Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Národní fonotéka ČR
Horová, Iva
Příspěvek seznamuje s historií zvuku a snah o vytvoření české národní fonotéky. Popisuje současnou situaci v oblasti péče o tento druh kulturního dědictví, které je v ČR oproti světu zaostalé a nedostatečné. Představuje portál VNF a jeho funkce.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Příprava vzorků pro tahovou zkoušku z tvarově složitého dílu s využitím technologií Reverse Engeneering a CAD/CAM systémů
Okřina, Lukáš ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Slaný, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou navržení vhodné metodiky pro výrobu zkušebních těles, určených k tahové zkoušce. Z důvodu nepravidelných geometrií dílů, způsobených deformacemi při předchozích testech, bylo využito reverzního inženýrství k získání CAD modelů, jenž byly využity ke kontrole rozměrů a vytvoření obráběcí strategie. Práce rovněž obsahuje rozbor současných technologií v oblasti reverzního inženýrství.
Totální produktivní údržba (TPM) ve firemní praxi
Morcinková, Lenka ; Nahodil, Petr (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o řízení údržby v průmyslových podnicích se zaměřením na totálně produktivní údržbu (TPM). V první části se práce řešenou problematikou zabývá v teoretické rovině a na základě systémového rozboru navrhuje způsob jejího řešení ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. V praktické části je následně popsána současná situace řízení údržby v této firmě a jsou doporučena různá opatření, jejichž zavedení přispěje ke zlepšení stavu autonomní, plánované i reaktivní údržby.
Návrh štíhlé výroby a její implementace do podmínek provozu při uplatnění digitalizace
Šmíd, Václav ; Matušinec, David (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh štíhlé výroby a její implementaci za pomocí digitalizace v podniku Fatra, a.s. Napajedla. Dílčím cílem práce je analýza funkcí, výhod a významu systému MES ve společnosti. Nejprve bude představena společnost, její výrobní portfolio a organizační struktura. V analytické části práce dojde k charakteristice výrobního procesu a analýze současného stavu výroby ve vybraném úseku. Praktická část se zaměří na optimalizaci výroby za pomocí digitálních výstupů. Práce obsahuje návrh, který přispívá ke zvýšení efektivity v daném úseku výroby.
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace
Stolička, Jáchym ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojovými trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace. Analyzuje jednotlivé vývojové trendy a podává čtenáři důkazy o tom, že dynamické tempo čtvrté průmyslové revoluce má významný dopad na dílčí instituty pracovního práva i na celkové pracovněprávní paradigma. Práce samotná je rozdělena do čtyř částí. První a druhá část pomocí předem stanovených hodnotových východisek a vymezených pojmů analyzuje vývojové trendy, které od počátku dějin lidstva do současnosti ovlivňovaly svět práce. Je zde kladen důraz na podobnost historických vývojových trendů s trendy současnými. Třetí část diplomové práce analyzuje aktuální vývojové trendy v pracovním právu prizmatem hodnotových východisek stanovených v první části práce. Zaměřuje se na schopnost českého zákoníku práce regulovat flexibilní formy zaměstnání. Klade přitom důraz na faktické proměny pracovněprávních vztahů a právního postavení jejich účastníků v digitální době. Detailně také analyzuje trend sdílené ekonomiky a její vliv na podobu pracovněprávních vztahů s odkazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Dále bere v potaz negativní jevy, které v digitální době působí na zaměstnance a zaměstnavatele. Zároveň...
Historie a vývoj pracoviště Rentgen Písek s.r.o.
KOUTNÍKOVÁ, Anita
Rentgenové vyšetření patří mezi nejstarší a nejjednodušší zobrazovací metodu. V medicíně je stále hojně využívána. Vždy se provádí jako prvotní vyšetření RTG a až po dalším zvážení či nejasnostech ošetřujícího lékaře se přistupuje k nákladnějším a složitějším vyšetřením s větší radiační zátěží. Například u vyšetření plic, které je požadováno jako předoperační a lze jím určit i další spoustu možných zdravotních indikací. Vyšetření plic tedy nelze ničím podobným nahradit a vždy zůstane mezi základními vyšetřovacími metodami. V této bakalářské práci se zaměřuji na historii a vývoj daného pracoviště. Popisuji samotný vznik nemocnice od její výstavby po současnost, protože pracoviště Rentgen Písek s.r.o. bylo v daném období její součástí. Dále se zaměřuji na pracoviště samotné po rozdělení od nemocničního provozu, kdy přešlo do soukromého sektoru, kde setrvává do současnosti. Porovnávám zde období 20 ti let od roku 1997 do roku 2017. Všeobecně je uváděno ze zdrojů (ÚZIS), že počet provedených RTG vyšetření neustále roste. Sledovala jsem tuto skutečnost i na daném pracovišti Rentgen Písek s.r.o. Sleduji zde, zda se počty RTG vyšetření měnily v závislosti na vzniku nových vyšetřovacích metod jako je například CT a MR. Jako další úkol mé bakalářské práce je výzkum, zda se snížily či zvýšily expoziční hodnoty používané na oddělení RTG Písek s.r.o. za dané sledované období.
Amatérská poezie na internetu jako výsledek volnočasové aktivity
PEŠOUTOVÁ, Ingrid
Práce se zabývá vztahy mezi volným časem, amatérskou poezií na internetu, hrou a vybranými kompetencemi. První kapitoly jsou věnovány vymezení pojmu volnočasu a k němu se vztahující participaci. Následuje charakteristika zájmového vzdělávání a člověka jako subjektu zájmového vzdělávání. Další části práce náleží definicím poezie a hry a pokusu nalézt jejich společné znaky. Následně se práce zabývá významem hry a poezie v životě člověka. Tato práce definuje pojem amatérský literární web, mapuje a představuje současné dostupné české amatérské literární weby. Poslední část se zabývá vybranými kompetencemi, tj. volnočasová a literární kompetence.
Digitální knihovny v ČR a vývoj systémů pro vytváření, archivaci a zpřístupnění digitálních dokumentů – ProArc, ARCLib a Kramerius
Lhoták, Martin ; Indrák, M.
Příspěvek pojednává o stavu digitálních knihovena a digitalizace v českých knihovnách a současně popisuje open source softwarové nástroje pro produkci, zpřístupnění a archivaci digitálních dokumentů - ProArc, Kramerius a ARCLib - vyvíjené knihovnami v České republice.
Podnikatelský plán coworkingového centra
Jedličková, Kristýna ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Vítek, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem sdílené ekonomiky a popisuje ji jak v širokém měřítku, tak v konkrétních odvětvích jejího využití v oblasti sociální a zdravotní. S tímto trendem se objevil na trhu pojem coworking, který je také popsán v teoretické části diplomové práce. Na tento teoretický rámec diplomové práce navazuje praktická část složená z rozhovorů se zakladatelem coworkingového centra ve Finsku, dále pak s výkonným ředitelem coworkingového centra v České republice a se dvěma uživateli, kteří mají zkušenosti s touto službou u nás i ve světě. Kvalitativní data ze semistrukturovaných rozhovorů byla zdrojem při tvorbě podnikatelského plánu pro coworkingové centrum, který je cílem diplomové práce. V závěru diplomové práce se nachází zkrácený metodický pokyn pro založení coworkingu. Klíčová slova: sdílená ekonomika, sdílení, spolupráce, digitalizace, zdravotní a sociální služby, pracovní místo

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.