Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 234 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Demonstrační panel IO-Link
Niemczyk, Martin ; Sorokáč, Adam (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje průmyslovému rozhraní IO-Link, snímačům a zobrazovacím prvkům, které umožňují komunikaci přes toto rozhraní. Práce se zabývá principy komunikace zařízení s mastery, které jsou propojené přes IO-Link rozhraní. Předmětem zkoumání této práce je instrumentace IO-Link komponent a průzkum zařízení dostupných na trhu. Cílem této práce je specifikace komponent, návrh a zhotovení panelu sloužícího k demonstraci IO-Link rozhraní a programování řídicí aplikace pro PLC a vizualizační aplikace.
Strategické řízení vzdělávací organizace se zaměřením na řízení lidského kapitálu
Dubovický, Martin ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou strategického řízení vzdělávací organizace, se zaměřením na řízení lidského kapitálu. Jakým směrem by se měla obracet pozornost vedoucích pracovníků, kteří zajišťují personální činnost s ohledem na neúprosnou demografii s nastupující digitální generací. Řízení lidského kapitálu v sektoru vzdělávací organizace do současné doby nebyla věnována téměř žádná pozornost. Relevance zpracování tématu pro studovaný obor je důvodná. V první části předložené diplomové práce budou vymezeny klíčové pojmy a konceptualizace zabývající se problematikou strategického řízení a řízení lidského kapitálu, který vychází z podnikové vize a podnikové strategie a je doprovázen personální činností. Dále lidské zdroje, řízení kompetencí a také jakým způsobem rozvíjet aktivní personální činnost a politiku v paradigmatu Vzdělávání 4.0. Empirická část je zaměřena na analýzu a charakteristiku řízení lidského kapitálu ve vzdělávací organizaci a návrh její metodiky. Práce poskytuje ucelený přehled o řízení, strategii, rozvoji, vzdělávání a hodnocení lidí v organizaci. Cílem předložené diplomové práce je analyzovat a charakterizovat proces řízení lidského kapitálu ve vzdělávací organizaci a návrh její metodiky. Pro naplnění cíle diplomové práce byl zvolen smíšený design výzkumu. Výsledky...
Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve fakultní nemocnici
Dubovický, Miroslav ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Krámský, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávacích potřeb zaměstnanců, kteří jsou zaměstanci nemocnice i lékařské fakulty, respektive lékařů, ktěří vykonávají lékařskou i pedagogickou činnost. Práce v teoretické části je zaměřena na problematiku řízení a rozvoje zaměstnanců, a také právní ukotvení potřeby lékařů se neustále vzdělávat. Celoživotní učení, potažmo andragogika je nástrojem k aktivnšjšímu využívaní inovativních metod a nástrojů pro digitální rozvoj kompetencí. Analýzu vzdělávacích potřeb reflektují ekonomické, sociologické nebo sociálně politické analýzy zdůrazňující nutnost celoživotního vzdělávání bez ohledu na subjektivní či objektivní typologickou dimezi. Cílem předložené diplomové práce je analyzovat současný stav vzdělávacích potřeb lékařů, kteří vykonávají lékařskou i pedagogickou činnost s ohledem na nepřetržitý rozvoj digitalizace. Pro získání požadováných dat bylo zvoleno kvalitativní výzkumné šetření a to dvě metody dotazování. Analýzou vzdělávacích potřeb lékařů fakultní nemocnice bylo zjištěno, že dotčená průmyslová revoluce, je jejich profesní součástí, a to nejen z důvodu subjektivní dimenze potřeb, ale také z důvodu chránění sama sebe a zaměstnavatele při jednotlivých výkonech.
Národní fonotéka ČR
Horová, Iva
Příspěvek seznamuje s historií zvuku a snah o vytvoření české národní fonotéky. Popisuje současnou situaci v oblasti péče o tento druh kulturního dědictví, které je v ČR oproti světu zaostalé a nedostatečné. Představuje portál VNF a jeho funkce.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Příprava vzorků pro tahovou zkoušku z tvarově složitého dílu s využitím technologií Reverse Engeneering a CAD/CAM systémů
Okřina, Lukáš ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Slaný, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou navržení vhodné metodiky pro výrobu zkušebních těles, určených k tahové zkoušce. Z důvodu nepravidelných geometrií dílů, způsobených deformacemi při předchozích testech, bylo využito reverzního inženýrství k získání CAD modelů, jenž byly využity ke kontrole rozměrů a vytvoření obráběcí strategie. Práce rovněž obsahuje rozbor současných technologií v oblasti reverzního inženýrství.
Totální produktivní údržba (TPM) ve firemní praxi
Morcinková, Lenka ; Nahodil, Petr (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o řízení údržby v průmyslových podnicích se zaměřením na totálně produktivní údržbu (TPM). V první části se práce řešenou problematikou zabývá v teoretické rovině a na základě systémového rozboru navrhuje způsob jejího řešení ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. V praktické části je následně popsána současná situace řízení údržby v této firmě a jsou doporučena různá opatření, jejichž zavedení přispěje ke zlepšení stavu autonomní, plánované i reaktivní údržby.
Návrh replikované výroby zvolené součásti za využití technologie Reverse engineering a Rapid prototyping
Kolář, Jakub ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Slaný, Martin (vedoucí práce)
Tato práce, vypracovaná jako diplomový projekt na VUT v Brně, v teoretické části popisuje nejpoužívanější metody Reverse Engineering a Rapid Prototyping. U jednotlivých metod je uvedena jejich charakteristika, možnost využití v technické praxi a shrnuty celkové výhody či nevýhody. Praktická část této práce se zabývá jejich aplikací na konkrétním příkladu. Cílem práce je získání digitalizovaného modelu blinkru Škody 1000 pomocí optického skeneru ATOS, vytvoření nového master modelu v softwaru CATIA, provedení jeho rozměrové analýzy vůči skenu a následné navržení vhodné výrobní technologie s ohledem na funkční vlastnosti dílu.
Návrh štíhlé výroby a její implementace do podmínek provozu při uplatnění digitalizace
Šmíd, Václav ; Matušinec, David (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh štíhlé výroby a její implementaci za pomocí digitalizace v podniku Fatra, a.s. Napajedla. Dílčím cílem práce je analýza funkcí, výhod a významu systému MES ve společnosti. Nejprve bude představena společnost, její výrobní portfolio a organizační struktura. V analytické části práce dojde k charakteristice výrobního procesu a analýze současného stavu výroby ve vybraném úseku. Praktická část se zaměří na optimalizaci výroby za pomocí digitálních výstupů. Práce obsahuje návrh, který přispívá ke zvýšení efektivity v daném úseku výroby.
OCR for tabular data
Tódová, Lucia ; Kratochvíl, Miroslav (vedoucí práce) ; Šefl, Vít (oponent)
Rozpoznávanie tabuliek je dôležitým nástrojom pre digitalizáciu tabu- ľkových dokumentov, ktoré sa bežne využívajú v oblastiach administratívy, bankovníctva a vzdelávania. Cieľom práce je za pomoci existujúceho soft- véru na optické rozpoznávanie znakov (OCR) implementovať nový algoritmus na rozpoznávanie tabuliek pre zjednodušenie digitalizácie rôznorodých doku- mentov. V porovnaní s dnešnými open-source softvérmi dosahuje výsledný algoritmus porovnateľné alebo lepšie výsledky. Práca navyše dokumentuje rôzne implementácie OCR a meria vplyv kvality predspracovania obrázku na rozpoznávanie tabuliek.
Analýza komunikace neziskové organizace Člověk v tísni na Facebooku
Sedláčková, Lucie ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent)
příspěvky neziskové organizace Člověk v tísni z několika hledisek a následně určit ráz komunikace, který je pro organizaci typický, co se týká její komunikace digitální. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části bude definován a konkrétně sociálních sítí, uvedeny budou jejich definice a základní charakteristiky. Dále se práce zaměří na neziskové organizace, jejich marketingové strategie, a hlavně digitalizaci komunikace tohoto typu společnosti, která je v rámci marketingu specif Metodologická část popíše teoretický základ k využitým postupům, a to kvalitativní analýze obsahu a pragmalingvistickému přístupu. Praktická část se bude věnovat analýze facebookových příspěvků Člověka v tísni. V této části budou aplikovány poznatky části práce. Příspěvky budou kategorizovány podle několika kritérií a důraz pak bude dále kladen na jazykovou stránku. Zde budou popsány nejvýraznější jevy, které utvářejí komunikaci. Ke každému prvku analýzy budou uvedeny konkrétní příklady. Na závěr se analýza dotkne diskurzu, který ovlivňuje sdělení na sociálních sítí a je specifický i pro neziskové organizace. Práce bude zakončena interpretací výsledků, vyzdvižením důležitých poznatků a nastíněním prostoru pro další zkoumání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 234 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.