Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence. Subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem.
Ragulová, Michaela ; Pitrmanová, Věra (vedoucí práce) ; Marečková, Soňa (oponent)
1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Michaela Ragulová Vedoucí práce: Mgr. Věra Pitrmanová Oponent práce: Název bakalářské práce: Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se věnuje tématu vertebrogenních obtíží u zdravotního personálu, konkrétně u skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, a blíže zkoumá jejich subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem. Teoretická část je zaměřena na popis anatomie a kineziologie osového orgánu, také na biomechaniku a meziobratlovou ploténku. Samostatnou kapitolu tvoří hluboký stabilizační systém a další kapitola se soustředí na problematiku vertebrogenních obtíží a jejich léčbu. První část praktické části tvoří výzkum ve formě dotazníku, který poukazuje na četnost výskytu bolestí zad u zdravotního personálu. Vybraných bylo dvanáct respondentů z každé skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů. Porovnány jsou jak jednotliví respondenti, tak i skupiny mezi sebou. Druhá část obsahuje tři kazuistiky pacientek s bolestmi zad. U každé z nich bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření, šest terapií a nakonec zhodnocení přístupu pacientů jak k terapiím, tak k...
Diskopatie a změny postury
Červenková, Zuzana ; Vacek, Jan (vedoucí práce) ; Mende, Karel (oponent)
Ve své bakalářské práci se budu zabývat vlivem diskopatie na posturální systém jedince. Budu vycházet ze změn meziobratlové ploténky v bederní páteři vzhledem k četnosti diskopatií v této oblasti. Z fyzioterapeutického hlediska mi přijde tento pohled na problematiku zásadní pro vhodné koncipování adekvátní a úspěšné terapie. Pacienti s chronickou bolestí zad představují významný socio-ekonomický problém, neboť se jedná o jednu z nejčastějších problematik, převážně vzhledem k 'sedavému' životnímu stylu a nedostatku pohybové aktivity. Právě proto mi přijde překvapivé, jak málo autorů se zabývá ovlivněním posturálního systému na základě diskopatií. Klíčová slova: diskopatie, meziobratlová ploténka, chronické bolesti zad, posturální systém, změny postury
Fyzioterapeutické postupy u pacientů po operaci výhřezů meziobratlové ploténky v oblasti bederní páteře
Kozohorská, Václava ; Babková, Lenka (vedoucí práce) ; Horáček, Ondřej (oponent)
Práce se zaměřuje na problematiku fyzioterapeutických postupů po operaci meziob- ratlové ploténeky ve smyslu intenzity, timingu a terapeutických postupů. V obecné části podává ucelený přehled o funkční anatomii, kineziologii, biomechanice páteře a o funkci intervertebrálního disku. Dále se zabývá vyšetřovacími metodami a operační intervencí. Ve speciální části se práce zabývá nejvhodnější volbou timingu, intenzity a hlavně speciálními metodiky, které se nejčastěji využívají u pacientů po operaci meziobratlové ploténky. Podává základní charakteristiky jednotlivých speciálních metodik ve vztahu k pacientům po operaci meziobratlové ploténky. Praktická část této práce zahrnuje kazuistiku pacienta po operaci meziobratlové ploténky, která popisuje vyšetření před neurochirurgickým zákrokem, operační výkon, hospitalizaci a ambulantní rehabilitaci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.