Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trest smrti
KAMENICKÁ, Eva
Abstrakt Tématem bakalářské práce je trest smrti. Cílem práce je zmapovat názory společnosti na toto velmi kontroverzní téma. Součástí bakalářské práce je i výzkum, ve kterém jsem zkoumala názory společnosti na tuto problematiku. Cílem teoretické části práce je shrnutí a vysvětlení základních pojmů této problematiky, dále pak zmapování trestu smrti z historického hlediska (České republice, ale i v zahraničí), následně zhodnotit jednotlivé klady a zápory trestu smrti a v neposlední řadě i posoudit téma trestu smrti z hlediska filozofie a náboženství. Ve výzkumné části se zaměřuji na názory lidí na znovuzavedení trestu smrti v České republice. Při zkoumání názoru na problematiku trestu smrti byl po-užit kvantitativní výzkum pomocí dotazníku. V rámci výzkumu jsem si stanovila hypo-tézu: Lidé souhlasí se znovuzavedením trestu smrti. Dotazník jsem vytvořila v online programu na stránce www.survio.cz a rozeslala jej na sociální odbory některých úřadů. Dále jsem sdílela tento dotazník na sociálních sítích, kde mohli svůj názor vyjádřit stu-denti Jihočeské univerzity. Získala jsem celkem 355 odpovědí, z toho šest odpovědí bylo vyřazeno pro chybné vyplnění. Z těchto odpovědí jsem následně vytvořila grafy, které dokumentují názory společnosti na danou problematiku. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzkumné části práce.
Dějiny trestního práva v českých zemích v letech 1848 až 1989
Jablonický, Tomáš ; Kuklík, Jan (oponent)
1 Shrnutí Disertační práce buduje objektivní, přehledný, systematický a přitom stručný výklad dějin trestního práva v českých zemích v letech 1848 až 1989. Cílem práce tak není jen chronologická prezentace nejdůležitějších trestních zákonů, nýbrž i paralelní příběh trestněprávní vědy a kriminologie, které někdy více, někdy méně, podstatným způsobem ovlivňovaly a ovlivňují vývoj trestního práva a trestního zákonodárství. Práce proto obsahuje i biografické a bibliografické profily nejvýznamnějších českých pedagogů, trestněprávních vědců a kriminologů - zakladatelů a průkopníků české a československé trestněprávní vědy, jejichž osudy byly úzce propojeny s komplikovanými společensko- politickými událostmi daných historických období. Dějiny trestního práva ukazují velké propojení trestního práva a politiky, následkem čeho je trestní právo, bez kvalitní trestněprávní vědy a kriminologie, politicky nejovlivnitelnější odvětví práva. Pro disertační práci je symptomatické hledání rozhodujících příčin a faktorů, které vedou k pokroku, či naopak k úpadku trestního práva. Z vědecké analýzy historických trestněprávních událostí pak přirozeně a jednoznačně vystupují opět právě trestněprávní věda a kriminologie, které mají schopnost, prostřednictvím svých nejvýznamnějších představitelů (průkopníků a reformátorů),...
Trest smrti
KAMENICKÁ, Eva
Abstrakt Tématem bakalářské práce je trest smrti. Cílem práce je zmapovat názory společnosti na toto velmi kontroverzní téma. Součástí bakalářské práce je i výzkum, ve kterém jsem zkoumala názory společnosti na tuto problematiku. Cílem teoretické části práce je shrnutí a vysvětlení základních pojmů této problematiky, dále pak zmapování trestu smrti z historického hlediska (České republice, ale i v zahraničí), následně zhodnotit jednotlivé klady a zápory trestu smrti a v neposlední řadě i posoudit téma trestu smrti z hlediska filozofie a náboženství. Ve výzkumné části se zaměřuji na názory lidí na znovuzavedení trestu smrti v České republice. Při zkoumání názoru na problematiku trestu smrti byl po-užit kvantitativní výzkum pomocí dotazníku. V rámci výzkumu jsem si stanovila hypo-tézu: Lidé souhlasí se znovuzavedením trestu smrti. Dotazník jsem vytvořila v online programu na stránce www.survio.cz a rozeslala jej na sociální odbory některých úřadů. Dále jsem sdílela tento dotazník na sociálních sítích, kde mohli svůj názor vyjádřit stu-denti Jihočeské univerzity. Získala jsem celkem 355 odpovědí, z toho šest odpovědí bylo vyřazeno pro chybné vyplnění. Z těchto odpovědí jsem následně vytvořila grafy, které dokumentují názory společnosti na danou problematiku. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzkumné části práce.
Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – květen 2018
Čadová, Naděžda
V květnu 2018 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu interrupce, eutanazie a trestu smrti.
Postoje občanů k trestu smrti – květen 2017
Tuček, Milan
Centrum pro výzkum veřejného mínění zkoumalo v květnovém šetření postoje českých občanů k trestu smrti. Položené otázky se týkaly jednak obec-ného názoru na to, zda by trest smrti v České republice měl existovat, nebo ne, jednak zjišťovaly, nakolik lidé souhlasí, nebo nesouhlasí, s různými konkrétními výroky o trestu smrti.
Trest smrti
Hodrmentová, Michaela ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zaobírá jedním z instrumentů trestního práva, konkrétně trestem smrti. Trest smrti je již dlouhá léta kontroverzním tématem, o kterém se diskutuje po celém světě. I když tento trest mají mnohé státy několik let či desetiletí zrušený, popřípadě ho neuplatňují, velmi se debatuje o tom, zda by neměl být opětovně zaveden. Po úvodním vysvětlení, proč jsem si, jako téma své diplomové práce, vybrala zrovna trest smrti, následuje pojednání o trestu obecně, jeho druzích, účelu spolu s teoriemi, které na něj nahlížejí, a dále konkrétněji o tom, co je přesně míněno pojmem trest smrti a jaký účel, z již uvedených, se vztahuje právě k němu. V další části mé práce najdeme obecný historický vývoj tohoto institutu, vývoj absolutního trestu v českých zemích a také mezinárodní dokumenty týkající se lidských práv a mého tématu též. V rámci obecného historického vývoje se podíváme, jak to s trestem smrti vypadalo ve starověku, středověku, v období absolutismu až se postupně dostaneme do současnosti. V rámci českých zemí se zaměříme na vývoj do roku 1918, na období první republiky, období protektorátu, na poválečný vývoj a na vývoj do roku 1990, kdy byl trest smrti na našem území zrušen. Co se týče mezinárodních dokumentů, pojednáme zde o významných dokumentech Organizace spojených národů, Rady...
Trest smrti a vzdání se práva na život spácháním zvlášť závažného trestného činu
Neradová, Kateřina ; Bílková, Veronika (vedoucí práce) ; Ondřej, Jan (oponent)
Shrnutí Cílem této práce je určit, jaké je postavení práva na život v systému ochrany lidských práv a zda je trest smrti ospravedlnitelným institutem v rámci mezinárodního práva lidských práv. Práce se zaměřuje na trest smrti a jeho historii ve vazbě na právo na život jako jedno ze základních lidských práv. Prozkoumává úmluvy, protokoly a rezoluce vydané v souvislosti s danou problematikou. Práce je členěna do 7 kapitol, přičemž první z nich je úvod, kde si autorka klade otázky o ospravedlnitelnosti trestu smrti. Následuje stručná historie trestu smrti a vysvětlení účelu trestu. Dále je v práci rozebírán pohled mezinárodního společenství na trest smrti, a to jak mezinárodních vládních organizací, tak i neziskových organizací. Stěžejní částí práce je kapitola pojednávající o právu na život, jeho historii, kde všude je právo na život v mezinárodním právu k nalezení, jeho výkladem a judikaturou. V poslední kapitole je rozebírána otázka trestného činu jako aktu vzdání se práva na život. V závěru práce jsou posuzovány závěry, ke kterým se v průběhu práce došlo a návrhy dalších možností řešení situace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.