Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Elementary Processes at Low Temperatures - Reactions of H3+ and N2H+ in Afterglow Plasmas
Kálosi, Ábel ; Plašil, Radek (vedoucí práce) ; Rubovič, Peter (oponent) ; Španěl, Patrik (oponent)
Elektron-iontová rekombinace a iont-neutrální interakce hrají klí- ̌covou roli v chemickém vývoji molekul v mezihv̌ezdném prostoru. Podmínky v mezihv̌ezdném prostoru p̌ri kterých tyto procesy probí- hají zahrnují široký rozsah teplot a hustot ̌cástic. Tato práce je zam̌e- ̌rena na experimentální studium uvedených nízkoteplotních proces̊u v teplotním rozsahu od 30 K do 300 K, zejména na reakce malých molekul obsahujících vodíkové atomy. Použitá experimentální tech- nika je založena na kombinaci prosťredí dohasínajícího plazmatu se Continuous Wave Cavity Ring-down spektrometrem. Mezi ťri hlavní výstupy práce paťrí: Za prvé: studium izotopického systému iont̊u H3 + obsahující protony a deuterony. Pr̊ub̌eh izotopické frakcionace ve srážkách s vodíkem a deuteriem byl studován v nízkoteplotních výbojích, v nominálním rozsahu teplot od 80 K do 140 K. V experimen- tech byly odvozeny relativní koncentrace iont̊u, nezbytné pro studium izotopických efekt̊u v elektron-iontové rekombinaci v dohasínajícím plazmatu studovaných iont̊u. Za druhé: vibrǎcní spektroskopie iont̊u N2H+ zam̌ěrená na takzvané "first overtone" (2ν1 pás) p̌rechody a termometrie využitím iont̊u. Experimenty p̌redstavují první krok k studiu elektron-iontové rekombinace vybraného iontu. Za ťretí: stu- dium role para/ortho spinových stav̊u v...
A model of resonant collisions of electrons with molecules and molecular ions
Váňa, Martin ; Houfek, Karel (vedoucí práce) ; Cejnar, Pavel (oponent) ; Mašín, Zdeněk (oponent)
Dvojrozměrný model rezonančních srážek elektronu s molekulami, s jedním jaderným a jedním elektronovým stupněm volnosti, představený skupinou Hou- fek, Rescigno a McCurdy [Phys. Rev. A 73, 032721 (2006)] a jemu podobný dvojdimenzionální model disociativní rekombinace s potenciálem navrženým E. Hamiltonem [Ph.D. thesis, University of Colorado (2003)] jsou formulovány v časově závislém obraze a numericky vyřešeny pomocí metody konečných prvků, diskrétní reprezentace proměnné, vnějšího komplexního škálování a zobecněné Crank-Nicolsonovy metody. Na modelu srážek elektronu s molekulami ilustru- jeme jak časově závislý výpočet umožňuje hluboký vhled do dynamiky a odha- luje původ oscilačních strukur v účinných průřezech procesů vibrační excitace, pokud jsou účinné průřezy vyčísleny nejen v čase potřebném pro správnou kon- vergenci konečných hodnot, ale také v charakteristických okamžicích, jež jsou dány vývojem systému. Skrze časově závislý výpočet dále poukzujeme na kom- plexní charakter dynamiky modelu disociativní rekombinace a navrhujeme inter- pretaci mechanismu rekombinačního procesu. Navrhujeme také několik postupů pro vysvětlení ostrých struktur v účinných průřezech disociativní rekombinace a...
Studium rekombinace molekulárních iontů s elektrony za nízkých teplot
Kálosi, Ábel ; Plašil, Radek (vedoucí práce) ; Kudrna, Pavel (oponent)
Předmětem práce je experimentální studium rekombinace molekulárních iontů s elektrony v dohasínajícím plazmatu při nízkých teplotách (< 300 K). Jsou zde popsány základy používaných diagnostických metod a modelování chemické kine- tiky, aparatury Cryo-FALP II a SA-CRDS používané v provedených experimen- tech. V rámci práce byly studovány dva procesy rekombinace iontů H+ 3 s elektrony: binární disociativní rekombinace stavů para-H+ 3 a ortho-H+ 3 a ternární vodíkem asistovaná rekombinace. Hlavním výsledkem studia binární disociativní rekombi- nace iontů H+ 3 je, že rychlost rekombinace stavu para-H+ 3 je alespoň třikrát větší než stavu ortho-H+ 3 při teplotě 60 K. Studium vodíkem asistované rekombinace poskytlo podrobnější představu o ternárních procesech rekombinace iontů H+ 3 a vyjasnilo další rozdíly mezi výsledky plazmatických experimentů.
Recombination of ions in plasma at 50-300 K
Rubovič, Peter
A B S T R A K T Názov práce: Rekombinácia iónov v plazme pri 50 − 300 K Autor: Peter Rubovič Vedúci doktorskej práce: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. Abstrakt: Hlavná čast' tejto doktorskej práce spočíva v štúdiu rekom- binácie atomárnych a moleculárnych iónov v nízkoteplotnom plazma- tickom prostredí s dôrazom na efekt tretích telies. Boli použité metódy stacionárnej dohasínajúcej plazmy s cavity ring down spektrometrom a kryogénnej prúdiacej dohasínajúcej plazmy. Elektrónom asistovaná zrážkovo radiatívne rekombinácia iónov Ar+ bola študovaná v teplot- nom rozsahu 50−100 K, héliom asistovaná zrážkovo radiatívna rekom- binácia bola pozorovaná tiež. Ión H+ 3 a jeho izotopológ D+ 3 boli štu- dované ako v prúdiacej dohasínajúcej plazme, tak aj spektroskopicky v stacionárnej dohasínajúcej plazme. Binárne rekombinačné koeficienty a ternárne rekombinačné koeficienty pre héliom asistovanú ternárnu rekombináciu boli určené v teplotnom rozsahu 50 − 250 K. Tieto koe- ficienty boli stanované aj pre ortho- a para- konfigurácie spinu jadra iónu H+ 3 v teplotnom rosahu 80 − 200 K. Kl'účové slová: disociatívna rekombinácia, zrážkovo radiatívna rekom- binácia, FALP, CRDS, H+ 3 , D+ 3 , Ar+ vii
Recombination of ions in plasma at 50-300 K
Rubovič, Peter ; Glosík, Juraj (vedoucí práce) ; Fárník, Michal (oponent) ; Korolov, Ihor (oponent)
A B S T R A K T Názov práce: Rekombinácia iónov v plazme pri 50 − 300 K Autor: Peter Rubovič Vedúci doktorskej práce: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. Abstrakt: Hlavná čast' tejto doktorskej práce spočíva v štúdiu rekom- binácie atomárnych a moleculárnych iónov v nízkoteplotnom plazma- tickom prostredí s dôrazom na efekt tretích telies. Boli použité metódy stacionárnej dohasínajúcej plazmy s cavity ring down spektrometrom a kryogénnej prúdiacej dohasínajúcej plazmy. Elektrónom asistovaná zrážkovo radiatívne rekombinácia iónov Ar+ bola študovaná v teplot- nom rozsahu 50−100 K, héliom asistovaná zrážkovo radiatívna rekom- binácia bola pozorovaná tiež. Ión H+ 3 a jeho izotopológ D+ 3 boli štu- dované ako v prúdiacej dohasínajúcej plazme, tak aj spektroskopicky v stacionárnej dohasínajúcej plazme. Binárne rekombinačné koeficienty a ternárne rekombinačné koeficienty pre héliom asistovanú ternárnu rekombináciu boli určené v teplotnom rozsahu 50 − 250 K. Tieto koe- ficienty boli stanované aj pre ortho- a para- konfigurácie spinu jadra iónu H+ 3 v teplotnom rosahu 80 − 200 K. Kl'účové slová: disociatívna rekombinácia, zrážkovo radiatívna rekom- binácia, FALP, CRDS, H+ 3 , D+ 3 , Ar+ vii
Reactions of Hydrogen Molecules with Ions and Recombination of H+3 Ions with Electrons at Cryogenic Temperatures
Hejduk, Michal ; Glosík, Juraj (vedoucí práce) ; Čížek, Martin (oponent) ; Votava, Ondřej (oponent)
Vliv rozdělení jaderně-spinových stavů iontů H+ 3 a molekul H2 (zvaných para a ortho) na rychlostní koeficienty disociativní rekombinace iontu H+ 3 s elektrony a reakcí H2 s H+ a N+ byl zkoumán v závislosti na kinetické a vnitřní teplotě reaktantů. Experimenty byly provedeny v prostředí dohasínajícího plazmatu či v souboru iontů zachycených v pasti. Byly použity diagnostické metody Langmuirovy sondy, laserové absorpční spektroskopie a hmotnostní spektrosko- pie. Distribuce jaderně spinových stavů byla měněna použitím speciálně zkon- struovaného konvertoru spinových stavů H2. Byly změřeny rychlostní koefici- enty ternární a binární rekombinace H+ 3 s elektrony v plně termalizovaném plazmatu pro jednotlivé jaderně-spinové stavy. Reakce N+ + para/ortho-H2 byla zkoumána s ohledem na rozdělení stavů jemné struktury N+ . Byla změřena teplotní závislost rychlostních koeficientů radiativního a ternárního kanálu re- akce H+ + H2 pro jednotlivé jaderně spinové stavy H2. 1
Electron-Ion Recombination at Temperatures below 300K
Kotrík, Tomáš
Název práce: Studium rekombinace iontů s elektrony při teplotách nižších než 300 K. Autor: Tomáš Kotrík Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu. Vedoucí doktorské práce: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. Katedra fyziky povrchů a plazmatu. Abstrakt: Prezentováno je studium rekombinace iontů s elektrony při nízkých teplotách prováděno pomocí techniky Proudícího dohasínajícího plazmatu s Langmuirovou sondou. Studována byla disociativní rekombinace iontů H a D při teplotách 77 - 300 K. Mimo dvoučásticového byl identifikován a poprvé studován i tříčásticový rekombinační kanál probíhající za účasti neutrálních atomů He. Pozorována teplotní závislost dvoučásticové rychlostní konstanty rekombinace je v dobré shodě s výsledky dalších experimentálních a teoretických prací. Disociativní rekombinace iontů HCO a DCO s elektrony byla studována v teplotním rozsahu 150 - 300 K. Změřena teplotní závislost rychlostní konstanty rekombinace pro HCO a DCO ionty (~T -1.3 , resp. ~T -1.1 ) se shoduje s většinou předešlých experimentálních prací a poukazuje na nepřímý mechanizmus rekombinace. Srážkově-radiativní rekombinace iontů Ar byla poprvé studována při teplotách 50 - 300 K. Pozorována teplotní závislost rychlostního koeficientu rekombinace ~T -4.5 odpovídá hodnotě získané z teoretických studií. Pro měření při kryogenních...
Electron-Ion Recombination at Temperatures below 300K
Kotrík, Tomáš ; Glosík, Juraj (vedoucí práce) ; Pysanenko, Andriy (oponent) ; Trunec, David (oponent)
Název práce: Studium rekombinace iontů s elektrony při teplotách nižších než 300 K. Autor: Tomáš Kotrík Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu. Vedoucí doktorské práce: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. Katedra fyziky povrchů a plazmatu. Abstrakt: Prezentováno je studium rekombinace iontů s elektrony při nízkých teplotách prováděno pomocí techniky Proudícího dohasínajícího plazmatu s Langmuirovou sondou. Studována byla disociativní rekombinace iontů H a D při teplotách 77 - 300 K. Mimo dvoučásticového byl identifikován a poprvé studován i tříčásticový rekombinační kanál probíhající za účasti neutrálních atomů He. Pozorována teplotní závislost dvoučásticové rychlostní konstanty rekombinace je v dobré shodě s výsledky dalších experimentálních a teoretických prací. Disociativní rekombinace iontů HCO a DCO s elektrony byla studována v teplotním rozsahu 150 - 300 K. Změřena teplotní závislost rychlostní konstanty rekombinace pro HCO a DCO ionty (~T -1.3 , resp. ~T -1.1 ) se shoduje s většinou předešlých experimentálních prací a poukazuje na nepřímý mechanizmus rekombinace. Srážkově-radiativní rekombinace iontů Ar byla poprvé studována při teplotách 50 - 300 K. Pozorována teplotní závislost rychlostního koeficientu rekombinace ~T -4.5 odpovídá hodnotě získané z teoretických studií. Pro měření při kryogenních...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.