Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trest smrti
KAMENICKÁ, Eva
Abstrakt Tématem bakalářské práce je trest smrti. Cílem práce je zmapovat názory společnosti na toto velmi kontroverzní téma. Součástí bakalářské práce je i výzkum, ve kterém jsem zkoumala názory společnosti na tuto problematiku. Cílem teoretické části práce je shrnutí a vysvětlení základních pojmů této problematiky, dále pak zmapování trestu smrti z historického hlediska (České republice, ale i v zahraničí), následně zhodnotit jednotlivé klady a zápory trestu smrti a v neposlední řadě i posoudit téma trestu smrti z hlediska filozofie a náboženství. Ve výzkumné části se zaměřuji na názory lidí na znovuzavedení trestu smrti v České republice. Při zkoumání názoru na problematiku trestu smrti byl po-užit kvantitativní výzkum pomocí dotazníku. V rámci výzkumu jsem si stanovila hypo-tézu: Lidé souhlasí se znovuzavedením trestu smrti. Dotazník jsem vytvořila v online programu na stránce www.survio.cz a rozeslala jej na sociální odbory některých úřadů. Dále jsem sdílela tento dotazník na sociálních sítích, kde mohli svůj názor vyjádřit stu-denti Jihočeské univerzity. Získala jsem celkem 355 odpovědí, z toho šest odpovědí bylo vyřazeno pro chybné vyplnění. Z těchto odpovědí jsem následně vytvořila grafy, které dokumentují názory společnosti na danou problematiku. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzkumné části práce.
Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – květen 2018
Čadová, Naděžda
V květnu 2018 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu interrupce, eutanazie a trestu smrti.
Postoje občanů k trestu smrti – květen 2017
Tuček, Milan
Centrum pro výzkum veřejného mínění zkoumalo v květnovém šetření postoje českých občanů k trestu smrti. Položené otázky se týkaly jednak obec-ného názoru na to, zda by trest smrti v České republice měl existovat, nebo ne, jednak zjišťovaly, nakolik lidé souhlasí, nebo nesouhlasí, s různými konkrétními výroky o trestu smrti.
Trest smrti
Hodrmentová, Michaela ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zaobírá jedním z instrumentů trestního práva, konkrétně trestem smrti. Trest smrti je již dlouhá léta kontroverzním tématem, o kterém se diskutuje po celém světě. I když tento trest mají mnohé státy několik let či desetiletí zrušený, popřípadě ho neuplatňují, velmi se debatuje o tom, zda by neměl být opětovně zaveden. Po úvodním vysvětlení, proč jsem si, jako téma své diplomové práce, vybrala zrovna trest smrti, následuje pojednání o trestu obecně, jeho druzích, účelu spolu s teoriemi, které na něj nahlížejí, a dále konkrétněji o tom, co je přesně míněno pojmem trest smrti a jaký účel, z již uvedených, se vztahuje právě k němu. V další části mé práce najdeme obecný historický vývoj tohoto institutu, vývoj absolutního trestu v českých zemích a také mezinárodní dokumenty týkající se lidských práv a mého tématu též. V rámci obecného historického vývoje se podíváme, jak to s trestem smrti vypadalo ve starověku, středověku, v období absolutismu až se postupně dostaneme do současnosti. V rámci českých zemí se zaměříme na vývoj do roku 1918, na období první republiky, období protektorátu, na poválečný vývoj a na vývoj do roku 1990, kdy byl trest smrti na našem území zrušen. Co se týče mezinárodních dokumentů, pojednáme zde o významných dokumentech Organizace spojených národů, Rady...
Trest smrti a vzdání se práva na život spácháním zvlášť závažného trestného činu
Neradová, Kateřina ; Bílková, Veronika (vedoucí práce) ; Ondřej, Jan (oponent)
Shrnutí Cílem této práce je určit, jaké je postavení práva na život v systému ochrany lidských práv a zda je trest smrti ospravedlnitelným institutem v rámci mezinárodního práva lidských práv. Práce se zaměřuje na trest smrti a jeho historii ve vazbě na právo na život jako jedno ze základních lidských práv. Prozkoumává úmluvy, protokoly a rezoluce vydané v souvislosti s danou problematikou. Práce je členěna do 7 kapitol, přičemž první z nich je úvod, kde si autorka klade otázky o ospravedlnitelnosti trestu smrti. Následuje stručná historie trestu smrti a vysvětlení účelu trestu. Dále je v práci rozebírán pohled mezinárodního společenství na trest smrti, a to jak mezinárodních vládních organizací, tak i neziskových organizací. Stěžejní částí práce je kapitola pojednávající o právu na život, jeho historii, kde všude je právo na život v mezinárodním právu k nalezení, jeho výkladem a judikaturou. V poslední kapitole je rozebírána otázka trestného činu jako aktu vzdání se práva na život. V závěru práce jsou posuzovány závěry, ke kterým se v průběhu práce došlo a návrhy dalších možností řešení situace.
Trest smrti v Čínské lidové republice
Vítková, Kristina ; Klimeš, Ondřej (vedoucí práce) ; Hudeček, Jiří (oponent)
Cílem bakalářské práce je zhodnocení pohledu na problematiku trestu smrti v soudobé Čínské lidové republice z perspektivy organizace China Against Death Penalty (CADP) a jejího zakladatele, bojovníka za lidská práva, Dr. Teng Biaoa. Těžiště práce spočívá zejména v analýze Zprávy CADP, dokumentu vypracovaném organizací CADP, popisujícím situaci spojenou s případnou abolicí trestu smrti a diskutujícím relevantní novelizace trestního zákoníku a trestního řádu, dále pak v nastínění názorů Teng Biaoa a jejich uvedení do kontextu s dostupnými anglicky psanými materiály k tématu. Práce nejprve představuje Teng Biaoa a CADP, následně popisuje názor sdružení CADP na současnou situaci týkající se trestu smrti a na legislativním změny, které trest smrti doprovázejí. Poslední část práce spekuluje nad možným budoucím vývojem trestu smrti v čínském kulturním a legislativním prostředí. Práce je zároveň doplněna o slovníček pojmů a seznam hrdelních zločinů stanovených trestním zákoníkem ČLR.
Postoje k trestu smrti v České republice
Trojanová, Eva ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Šafr, Jiří (oponent)
Práce se zabývá postoji občanů České republiky k trestu smrti. Popisuje proměny vnímání absolutního trestu v historickém vývoji, jeho prezentaci veřejnosti a také změny v přístupu veřejnosti k tomuto trestu a k násilí obecně. Zabývá se vývojem technik poprav a společenskou situací kata a katovského řemesla. Tyto kapitoly jsou zařazeny především pro širší kontext, který umožňuje lépe využít a interpretovat data z výzkumu. Výzkum také ukazuje základní myšlenky příznivců a odpůrců trestu smrti a popisuje aktuální situaci týkající se trestu smrti ve světě. Výzkum, zabývající se postoji k trestu smrti v České republice byl realizovaný v roce 2012 a 2013 a využívá kvantitativní metody dotazníkového šetření, konkrétně online výzkumu na panelu respondentů. Tento výzkum byl uskutečněn na online panelu společnosti Millward Brown Czech Republic a vzorek tvořilo 821 respondentů. Výsledky výzkumu objasňují vliv sociodemografických charakteristik na postoje k trestu smrti. Tento výzkum dále studuje hlavní důvody pro a proti trestu smrti, zkoumá postoj k trestu smrti na základě zkušenosti s kriminalitou a vlivem znalostí o trestu smrti. Ve výzkumu bylo také hodnoceno, zda postoje lidí k trestu smrti ovlivňují jejich názory na možnou převýchovu vraha ve vězení a nebo názory na hlasování o trestu smrti v referendu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.