Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj obyvatelstva České republiky - v roce 2011
Český statistický úřad
Pravidelná analytická zpráva o hlavních složkách populačního vývoje v České republice v roce 2011 a její porovnání s předchozím obdobím. Údaje za rok 2011 navazují na výsledky SLDB 2011.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj potratovosti v České republice - 2003 - 2014
Český statistický úřad
Analýza vývoje potratovosti v České republice se zaměřením na období 2003 až 2014. Sleduje potraty v souvislosti se sociodemografickými charakteristikami žen a dalšími aspekty. Součástí jsou také územní rozdíly ukazatelů potratovosti a mezinárodní srovnání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj úmrtnosti v České republice - 2006-2016
Český statistický úřad
Publikace se zabývá vývojem úmrtnosti v ČR mezi roky 2006 a 2016. Obsahově navazuje na publikaci vydanou ČSÚ v roce 2003 (Úmrtnost v České republice v letech 1995–2002, kód 4022-03). Kromě úmrtnosti podle pohlaví, věku a rodinného stavu se věnuje také příčinám smrti, regionálním rozdílům a mezinárodnímu porovnání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj obyvatelstva České republiky - 2016
Český statistický úřad
Pravidelná analytická zpráva o hlavních složkách populačního vývoje v České republice v roce 2016 v porovnání s předchozím obdobím.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistika & My (č. 4/2017): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Komparace demografického vývoje České republiky se sousedními státy
Lukavcová, Tereza ; Prášilová, Marie (vedoucí práce) ; Ivana, Ivana (oponent)
Diplomová práce se zabývá komparací demografického vývoje České republiky se sousedními státy, tedy se Slovenskem, Polskem, Německem a Rakouskem v letech 1989 - 2014. Srovnání bylo provedeno také s demografickými ukazateli Evropské unie. Na základě demografických ukazatelů, které vyjadřují stav, strukturu a pohyb obyvatelstva v jednotlivých vybraných státech, byly tyto státy porovnávány s Českou republikou. Komparaci byly podrobeny dílčí ukazatelé přirozené obnovy stavu populace a prostorové mobility obyvatel, které způsobují změny v počtu obyvatel. Srovnávána byla také struktura obyvatelstva a věkový medián. Komparace byla doplněna analýzou příčin rozdílností ve vývojových trendech a o predikce vybraných demografických ukazatelů. Byly nalezeny přímé souvislosti demografických změn se změnami v ekonomice České republiky. Na závěr byly formulovány návrhy a doporučení pro Českou republiku a její budoucí demografický vývoj.
Senioři v Hlavním městě Praze - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v hl. m. Praze
Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v hlavním městě Praze a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především oblasti, kde můžeme tento vývoj kvantifikovat pomocí statistických ukazatelů, přičemž klademe důraz na jevy v kraji významné. Z územního hlediska se neomezujeme pouze na kraj jako celek, ale snažíme se zobrazit i rozdíly uvnitř jeho území, a to z pohledu okresů nebo správních obvodů obcí s rozšířenou působností, popřípadě velikostních skupin obcí. Nedílnou součástí analýzy je také srovnání s ostatními kraji České republiky. Tato analýza navazuje na materiály vydávané ústředím ČSÚ, především na publikaci Senioři v ČR – 2014 nebo Senioři v krajích - 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Plodnost žen: 2011
Český statistický úřad
Analýza plodnosti žen vycházející z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Počet živě narozených dětí ve vztahu k ženám a jejich strukturám - generaci, místu obvyklého pobytu a dalším sociodemografickým charakteristikám. Unikátním výstupem je výpočet kohortní plodnosti, který je možné spolehlivě provést pouze na základě dat ze Sčítání lidu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.