Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
New media in school
Trubanová, Natália ; Bittnerová, Dana (vedoucí práce) ; Zandlová, Markéta (oponent)
Diplomná práca "Nové médiá na škole" sa zameriava na prítomnosť nových médií na škole a na významy a praktiky s tým spojené. Na základe zúčastneného pozorovania v triedach na pražskom gymnáziu, pološtrukturovaných rozhovoroch a analýze internetových zdrojov, sa snaží porozumieť tomu, ako nové médiá vstupujú do utvárania priestoru a organizácie školy, jej organizácie výučby a poznania. Zameriava sa to ako sa škola snaží vysporiadať s príchodom týchto drahých zariadení, za ktoré je zodpovedná. Všíma si tiež ako sa škola snaží vysporiadať s prienikom odlišných priestorov, ktoré nové médiá prinášajú, do svojho doteraz uzatvoreného prostredia. Zároveň poukazuje na spôsoby akými škola samotná prekračuje svoje hranice, časopriestor disciplinácie. Nakoniec sleduje vplyv nových médií na vzťahy v rámci školy, medzi učiteľmi a žiakmi, ale i v rámci vrstevníckej skupiny. Skrz tieto významy a praktiky poukazuje na dilemy, ktoré príchod nových médií do prostredia školy vyvolal a analyzuje akými spôsobmi nové médiá umožňujú žiakom čeliť tomuto disciplinačnému tlaku školy a naopak, v akých momentoch nové médiá samotné preberajú disciplináciu do vlastných rúk. Nové médiá tak nevníma ako pasívne nástroje, ale aktérov utvárajúcich nové prostredie školy.
Transformation of Power and Social Control: The Concept of CSR and Its Market Use
Repická, Barbora ; Navrátil, Jiří (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
ANOTÁCIA Teoretická diplomová práca má prostredníctvom diskurzívnej analýzy politických praktík fenoménu spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) ambíciu poukázať na vývoj a premenu moci, mocenských vzťahov a sociálnej kontroly. Jedná sa o fenomény, ku ktorým prispel vo svojom diele mimo iných filozofických mysliteľov najmä teoretik moci, Michel Foucault a následne rozpracoval Nikolas Rose. Keďže moc je sociálne podmienený fenomén, závislí na konkrétnom kontexte, budeme vývoj a premenu moci sledovať práve na koncepte CSR. Koncept CSR nám poskytne rámec pre analýzu moci a pomôže nám zachytiť momenty v praktikách spoločensky zodpovedných firiem, v ktorých sa zrkadlí Foucaultov model vládnutia, koncept moci a vedenia, diskurzívnych a disciplinačných praktík a Roseove koncepty techniky trhu a vznik nového subjektu a subjektivity. Pomocou nich CSR legitimuje ekonomické a tržné praktiky na pozadí spoločenskej a enviromentálnej zodpovednosti. KĽÚČOVÉ SLOVÁ Spoločenská zodpovednosť firiem, mocenské vzťahy, sociálna kontrola, disciplinácia, diskurzívne praktiky, konzumný subjekt, diskurzívna analýza
Zločin a trest u Cesare Beccarii: Analýza osvícenské trestněprávní reformy
Bojar, Tomáš ; Sokol, Jan (vedoucí práce) ; Wintr, Jan (oponent) ; Tinková, Daniela (oponent)
Zločin a trest u Cesare Beccarii analýza osvícenské trestněprávní reformy Předkládaná disertační práce se soustředí na jedno z významných děl v dějinách právní a morální filosofie, traktát O Zločinech a trestech (1764) italského osvícenského myslitele Cesare Beccarii. Jde o text, který významným způsobem napomohl změnit způsob, jakým Evropané nahlíželi na záležitosti trestního práva, jak vnímali otázku zločinu a jakou odpověď v podobě trestních sankcí na ni hledali. Zároveň jde i o dílo s jednoznačným praktickým dopadem: Beccariův traktát inspiroval zákonodárce v řadě zemí západního světa, a stal se tak jedním z důležitých zdrojů moderního trestního práva v podobě, která dodnes ovlivňuje naše životy. . Hlavním cílem textu je nabídnout právně-filosofickou a morálně-filosofickou interpretaci stěžejních otázek Beccariova učení, ohledat historický kontext, ve kterém se zrodilo, prozkoumat etické a obecně filosofické předpoklady, o něž se opíralo, a nakonec ukázat i na jeho praktické konsekvence pro život západní civilizace. V závěru se pak práce v širším kontextu dějin právního myšlení věnuje otázce soudcovského formalismu. První kapitoly textu představují Beccariův život, jeho intelektuální zázemí a převládající duchovní klima, z nějž jeho myšlení vycházelo (zvláštní pozornost je věnována zejména myšlenkovému...
Sanitáři: Etnografie zdravotnické instutuce "zdola"
Votřel, Jan ; Abu Ghosh, Yasar (vedoucí práce) ; Stöckelová, Tereza (oponent)
Práce vychází z desetiměsíčního terénního výzkumu uskutečněném v domově důchodců. Její empirická část se opírá především o skutečnost, že autor práce se na několik měsíců stal jednou ze součástí této instituce, neboť tam pracoval v pozici sanitáře. Tato perspektiva přirozeně umožnila zaměřit se na popis každodenních rutin probíhajících ve zdech zkoumané instituce z pohledu sanitáře, jakož i na jeho interakce s klienty, ke kterým během každodenních činností dochází. V rámci těchto vzájemných interakcí se ukazuje, jakým způsobem se projevuje dominantní diskurz vládnoucí ve veřejném zdravotnictví. Funguje především skrze disciplinační techniky. Analýza disciplinačních technik je zde provedena na základě teorie moci Michela Foucaulta, z níž vyplývá, že během každodenních praktik dané instituce nejsou disciplinováni pouze klienti, ale také samotní sanitáři. Jejich pozice na nejnižší příčce zdravotnické hierarchie je k tomu svým způsobem předurčuje, neboť jsou součástí stejných rutin, jako klienti. Dále se skrze analýzu vzájemných mocenských vztahů mezi sanitáři a klienty ukazuje, že se sanitáři snaží disciplinačním technikám bránit a vynalézají strategie, které jsou v rozporu jak s dominantním diskurzem domova důchodců, tak v konečném důsledku bohužel i se zájmy klientů. Klíčová slova: etnografie;...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.