Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sledování efektu fyzioterapie z pohledu pacienta s diskopatií pomocí dotazníku Oswestry disability index Podtitul: Pomocí metody Robina McKenzie
Šrytr, Martin ; Šímová, Alena (vedoucí práce) ; Leško, Juraj (oponent)
Práce je zaměřená na léčbu chronické bolesti bederní páteře s využitím metody Robina McKenzie jako terapeutického přístupu. Teoretická část se zabývá fyziologií páteře, její patofyziologií a komplikacemi, které s sebou přináší. Dále představuje metodu McKenzie, její podstatu a klinické využití. V neposlední řadě popisuje Oswestry disability index, který byl vybrán jako subjektivní nástroj pro zhodnocení efektivity terapie z pohledu pacienta. Praktická část se snaží odpovědět na otázku, zdali je Metoda McKenzie vhodným nástrojem k ovlivnění chronické bolesti zad. Pro zodpovězení této otázky byl zvolen kvalitativní výzkum ve formě kazuistik. Klíčovou roli ke zhodnocení efektu terapie hrála intenzita bolesti, která byla hodnocena právě Oswestry dotazníkem, hybnost páteře a neurologické příznaky. Výsledky, které byly zjištěny během terapií, svědčí ve prospěch metody Robina McKenzie, která je vhodným terapeutickým přístupem k ovlivnění chronické bolesti bederní páteře. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence. Subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem.
Ragulová, Michaela ; Pitrmanová, Věra (vedoucí práce) ; Marečková, Soňa (oponent)
1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Michaela Ragulová Vedoucí práce: Mgr. Věra Pitrmanová Oponent práce: Název bakalářské práce: Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se věnuje tématu vertebrogenních obtíží u zdravotního personálu, konkrétně u skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, a blíže zkoumá jejich subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem. Teoretická část je zaměřena na popis anatomie a kineziologie osového orgánu, také na biomechaniku a meziobratlovou ploténku. Samostatnou kapitolu tvoří hluboký stabilizační systém a další kapitola se soustředí na problematiku vertebrogenních obtíží a jejich léčbu. První část praktické části tvoří výzkum ve formě dotazníku, který poukazuje na četnost výskytu bolestí zad u zdravotního personálu. Vybraných bylo dvanáct respondentů z každé skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů. Porovnány jsou jak jednotliví respondenti, tak i skupiny mezi sebou. Druhá část obsahuje tři kazuistiky pacientek s bolestmi zad. U každé z nich bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření, šest terapií a nakonec zhodnocení přístupu pacientů jak k terapiím, tak k...
Diskopatie a změny postury
Červenková, Zuzana ; Vacek, Jan (vedoucí práce) ; Mende, Karel (oponent)
Ve své bakalářské práci se budu zabývat vlivem diskopatie na posturální systém jedince. Budu vycházet ze změn meziobratlové ploténky v bederní páteři vzhledem k četnosti diskopatií v této oblasti. Z fyzioterapeutického hlediska mi přijde tento pohled na problematiku zásadní pro vhodné koncipování adekvátní a úspěšné terapie. Pacienti s chronickou bolestí zad představují významný socio-ekonomický problém, neboť se jedná o jednu z nejčastějších problematik, převážně vzhledem k 'sedavému' životnímu stylu a nedostatku pohybové aktivity. Právě proto mi přijde překvapivé, jak málo autorů se zabývá ovlivněním posturálního systému na základě diskopatií. Klíčová slova: diskopatie, meziobratlová ploténka, chronické bolesti zad, posturální systém, změny postury
Fyzioterapeutické postupy u pacientů po operaci výhřezů meziobratlové ploténky v oblasti bederní páteře
Kozohorská, Václava ; Babková, Lenka (vedoucí práce) ; Horáček, Ondřej (oponent)
Práce se zaměřuje na problematiku fyzioterapeutických postupů po operaci meziob- ratlové ploténeky ve smyslu intenzity, timingu a terapeutických postupů. V obecné části podává ucelený přehled o funkční anatomii, kineziologii, biomechanice páteře a o funkci intervertebrálního disku. Dále se zabývá vyšetřovacími metodami a operační intervencí. Ve speciální části se práce zabývá nejvhodnější volbou timingu, intenzity a hlavně speciálními metodiky, které se nejčastěji využívají u pacientů po operaci meziobratlové ploténky. Podává základní charakteristiky jednotlivých speciálních metodik ve vztahu k pacientům po operaci meziobratlové ploténky. Praktická část této práce zahrnuje kazuistiku pacienta po operaci meziobratlové ploténky, která popisuje vyšetření před neurochirurgickým zákrokem, operační výkon, hospitalizaci a ambulantní rehabilitaci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.