Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 385 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém služeb pro osoby bez přístřeší v Praze
Havrlíková, Jana ; Kaňák, Jan (vedoucí práce) ; Krahulcová, Beáta (oponent)
Diplomová práce s názvem ,,Systém služeb pro osoby bez přístřeší v Praze" je zaměřena na zodpovězení hlavní výzkumné otázky, která zní: ,,Jaká je demografická struktura osob bez přístřeší v Praze, které využívají sociální služby?". První kapitola je věnována teorii bezdomovectví, jeho vývoji, formám, kauzálním souvislostem a reakcím společnosti na tento sociálně patologický jev. Druhá část diplomové práce se věnuje sociálním službám pro osoby bez přístřeší. Nejprve je popsána definice sociálních služeb, dále se zaměřuji na služby sociální prevence, které danou problematiku pomáhají řešit. Popisuji zde i problémové okruhy bezdomovectví a jejich řešení v rámci sociálních služeb, jejichž cílem je minimalizace negativních dopadů bezdomovectví, zabránění jeho rozvoje, ale i preventivnímu působení. Třetí část je zaměřena na vysvětlení pojmu demografie, jeho zkoumání a interpretace základních pojmů, jejichž vymezení je nezbytné pro pochopení výzkumné části diplomové práce. Prezentuji zde výsledky prvního oficiálního sčítání osob bez přístřeší, které se uskutečnilo v roce 2011. V poslední kapitole práce je realizováno vlastní výzkumné šetření, v němž se snažím odpovědět na hlavní a dílčí výzkumné otázky. Je zde použito kvantitativní šetření, které formou dotazníku mapuje konkrétní znaky demografické...
Pension Systems Sustainability in the European Union
Bronec, Ondřej ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Kopečná, Vědunka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá budoucností penzijních systémů Evropské unie a Norska v období mezi lety 2016 a 2080. Z důvodu demografických trendů v hodnotách porodnosti a střední délky života počet lidí v produktivním věku neustále klesá a počet lidí s nárokem na státní penze roste. Toto vede ke zvýšení tlaku na státní penzijní systém a nárůstu výdajů na statní penze vzhledem k HDP. S použitím populačních predikcí z modelu EUROPOP2015 společně s několika ekonomickými predikcemi z takzvané "2018 Ageing Report" se tato práce snaží popsat možné scénáře vývoje výdajů na penze. Výsledky naznačují velké problémy pro mnoho zemí Evropské unie. Výsledky jsou dále analyzovány za pomocí jiných vstupních demografických parametrů. Nejdůležitějším faktorem se při této analyse zdá býti porodnost. Dále pozorujeme jiné chování mezi státy Východní a Západní Evropy. Nakonec jsou vyzkoušena možná parametrická řešení, která jsou schopna vyrovnat nárůst penzijních výdajů. V této analýze jsme zjistili, že zvýšení důchodového věku o 8 až 10 let by bylo dostačujícím na stabilizaci budoucího vývoje penzijních výdajů do roku 2080 a podobné výsledky vykazuje i nastavení růstu penzí na 60%-70% růstu mezd.
Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Královéhradeckého kraje - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Moravskoslezského kraje - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Kraje Vysočina - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Libereckého kraje - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Zlínského kraje - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 385 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.