěr obsahuje návrhy a doporučení pro optimalizaci nákladů a zlepšení finanční situace sestavené po celkovém zhodnocení hospodaření organizace veřejného sektoru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 306 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.