Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 269 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Názory české veřejnosti na fungování demokracie a nedemokratické alternativy politického systému – září 2019
Čadová, Naděžda
Součástí zářijového šetření CVVM SOÚ AV ČR bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice a postojů k nedemokratickým alternativám politického systému.
Srovnání ideového a programového vymezení stran Fidesz a PiS
Vait, Martin ; Mlejnek, Josef (vedoucí práce) ; Perottino, Michel (oponent)
Předmětem této diplomové práce je výzkum a srovnání ideového a programového vymezení stran Fidesz a PiS, jejich vývoje v čase i současného působení v maďarské vládě od roku 2010, resp. v polské vládě od roku 2015. Stejně tak se tato práce zaměřuje na zkoumání a komparaci předpokladů, které umožnily oběma stranám získat vysokou podporu voličů ve zmíněných parlamentních volbách. Mezi hlavní teoretická východiska pro výzkum, kterým se práce věnuje v první kapitole, patří teorie populistických radikálně pravicových stran a její další aplikované aspekty. Na základě tohoto rámce diplomová práce v druhé kapitole odpovídá na výzkumnou otázku, do jaké míry transformační vývoj v Maďarsku a Polsku mezi lety 1989-2004 vytvořil předpoklady pro podporu populistické radikální pravice v obou zemích. Závěrem je, že kromě negativních aspektů politické a ekonomické transformace hrály zásadní roli ve vytváření klimatu pro radikálně pravicové postoje také historické narativy a předsudky vůči menšinám ze strany části společnosti. Ve třetí kapitole dále z výzkumu vyplývá, že strany během let prošly značným ideologickým vývojem, který do jisté míry spočívá také v reakci na vývoj ve stranickém systému obou zemí. Od roku 2006 však lze obě strany stále konzistentněji řadit mezi stranickou rodinu populistické radikální...
Hodnocení evropské integrace – duben 2019
Tuček, Milan
V dubnu 2019 byly do výzkumu veřejného mínění jako každý rok zařazeny otázky na téma evropské integrace. Konkrétně jsme zjišťovali názory na to, zda se v Evropské unii (EU) uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce, tolerance, spravedlnosti a solidarity. Dále nás ve výzkumu zajímaly názory české veřejnosti na prospěšnost či škodlivost evropské integrace v oblastech hospodářství, politiky, kultury, obrany a ekologie. Zaměřili jsme se také na to, zda dotázaní věří tomu, že rozhodnutí EU jsou v zájmu České republiky a v jejich vlastním zájmu.
Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR – únor 2019
Čadová, Naděžda
Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování lidských práv v ČR. S fungováním demokracie v naší zemi jsou spokojeny více než dvě třetiny (67 %) občanů, téměř tři desetiny (29 %) spokojené nejsou.
Demokracie a právní stát: harmonie, nebo konflikt?
Jícha, Martin ; Ondřejková, Jana (vedoucí práce) ; Pithart, Petr (oponent)
Demokracie a právní stát: Harmonie, nebo konflikt? Abstrakt Cílem této diplomové práce je vymezit pojem právního státu a pojem demokracie a vystihnout, jaký je jejich vzájemný vztah. Definování právního státu i demokracie je učiněno na základě rešerše odborné literatury a porovnání přístupů jednotlivých autorů. S ohledem na to, že přístupy autorů se zásadně liší a není možné je zahrnout do jediné definice, jsou oba pojmy, demokracie a právní stát, rozděleny do několika subkategorií, a to procedurální a substantivní demokracie, legalistický, formální a materiální právní stát. Přitom materiální právní stát považuje autor této práce za natolik svébytný, že je vhodné jej označovat jiným způsobem. Zvolil pro něj termín ústavní liberalismus. Vlastní vztah demokracie a právního státu se odvíjí od pojetí jednotlivých pojmů, a proto je také tato část práce rozčleněna na kapitoly zabývající se vztahem právního státu a demokracie v závislosti na tom, jak jsou chápány a výše vysvětleny. Obdobná je také metoda, neboť nejdříve byly vyhledány a porovnávány pohledy na vztah právního státu a demokracie v odborné literatuře, aby se následně autor pokusil o zobecnění. Právní stát, procedurální demokracii a ústavní liberalismus považuje autor práce za odlišné koncepty, které stojí na rozdílných filosofických základech a...
Role mravních autorit V. Havla, L. Walesy a Jana Pavla II. pro pád totalitních režimů.
Řezník, Robert ; Svoboda, Cyril (vedoucí práce) ; Mašek, Vojtěch (oponent)
Práce se zaměřuje na úpadek totalitního režimu a na kořeny protikomunistického odporu. Vyjadřuje vzedmutí občanského odporu který iniciovali hlavní protagonisté tohoto celospolečenského revolučního vzmachu. Najevo vysvitne odvaha tří hrdinů své doby. Klíčová slova: totalitní režimy, Solidarita, Katolická církev, disent, svoboda, komunistická strana, identita, demokracie, hodnoty
Arguing against the Universality of Liberal Democracy: The Case of Singapore
Devillers, Ploy-Païline ; Salamon, Janusz (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Presenting an authoritative one-party rule since fifty years, the case of Singapore does not concord with the various theories of democratization. After proving that Singapore is not a Liberal-Democracy, we argue that the country manages to create a model of stability both in terms of politics and economy, that act as trade- offs to liberal characteristics. The approach uses a qualitative analysis of the electoral framework, a cultural comprehension of contemporary elements and data on its economic success. Ultimately, this thesis aims at studying the idea that Liberal-Democracy is not a model that necessarily needs to be implemented for the functioning of all nations.
Logos liberální demokracie?
Brabec, Martin
Práce ukazuje, že ačkoliv se často liberální demokracie prezentuje a obhajuje jako harmonicky skloubený celek, v její podstatě se nachází zásadní rozpor, běžně přehlížený. Tuto kontradikci nalezneme mezi principem demokratickým, který klade důraz na kolektivní rozhodování a principem liberálním, který staví na individuálních právech a osobním rozhodování. Právě neporozumění tomuto rozdílu vede ke směšování demokracie s liberální demokracií.
Idea humanity v moderním právním řádu (ve vybraných etapách československé a české státnosti)
Kolář, Rostislav ; Pinz, Jan (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent)
Idea humanity v moderním právním řádu (ve vybraných etapách československé a české státnosti) Abstrakt Předložená práce je zaměřena na ideu humanity v moderním právním řádu ve vybraných etapách československé a české státnosti. Hlavním cílem této práce je analysovat, jak by bylo vhodné změnit Ústavu České republiky z pohledu humanitního a v závislosti na tom podle Legislativních pravidel vlády vytvořit návrh konkrétních změn Ústavy České republiky. Autor práce k vytčenému cíli dochází za pomocí metod analytické, syntetické a historické. Práce je z logického důvodu rozdělena na část všeobecnou a část zvláštní, přičemž se skládá z šesti kapitol, kdy každá z nich pojednává o jednotlivých aspektech zvoleného tématu. Kapitola první je úvodní a obsahuje vymezení některých právních pojmů a myšlenkových kategorií užitých v této práci. Nejdůležitějšími myšlenkovými kategoriemi jsou idea humanity, demokracie, stát, ústava a lid. V kapitole druhé autor popisuje genesi a stručný historický vývoj ideje humanity. Mezi klíčová historická období lze zařadit antiku, středověk a dobu osvícenství. Z nejvýznačnějších humanistů v této práci zmíněných lze uvést Sókrata, Aristotela, Panaitia z Rhodu, Senecu, Konfucia, Mistra Lao-c', Marsilia z Padovy, Mistra Husa, Rousseaua, Kanta a Masaryka. Kapitola třetí je zaměřena na na ideu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 269 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.