Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzpomínky pamětníků z východních Krkonoš
Lindrová, Tereza ; Jindra, Matouš (vedoucí práce) ; Suk, Aleš (oponent)
Název: Vzpomínky pamětníků z východních Krkonoš Cíle: Cílem práce je popsat a shrnout historické události a společenské změny spojené s obdobím od počátků osídlování východních Krkonoš až do druhé poloviny 40. let 20. století prostřednictvím výpovědí regionálních rodáků komparovaných s tematickou literaturou. Metody: Pro získání dat na diplomovou práci týkajících se výpovědí pamětníků jsem použila převážně publikace Krkonošští rodáci vzpomínají 1, 2 a 3, dále časopis Krkonoše-Jizerské hory, webové stránky paměť národa - Sudetské osudy (Antikomplex) a metodu polostrukturovaného rozhovoru s jednou pamětnicí. Zaměřila jsem se zejména na německy mluvící rodáky narozené ve 20. a 30. letech 20. století z východních Krkonoš, převážně z obcí Horního Maršova a Velké Úpy a blízkého okolí, občasně doplněné krajany ze středních Krkonoš. Celkem se jednalo o 17 pamětníků, z toho 8 žen a 9 mužů. Následně jsem provedla komparaci výše zmíněných zdrojů s odbornou a populárně naučnou tematickou literaturou a webovými stránkami, majícími vztah k regionu a k dobovým historickým a společenským událostem. Závěr: Diplomová práce představila klíčové momenty životních příběhů převážně německy hovořících pamětníků z východních Krkonoš. Nejprve jsem se věnovala fenoménu budního hospodářství, a poté mému ústřednímu tématu -...
Odsun Němců ze Šternberka a jeho vliv na šternberské hospodářství
Zajíc, Marek ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Nigrin, Tomáš (oponent)
Abstrakt/Anotace Tématem této bakalářské práce je vliv odsunu Němců ze Šternberka na tamní hospodářství po roce 1945. Práce se zabývá jednak stavem šternberského hospodářství před odsunem, jednak jeho vývojem po výše uvedeném roce. V práci jsou uvedeny statistické údaje o původním složení obyvatelstva a dále počtu živností a řemesel. Dále jsou představeni největší zaměstnavatelé ve městě i regionu. V jednotlivých kapitolách je rovněž uvedeno, že transformace hospodářství nebyla výhradní záležitostí roku 1945, ale docházelo k ní v různých odvětvích postupně. Prameny, s nimiž jsem při psaní textu pracoval, jsou důkazem toho, že charakter šternberského regionu byl ještě několik desítek let nazpět úplně jiným než dnes. Prostřednictvím archivních materiálů uložených v současnosti v Olomouci lze vytvořit ucelený obraz toho, jak probíhal odsun šternberských Němců na konci druhé světové války. Z části vybraných zdrojů je rovněž patrné, že Šternberk a severomoravský region byl následně osidlován rovněž repatrianty. Cílem této práce je seznámit veřejnost s dochovanými prameny, které poskytují náhled do tehdejšího dění v severomoravském regionu.
DISPLACEMENT FIELD ANALYSIS IN WEDGE SPLITTING TEST\nSPECIMEN BY ODM METHOD
Seitl, S. ; Miarka, P. ; Růžička, V. ; Malíková, Lucie ; Merta, I.
Multi-parameter fracture mechanics is nowadays quite extensively applied when cracked\nstructures/specimens are investigated. The reason is that it has been shown that it can be\nhelpful and bring more accurate results when fracture processes happen in a larger\nregion around the crack tip, what can be typical for material like concrete or other\nmaterials with quasi-brittle behaviour. Various relative crack length configurations have\nbeen chosen in order to investigate the importance of the higher-order terms of the\nWilliams power expansion on the crack-tip stress field distribution in Wedge splitting\ntest specimen. The higher-order terms are calculated by means of the over-deterministic\nmethod from displacements of nodes around the crack tip obtained by a finite element\nanalysis in different radial distances from the crack tip. The effect of the constraint level\nis investigated. Although the third and higher terms of the Williams series are very often\nneglected, their influence on the opening stress values is investigated.
Srovnání postavení vysídleného německého obyvatelstva po druhé světové válce v Německé demokratické republice a Spolkové republice Německo
Rajnišová, Jana ; Vilímek, Tomáš (vedoucí práce) ; Polášek, Martin (oponent)
Práce "Srovnání postavení vysídleného německého obyvatelstva po druhé světové válce v Německé demokratické republice a Spolkové republice Německo" se zaměřuje na postavení německého obyvatelstva po nucené migraci z Československa. V první části se práce nejprve zabývá samotným procesem transferu, jeho dobovým teoretickým ukotvením a genezí plánů důležitých aktérů. Následující část se dotýká průběhu vysidlování a problematiky číselného vyjádření rozsahu událostí. Další kapitoly analyzují postavení vysídleného německého obyvatelstva na politické, ekonomické a sociální úrovni v jednotlivých okupačních zónách a obou německých republikách. Práce se zaměřuje na srovnání toho, jak Německo rozdělené na dva státy postupovalo a jak se tyto jednotlivé státy vyrovnaly s příchodem nového obyvatelstva. Klíčová slova Odsun, Německo, Německá demokratická republika, Spolková republika Německo, Střední Evropa, integrace, poválečná Evropa, nucená migrace
Transfer českého obyvatelstva z vojenského cvičiště SS Benešov a jeho sociální dopady (1942-1945)
Zouzal, Tomáš ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Lacina, Vlastislav (oponent)
Tématem práce je transfer obyvatel způsobený zřízením výcvikového prostoru Waffen SS mezi Benešovem a Sedlčany (SS-Truppenübungsplatz "Böhmen"). Stěžejní část textu tvoří komplexní pojetí transferu, důraz je kladen na vnímání událostí z různých úhlů pohledu. Dokumenty protektorátní správy jsou konfrontovány s memoáry místních elit, kronikami a vzpomínkami obyvatel. Zachycen je postup vysídlení, činnost Přesídlovací kanceláře, hledání nové existence, vyvlastnění majetku, odchod obyvatel a jejich další osudy. Text doplňují dobové fotografie, dokumenty vztahující se k vysídlení, mapa zabraného území a grafy přibližující profesní skladbu obyvatelstva, zajištění nové existence a rozptyl do protektorátních okresů. Okrajově jsou nastíněny také změny společenského paradigmatu během války a po válce a vliv těchto změn na poválečné historiografické konstrukce.
Odsun Němců z území broumovského okresu
Bartošková, Jitka ; Míšková, Alena (vedoucí práce) ; Foltýn, Dušan (oponent)
NÁZEV: Odsun Němců z území broumovského okresu AUTOR: Jitka Bartošková KATEDRA: Katedra dějin a didaktiky dějepisu VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. ABSTRAKT: Práce sleduje průběh vysídlování obyvatel německé národnosti z bývalého okresu Broumov ve východních Čechách. Až do roku 1946 zde převažovalo německé obyvatelstvo a Češi tu představovali nejpočetnější národnostní menšinu. Hlavní pozornost je věnována odsunu v letech 1945 a 1946. V roce 1945 probíhal z iniciativy reprezentantů československého státu a byl provázen četnými akty násilí. V roce následujícím byl již organizován v souladu s mezinárodními úmluvami, byl prováděn spořádaněji a byl rozsáhlejší. Tehdy byla z broumovského okresu vystěhována naprostá většina Němců. Odsun provedli členové orgánů místní státní správy a bezpečnostních složek spolu s vojáky československé armády. Proto je pozornost věnována také poměrům v těchto institucích. Písemnosti a úřední záznamy vzešlé z jejich činnosti jsou základním pramenným zdrojem této práce. KLÍČOVÁ SLOVA: Odsun, Vysídlení, Vyhnání, Státně nespolehlivé obyvatelstvo,
Identity and Displacement in Contemporary Postcolonial Fiction
Olehlová, Markéta ; Nováková, Soňa (vedoucí práce) ; Franková, Milada (oponent) ; Kolinská, Klára (oponent)
Resumé Hlavním cílem této dizertační práce je zachytit dva klíčové aspekty postkoloniální teorie - identitu a pojetí místa a vykořeněnosti a jejich reflexi v dílech autorů zařazovaných běžně do kánonu postkoloniální literatury. Práce se skládá ze tří hlavních částí. V úvodu nastiňuji motivaci práce a teoretická a literární východiska. Samotná dizertační práce je rozdělena na dvě samostatné části. První část nazvaná "Identita v postkoloniálním diskurzu" se zaměřuje na zpracování tohoto pojmu v sekundární literatuře a pojmenování jednotlivých strategií, jež postkoloniální subjekty zaujaly jak v dobách kolonialismu, tak v důsledku imigrace. Teoretická část věnovaná identitě předchází interpretační části, která analyzuje dvě stěžejní díla postkoloniálního literárního kánonu: Satanské verše Salmana Rushdieho a Buddhu z předměstí Hanifa Kureishiho. Druhá teoretická část je nazvaná "Koncepty místa a vykořeněnost". Jak je již patrné z názvu, pojednává o jednom z nejdůležitějších témat celé postkoloniální literatury - zabývá se pojetím místa jako takového ve vztahu k postkoloniálním subjektům a dalšími fenomény, které s konceptem místa souvisejí: vykořeněností, definicí domova, tzv. bájnými domovy aj. Tato teoretická část předchází opět analýzám dvou děl, která jsou ve spojitosti s koncepty místa hodna pozornosti,...
Diferenční rychlostní snímač
Konečný, Jan ; Pikula, Stanislav (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem snímače pro měření vzájemné relativní rychlosti kmitání dvou povrchů. V práci jsou popsaná jednotlivá možná řešení, jejich výhody a nevýhody. Dále je proveden patentový průzkum. Hlavní část práce je zaměřena na indukční senzor polohy, jeho vlastnosti a samotný praktický návrh.
Pokročilý rendering pomocí knihovny OpenSceneGraph
Ondruška, Jiří ; Přibyl, Jaroslav (oponent) ; Švub, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce má za úkol předvést knihovnu OpenSceneGraph a její použití v kombinaci se shadery psanými v OpenGL Shading Language. Práce se nejdříve věnuje právě základům jazyka GLSL. Následující kapitola představí základy práce s knihovnou OpenSceneGraph. Další kapitoly se pak věnují postupně jednotlivým shaderům. Prvně je to vertex displacement mapping, po něm následuje cartooning a posledním shaderem je vodní hladina.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.