Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prostorová diferenciace výskytu prostituce ve světě
ŠOUREK, David
Bakalářská práce se zabývá prostorovou diferenciací výskytu prostituce ve světě na úrovni států. Počty prostituujících se osob vychází z nejaktuálnějších odhadů OSN, které jsou doplněny dalšími zdroji pro co nejširší soubor dat. Analýza se zaměřuje na komparaci míry prostituce s vybranými socioekonomickými indikátory pomocí korelačních koeficientů pro objasnění vlivů působících na zkoumaný jev. Zároveň se klade důraz i na interpretaci rozdílů a rozšíření dané problematiky ve světě. Syntetická část se věnuje především distribuci prostituce v makroregionálním pojetí Země za účelem generalizace výsledků a určení hlavních determinantů výskytu prostituce.
Srovnávací analýza úmrtnosti obyvatel v produktivním věku ve vybraných vyspělých zemích
Straka, Jakub ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Rybová, Kristýna (oponent)
Srovnávací analýza úmrtnosti obyvatel v produktivním věku ve vybraných vyspělých zemích Abstrakt Hlavním cílem této práce bylo zanalyzovat vývojové trendy úmrtnostních poměrů produktivního obyvatelstva ve věku 20-64 dokončených let ve 31 vyspělých zemích světa v období 1995-2010 a nalézt a popsat případné podobnosti a rozdílnosti mezi nimi. K tomu byl použit ukazatel intervalové naděje dožití, který souhrnně popisuje intenzitu úmrtnosti v produktivním věku. Pomocí jednorozměrné a dvojrozměrné dekompozice pak byly zjištěny příspěvky jednotlivých věkových skupin a vybraných devíti hlavních skupin příčin úmrtí MKN k rozdílu hodnot intervalové naděje dožití mezi roky 1995 a 2010 v detailněji zkoumaných pěti zemích. Prostřednictvím analýzy vývoje tohoto ukazatele bylo zjištěno, že docházelo k prodlužování průměrné délky života obyvatelstva v produktivním věku ve všech vybraných zemích pro obě pohlaví a rozdíly v intenzitě úmrtnosti se mezi zeměmi snížily. Na tento trend v úrovni úmrtnosti v produktivním věku mezi vyspělými zeměmi hrála pravděpodobně hlavní roli redukce intenzity úmrtnosti obyvatelstva středního věku, především na vnější příčiny ve věkovém intervalu 20-54 let v zemích s nižší hodnotou intervalové naděje dožití. Avšak pro ověření této hypotézy by bylo zapotřebí zanalyzovat i další vyspělé státy s...
Komparace výživy ve vybraných zemích světa
Veselá, Kristýna ; Hintnausová, Helena (vedoucí práce) ; Pejšová, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá výživou ve vybraných vyspělých a rozvojových zemích, vystihuje její vývoj od roku 2000 po současnost. Lidé po celém světě jsou ohroženi malnutricí, jedni z důvodu přebytku, druzí z důvodu nedostatku. V teoretické části je charakteristika výživy a malnutrice. V praktické části je srovnání zvlášť zemí vyspělých a zemí rozvojových z hlediska příjmu jednotlivých živin, potravin a výskytu malnutrice. Z výsledků je zřejmé, že ve sledovaných zemích nebyl stav výživy dobrý, pouze v Japonsku se blížil ideálnímu stavu. Klíčová slova výživa, malnutrice, výživová doporučení, vyspělé země, rozvojové země
Globální ekonomický výhled - září 2017
Česká národní banka
Zářijové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle zaměřujeme naši pozornost na fenomén reálného měnového kurzu optikou toho, co nám jeho vývoj sděluje o zemích Evropské unie. Jeho vývoj totiž odráží jak pohyb nominálního měnového kurzu, tak relativních cenových hladin, což umožňuje např. rámcově vyhodnocovat konvergenční úsilí země (k jádru eurozóny), diskutovat vliv centrální banky na rozložení reálného zhodnocování (mezi kanál nominálního kurzu a inflačního diferenciálu), nebo třeba sledovat vývoj vnější konkurenceschopnosti dané ekonomiky EU, tedy i eurozóny. Právě tímto směrem se vydává dějová linie článku, který monitoruje období od vzniku eurozóny v roce 1999 do současnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - srpen 2017
Česká národní banka
Srpnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle přinášíme pokračování našeho letního miniseriálu k ekonomickým dopadům brexitu na Spojené království. V červencovém čísle jsme se zaměřili na analýzu vlivů působících v krátkém období, v tomto srpnovém čísle shrnujeme závěry nejvýznamnějších studií, které se fenoménu brexitu věnovaly z delší perspektivy. Z těchto studií lze vyčíst shodu na tom, že britská ekonomika na odchodu z EU ztratí, což ekonomická realita postupně potvrzuje. Skutečný rozsah ekonomických dopadů brexitu je však stále složité odhadnout, neboť bude primárně záviset na dojednaných podmínkách mezi Spojeným královstvím a EU. Proto i v naší analýze představujeme základní možné scénáře, které optikou ztraceného HDP vyčíslují, kolik Spojené království za odchod z EU „zaplatí“.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - červenec 2017
Česká národní banka
Červencové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto i následujícím srpnovém čísle je naše pozornost dále zaostřena najeden z hlavních ekonomických fenoménů současnosti – brexit. Koncem června uplynul rok od referenda, v němž si Spojené království odhlasovalo, že vystoupí z Evropské unie. V obou článcích se soustředíme na posouzení ekonomických dopadů tohoto rozhodnutí na Spojené království. Červencové číslo je přitom věnováno vlivům působícím v krátkém období. Z vývoje celé řady ekonomických ukazatelů je patrné, že závěry četných studií, jež varovaly před negativním brexitovým šokem pro britskou ekonomiku, se postupně naplňují, a to od prvotní viditelné nervozity finančních trhů po vyhlášení referenda až po plíživě a postupně se projevující dopady do reálné ekonomiky. O tom, zda při budoucím ohlédnutí půjde spíše o dopady krátkodobé nebo dlouhodobě trvající, rozhodne zejména finální podoba podmínek dojednaných s institucemi EU. Tento rozměr úvah – včetně možných střednědobých výhledů – pak bude předmětem navazujícího článku v srpnovém čísle.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - červen 2017
Česká národní banka
Červnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále zaostřena na vyhodnocení přesnosti předpovědí pro rok 2016 publikovaných v Globálním ekonomickém výhledu v loňském a předloňském roce. Srovnávané instituce byly ohledně svého výhledu ekonomického vývoje mírně optimistické. Prognózy růstu HDP a inflace pro rok 2016 předpokládaly v průměru vyšší hodnoty, než jaká byla následná skutečnost. Rovněž výhledy nominálních úrokových sazeb pro USA a eurozónu byly nadhodnocené. Měnový kurz dolaru nakonec oproti ostatním měnám neposílil tolik, jak bylo analytiky očekáváno. Rovněž cena ropy byla ve srovnání se skutečností povětšinou nadhodnocena.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globalization and Small Countries - Unique Challenges, Universal Solutions
Petkovska, Katerina ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Benáček, Vladimír (oponent)
This work focuses on globalization, more closely on the economic aspects of this process. Small countries, especially developing ones are in the spotlight, as they face unique challenges that have been addressed by the international community for decades at least. The success rate of the intervention is very questionable and leaves room for improvement, which may be a platform to elevate millions out of poverty, solve crippling problems, provide access to technology and improve the global economic system. The uniting hypothesis is that that small developing nations are functioning in a hostile environment when it comes to trade, intellectual property protection and debt, which makes it extremely difficult for them to globalize competitively. Economic history, trade and technology are the main filters of this research. Conventional economic theory like market fundamentalism, and international trade theories will be discussed. A holistic literature review, will try to depict the many sides of the argument. The data used will be from the World Competitiveness Report, World Bank's World Development Indicators, other World Bank data, apropriatiate statistical offices. A case study is implemented to conclude the thesis and in this case to evaluate the hypothesis as only partly true, since small...
Globální ekonomický výhled – květen 2017
Česká národní banka ; Sekce měnová ; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Květnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle zaměřujeme svoji pozornost na zodpovězení otázky, zda se trh s ropou blíží ke své rovnováze. Zde se blíže věnujeme, mimo jiného, chování kartelu OPEC nebo producentů břidlicové ropy v USA, pozorovanému v posledních třech letech. Dále se pokoušíme odpověděti na to, jaké jsou příčiny občasných prudkých výkyvů cen ropy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Umělé přerušení těhotenství ve vyspělých zemích: trendy a legislativa
Pachlová, Tereza ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kocourková, Jiřina (oponent)
Umělé přerušení těhotenství ve vyspělých zemích: trendy a legislativa Abstrakt Cílem práce je podat ucelený přehled o legislativě a trendech UPT ve vyspělých zemích světa a analyzovat a zhodnotit specifika typická pro jednotlivé státy. V první části práce jsou diskutovány přístupy k UPT a popsán vývoj legislativy UPT, ve druhé části jsou analyzovány trendy umělé potratovosti celkově a podle věku ženy. Jako nástroj k tomu jsou využity metody demografické analýzy umělé potratovosti a některé statistické metody. V současnosti je UPT z jiných než zdravotních důvodů legálně umožněno ve 25 z 28 sledovaných vyspělých zemí. Analýzou byly zjištěny výrazné rozdíly mezi státy nejen v hodnotách umělé potratovosti, ale i ve struktuře umělé potratovosti podle věku ženy. Kromě legislativy UPT je nejvýznamnějším faktorem působícím na hodnoty umělé potratovosti prevalence moderních antikoncepčních metod. S rozšiřováním jejich užívání se snižuje variabilita umělé potratovosti mezi státy. Klíčová slova: umělé přerušení těhotenství, legislativa, potratovost, vyspělé státy

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.