Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 234 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Národní fonotéka ČR
Horová, Iva
Příspěvek seznamuje s historií zvuku a snah o vytvoření české národní fonotéky. Popisuje současnou situaci v oblasti péče o tento druh kulturního dědictví, které je v ČR oproti světu zaostalé a nedostatečné. Představuje portál VNF a jeho funkce.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Příprava vzorků pro tahovou zkoušku z tvarově složitého dílu s využitím technologií Reverse Engeneering a CAD/CAM systémů
Okřina, Lukáš ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Slaný, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou navržení vhodné metodiky pro výrobu zkušebních těles, určených k tahové zkoušce. Z důvodu nepravidelných geometrií dílů, způsobených deformacemi při předchozích testech, bylo využito reverzního inženýrství k získání CAD modelů, jenž byly využity ke kontrole rozměrů a vytvoření obráběcí strategie. Práce rovněž obsahuje rozbor současných technologií v oblasti reverzního inženýrství.
Totální produktivní údržba (TPM) ve firemní praxi
Morcinková, Lenka ; Nahodil, Petr (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o řízení údržby v průmyslových podnicích se zaměřením na totálně produktivní údržbu (TPM). V první části se práce řešenou problematikou zabývá v teoretické rovině a na základě systémového rozboru navrhuje způsob jejího řešení ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. V praktické části je následně popsána současná situace řízení údržby v této firmě a jsou doporučena různá opatření, jejichž zavedení přispěje ke zlepšení stavu autonomní, plánované i reaktivní údržby.
Návrh replikované výroby zvolené součásti za využití technologie Reverse engineering a Rapid prototyping
Kolář, Jakub ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Slaný, Martin (vedoucí práce)
Tato práce, vypracovaná jako diplomový projekt na VUT v Brně, v teoretické části popisuje nejpoužívanější metody Reverse Engineering a Rapid Prototyping. U jednotlivých metod je uvedena jejich charakteristika, možnost využití v technické praxi a shrnuty celkové výhody či nevýhody. Praktická část této práce se zabývá jejich aplikací na konkrétním příkladu. Cílem práce je získání digitalizovaného modelu blinkru Škody 1000 pomocí optického skeneru ATOS, vytvoření nového master modelu v softwaru CATIA, provedení jeho rozměrové analýzy vůči skenu a následné navržení vhodné výrobní technologie s ohledem na funkční vlastnosti dílu.
Návrh štíhlé výroby a její implementace do podmínek provozu při uplatnění digitalizace
Šmíd, Václav ; Matušinec, David (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh štíhlé výroby a její implementaci za pomocí digitalizace v podniku Fatra, a.s. Napajedla. Dílčím cílem práce je analýza funkcí, výhod a významu systému MES ve společnosti. Nejprve bude představena společnost, její výrobní portfolio a organizační struktura. V analytické části práce dojde k charakteristice výrobního procesu a analýze současného stavu výroby ve vybraném úseku. Praktická část se zaměří na optimalizaci výroby za pomocí digitálních výstupů. Práce obsahuje návrh, který přispívá ke zvýšení efektivity v daném úseku výroby.
OCR for tabular data
Tódová, Lucia ; Kratochvíl, Miroslav (vedoucí práce) ; Šefl, Vít (oponent)
Rozpoznávanie tabuliek je dôležitým nástrojom pre digitalizáciu tabu- ľkových dokumentov, ktoré sa bežne využívajú v oblastiach administratívy, bankovníctva a vzdelávania. Cieľom práce je za pomoci existujúceho soft- véru na optické rozpoznávanie znakov (OCR) implementovať nový algoritmus na rozpoznávanie tabuliek pre zjednodušenie digitalizácie rôznorodých doku- mentov. V porovnaní s dnešnými open-source softvérmi dosahuje výsledný algoritmus porovnateľné alebo lepšie výsledky. Práca navyše dokumentuje rôzne implementácie OCR a meria vplyv kvality predspracovania obrázku na rozpoznávanie tabuliek.
Analýza komunikace neziskové organizace Člověk v tísni na Facebooku
Sedláčková, Lucie ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent)
příspěvky neziskové organizace Člověk v tísni z několika hledisek a následně určit ráz komunikace, který je pro organizaci typický, co se týká její komunikace digitální. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části bude definován a konkrétně sociálních sítí, uvedeny budou jejich definice a základní charakteristiky. Dále se práce zaměří na neziskové organizace, jejich marketingové strategie, a hlavně digitalizaci komunikace tohoto typu společnosti, která je v rámci marketingu specif Metodologická část popíše teoretický základ k využitým postupům, a to kvalitativní analýze obsahu a pragmalingvistickému přístupu. Praktická část se bude věnovat analýze facebookových příspěvků Člověka v tísni. V této části budou aplikovány poznatky části práce. Příspěvky budou kategorizovány podle několika kritérií a důraz pak bude dále kladen na jazykovou stránku. Zde budou popsány nejvýraznější jevy, které utvářejí komunikaci. Ke každému prvku analýzy budou uvedeny konkrétní příklady. Na závěr se analýza dotkne diskurzu, který ovlivňuje sdělení na sociálních sítí a je specifický i pro neziskové organizace. Práce bude zakončena interpretací výsledků, vyzdvižením důležitých poznatků a nastíněním prostoru pro další zkoumání.
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace
Stolička, Jáchym ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojovými trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace. Analyzuje jednotlivé vývojové trendy a podává čtenáři důkazy o tom, že dynamické tempo čtvrté průmyslové revoluce má významný dopad na dílčí instituty pracovního práva i na celkové pracovněprávní paradigma. Práce samotná je rozdělena do čtyř částí. První a druhá část pomocí předem stanovených hodnotových východisek a vymezených pojmů analyzuje vývojové trendy, které od počátku dějin lidstva do současnosti ovlivňovaly svět práce. Je zde kladen důraz na podobnost historických vývojových trendů s trendy současnými. Třetí část diplomové práce analyzuje aktuální vývojové trendy v pracovním právu prizmatem hodnotových východisek stanovených v první části práce. Zaměřuje se na schopnost českého zákoníku práce regulovat flexibilní formy zaměstnání. Klade přitom důraz na faktické proměny pracovněprávních vztahů a právního postavení jejich účastníků v digitální době. Detailně také analyzuje trend sdílené ekonomiky a její vliv na podobu pracovněprávních vztahů s odkazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Dále bere v potaz negativní jevy, které v digitální době působí na zaměstnance a zaměstnavatele. Zároveň...
Dehumanizace jako rizikový faktor používání digitálních technologií v kontextu sociální práce
Brezina, Lukáš ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Müller, Karel (oponent)
Tato práce se zabývá rizikem dehumanizace při použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Práce obsahuje historii vzniku digitálních technologií v kontextu společenských změn. Zabývá se základními pravidly uvozujícími principiální fungování a vývoj digitálních technologií a robotiky. V práci jsou popsány a shrnuty základní informace o možnostech i rizicích použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Ve svém závěru také obsahuje názory několika odborných a politických autorit vyjadřujících se k danému tématu. Tato práce by chtěla přispět k prohloubení a zintenzivnění debaty nad riziky spojenými s dehumanizací oboru sociální práce v kontextu problematiky použití digitálních technologií a robotizace.
Historie a vývoj pracoviště Rentgen Písek s.r.o.
KOUTNÍKOVÁ, Anita
Rentgenové vyšetření patří mezi nejstarší a nejjednodušší zobrazovací metodu. V medicíně je stále hojně využívána. Vždy se provádí jako prvotní vyšetření RTG a až po dalším zvážení či nejasnostech ošetřujícího lékaře se přistupuje k nákladnějším a složitějším vyšetřením s větší radiační zátěží. Například u vyšetření plic, které je požadováno jako předoperační a lze jím určit i další spoustu možných zdravotních indikací. Vyšetření plic tedy nelze ničím podobným nahradit a vždy zůstane mezi základními vyšetřovacími metodami. V této bakalářské práci se zaměřuji na historii a vývoj daného pracoviště. Popisuji samotný vznik nemocnice od její výstavby po současnost, protože pracoviště Rentgen Písek s.r.o. bylo v daném období její součástí. Dále se zaměřuji na pracoviště samotné po rozdělení od nemocničního provozu, kdy přešlo do soukromého sektoru, kde setrvává do současnosti. Porovnávám zde období 20 ti let od roku 1997 do roku 2017. Všeobecně je uváděno ze zdrojů (ÚZIS), že počet provedených RTG vyšetření neustále roste. Sledovala jsem tuto skutečnost i na daném pracovišti Rentgen Písek s.r.o. Sleduji zde, zda se počty RTG vyšetření měnily v závislosti na vzniku nových vyšetřovacích metod jako je například CT a MR. Jako další úkol mé bakalářské práce je výzkum, zda se snížily či zvýšily expoziční hodnoty používané na oddělení RTG Písek s.r.o. za dané sledované období.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 234 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.