Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zastupování výkonných umělců
Rozkovec, Richard Juan ; SRSTKA, Jiří (vedoucí práce) ; LEŠKA, Rudolf (oponent)
Tato práce se zaměřuje na problematiku zastupování výkonných umělců v České republice a její další možný vývoj. Přináší užití termínů manažer a agent a jejich vymezení na základě oblasti činností, které se v rámci své práci pro klienta, umělce, věnují. Dále práce rozebírá formy možnosti zastupování umělců a velkou část věnuje rozboru právních vztahů mezi zastoupený umělcem a jeho agentem/manažerem s rozborem jednotlivých smluvních typů. V neposlední řadě se také zabývá komparací tuzemských modelů zastupování s modely západní Evropy, převážně anglosaského prostředí.
Nová média v práci s divadelním publikem
Zavřelová, Eva ; JEŽEK, Vlastimil (vedoucí práce) ; SULŽENKO, Jiří (oponent)
Předkládaná práce se věnuje problematice využití nových médií a implementace současných trendů online komunikace v prostředí divadel. V první části jsou definovány nejdůležitější pojmy a představeny hlavní platformy online komunikace. Následuje komparativní analýza komunikace pěti českých divadel na sociálních sítích – jedná se o Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, Městské divadlo Zlín, Moravské divadlo v Olomouci a Klicperovo divadlo v Hradci Králové. V další části je pak vyhodnocen výzkum publika Jihočeského divadla s důrazem na online komunikaci a participaci, který byl realizován ve spolupráci s tímto divadlem. Na základě tohoto výzkumu a komparativní analýzy jsou v práci formulována doporučení pro komunikační strategii Jihočeského divadla.
Režim de minimis v rámci financování divadel
Jonášová, Helena ; DVOŘÁKOVÁ, Jana (vedoucí práce) ; SOUČKOVÁ, Jaroslava (oponent)
Překládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku režimu de minimis v rámci financování divadel v České republice. Režim de minimis je jedním z nástrojů spravování financí z veřejných rozpočtů ve vztahu k podnikům na území členských států Evropské unie. Protože se jedná o prvek tzv. veřejné podpory se značně selektivními rysy, je s ohledem na ochranu hospodářské soutěže regulován prostřednictvím řady legislativních aktů Evropské unie. Tyto regulace ve formě nařízení pak přímo zasahují do právních řádů jednotlivých členských zemí. Cílem diplomové práce je zmapovat, do jaké míry ovlivňuje režim de minimis možnosti českých divadel získávat dotace a granty z veřejných rozpočtů a tedy zjistit, jak v konečném důsledku ovlivňuje právo Evropské unie finanční situaci divadel. Zkoumaná je nicméně také situace na straně poskytovatele, a to na všech úrovních, aby bylo možné definovat problematiku celkově. Teoretickým podkladem práce jsou relevantní právní akty, iniciované Komisí EU a komentáře k nim. Nedílnou součástí práce jsou také grantové a dotační výzvy jednotlivých poskytovatelů v ČR. Praktická část diplomové práce se opírá o zevrubný výzkum českých divadel a jejich vztahu k režimu de minimis. Cenný zdrojem dat byl také Rejstřík registru de minimis.
Marketingový audit festivalu Divadlená Nitra
Surovková, Simona ; JEŽEK, Vlastimil (vedoucí práce) ; SYROVÝ, Daniel (oponent)
Divadelná Nitra je medzinárodný divadelný festival s vyše 20-ročnou tradíciou, ktorý každoročne prináša do Nitry výber najlepších európskych inscenácií sezóny. Svojim návštevníkom ponúka prezentáciu špičkových diel súčasného činoherného divadla s presahom do tanečného, pohybového, výtvarného a hudobného umenia, nové a inšpiratívne umelecké formy, bohatý sprievodný a pracovný program, a množstvo iných umeleckých a kultúrnych aktivít. Festival je medzinárodne uznávaným kultúrnym podujatím a má zásadný význam v kontexte súčasného slovenského divadelného umenia. Napriek tomu, podobne ako veľa iných neziskových organizácií, každým rokom bojuje o zachovanie stabilnej finančnej situácie a aj pri vynaložení enormnej snahy a dlhoročných skúsenostiach manažmentu sa niektorým organizačným problémom nevyhne. Viaceré z nich súvisia s marketingom organizácie. Cieľom marketingového auditu je zanalyzovať aktuálnu situáciu, v ktorej sa festival Divadelná Nitra nachádza, zhodnotiť stav vlastných marketingových aktivít a na základe zistených výsledkov navrhnúť riešenia, ktoré by mohli pomôcť k zlepšeniu fungovania marketingu Divadelnej Nitry.
Koordinace a řízení divadelních složek
Lázňovský, Michal ; KLÍMA, Miloslav (vedoucí práce) ; MATHÉ, Ivo (oponent)
Dizertace s názvem Koordinace a řízení divadelních složek aneb Strategický a projektový management pro divadlo zkoumá možnosti aplikace a využití teorie strategického plánování a projektového řízení v divadelní praxi. Práce má hierarchickou strukturu a postupuje směrem shora dolů, tedy od strategických úvah na úrovni vrcholového managementu k jejich naplňování pomocí konkrétních projektů.
Divadelní pokladny v Praze
Piliarik, Kateřina ; SULŽENKO, Jiří (vedoucí práce) ; JEŽEK, Vlastimil (oponent)
Práce se zabývá divadelními pokladnami v Praze. Představuje oblasti, které jsou v uvažování o významu divadelní pokladny klíčové - distribuce informací, vzhled a umístění pokladny, cenová politika a podpora prodeje. Zabývá se také segmentací publika a možnostmi jeho rozvoje. Práce je strukturovaná od obecně platných marketingových poznatků po praktické analýzy pokladen pěti vybraných pražských divadel. V teoretické části přináší několik konkrétních vysvětlení, proč je důležité vnímat pokladnu jako efektivní marketingový nástroj. Praktická část představuje vybrané pokladny a zkoumá tato kritéria: vzhled pokladny, podoba vstupenky, distribuce informací a úroveň prodeje upomínkových předmětů divadla.
Změna vedení divadla
Němečková, Tereza ; PROKOP, Petr (vedoucí práce) ; PLAMÍNEK, Jiří (oponent)
Jak úspěšně řídit změnu ve vedení divadla? Tato výzkumná otázka stála na počátku diplomové práce. Předmětem zájmu je role ředitele a její manažerské aspekty. Ve třech případových studiích (divadla Na zábradlí, pod Palmovkou a na Vinohradech) mapuji proces výměny managementu divadla. Výsledky interpretuji v kontextu uměleckého, veřejného, ale též ziskového sektoru. Případové studie slouží za prostředek pro formulaci Lessons Learned, zobecnění klíčových momentů a bariér úspěšné změny odvozených z konkrétních příkladů. Z popisovaných problémů vystupuje potřeba manažerského přístupu k vedení divadla. Účelem práce je argumentovat pro tento úhel pohledu, kdy je management chápán jako svébytná odbornost, která má svoje místo i v uměleckém světě. Jelikož se jedná o prostředí příspěvkových organizací města, nelze opominout vliv zřizovatele jakožto činitele změny. Vycházím z předpokladu, že místo systémové změny se budeme stále častěji setkávat s konkursy na management divadla. Prvotním cílem práce je poznat proces změny, porozumět jeho kritickým oblastem a navrhnout možná řešení. Dalším záměrem je přispět k debatě o potřebě manažerského přístupu k vedení uměleckých organizací.
Transformace operního souboru Jihočeského divadla ?
Krenčíková, Eva ; SRSTKA, Jiří (vedoucí práce) ; KOFROŇ, Petr (oponent)
Tématem práce je především zkoumání různých typů provozování operního souboru v Jihočeském divadle. Autorka se zaměřuje na současný repertoárový provoz a na potenciální provoz tzv. semistagiony, který by nastal po provedené transformaci operního souboru. Dále zkoumá provoz stagiony, jenž je typický pro provoz opery v zahraničí. Cílem práce je především analyzovat tyto modely provozu a zhodnotit je především z ekonomického, ale také z uměleckého a organizačně funkčního hlediska. Ačkoli se diplomová práce zaměřuje na Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, podobné problémy týkající se operního souboru řeší i další vícesouborová divadla v regionech, tudíž i tam by práce mohla mít využití.
Současný systém subvencování divadla ve Francii
Hořejší, Anna ; SVOBODOVÁ, Doubravka (vedoucí práce) ; NEKOLNÝ, Bohumil (oponent)
Tato práce se zevrubně zabývá současnou podobou francouzské divadelní sítě, zejména jejím financováním a ukotvením v kulturní politice francouzského státu. Komplexně popisuje typy divadelních institucí a způsob jejich fungování. Největší část práce je pak věnována typům subvencí, způsobu jejich rozdělování a kritériím pro jejich získání. Práce zároveň zběžně mapuje proces divadelní decentralizace ve Francii a jeho důsledky.
Propagace divadel v sociálních médiích
Nováková, Gabriela ; JEŽEK, Vlastimil (vedoucí práce) ; SULŽENKO, Jiří (oponent)
Bakalářská práce v první části představuje pojem sociální média, jejich konkrétní typy a dále specifika marketingu neziskových kulturních organizací. Shrnuje několik zásadních doporučení, jakým způsobem se sociálními médii pracovat z hlediska tvorby obsahu, zejména se sítí Facebook. Druhá část se věnuje třem konkrétním pražským divadlům a jejich užívání sociálních médií v praxi. To je podrobeno stručné analýze. Závěr hodnotí práci zkoumaných divadel se sociálními médii a nastiňuje možnosti, jak jejich využívání v těchto institucích zefektivnit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.