Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Majetky kláštera klarisek v Panenském Týnci od jeho založení do počátku 17. století
Hejdová, Tereza
Příspěvek se zabývá majetky patřícími ke konventu klarisek v Panenském Týnci od dob jeho založení do první třetiny 17. století. Práce popisuje vybrané majetkové spory, které abatyše panenskotýneckého konventu vedla se světskými pány, klášterními poddanými, knězi či kaplany.
Sporné a pozůstalostní záležitosti rodu Thurn-Taxis na velkostatku Dobrovice-Loučeň od konce 18. do počátku 20. století
Kalousková, Anna ; Ebelová, Ivana (vedoucí práce) ; Woitschová, Klára (oponent)
Předkládaná diplomová práce pod názvem "Sporné a pozůstalostní záležitosti rodu Thurn- Taxis na velkostatku Dobrovice-Loučeň od konce 18. století do počátku 20. století" se zabývá spornými a pozůstalostními záležitostmi rodu Thurn-Taxis v rámci jmenovaného ve vymezeném období. Cílem práce je seznámit s původem rodu Thurn-Taxis, objasnit spory Fürstenbergů o dědictví na konci 18. století a stručně popsat vývoj velkostatku Dobrovice- Loučeň spolu s držiteli ze sekundogeniturní linie rodu Thurn-Taxis. Jádrem práce je obsahový rozbor a analýza pozůstalostních záležitostí, například testamentu nebo výkazu o rozdělení pozůstalosti, několika zástupců rodu a kněžny Marie Josefy z Fürstenbergu. Kněžna odkázala panství Dobrovice, Loučeň a statek Vlkava české linii. Přílohy připojené k práci doplňují veškeré poznatky v její textové části. Klíčová slova Pozůstalost, velkostatek, rod Thurn-Taxis, držitelé velkostatku, spory
Spory mezi státy a federací v USA: Případová studie legalizace konopí
Pohořská, Barbora ; Kozák, Kryštof (vedoucí práce) ; Calda, Miloš (oponent)
Bakalářská práce Spory mezi státy a federací v USA: Případová studie legalizace konopí Barbora Pohořská Abstrakt v českém jazyce Tato bakalářská práce se věnuje vztahům vznikajícím mezi federální vládou a státy ve Spojených státech amerických. Práce se snaží zjistit, jakým způsobem jsou řešeny konflikty mezi těmito dvěma aktéry v případě marihuanového zákonodárství. Marihuana je v USA na federální úrovni zakázaná, některé státy však její užívání, pěstování a držbu v omezených hodnotách za různých podmínek povolují. Dochází zde tak ke střetu ustanovení federálních a státních zákonů. Práce se snaží zjistit, jakým způsobem jsou takové konflikty mezi státy a federací řešeny, zda v této situaci vítězí státní legislativa nad federální nebo naopak, či zda strany přistupují k určitému vzájemnému kompromisu. Práce charakterizuje federální i státní zákonodárství ve sledované oblasti a následně se zabývá postojem a reakcemi federálních orgánů a soudů vůči státním zákonům. V této oblasti zaznamenává i změnu postoje federálních orgánů v posledních letech, která vede k potvrzení domněnky, že státy a federace společně určitým způsobem koexistují.
Spory z řízení o dědictví
Švihlíková, Kristina ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Spory z řízení o dědictví a jejich řešení jsou zajímavým tématem z oblasti práva dědického, které mohou vyvstat v souvislosti se smrtí osoby a s přechodem jejího majetku na dědice. Cílem této práce je podat přehled možných sporů v rámci dědického řízení, ale i mimo něj včetně ochrany oprávněného dědice z pohledu mé praxe v notářské kanceláři.
Spory mezi dačickými měšťany ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století
JEŘÁBKOVÁ, Barbora
Cílem této práce je představit spory mezi dačickými měšťany, ke kterým docházelo ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století. Práce je rozdělena na několik částí. Pro zasazení do kontextu je nejprve stručně nastíněn dějinný vývoj města Dačice se zaměřením na zmiňované období a následná podoba tamní městské správy v 16. a 17. století. Jádrem práce je rozbor jedné z dochovaných městských knih, do které byly zapisovány jednotlivé spory, výpovědi svědků a narovnání mezi dačickými měšťany z rozmezí let 1561-1614. Poslední kapitola se zabývá několika zajímavými kauzami. Vše doplňuje seznam použité literatury a pramenů.
Spory mezi lhenickými měšťany v 18. století
HUNČOVSKÝ, Tomáš
Cílem této práce je představit spory mezi lhenickými měšťany, ke kterým docházelo během 18. století. Pro zasazení do kontextu byl nejprve stručně nastíněn dějinný vývoj tohoto městečka se zaměřením na raný novověk a následně podoba tamní městské správy v 18. století. Jádrem práce se pak stal rozbor jedné z dochovaných městských knih, do které byla mimo jiné průběžně zapisována i různá narovnání mezi lhenickými sousedy z rozmezí let 1733-1775.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.