Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 521 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Depopulace ruského Dálného východu a federální migrační politika
Andrle, Jakub ; Litera, Bohuslav (vedoucí práce) ; Horák, Slavomír (oponent)
Práce si klade za cíl analyzovat současnou demografickou a migrační situaci ruského Dálného východu. První kapitola práce zkoumaný region geograficky vymezuje a představuje jeho hlavní ekonomická specifika. Druhá kapitola nabízí podrobnější demografický profil regionu v kontextu populačního vývoje Ruské federace. Posuzuje tempo vylidňování ruského Dálného východu od začátku 90. let 20. století, zabývá se směry a dynamikou migračních procesů na území okruhu a snaží se stanovit základní příčiny jeho pokračující depopulace. Třetí kapitola je věnována novodobé historii osídlování ruského Dálného východu. Předmětem zájmu této části práce je zejména vývoj kolonizační a přesídlenecké politiky státu ve vztahu k východním periferiím od konce 19. století do pádu Sovětského svazu. Čtvrtá kapitola práce se zabývá problematikou současné čínské migrace na území ruského Dálného východu. Hlavní pozornost je věnována fenoménu takzvané "demografické expanze" Číny a perspektivám širšího využití čínské pracovní síly v dohledné budoucnosti. Závěrečná kapitola představuje probíhající státní přesídlovací program zaměřený na ruské krajany. Zaměřuje se přitom na motivace státu k samotnému zahájení programu, hodnotí jeho dosavadní úspěšnost a naznačuje možné další směřování ruské migrační politiky.
Ochranářská genetika rysa ostrovida v Západních Karpatech
Ungrová, Lenka ; Hulva, Pavel (vedoucí práce) ; Kaňuch, Peter (oponent)
Robustní monitoring spolu s genetickými analýzami populací velkých šelem je důležitým nástrojem pro účinnou ochranu a management jednotlivých druhů. Tato práce si klade za cíl vůbec poprvé geneticky zmapovat celou slovenskou populaci rysa ostrovida, a to za použití celkem 15 mikrosatelitových lokusů. Neinvazivní genetika je účinným prostředkem pro genetický výzkum druhů s velkými domovskými okrsky a nízkou populační hustotou. Z tohoto důvodu byly v této práci zpracovány vzorky trusu, srsti, moči a bukálních stěrů získané v terénu, doplněné o tkáně z uhynulých jedinců. V průběhu let 2017-2019 bylo získáno celkem 187 vzorků, z nichž se podařilo získat 59 genotypů. Z úspěšně genotypovaných vzorků byly vyřazeny dva v terénu chybně determinované vzorky, které patřily kočce divoké. Data získaná z projektu Veľké šelmy 2 byla pro analýzy populační genetiky a demografie doplněna o 98 genotypů z projektu Šelmy SKCZ ve spolupráci s ÚBO AV ČR. Z celkového datasetu 155 genotypů bylo detekováno 68 jedinců rysa ostrovida. Analýza příbuznosti odhalila celkem 67 signifikantních příbuzenských vztahů 1. stupně a 9 signifikantních vztahů 2. stupně. Slovenská populace má dle výsledků této práce třetí nejnižší genetickou diverzitu ve srovnání se všemi evropskými autochtonními populacemi a nižší genetickou diverzitu než...
Možnosti implementace demografie do výuky na středoškolské úrovni
Vondrášek, Martin ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Velková, Alice (oponent)
Možnosti implementace demografie do výuky na středoškolské úrovni Abstrakt Hlavními cíli diplomové práce bylo zhodnotit míru začlenění a potenciál demografie při výuce na středoškolské úrovni a navrhnout konkrétní aktivity, které lze v rámci vyučovacích hodin realizovat. Jedná se o první ucelenou práci zaměřenou specificky na didaktiku demografie. V práci jsou využity veřejně dostupné online databáze Českého statistického úřadu, Organizace spojených národů a Population Reference Bureau. Byla provedena analýza sylabů předmětů z prvních ročníků vybraných vysokých škol, obsahová analýza vybraných středoškolských učebnic a rámcového vzdělávacího programu. Z analýz vyplývá velký prostor pro implementaci demografie nejen v rámci výuky zeměpisu. Práce je doplněná o konkrétní návrhy aktivit použitelných při výuce na středních školách. Klíčová slova: Česko, demografie, výuka demografie, implementace, střední školy, analýza učebnic, rámcový vzdělávací program
Výzkum demografických znalostí vysokoškolských studentů v Česku
Verbíř, Petr ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Výzkum demografických znalostí vysokoškolských studentů v Česku Abstrakt Cílem této práce bylo zjistit názory, znalosti a povědomí vysokoškolských studentů v Česku o demografii a populačním vývoji v Česku a ve světě. Metodami výběru respondentů byly stratifikovaný náhodný výběr a řetězový výběr. Dotazníky byly vyplňovány elektronicky skrze sociální sítě nebo emailem. Výsledky analýzy šetření jsme interpretovali podle jednotlivých faktických a názorových otázek a rovněž souhrnně za faktické otázky. Výsledky dotazníkového šetření jsou komparovány s výsledky dotazníkového šetření z Francie z roku 2015 a z výzkumů INED. Celkem se šetření zúčastnilo 1 149 respondentů, z toho 35 % mužů a 65 % žen. Většina respondentů odhadla správně počet obyvatel ve světě nebo v Česku a rovněž považují demografii a populační vývoj za důležité téma. Bylo zajímavé, že většina respondentů považovala úhrnnou plodnost v Česku za nižší než ve Španělsku nebo Itálii, naopak si mysleli, že v Česku je vyšší úhrnná plodnost než v Irsku. Muži dosahovali statisticky vyššího průměru bodového ohodnocení faktických otázek než ženy. Průměrně nejvyšší bodové ohodnocení měli respondenti s vysokoškolským oborem Přírodní vědy, matematika a statistika (biologie, životní prostředí, chemie, fyzika, geografie, demografie). Nejčastějšími důvody...
Studenti a absolventi lékařské fakulty Univerzity Karlovy v první polovině 20. století: sociální struktura, průběh studia, studentský život, profesní kariéry.
Kopecká, Tereza ; Svobodný, Petr (vedoucí práce) ; Mášová, Hana (oponent) ; Křížová, Eva (oponent)
Studenti a absolventi lékařské fakulty Univerzity Karlovy v první polovině 20. století: sociální struktura, průběh studia, studentský život, profesní kariéry Tereza Kopecká Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LFUK Téma studia medicíny v první polovině dvacátého století nabízí zajímavý pohled do světa prvorepublikové mládeže, rozvíjející se moderní medicíny a vysokého školství. Prosopografická studie umožňuje tuto heterogenní problematiku vnímat z mnoha stran: demograficky, sociálně, politicky, z hlediska genderu a dalších. Studenti, kteří jsou tématem této práce, zažili velkou část dvacátého století; společným formujícím zážitkem pro ně byla první světová válka, ale postupně došlo ke komplexní a hluboké diferenciaci, která nám umožňuje nahlédnout do světa vědy, nemocniční i komunitní medicíny, odboje, aktivní politiky i umění. V jejich lékařských kariérách se samozřejmě projevily i organizační změny veřejného zdravotnictví, které vedly ke ztrátě profesní svobody. Tyto obtíže jim ale pomohl překonat sociální kapitál, získaný už v době studia. Hlavním problémem vědeckého života byla diskontinuita daná druhou světovou válkou a vazba vědy na politiku v poválečném období. Klíčová slova: lékařská fakulta, první polovina dvacátého století, prosopografie, gender, demografie
Materiální dějiny planetární urbanizace
Šana, Václav ; Bartůšek, Ondřej (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá termínem konečné urbanizace planety materialistickým pohledem. Distribuce pitné vody, spotřeba energie a především zemědělská produkce jsou základní faktory, které spolu s logistikou a demografií tvoří zásadní hybatele materiálních dějin. ,,Malthusiánský” strach ze situace, kdy světové populaci dojdou zdroje, provází i současnou rétoriku. Cílem je se pokusit najít i prozkoumat řešení materiálních nezbytností lidstva a navrhnout organizační principy, systémy, urbanistická a architektonická řešení.
Návrh alternativního spoření na důchod pro účastníky 2. pilíře po jeho zrušení.
Bálková, Dominika
Bakalářská práce se v úvodu zabývá teoretickým pohledem na problematiku penzijního zabezpečení lidí, představuje základní modely financování důchodových spoření. V další části popisuje nejčastěji doporučován tří pilířový penzijní systém, výhody a nevýhody průběžně a fondově financovaných systému. Dále se zabývá zhodnocením aktuálního stavu a udržitelností důchodového systému České republiky a v poslední části se pokouší o nástin alternativního řešení po zrušení druhého pilíře.
Analýza vývoje dynamiky obyvatelstva ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov v letech 2005-2015
Mezihoráková, Nikola
Předmětem bakalářské práce je analýza vývoje vybraných demografických ukazatelů dynamiky obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kyjov v letech 2005-2015. Ve vymezeném časovém období byly sledovány a vyhodnoceny ukazatele úmrtnosti, porodnosti a plodnosti, potratovosti, sňatečnosti, rozvodovosti, migrace a přirozeného, migračního a celkového přírůstku. Pomocí metody vyrovnání časových řad byla vhodnou trendovou funkcí vytvořena predikce vývoje výše uvedených ukazatelů do roku 2019. Výsledky provedených analýz vykazovaly ve sledovaných letech u vývoje porodnosti, sňatečnosti, migrace a přirozeného, migračního a celkového přírůstku spíše klesající trend, v jehož důsledku dochází k úbytku obyvatel ve sledovaném území. U ukazatele úmrtnosti, potratovosti a rozvodovosti byl zjištěn kolísavý vývoj.
Identifikace faktorů ovlivňující úspory domácností v zemích EU
Wrzecionková, Aneta
Wrzecionková, A. Faktory ovlivňující úspory domácností ve vybraných zemích EU. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. V této diplomové práci jsou zkoumány faktory ovlivňující míru úspor ve vybraných zemích Evropské unie a to konkrétně v zemích České republiky, Francie a Velké Británie. Tato práce se zabývá nejen identifikací faktorů, které mohou být společné pro všechny státy, ale také rozdíly, které přispívají k odlišnostem v úsporách. Tato diplomová práce se bude více zaměřovat na vliv stárnutí obyvatelstva na úspory jako jednoho z determinantů, jelikož je dílčím cílem práce ověření uplatnitelnosti Hypotézy životního cyklu ve vybraných státech. Identifikací determinantů lze pak pomocí regresní analýzy analyzovat faktory, které mají prokazatelný vliv na míru úspor v dané zemi. Tato analýza umožní porovnání mezi jednotlivými zeměmi, kde je možné porovnávat jednotlivé faktory mezi jednotlivými zeměmi a analyzovat možné shody a rozdíly.
Osídlení venkova Královéhradeckého kraje, jeho diferenciace a typologie
Schmied, Jakub
Následující diplomová práce řeší typologii venkovského osídlení v Královéhradeckém kraji. V úvodním literárním přehledu se zabývá samotnou definicí sídla a venkovského sídla a dále možnostmi vymezování venkova. V další části následuje vymezení venkova v Královéhradeckém kraji a jeho charakteristika pomocí různých demografickým ukazatelů a podrobnější analýza obvodů obcí s rozšířenou působností. Za použití ukazatelů u každého obvodu obce s rozšířenou působností je vytvořena typologie venkova v Královéhradeckém kraji z hlediska potenciálu rozvoje venkova. Tato území jsou pak kartograficky dokumentována a krátce charakterizována. Následuje závěrečné shrnutí a diskuze s poukázáním na jiné možné přístupy k řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 521 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.