Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 515 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Návrh alternativního spoření na důchod pro účastníky 2. pilíře po jeho zrušení.
Bálková, Dominika
Bakalářská práce se v úvodu zabývá teoretickým pohledem na problematiku penzijního zabezpečení lidí, představuje základní modely financování důchodových spoření. V další části popisuje nejčastěji doporučován tří pilířový penzijní systém, výhody a nevýhody průběžně a fondově financovaných systému. Dále se zabývá zhodnocením aktuálního stavu a udržitelností důchodového systému České republiky a v poslední části se pokouší o nástin alternativního řešení po zrušení druhého pilíře.
Analýza vývoje dynamiky obyvatelstva ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov v letech 2005-2015
Mezihoráková, Nikola
Předmětem bakalářské práce je analýza vývoje vybraných demografických ukazatelů dynamiky obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kyjov v letech 2005-2015. Ve vymezeném časovém období byly sledovány a vyhodnoceny ukazatele úmrtnosti, porodnosti a plodnosti, potratovosti, sňatečnosti, rozvodovosti, migrace a přirozeného, migračního a celkového přírůstku. Pomocí metody vyrovnání časových řad byla vhodnou trendovou funkcí vytvořena predikce vývoje výše uvedených ukazatelů do roku 2019. Výsledky provedených analýz vykazovaly ve sledovaných letech u vývoje porodnosti, sňatečnosti, migrace a přirozeného, migračního a celkového přírůstku spíše klesající trend, v jehož důsledku dochází k úbytku obyvatel ve sledovaném území. U ukazatele úmrtnosti, potratovosti a rozvodovosti byl zjištěn kolísavý vývoj.
Identifikace faktorů ovlivňující úspory domácností v zemích EU
Wrzecionková, Aneta
Wrzecionková, A. Faktory ovlivňující úspory domácností ve vybraných zemích EU. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. V této diplomové práci jsou zkoumány faktory ovlivňující míru úspor ve vybraných zemích Evropské unie a to konkrétně v zemích České republiky, Francie a Velké Británie. Tato práce se zabývá nejen identifikací faktorů, které mohou být společné pro všechny státy, ale také rozdíly, které přispívají k odlišnostem v úsporách. Tato diplomová práce se bude více zaměřovat na vliv stárnutí obyvatelstva na úspory jako jednoho z determinantů, jelikož je dílčím cílem práce ověření uplatnitelnosti Hypotézy životního cyklu ve vybraných státech. Identifikací determinantů lze pak pomocí regresní analýzy analyzovat faktory, které mají prokazatelný vliv na míru úspor v dané zemi. Tato analýza umožní porovnání mezi jednotlivými zeměmi, kde je možné porovnávat jednotlivé faktory mezi jednotlivými zeměmi a analyzovat možné shody a rozdíly.
Osídlení venkova Královéhradeckého kraje, jeho diferenciace a typologie
Schmied, Jakub
Následující diplomová práce řeší typologii venkovského osídlení v Královéhradeckém kraji. V úvodním literárním přehledu se zabývá samotnou definicí sídla a venkovského sídla a dále možnostmi vymezování venkova. V další části následuje vymezení venkova v Královéhradeckém kraji a jeho charakteristika pomocí různých demografickým ukazatelů a podrobnější analýza obvodů obcí s rozšířenou působností. Za použití ukazatelů u každého obvodu obce s rozšířenou působností je vytvořena typologie venkova v Královéhradeckém kraji z hlediska potenciálu rozvoje venkova. Tato území jsou pak kartograficky dokumentována a krátce charakterizována. Následuje závěrečné shrnutí a diskuze s poukázáním na jiné možné přístupy k řešení.
Demografická analýza států Sdružení národů jihovýchodní Asie
Machálková, Lucie
Diplomová práce se zabývá demograficko-ekonomickou situací ve státech Sdružení národů jihovýchodní Asie. Předmětem práce je zhodnocení současné situace podle demografické dynamiky v období 1990-2018. Na demografické změny v těchto státech mají vliv dříve přijaté anti-natalitní nebo pro-natalitní politiky. Cílem diplomové práce je na základě zjištěných výsledků definovat závěry a návrhy na zlepšení rozvojové spolupráce a podpory určitých zemí. V práci jsou vytvořeny časové řady s vybranými demografickými a ekonomickými indikátory s predikcí na následujících 5 let pomocí extrapolace časových řad. V práci je použita metoda konvergence, pomocí které lze zjistit, zda u států dochází k jejich přibližování nebo vzdalování v čase. Konvergence je vypočtena pro hrubý domácí produkt na obyvatele. V závěru práce je provedena analýza hlavních komponent na vybrané demografické a ekonomické ukazatele a následně shluková analýza pro rok 1991 a 2017 a jejich komparace.
Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v letech 2008-2017
Tomková, Monika
Závěrečná práce hodnotí demografický vývoj v Jihomoravském kraji v letech 2008–2017. V literární rešerši jsou popsány demografické struktury a události, které jsou zasazeny do kontextu regionálního rozvoje a případně doplněny o vývojový charakter od roku 1918. Cílem této práce je provést demografickou analýzu Jihomoravského kraje, která je významná pro usuzování budoucího vývoje a predikování budoucích potřeb pro optimální rozvoj regionu. Z výsledků analýzy je zejména alarmující rostoucí trend stárnutí populace. Tato tendence by měla být zaopatřena např. vybudováním nových domů pro seniory, kterých není ani aktuálně dostatečné množství. Dále bylo zjištěno, že klesá hrubá míra porodnosti, proto by měla být učiněna jistá pronatalitní opatření. Například zvýšením mateřské nebo příspěvku na dítě.
Povědomí obyvatel Jindřichova Hradce o faktorech, které zapříčinily pokles porodnosti v Jindřichově Hradci.
ČIZMADIA, Diana
Teoretická část práce se zabývá popisem demografie, základní historickou definicí, pojmem porodnost a faktory, které ovlivnily pokles porodnosti. Výzkumná část se zabývá obyvateli města Jindřichův Hradec a jejich míněním, tedy postoji, názory a povědomím, které zastávají v souvislosti s poklesem porodnosti. Výzkum probíhal pomocí kvantitativního výzkumu a výsledky jsou zaznamenány do grafů. Cílem výzkumné části bylo zjistit, jaké povědomí mají obyvatelé města Jindřichův Hradec o poklesu porodnosti, o faktorech, které pokles porodnosti zapříčinily, o povědomí dopadu do sociální oblasti a informovanosti. 1. dílčí cíl: Zjistit, jaké povědomí mají obyvatelé Jindřichova Hradce o poklesu porodnosti v Jindřichově Hradci a zda podle nich dopadá pokles porodnosti i na sociální sféru, případně jak. 2. dílčí cíl: Zjistit povědomí obyvatel Jindřichova Hradce o vybraných faktorech, které zapříčinily pokles porodnosti. 3. Dílčí cíl: Zjistit, jak jsou obyvatelé Jindřichova Hradce informováni o poklesu porodnosti. Hypotéza 1: Obyvatelé Jindřichova Hradce jsou obeznámeni s poklesem porodnosti v tomto městě. Dále jen H1. Hypotéza 2: Obyvatelé Jindřichova Hradce se shodnou, že má pokles porodnosti dopad na sociální sféru. Dále jen H2. Hypotéza 3: Obyvatelé Jindřichova Hradce se nejčastěji shodnou, že do faktorů poklesu porodnosti patří rozšíření antikoncepce. Dále jen H3. Hypotéza 4: Obyvatelé Jindřichova Hradce se shodnou, že nejsou dostatečně informováni o porodnosti a o faktorech působících na pokles porodnosti. Dále jen H4. H1, H2 a H4 byly potvrzeny. H3 byla vyvrácena.
Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2018
Český statistický úřad
Počty obyvatel v obcích po promítnutí územních změn k 1.1.2018 na základě demografické bilance narozených, zemřelých a migrace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Obyvatelstvo Plzeňského kraje v roce 2017
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Pohyb a věková struktura obyvatel kraje, okresů, SO ORP, SO POU a obcí k 31.12.2016. Publikace je doplněna věkovým složením obyvatel Plzeňského kraje v letech 2004 až 2016, řadou grafů, kartogramů a kartodiagramů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 515 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.