Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky
Černá, Hana ; Doskočil, Radek (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výběrem a hodnocením dodavatelů příslušenství pro mobilní telefony pro firmu ZONES s.r.o. a stanovení jejich hodnoty rizika. V práci je vytvořen rozhodovací model pomocí fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Na začátku práce jsou rozebrána teoretická východiska, která jsou použita pro zpracování dalších částí práce. Rozhodovací modely jsou tvořeny v programech Microsoft Excel a MATLAB. Fuzzy model je vytvořen na základě požadavků společnosti. Další část práce se zabývá rozborem a porovnáním výsledků z obou programů. Výsledkem práce je model, který je snadný na ovládání, a který zlepší výběr a hodnocení dodavatelů ve firmě ZONES s.r.o.
Návrh softwarové aplikace pro podporu rozhodování na akciovém trhu
Kminiak, Michal ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a následnou tvorbu aplikace pro podporu rozhodování na akciovém trhu.
Návrh licenčního řízení nejvyšší mužské soutěže pro Českou florbalovou unii
Šedová, Kristýna ; Vrbová, Lucie (vedoucí práce) ; Urbář, Roman (oponent)
Diplomová práce se soustředí na florbal v České republice s cílem sestavit návrh licenčního řízení nejvyšší mužské soutěže pro Českou florbalovou unii. Po seznámení se současným fungováním florbalu je za použití metod manažerského rozhodování vymezen problém, stanoveny cíle a představeny zájmové skupiny. Stěžejními oblastmi, které mají zajistit zdravý rozvoj nejvyšší soutěže, a tedy i florbalu, jsou finanční, technická, hráčská a personální kritéria, jež oddíly musí splnit, aby se mohly soutěže účastnit. Samotný návrh je stanoven na základě zájmů stakeholderů, analýzy současného stavu a analýz licenčních systémů jiných sportů v České republice a florbalu v zahraničí. Kromě konkretizace kritérií je doporučen procesní postup a zmíněna rizika a možná omezení, aby Česká florbalová unie mohla práce využít při finálním zavedení licenčního řízení.
Rozhodovací procesy ve vybrané společnosti
Kogay, Yelena ; Váchová, Lucie (vedoucí práce) ; Zelená, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rozhodovacím procesem ve vybrané společnosti. V teore-tické části jsou popsány podstata rozhodování, rozhodovací procesy a problémy a struktura jednotlivých rozhodovacích procesu. V rámci tyto práce uveden konkrétní rozhodovací proces - volba dodavatele. V praktické části se jedná o analýzu procesu výběru vhodného dodavatele na přikladu firmy, jejíž předmětem podnikaní je nákup zboží za účelem dalšího prodeje. Výstupem práce je posouzení informace získané od firmy s teoretickými poznatky o výběru dodavatele.
Proces rozhodování dle Grahama T. Allisona: Americká administrativa a invaze do Iráku v roce 2003
Zrůst, Tomáš ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Parízek, Michal (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Proces decision-making dle Grahama T. Allisona: americká administrativa a invaze do Iráku" se ve svém textu věnuje aplikaci třech základních konceptuálních modelů zmíněného autora, které byly poprvé představeny a detailně rozvedeny v knize Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis v roce 1971, na rozhodovací proces americké administrativy George W. Bushe vedoucí k invazi do Iráku v roce 2003. Modely racionálního aktéra, organizačního procesu a vládního procesu znamenaly ve své době v disciplíně Foreign Policy Analysis a studiu procesů decision-making přelom a i po mnoha desetiletích jsou v akademickém prostředí stále velmi ceněné. Cílem této práce bude skrze upravenou interpretaci otestovat jejich empirickou hodnotu a na základě odlišných perspektiv, které v rámci analýzy nabízejí, charakterizovat povahu vybraného rozhodovacího procesu. Práce klade největší důraz na odlišnost vnímání aktéra a způsob, jakým se tyto pohledy promítají na podobě líčení charakteru vybraného případu i samotné konečné akce. Analýza ve svém důsledku nabízí jasný přehled o příčinách a postupech vedoucích k realizování invaze, přináší důvody, proč je tento desicion-making proces považován často za defektní, a zároveň přibližuje vnitřní fungování první vlády George W. Bushe. Klíčová...
Revitalizace vybraných lehkých obvodových plášťů budov, realizovaných u nás do roku 1990
Liška, Pavel ; Gašparík,, Jozef (oponent) ; Sedlák,, Petr (oponent) ; Kovářová, Barbora (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá návrhem metodiky pro výběr optimální varianty revitalizace lehkého obvodového pláště budov. Práce je zaměřena na ověření provedených revitalizací konstrukce OD-001 „Boletický panel“ při použití stávajících konstrukčních řešení a materiálů. Na zkoumaných stavbách bylo provedeno termografické měření a stavebně technický průzkum za účelem zjištění vad a nedostatků, které tyto konstrukce i jejich revitalizace doprovází. Dalším bodem mé práce byla možnost realizace revitalizace lepenou fasádou. Mechanická odolnost lepené fasády byla posouzena experimentálními zkouškami a matematickými výpočty. Vhodnost revitalizace je zkoumána na základě předem stanovených kritérií. Kritéria jsou zaměřena na oblasti, které jsou pro investora důležité. Jedná se především o finanční náklady, dobu návratnosti, ale i dopad na životní prostředí. Při rozhodování bylo použito simulací a pokročilých metod rozhodování.
Rozhodovací proces rodičů o odkladu povinné školní docházky
Svobodová, Zuzana ; Greger, David (vedoucí práce) ; Kucharská, Anna (oponent) ; Rašková, Miluše (oponent)
Disertační práce popisuje rozhodovací proces rodičů o odložení povinné školní docházky nebo jejím zahájení v termínu. Kvalitativní výzkum je založený na celkem 41 polostrukturovaných rozhovorech s rodiči a dvou ohniskových skupinách doplněných o pozorování a následné rozhovory s rodiči a učiteli. Výzkumným cílem práce bylo osvětlit pozadí vysokého počtu odkladů v České republice, kde každoročně nastupuje do první třídy cca 20 % dětí o rok později. Práce přináší rovněž pohled na toto téma v komparativní perspektivě a analyzuje zahajování povinné školní docházky ve vybraných evropských zemích. Výsledky výzkumu prezentované ve formě zakotvené teorie dokládají, že rozhodnutí rodičů vychází především z potřeb rodiny a to zejména z potřeby být dobrý rodičem. Rozhodování je ovlivňováno také postojem, jaký rodiče k odkladu zastávají a který má také vliv na to, jakou váhu přikládají další faktorům rozhodovacího procesu jako je například školní zralost a jednotlivé oblasti školní připravenosti či měsíc narození dítěte. V průběhu rozhodovacího procesu hraje důležitou roli i zkušenost rodičů u zápisu do první třídy. Z realizovaného šetření vyplynulo, že rozhodovací proces rodičů v mnohém neodpovídá teorii racionální volby, což je tématem závěrečné diskuze disertační práce. KLÍČOVÁ SLOVA odklad povinné školní...
Břidlicový plyn a střety (veřejných) zájmů (Na příkladu lokalit Trutnovska a Berounska)
Hellerová, Šárka ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Kuna, Petr (oponent)
Diplomová práce zkoumá pojem veřejného zájmu ve vztahu k dění kolem takzvaného ‚břidlicového plynu' v České republice. Teoretická část je členěna na dvě základní části. První se věnuje pojmu veřejného zájmu v jeho politologické, sociologické a ekonomické rovině. Druhá část přibližuje problematiku těžby břidlicového plynu v celosvětovém kontextu. Samotný výzkum je zaměřen na kontext správního řízení o stanovení průzkumného území pro vyhledávací průzkum ložisek nekonvenčních uhlovodíků na Berounsku a Trutnovsku. Záměr soukromých společností těžit v České republice břidlicový plyn vyvolal diskuzi. V jejím jádru stojí spor o ekonomický rozvoj a příspěvek k energetické bezpečnosti státu na straně jedné a ochrana životního prostředí na straně druhé. V diskurzu této debaty se v různých souvislostech objevuje pojem veřejný zájem. Jak je s ním zacházeno a jaké jsou další zájmy jednotlivých aktérů, se tato práce snaží zjistit pomocí rozhovorů s aktéry kauzy a jejich analýzou.
Role poradců v americké zahraniční politice
Blažek, Jiří ; Klepárník, Vít (vedoucí práce) ; Koubek, Jiří (oponent)
Diplomová práce Role poradců v americké zahraniční politice má za cíl popsat roli poradce pro otázky národní bezpečnosti. Pohybujeme se v kontextu tvorby politických rozhodnutí (decision-making process) v prezidentském systému Spojených států amerických. Práce je v koncepční části metodologicky vystavěna na jednotlivých typologiích prezidentského řízení amerických administrativ. Popisuje vývoj této disciplíny, která se v americkém akademickém prostředí zkoumá v rámci analýzy zahraniční politiky (Foreign Policy Analysis). Koncepční schéma prezidentského řízení je vystavěno s použitím typologií, které rozpracovali autoři Johnson, George a Mitchell. Teoretické vymezení rolí poradců poskytují modely, jejichž autory jsou Mulcahy, Crabb a Hönig. Práce kombinuje tyto teoretické mřížky a vysvětluje vývoj typologií prezidentského řízení. Problematická specifika Mitchellovy typologie jsou rovněž podrobena kritice. Pomocí teoretických modelů pak práce provádí analýzu empirické reality. Analytická část práce je vystavěna s použitím dvou případových studií, které popisují roli poradce pro otázky národní bezpečnosti v rámci klíčových deliberací prezidentských administrativ, které vedli William J. Clinton (reakce na konflikt v Bosně) a George W. Bush (příprava zásahu v Iráku). Cílem práce je aplikace teorie...
Vliv Evropského parlamentu na rozhodování v Evropské unii: případová studie směrnice o službách
Wygrysová, Dominika ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Bakalářská práce pojednává o roli Evropského parlamentu v proceduře spolurozhodování během legislativního procesu Evropské unie. Za použití teorie liberálního mezivládního přístupu uvažuje, zda je pozice Parlamentu při projednávání dané legislativy ovlivněná pouze preferencemi politických frakcí, či také národními zájmy těch poslanců, kteří mají ze své pozice ve vedení Parlamentu šanci tuto pozici ovlivnit. Práce tuto problematiku zkoumaná na směrnici o službách z roku 2004, která vlivem Parlamentu doznala během svého projednávání velkých změn. Nejvíce kontroverzními částmi návrhu byly jednak rozsah působnosti směrnice, jednak nově představený princip země původů. Ohledně názorů na tyto části byla rozdělená jak Rada EU, tak samotný Parlament. První část práce pojednává o odlišných paradigmatech evropského integračního procesu, které mají vliv na rozhodovací proces. Druhá část představuje klíčové hráče tohoto procesu uvnitř Parlamentu. Samotná případová studie zkoumá celkový proces přijetí směrnice v Parlamentu z pohledu těchto klíčových aktérů a zaznamenává jejich preference ohledně zmíněných kontroverzních části směrnice. Dále pojednává a schopnosti těchto aktéru prosadit svou pozici v rámci instituce i v mezi- institucionálním vyjednávání. Zároveň studie zkoumá možnost těchto aktérů promovat...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.